ΑΡΦΑΡΑ-ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΑΡΦΑΡΑ-ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Τρίτη, 14 Μαΐου 2019

ARFARA NEWS Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας .
Τετάρτη 15-04-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης .
~


~**  15 Μαΐου- Γιορτή σήμερα: Του Αγίου Αχιλλίου Επισκόπου Λαρίσης

~   – Τη μνήμη του , Επισκόπου Λάρισας, τιμά σήμερα, 15 Μαΐου η Εκκλησία μας. Ο Άγιος Αχίλλιος είναι ο Πολιούχος της θεσσαλικής πόλης που σήμερα εορτάζει και τον τιμά με λαμπρότητα.  Ο Όσιος Αχίλλιος καταγόταν από την Καππαδοκία και έζησε στα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου (306 – 337 μ.Χ.). Ο νεανικός του πόθος, τον έφερε στους άγιους Τόπους και κατόπιν στη Ρώμη. Εκεί επιδόθηκε στο Ιερό έργο του Ιεροκήρυκα, διδάσκοντας ακατάπαυστα το θείο λόγο σε πόλεις και χωριά, αψηφώντας ανάγκες, βρισιές, διωγμούς και ταλαιπωρίες. Οι μεγάλες και σπουδαίες υπηρεσίες του, τον ανέδειξαν επίσκοπο Λαρίσης.
Από τη νέα του θέση ο Αχίλλιος, υπήρξε ο πνευματικός αρχηγός και διδάσκαλος, αυτός που έλεγε και έπραττε. Κήρυττε κάθε μέρα, βοηθούσε τις χήρες, προστάτευε τα ορφανά, ανακούφιζε τους φτωχούς, υπεράσπιζε τους αδικημένους, ήταν ο άγρυπνος φύλακας και φρουρός της παρακαταθήκης της πίστεως και του ποιμνίου πού του εμπιστεύτηκαν. Ο Αχίλλιος διακρίθηκε και στην Α’ Οικουμενική σύνοδο που έγινε το 325 μ.Χ. στη Νίκαια, εναντίον του Αρείου. Και τότε ο Μέγας Κωνσταντίνος, εκτιμώντας τις αρετές του, του έδωσε μεγάλη χρηματική δωρεά την οποία, όταν ο Αχίλλιος επέστρεψε στη Λάρισα, διέθεσε για να κτίσει ναούς και για τη μέριμνα των ασθενών και των φτωχών. Όταν προαισθάνθηκε το θάνατο του, κάλεσε κοντά του όλους τους Ιερείς της επισκοπής του και τους έδωσε πατρικές συμβουλές για τα καθήκοντα τους.  Απολυτίκιον  Ήχος γ´. Θείας πίστεως  Χαίρει έχουσα, η Θεσσαλία, σε ακοίμητον, φρουρών προστάτην, και της Λαρίσης η πόλις αδάμαντα, η Εκκλησία την εύηχον σάλπιγγα, το του Υιού ομοούσιον κηρύξασαν, Πάτερ Άγιε Ιεράρχα Αχίλλιε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ειρήνην ταίς ψυχαίς ημών. 
~**  Όλα τα μάτια στραμμένα σε Σένα!

~   Ο τίτλος μας προέρχεται άπό τόν 15ο στίχο τοϋ 144ου Ψαλμοϋ, πού λέει: «Οί οφθαλμοί πάντων εις σέ έλπίζουσι καί σύ δίδως τήν τροφήν αύτών έν εύκαιρία»· δηλαδή οί οφθαλμοί όλων είναι στραμμένοι σέ Σένα μέ έλπίδα καί έμπιστοσύνη. Καί Εσύ δίνεις σέ όλα στήν κατάλληλη ώρα τήν άπαραίτητη τροφή τους.  Τά μάτια όλων των όντων «εις σέ έλπίζουσι». Τί έλπίζουν; Ελπίζουν άναμφιβόλως νά βρουν τήν τροφή τους, δηλαδή νά τούς δώσεις Εσύ τροφή. Ή λέξη «έλπίζουσι» αύτό τό νόημα έκ πρώτης όψεως έχει έδώ. Όμως…
Όμως άν έρευνήσουμε μέ προσοχή, θά διαπιστώσουμε ότι ύπάρχει πολύ μεγαλύτερο βάθος στό νόημά της. Καί άς δούμε τό θέμα άπό τήν άρχή του. Ανοίγουμε τό πρώτο βιβλίο τής Παλαιός Διαθήκης πού λέγεται Γένεσις. Στήν άρχή περιγράφει τή δημιουργία τοϋ κόσμου: «Εν άρχή έποίησεν ό Θεός τόν ούρανόν καί τήν γην. ή δέ γη ήν άόρατος καί άκατασκεύαστος». Ό Θεός δημιουργεί τό σύμπαν καί μέσα σ’ αύτό τή γη. Δημιουργεί βουνά, λαγκάδια, πεδιάδες, χαράδρες, γκρεμούς. Έπειτα όλα τά ζώα.  Καί τέλος τόν άνθρωπο. Ό άνθρωπος είναι ό βασιλιάς τής δημιουργίας, τό ύπεροχότερο δημιούργημα τού Θεού καί μαζί μέ τά ζώα βρίσκεται στή χαρά τοϋ παραδείσου. Μέσα έκεΐ τά πάντα εΐναι στραμμένα στόν Θεό. Είναι όλα καλά λίαν… ώς τή στιγμή πού ξέσπασε ή φοβερή καταιγίδα. Η πτώση. Καί άναπόφευκτα ή τραγική συνέπεια: ή έκδίωξη τοϋ άνθρώπου άπό τόν παράδεισο. Ή φύση όλη άκολούθησε τήν πτώση τοϋ άνθρώπου. Κατάληξη τραγική.  Άπό κείνη τήν ώρα άρχίζει ή ιστορία τοϋ πόνου καί τών θρήνων τής ζωής. Υποφέρει ό άνθρωπος, ύποφέρει καί όλη ή κτίση μαζί του. Υποφέρουν τά ζώα, τά ψάρια, τά πουλιά, τά πάντα. Υποφέρουν άκόμα καί τά άψυχα, τά φυτά καί τά δένδρα, οί βράχοι, οί κάμποι, τά βουνά. Υποφέρουν άπό σεισμούς, πλημμύρες, φωτιές: «Πάσα ή κτίσις συστενάζει καί συνωδίνει άχρι τοϋ νϋν»· ολόκληρη ή κτίση στενάζει καί πονάει φρικτά έως τώρα. ‘Ολόκληρη ή κτίση είναι ύποδουλωμένη στή φθορά. Στενάζει καί πονάει… άλλά καί περιμένει… Τί περιμένει; Περιμένει τήν έλευθερία της. Περιμένει «τήν έλευθερίαν τής δόξης των τέκνων τοϋ Θεοϋ»· περιμένει νά πάρει μέρος στήν έλευθερία τής ένδοξης καταστάσεως των παιδιών τοϋ Θεοϋ. Δέν περιμένει άπλώς. Έχει σφοδρή έπιθυμία, άναμένει μέ άγωνία, καραδοκεί μέ κομμένη τήν άναπνοή της νά άντικρίσει τήν ένδοξη φανέρωση τών παιδιών τοϋ Θεοϋ: «’Η γάρ άποκαραδοκία τής κτίσεως τήν άποκάλυψιν τών υιών τοϋ Θεοϋ άπεκδέχεται» (Ρωμ. η’ 19-22).  Νά λοιπόν τώρα τό βαθύτερο νόημα τής λέξεως «έλπίζουσι». Τά πάντα είναι στραμμένα στόν Θεό καί έλπίζουν… ’Ελπίζουν νά τούς δώσει τήν άναγκαία καθημερινή τροφή… Ναί, άλλά έλπίζουν καί τή λύτρωση τών πάντων άπό τή δουλεία τής φθοράς καί τήν κυριαρχία τοϋ θανάτου. Καί δέν έλπίζουν ματαίως. Διότι ή άρχή τής ιστορίας τής φθοράς είναι ταυτόχρονα καί άρχή τής ιστορίας τής σωτηρίας. Ό Θεός έκλέγει τό λαό τών Εβραίων γιά νά τήν ύπηρετήσει. Μιλάει σ’ αύτόν τόν λαό μέ τούς κατά καιρούς άπεσταλμένους Του. Μέ τούς Πατριάρχες. Μέ τόν Μωυσή, τούς Προφήτες. Έως ότου φθάνουμε στήν Καινή Διαθήκη. Ό Θεός άναδεικνύει τή νέα Εϋα, τήν Παναγία μας. Τήν άναδεικνύει γιά νά φέρει στόν κόσμο τόν νέο Άδάμ, τόν Κύριο Ίησοϋ Χριστό, τόν ίδιο τόν ένανθρωπήσαντα Θεό μας. Έπαθε, πέθανε, άναστήθηκε. Άρχισε τήν άνακαίνιση τών πάντων. Τώρα πορευόμαστε πρός τή μία καί μοναδική έκείνη μέρα τής Δευτέρας Του Παρουσίας, οπότε τά πάντα θά γίνουν καινούργια: ό άνθρωπος καί ή κτίση.  Πορευόμαστε άλλά καί ήδη μετέχουμε στή νέα κτίση. Ή νέα κτίση είναι ή ’Εκκλησία καί κατεξοχήν τό κέντρο τής ζωής τής Εκκλησίας, ή θεία Λειτουργία, ή «εύλογημένη Βασιλεία τοϋ Πατρός καί τοϋ Υίοϋ καί τοϋ Αγίου Πνεύματος». Τό μυαλό τοϋ άνθρώπου έδώ σταματάει. Σ’ όλο τόν κόσμο νύχτα καί μέρα προσφέρεται ή ζωή, ή Βασιλεία τοϋ Θεοϋ Πατέρα, τοϋ Υίοϋ καί τοϋ Άγιου Πνεύματος. Τώρα άνοίγεται ό παραδείσιος τόπος καί κάθε στιγμή ό πεσμένος άνθρωπος μπορεί νά άνεβαίνει πρός τόν τελικό του προορισμό. Συγχρόνως άνεβάζει μαζί του καί όλη τήν κτίση. Ό άρτος, ένα νεκρό στοιχείο τής φρύσεως, ζωοποιείται, μεταβάλλεται, γίνεται σώμα, καί τό κρασί αίμα τοϋ ένανθρωπήσαντος Θεοϋ. Οί άγγελοι είναι παρόντες. Ό ούρανός καί ή γή γίνονται ένα. Τό ιερό Μυστήριο τής θείας Εύχαριστίας μάς κάνει άπό τώρα μετόχους τής τελικής καταστάσεως τών πάντων, μάς μεταφέρει στό τέλος τοϋ κόσμου.  Ό Ψαλμωδός λέει: «Οί οφθαλμοί πάντων εις σέ έλπίζουσι». Δέν γράφει, Εσένα βλέπουν, άλλά, σέ Σένα έλπίζουν. Τώρα μπορούμε νά πούμε: Όλα τά μάτια είναι στραμμένα σέ Σένα. Ή όλη δημιουργία ’Εσένα προσμένει. Κι ’Εσύ, ό Δημιουργός καί ή ζωή τών πάντων, μέ τό στόμα τοϋ ιερέα μάς λές: Κι ’Εγώ έσάς περιμένω! ’Ελάτε! «Μετά φόβου Θεοϋ, πίστεως καί άγάπης προσέλθετε»! Προσέλθετε, έλάτε κοντά μου! Ελάτε έδώ τώρα, προσέλθετε όμως καί στήν τελική σας δόξα, στή Βασιλεία μου. Εκεί όπου θά έχουν γίνει τά πάντα καινούργια… Προσέλθετε!
~** Αγιος Αχίλλιος: Ο βίος, η Μονή στις Πρέσπες και ο πολιούχος της Λάρισας

Ο  ο μυροβλύτης και θαυματουργός (Εορτή 15 Μαΐου), ήταν ένας από τους μεγάλους Πατέρες του τέταρτου αιώνα μ.Χ., που δόξασε την Εκκλησία ως αρχιεπίσκοπος Λαρίσης, με την ορθόδοξη πίστη του και την αγία βιωτή του. Ο ταπεινός ιεράρχης συμμετείχε στην Α’ Οικουμενική Σύνοδο και ήταν από τους επικεφαλής σ’ αυτήν μαζί με τον Άγιο Νικόλαο και τον Άγιο Σπυρίδωνα.  Στα χρόνια που ζούσε ο Άγιος στη , κατά τους βιογράφους του, λυμαινόταν το σώμα της Εκκλησίας ιδιαίτερα η αίρεση του Αρειανισμού. Για την καταπολέμηση της αίρεσης αυτής συγκλήθηκε το 325 η Α’ Οικουμενική Σύνοδος στη Νίκαια της Βιθυνίας, στην οποία έλαβε μέρος πρωταγωνιστικό και ο Άγιος Άχιλλιος, κάνοντας και ένα θαύμα στο οποίο έδειξε την αλήθεια των Ορθοδόξων έναντι του Αρείου.
Υπόδειγμα ταπείνωσης  Προσκλήθηκε κάποτε ο Αγ. Αχίλλιος σε μια πόλη της Θεσσαλίας για κάποια ανάγκη της τοπικής τους Εκκλησίας. Οι κάτοικοι έκαναν μεγάλη προετοιμασία, αντάξια ενός επισκόπου, περιμένοντάς τον. Αφού ευπρέπισαν χώρους φιλοξενίας, καθάρισαν δρόμους, ετοίμασαν φαγητά, περίμεναν τον ερχομό του, που τον φαντάζονταν πάνω σε κάποιο πολυτελές άλογο με κουστωδία συνοδών, έναν δηλαδή ερχομό αντάξιο του αξιώματός του. Όμως, αντ’ αυτών, είδαν δυο κληρικούς που έρχονταν πεζοί.  Οι κάτοικοι της πόλης, νομίζοντας ότι ήταν προπομποί του Επισκόπου, ρώτησαν αν ο Άγιος ήταν κοντά. Όταν ο ένας από τους δυο κληρικούς είπε ότι αυτός είναι ο Επίσκοπός τους, οι απλοϊκοί κάτοικοι το εξέλαβαν σαν ειρωνεία. Μετά από λίγο, κι αφού επέμεναν ρωτώντας και ακούγοντας τα ταπεινά, γλυκά του λόγια, πείστηκαν ότι αυτός ήταν ο αρχιερέας τους και θαύμασαν την ταπείνωσή του. Βεβαίως, το ποίμνιό του ωφελήθηκε πολύ περισσότερο από την ταπείνωσή του παρά από τις αγαθοεργίες ή τους λόγους του.  Η Κοίμησή του Ύστερα από 35 έτη αρχιερατείας στη Λάρισα, κατά τα οποία ο Άγιος στάθηκε «χηρών, ορφανών, πενήτων, αδικουμένων και των κακώς πασχόντων προϊστάμενος εν πολλή σπουδή», έφθασε και γι’ αυτόν η ώρα της κοίμησης, την οποία προαισθάνθηκε. Για τούτο κάλεσε πριν από αυτήν κοντά του τους ποιμένες της Εκκλησίας της Θεσσαλίας και τους λαϊκούς συνεργάτες του, για να τους χαιρετίσει και να τους αφήσει σαν παρακαταθήκη τις τελευταίες συμβουλές, που αποτελούσαν τους κεντρικούς άξονες και της δικής του βιοτής. «Εγώ μεν, τέκνα, τους είπε, ήδη προς τον Θεόν επείγομαι και ο καιρός της εμής εφέστηκεν αναλύσεως». Για το λόγο αυτό σας παρακαλώ για τελευταία φορά να φροντίζετε και στο εξής για τη σωτηρία των ψυχών σας, ενθυμούμενοι ότι μετά θάνατον δεν έχει πια ο άνθρωπος καμία άλλη ευκαιρία μετάνοιας, εφόσον εκεί είναι ο καιρός των αντιδόσεων, ενώ εδώ είναι ο καιρός των αγώνων.  Πρώτα από όλα, δηλαδή, και πάνω από κάθε τι να κρατείτε απαρασάλευτα την ορθόδοξη πίστη. Μαζί δε με αυτήν να φροντίζετε ταυτόχρονα και για την καθαρότητα του βίου και τον αγιασμό, ώστε να έρχεται και να ενοικεί μέσα σας, σαν σε ναούς καθαρούς, το Πνεύμα το Άγιο. Κάθε δε οργή και θυμός να μένει μακριά από σας, ώστε να είσθε πάντοτε πράος και ειρηνικοί, όπως και ο Χριστός μας, που μας δίδαξε πάνω από όλα να είμαστε πράοι και ήμεροι και συγχωρητικοί για όλους». Λέγοντας τα πιο πάνω και πολλά άλλα ακόμη για την αξία της ακτημοσύνης των αφιερωμένων στον Θεό πιστών, για τα καθήκοντα της φιλοξενίας, της ανεξικακίας και άλλων χριστιανικών αρετών, ο Άγιος παρέδωσε τελικά στα μέσα του τέταρτου μ.Χ. αιώνα ειρηνικά την ψυχή του στους αγίους Αγγέλους, που είχαν έλθει για να την παραλάβουν. Το ιερό λείψανό του τοποθετήθηκε σε μια λάρνακα, που ο ίδιος είχε πιο μπροστά κατασκευάσει, για να ενθυμείται το θάνατο και να προετοιμάζεται για την πέραν του τάφου ζωή. Από τη λάρνακα αυτή ανέβλυσε κάποια στιγμή μύρο ευωδιαστό, φανερώνοντας ότι είχε βρει τη δικαίωση των κόπων και των αγώνων του από τον παντεπόπτη Κύριο. Μετά δε από την οσιακή κοίμησή του, ο Άγιος έγινε ο ακοίμητος φρουρός και προστάτης όλων των πιστών της Λάρισας. Η σχέση του Αγίου Αχιλλίου με τις Πρέσπες και το ιερό λείψανό του Στα χρόνια της βουλγαρικής ακμής το 986, ο τσάρος Σαμουήλ άρπαξε το λείψανο του Αγίου από τη Λάρισα και το τοποθέτησε σε λάρνακα στο νησάκι του Αγίου Αχιλλίου της Μικρής , δημιουργώντας ένα προσκυνηματικό κέντρο για το βασίλειό του, δίνοντας συγχρόνως κύρος στην εξουσία του. Στο νησάκι ο Σαμουήλ ανήγειρε μεγαλοπρεπή Ναό (βασιλική), της οποίας σήμερα σώζονται μόνο τα ερείπια. Ο τσάρος των Βουλγάρων ήθελε να κτίσει ένα μεγάλο Ναό για να ανταγωνιστεί την Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης και για το λόγο αυτό, αφού πήρε το λείψανο ενός γνωστού Αγίου (όπως ήταν ιδιαίτερα τότε ο Άγιος Αχίλλιος), δημιούργησε την Εκκλησία αυτή στις Πρέσπες. Ο Βυζαντινός χρονογράφος Γεώργιος Κεδρηνός γράφει για την αρπαγή του αγίου λειψάνου: «Μετήγαγε δε (ο Σαμουήλ) και το λείψανον του  επισκόπου Λαρίσης χρηματίσαντος επί Κωνσταντίνου του μεγάλου, τη μεγάλη και πρώτη Συνόδω παρόντος, (…) και εις Πρέσπαν απέθετο, ένθα ήσαν αυτώ τα βασίλεια, οίκον κάλλιστον και μέγιστον επί τω ονόματι αυτού δομησάμενος». Μετά από πολλούς αιώνες, όπου το ιερό λείψανο του Αγίου αγνοούταν, βρέθηκε ευωδιάζον και με θαυμαστό τρόπο στα ερείπια του Ναού των Πρεσπών τη δεκαετία του 1960. Αφού μεταφέρθηκε στην Ιερά Μονή Ορμύλιας Χαλκιδικής, τελικά επέστρεψε ύστερα από δέκα αιώνες στη Λάρισα! Συγκεκριμένα, στην εορτή του Αγίου τον Μάιο του 1981, με ενέργειες των μακαριστών μητροπολιτών Θεσσαλονίκης και Λαρίσης, Παντελεήμονα και Σεραφείμ αντίστοιχα, το λείψανο του Αγίου Αχιλλίου επέστρεψε στη Λάρισα και βρίσκεται σήμερα σε λάρνακα στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αχιλλίου. 
***  Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ δέχεται ΠΟΛΕΜΟ από τον Τζ. Σόρος! Ιδού οι (νέες) ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ…

Εδώ και μήνες σας αναφέρουμε συνεχώς ότι η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ και ο Κυριάκος Βελόπουλος δέχονται επίθεση τόσο από το κομματικό σύστημα στην Ελλάδα όσο και από διάφορα κέντρα εξουσίας στο εξωτερικό. Ο πιο γνωστός αντίπαλος του Κ. Βελόπουλου στο εξωτερικό είναι ο Τζορτζ Σόρος για τον οποίον ο Πρόεδρος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ έχει αφιερώσει δεκάδες εκπομπές στο να ξεσκεπάσει το ρόλο του στην προσπάθεια επιβολής του πολυπολιτισμού και της παγκοσμιοποίησης. Ταυτόχρονα στη χώρα μας διάφορες δημοσκοπικές εταιρίες προσπαθούν συνεχώς να εξαφανίσουν την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ από τον πολιτικό χάρτη των ευρωεκλογών αλλά και των βουλευτικών.
Πώς συνδέεται ο Τζ. Σόρος με τις δημοσκοπήσεις αυτές; μέσω της ιστοσελίδας politico.eu η οποία πραγματοποιεί διάφορες δημοσκοπήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη και η οποία απηχεί τις απόψεις του καιροσκόπου. Χθες, μάλιστα, η εταιρία πραγματοποίησε δημοσκόπηση εν όψει των ευρωεκλογών στη χώρα μας, με τα αποτελέσματα να είναι τουλάχιστον ύποπτα.  Στην εν λόγω δημοσκόπηση βλέπουμε τα εξής αποτελέσματα:  Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 35,22% έναντι 25,74% του ΣΥΡΙΖΑ. Τρίτο στις επιλογές των συμμετεχόντων στην έρευνα του Politico είναι το Κίνημα Αλλαγής με 7,4% και ακολουθεί η Χρυσή Αυγή 7,28%, ενώ πέμπτο στην προτίμηση των ψηφοφόρων είναι το ΚΚΕ που συγκεντρώνει ποσοστό 6,8%.  Από εκεί και πέρα οι δημοσκόποι επιλέγουν να παρουσιάσουν ορισμένα κόμματα που μένουν εκτός ευρωβουλής και εμφανίζουν την Λαϊκή Ενότητα με ποσοστό 2,79%, την Ένωση Κεντρώων στο 2,59%, το Ποτάμι στο 2,17%, το ΜεΡα25 στο 1,35% και τους Ανεξάρτητους Έλληνες στο 1,28%.   Το ερώτημα που γεννάται είναι τί γίνεται με την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ η οποία στις δημοσκοπήσεις εμφανίζεται να έχει πάνω από 2%; Από τη στιγμή που το κόμμα του κ. Βαρουφάκη (ο οποίος έχει δηλώσει ότι έχει συνεργαστεί με ένα από τα ιδρύματά του) έχει ποσοστό μικρότερο του 1,5% και το κόμμα του Κ. Βελόπουλου είναι πάνω από το 2% πώς είναι δυνατόν να μην εμφανίζεται; Μήπως δεν είναι τυχαίο; Και για να μην μιλάμε χωρίς στοιχεία, σας παρουσιάζουμε ενδεικτικά μερικές από τις δημοσκοπήσεις των τελευταίων 3 μηνών και τα ποσοστά της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ εν όψει ευρωεκλογών: Η/Μ – Εταιρία δημοσκοπήσεως – Ποσοστό ΕΛ. ΛΥΣΗΣ  9/2 – ΚΑΠΑ Research – 2,9%  6/3 – DATA RC – 3,5% 22/3 – new-economy.gr – 3%  23/3 – Metron Analysis – 2,1% (μέχρι 2,9%)  27/3 – Alco – 2,3%  28/3 – Pulse – 2,3%   4/4 – MRB – 2,1%    7/4 – Marc – 1,5%  18/4 – Metron Analysis – 1,9%  18/4 – Opinion Poll – 2,4%  30/4 – Palmos Analysis – 2,5% (άνευ αναγωγής)  9/5 – MRB – 1,9%  10/5 – Alco – 2,8%  12/5 – Vox Pop – 1,9% (μέχρι 2,7%)  Με βάση τα στοιχεία αυτά αβίαστα βγαίνει το συμπέρασμα ότι η εξαφάνιση της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ από την εν λόγω δημοσκόπηση μόνο τυχαία δεν είναι. Ο κ. Βελόπουλος συνεχίζει να δέχεται πόλεμο μέσω προσωπικών επιθέσεων και των δημοσκοπήσεων και στόχος όσων θέλουν να επιβάλουν τον πολυπολιτισμό στη χώρα μας είναι να τον εμποδίσουν να εισέλθει στο ευρωπαϊκό και το ελληνικό κοινοβούλιο.  Εμείς, πάντως, ζητήσαμε από τον Πρόεδρο της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ, Κυριάκο Βελόπουλο να κάνει κάποιο σχόλιο για τη δημοσκόπηση, ωστόσο αρνήθηκε ευγενικά λέγοντας πως είναι πάγια θέση του να μην σχολιάζει δημοσκοπήσεις. Εμείς πάντως σας παραθέτουμε ορισμένα από τα όσα έχει πει ο κ. Βελόπουλος για τον πόλεμο που δέχεται από τον Σόρος και τα ιδρύματά του:

 Βίντεο 2https://youtu.be/jDTul91ZUaM  .-

 ***   Ομιλία του Θεοδόση Πελεγρίνη στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 
Oμιλία του καθηγητή Φιλοσοφίας, πρώην πρύτανη του ΕΚΠΑ Θεοδόση Πελεγρίνη, με θέμα «Διάλογος: Η μεγάλη κληρονομιά των Ελλήνων στην Ευρώπη», θα δοθεί σήμερα Τετάρτη, στις 12.00 το μεσημέρι, στο αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στον Αντικάλαμο (πρώην ΤΕΙ Πελοποννήσου).
Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και τη Δημόσια Βιβλιοθήκη Καλαμάτας.
Είσοδος ελεύθερη.

***   Χαρίζονται γερμανικά λογοτεχνικά βιβλία 
Χθες, στην πλατεία Φραγκόλιμνας, εντοπίσαμε γερμανικά λογοτεχνικά βιβλία πεταμένα κάτω από ένα δέντρο. Tα βιβλία είναι σε καλή κατάσταση και τα μεταφέραμε στο «Θάρρος».
Όποιος θα ήθελε να τα αποκτήσει, μπορεί να περάσει από τα γραφεία μας από τις 9.00 το πρωί έως τις 3.00 μετά το μεσημέρι.  Π.Μπ.

***   Τιμή προς τους πεσόντες και όσους αγωνίσθηκαν στη Μάχη της Καλαμάτας 
Στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων πραγματοποιήθηκε χθες τελετή για την 78η επέτειο της Μάχης της Καλαμάτας, παρουσία δεκάδων Βρετανών, απογόνων των μαχητών που έλαβαν μέρος στη Μάχη στις 28/29 Απριλίου 1941, καθώς και του πρέσβη της Σερβίας Dusan Spasojevic, του ακολούθου Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, πλοιάρχου Tim Ferns και του επιτίμου γενικού προξένου της Νέας Ζηλανδίας Κωνσταντίνου Κοτσιλίνη.
Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για την τελευταία μάχη στην ηπειρωτική Ελλάδα, που έδωσαν οι Συμμαχικές δυνάμεις, αποτελούμενες από Βρετανούς, Νεοζηλανδούς, Αυστραλούς και Έλληνες (από την Ελλάδα και την Κύπρο), Σέρβους και Εβραίους, κατά των γερμανικών δυνάμεων που προήλαυναν ορμητικά. Η μάχη αυτή δόθηκε στην Καλαμάτα και, με ιδιαίτερη ένταση, στην Παραλία.
 Οι θυσίες δεν πρέπει να ξεχαστούν
Στην τελετή, που διενεργήθηκε στο μνημείο, την εισαγωγική ομιλία πραγματοποίησε η Janet Parkin, γραμματέας της Αδελφότητας των Απομάχων της Ελληνικής Εκστρατείας του 1941, η οποία ανέφερε τα εξής: «Σας φέρνω χαιρετισμούς από την Aδελφότητα της Ελληνικής Εκστρατείας του 1941, της οποίας είναι η γραμματέας. Ο πρόεδρός μας, Φρανκ Γκιλ, ηλικίας 99 ετών, μου ζήτησε να σας μεταφέρω όλες τις πολύ θερμές του ευχές. Θα ήθελε να βρίσκεται εδώ, αλλά φοβάμαι ότι το ταξίδι είναι πολύ δύσκολο γι' αυτόν τώρα. Παρόλα αυτά, θα μας σκέφτεται σήμερα.
Είμαι πολύ ευχαριστημένη που βρίσκομαι ακόμη μία φορά στην Καλαμάτα, σε αυτό το μνημείο, προκειμένου να τιμήσουμε όλοι μαζί την επέτειο της Ελληνικής Εκστρατείας του 1941, 78 χρόνια αργότερα.
Αυτή τη χρονιά η αποστολή μας αποτελείται από 16 άτομα, τα περισσότερα από τα οποία έχουν έρθει και στο παρελθόν. Η Καλαμάτα είναι ένας πολύ ιδιαίτερος τόπος και σημαίνει πολλά για μας. Ο πατέρας μου Έντουιν Χόρλινγκτον, ο οποίος ίδρυσε την Αδελφότητα, θεωρούσε την Καλαμάτα δεύτερο σπίτι του. Πάντοτε αισθανόταν πολύ άνετα και σαν να ήταν στο σπίτι του. Και εμείς έτσι νιώθουμε.
Παρ’ όλα αυτά, αυτή η χρονιά είναι λίγο διαφορετική και μάλλον πιο λυπητερή, διότι ο αγαπητός μας φίλος και ο άνθρωπός μας στην Καλαμάτα, ο Νίκος Ζερβής, δε βρίσκεται μαζί μας σήμερα. Δυστυχώς, πέθανε το Μάρτιο. Είναι η πρώτη φορά που στα 25 χρόνια κατά τα οποία διοργανώνεται αυτή η ετήσια τελετή μνήμης, ο Νίκος δε θα είναι παρών. Ο Νίκος ήταν σπουδαίος φίλος και υποστηρικτής της Αδελφότητας και θα μας λείψει πολύ. Προσωπικά, ιδιαίτερα θα μου λείψει ο Νίκος.
Βρισκόμαστε εδώ για να θυμηθούμε την Ελληνική Εκστρατεία του 1941 και όλους αυτούς οι οποίοι πολέμησαν, πέθαναν και επέζησαν. Δε θα ζητήσω συγγνώμη, επειδή θα επισημάνω άλλη μία φορά, όπως κάνω κάθε χρόνο, ότι οι θυσίες τις οποίες έκαναν οι γονείς μας και οι παππούδες μας δεν πρέπει και είναι αναγκαίο να μην ξεχαστούν.
Αυτό επιθυμούσε ο πατέρας μου και οι συνάδελφοί του: αυτή η Εκστρατεία να μην ξεχαστεί. Η ετήσια τελετή εξασφαλίζει ότι η μνήμη θα κρατηθεί ζωντανή. Ευχαριστώ το δήμαρχο Καλαμάτας και το Δημοτικό Συμβούλιο για τη συνεχή υποστήριξή τους και για την οργάνωση αυτής της σημαντικής ετήσιας πράξης μνήμης».
Χαιρετισμό εκ μέρους του δημάρχου Παναγιώτη Νίκα απηύθυνε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, Παύλος Μπουζιάνης.

***  Σήμερα το Αυτόφωρο των επτά για το σαϊτοπόλεμο και το θάνατο του Κ. Θεοδωρακάκη 
Σήμερα θα καθίσουν πάλι στο εδώλιο του Αυτόφωρου Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Καλαμάτας οι επτά κατηγορούμενοι για την υπόθεση θανάτου του 54χρονου εικονολήπτη Κώστα Θεοδωρακάκη κατά τη διάρκεια του σαϊτοπόλεμου στην Καλαμάτα το βράδυ της Κυριακής του Πάσχα.
Την τελευταία φορά η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε λόγω αιτημάτων που κατέθεσαν οι δικηγόροι. Το δικαστήριο είχε κάνει δεκτά τα αιτήματα που αφορούσαν στη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης και τη συμπλήρωση της δικογραφίας με αποτελέσματα εργαστηρίων.
Μάλιστα, σε αυτή τη συνεδρίαση ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας, Περικλής Ξηρογιάννης, είχε δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής εκ μέρους της συζύγου και των δύο ανήλικων παιδιών του Κώστα Θεοδωρακάκη για ψυχική οδύνη.
Στο μεταξύ, από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Καλαμάτας διατάχθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας για τις συνθήκες διοργάνωσης του εθίμου του σαϊτοπόλεμου, των μέτρων προστασίας και ασφάλειας που ελήφθησαν ή δεν είχαν ληφθεί και κάθε τι που σχετίζεται με τη διοργάνωση και το τραγικό αποτέλεσμα.
Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής που έχει διαταχθεί αναμένεται να κληθούν να καταθέσουν όσα γνωρίζουν και τα άλλα τρία μέλη του μπουλουκιού, που τη στιγμή του δυστυχήματος βρίσκονταν επίσης στο χώρο που είχε ορισθεί για τη ρίψη των σαϊτών. Πρόκειται για έναν 40χρονο, έναν 33χρονο κι έναν 60χρονο.
Υπενθυμίζεται ότι κατηγορούμενοι είναι ο αρχηγός του μπουλουκιού «Άγιος Σίδερης», πέντε μέλη του μπουλουκιού και ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ Νίκος Μπασακίδης. Β.Β.

*** Eurovision 2019: Δείτε τις χώρες του Ά ημιτελικού που κατάφεραν να περάσουν στον τελικό

~Ολοκληρώθηκε ο Ά ημιτελικός του 64ου διεθνή μουσικού διαγωνισμού της Eurovision με δέκα χώρες να περνούν στον τελικό της 18ης Μαΐου.
Εκτός από την Ελλάδα και την Κύπρο που πέρασαν στον μεγάλο τελικό προκρίθηκαν ακόμα οι: Σερβία, Εσθονία, Σαν Μαρίνο, Σλοβενία,  Ισλανδία, Αυστραλία, Λευκορωσία, Τσεχία.
***   Ο Ρουβίκωνας ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση με μπογιές στο σπίτι του Αμερικανού πρέσβη (βίντεο) 
Η αναρχική ομάδα «Ρουβίκωνας» ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση με μπογιές στο σπίτι του Αμερικανού πρέσβη στους Αμπελόκηπους.
Σε ανάρτησή του σε ιστότοπο του αντιεξουσιαστικού χώρου, το οποίο συνοδεύεται και από βίντεο της επίθεσης, ο «Ρουβίκωνας» καταφέρεται εναντίον της αμερικάνικης πρεσβείας, εκφράζοντας την αλληλεγγύη του στον Δημήτρη Κουφοντίνα.  naftemporiki.gr 

***  Αμοιβαία ανταλλαγή διορισμών μεταξύ διορισθέντων δικαστικών αντιπροσώπων 
Ακόμη και χθες συνεχίσθηκε η παραλαβή των διορισμών από δικαστικούς αντιπροσώπους στην Εισαγγελία Καλαμάτας, έπειτα από παράταση μιας ημέρας που έδωσε ο Άρειος Πάγος.
Από σήμερα, για όσους δεν παρέλαβαν τους διορισμούς, θα επιστραφούν στον Άρειο Πάγο, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία συμπλήρωσης των κενών. Μάλιστα, για τη διευκόλυνση της διαδικασίας ο Άρειος Πάγος δέχεται αμοιβαία ανταλλαγή διορισμών μεταξύ δύο διορισθέντων δικαστικών αντιπροσώπων με την προϋπόθεση ότι έχουν αποδεχτεί και παραλάβει τους διορισμούς τους.
Τα πρωτότυπα των διορισμών πρέπει να σταλούν στον Άρειο Πάγο, μαζί με δήλωση των δύο αντιπροσώπων ότι επιθυμούν την συγκεκριμένη αμοιβαία αλλαγή μέχρι την Παρασκευή 17/5 και ώρα 18.00.
Στην επόμενη απόφαση των διορισμών από τον Άρειο Πάγο θα περιλαμβάνεται η συγκεκριμένη αλλαγή των διορισμών και θα αποσταλούν τα νέα διοριστήρια στις κατά τόπους Εισαγγελίες, από όπου θα τα παραλάβουν οι δικαστικοί αντιπρόσωποι.

***    Ο καιρός  σήμερα Τετάρτη στην Καλαμάτα 
O καιρός στην πόλη της Καλαμάτας για  σήμερα Τετάρτη 15/5/2019 προβλέπεται σχεδόν αίθριος.           
Κατά τη διάρκεια των νυχτερινών ωρών ο ουρανός θα είναι κυρίως καθαρός, με σποραδικές νεφώσεις. Η ημέρα θα ξεκινήσει και θα κυλήσει με ηλιοφάνεια και σποραδικές νεφώσεις.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στην ελάχιστη τιμή της και θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου.
Η υγρασία θα κυμανθεί από 55-85%
Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν ασθενείς, από Β-ΒΑ διευθύνσεις, με ένταση 1-2 μποφόρ, το πρωί θα στραφούν σε Ν-ΝΔ, με ένταση 1-2 μποφόρ, το μεσημέρι θα ενισχυθούν, στα 2-3 μποφόρ, το απόγευμα θα στραφούν σε Ν-ΝΑ, με ένταση 2-3 μποφόρ και το βράδυ θα στραφούν σε Β-ΒΑ, με ένταση 1-2 μποφόρ.
Επιμέλεια: Κώστας Μενούνος (Κώστας_Καλαμάτα) για το kalamata.meteoclub.gr/

***   Και επίσημα το ΤΕΙ μετονομάστηκε σε Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 
Ξεκίνησαν οι αλλαγές στο ΤΕΙ Πελοποννήσου μετά τη συγχώνευση που έγινε πριν από μερικές ημέρες με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Ένα εγχείρημα δύσκολο, με αντιδράσεις, που θα χρειαστεί χρόνο για να εφαρμοστεί πρακτικά.
Εμείς, πάντως, χθες το μεσημέρι είδαμε την πρώτη επίσημη αλλαγή, αφού σε ενημερωτικό mail για εκδήλωση που θα γίνει στις εγκαταστάσεις του πρώην ΤΕΙ, το αναφέρει ως Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ενώ έχει και το λογότυπό του.  Π.Μπ.

***  Σύμβαση για δίκτυο ομβρίων στο Νησάκι 
Υπεγράφη την περασμένη Παρασκευή από τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΚ Νίκο Μπασακίδη και τον ανάδοχο Ιωάννη Τσούση σύμβαση για την πραγματοποίηση του έργου «Αποχέτευση ομβρίων ζώνης V, VI & VII Δήμου Καλαμάτας (περιοχή Νησάκι)», σύμφωνα με όσα αναφέρει δελτίο Τύπου της Δημοτικής Αρχής.
Το έργο έχει προϋπολογισμό 600.000 ευρώ, ο ανάδοχος προσέφερε έκπτωση 61,30% και το συμβατικό αντικείμενο ανέρχεται σε 232.201,22 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Η παρέμβαση αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους 8 μήνες.
Η περιοχή παρέμβασης εκτείνεται από τις σιδηροδρομικές γραμμές μέχρι και την οδό Θράκης (στον άξονα βορρά-νότου) και από το Νέδοντα έως την οδό Ψαρών. Σε αυτήν θα γίνει συμπλήρωση των υπαρχόντων αγωγών ομβρίων με 1.760 μέτρα νέου δικτύου, διατομής Φ 500 - Φ 1.000, που θα παροχετεύει τα νερά της βροχής στο Νέδοντα. Επίσης, θα κατασκευασθούν 190 φρεάτια υδροσυλλογής, στην περιοχή του καινούργιου δικτύου και για την πύκνωση του υπάρχοντος.
Ύδρευση κοινότητας Πολιανής και του οικισμού Άνω Αρφαρών
Ο φάκελος του έργου υδροδότησης της Τοπικής Κοινότητας Πολιανής και του οικισμού των Άνω Αρφαρών, προϋπολογισμού 793.000 ευρώ, θα υποβληθεί από τη ΔΕΥΑ Καλαμάτας για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, στην πρόσκληση 14.30.1.1 του ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».
Το έργο αφορά στην επέκταση του υπάρχοντος δικτύου ύδρευσης, που σήμερα εξυπηρετεί τους οικισμούς Σταματινού, Πεύκου και Πελεκητού, προκειμένου να υδροδοτηθούν οι οικισμοί των Άνω Αρφαρών και της Πολιανής.
Το δίκτυο θα τροφοδοτείται από την υπάρχουσα γεώτρηση στην περιοχή της Αγίας Άννας, στην Κοινότητα Βρωμόβρυσης, καθώς και από νέα γεώτρηση σε παρακείμενη περιοχή, την ανόρυξη της οποίας έχει ήδη δρομολογήσει η ΔΕΥΑΚ.
Για τη συμπλήρωση του φακέλου βρίσκεται σε εξέλιξη η σύνταξη της περιβαλλοντικής μελέτης, η οποία έχει ανατεθεί από τη ΔΕΥΑΚ σε εξωτερικό μελετητή, ενώ αναμένεται η άδεια χρήσης της υπάρχουσας γεώτρησης από το υπουργείο Περιβάλλοντος.
Με την ολοκλήρωση του έργου θα λυθεί ένα χρόνιο πρόβλημα της Κοινότητας Πολιανής και του οικισμού των Άνω Αρφαρών.

***  Έκλεψε τσάντα γυναίκας από τα Επείγοντα του Νοσοκομείου Καλαμάτας 
Την τσάντα μιας 55χρονης γυναίκας που περίμενε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Καλαμάτας έκλεψε ένας άνδρας, όμως έγινε αντιληπτός και συνελήφθη.
Το περιστατικό συνέβη το πρωί του Σαββάτου. Η 55χρονη μαζί με το σύζυγό της βρίσκονταν στο Τμήμα Επειγόντων του Νοσοκομείου. Τότε ένας 41χρονος πλησίασε και αφαίρεσε την τσάντα της γυναίκας. Όμως, έγινε αντιληπτός από το σύζυγο της 55χρονης, ο οποίος ειδοποίησε την Αστυνομία, τηλεφωνώντας στο 100.
Στο νοσοκομείο έφτασαν έπειτα από λίγο αστυνομικοί της ΟΠΚΕ, οι οποίοι εντόπισαν τον 41χρονο και τον συνέλαβαν. Ταυτόχρονα βρήκαν και την τσάντα της γυναίκας, την οποία και επέστρεψαν.
Προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Καλαμάτας.

***    Υπερβολή… 
Όπως είχαμε γράψει πριν από μερικές μέρες, σε εξέλιξη είναι το 12ο Live Festival που διοργανώνουν τα καταστήματα της πλατείας Αμφείας. Πρόκειται για φεστιβάλ που έχει καταφέρει να δίνει «ζωή» κάθε Κυριακή στα καταστήματα των Παπλωματάδικων, όμως η τελευταία συναυλία έληξε με την παρέμβαση της Αστυνομίας έπειτα από καταγγελία και ειδικότερα στις 23.10.
Ναι, η ώρα κοινής ησυχίας ξεκινά στις 23.00, αλλά λίγη ανοχή δε θα πείραζε. Άλλωστε, είναι γνωστό ότι οι συγκεκριμένες συναυλίες τελειώνουν το πολύ μέχρι τις 23.30 το βράδυ. Π. Μπ.

***  Σοβαρό τροχαίο ατύχημα στο δρόμο μεταξύ Καρδαμύλης και Στούπας στη Μάνη (φωτογραφία) 
Σφοδρή ήταν η σύγκρουση δυο οχημάτων ΙΧ το πρωί της Τρίτης, στο δρόμο Καρδαμύλης – Στούπας, λίγο πριν το Καλαμίτσι. Για αδιευκρίνιστο μέχρι στιγμής λόγο τα δυο οχήματα συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα να σημειωθούν και στα δυο σοβαρές υλικές ζημιές αλλά χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί σοβαρά κάποιος από τους επιβαίνοντες στα δυο οχήματα. Από το τροχαίο ατύχημα, έχει κλείσει ο δρόμος με αποτέλεσμα να υπάρχει ταλαιπωρία για τους οδηγούς  ενώ στο σημείο μεταβαίνει και Πυροσβεστικό όχημα από την Καλαμάτα.

***  Πανελλαδικό “σαφάρι” της ΑΑΔΕ σε επιχειρήσεις εμπορίας ενδυμάτων - Πρώτοι έλεγχοι και στην Καλαμάτα 
Μεγάλη πανελλαδική επιχείρηση έχει ξεκινήσει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στα αστικά κέντρα της χώρας με στοχευμένους μερικούς επιτόπιους ελέγχους σε επιχειρήσεις εμπορίας ενδυμάτων μαζικής κατανάλωσης, τα οποία διατίθενται σε πολύ χαμηλές τιμές έναντι των αντίστοιχων επιχειρήσεων του ιδίου κλάδου.
Οι πρώτοι έλεγχοι, όπως αναφέρουν πηγές της ΑΑΔΕ, έγιναν ταυτόχρονα στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τη Λαμία, την Αλεξανδρούπολη, την Πάτρα, την Κόρινθο, τα Ιωάννινα, την Καλαμάτα, το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο, τον Άγιο Νικόλαο και τη Ρόδο.
Για την επιλογή των προς έλεγχο επιχειρήσεων χρησιμοποιήθηκαν κριτήρια ανάλυσης κινδύνου, στα οποία - μεταξύ άλλων - περιλαμβάνονταν η σχετικά χαμηλή δηλούμενη κερδοφορία και η χαμηλή απόδοση ΦΠΑ. Χαρακτηριστικά, από τους συνολικά 140 στοχευμένους μερικούς επιτόπιους ελέγχους που έγιναν σε μία μόνο μέρα, προέκυψαν:
Σωρεία παραβάσεων για μη εκδόσεις φορολογικών στοιχείων λιανικής από ενενήντα τρεις επιχειρήσεις. Η παραβατικότητα ξεπέρασε το 66%, καθώς δύο στις τρεις επιχειρήσεις απέφευγαν την έκδοση φορολογικών στοιχείων. Σε μία, μάλιστα, περίπτωση υπήρξε και παρεμπόδιση του ελέγχου.
Μία περίπτωση με ενδείξεις παραποιημένου λογισμικού έκδοσης φορολογικών στοιχείων.
Μία περίπτωση όπου κατασχέθηκαν ψηφιακά αρχεία, καθώς - κατά τη διενέργεια του ελέγχου - διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση εξέδιδε αποδείξεις μόνο για τις συναλλαγές που γίνονταν μέσω πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών.
Τρεις περιπτώσεις, όπου επιχειρήσεις είχαν κάνει πρόσφατα έναρξη εργασιών, με έδρα, όπου λειτουργούσαν αντίστοιχες επιχειρήσεις, χωρίς ωστόσο οι τελευταίες να έχουν προβεί σε διακοπή εργασιών και χωρίς να αποδεικνύεται με νόμιμα παραστατικά ο τρόπος μεταβίβασης των εμπορευμάτων τους στις νεοϊδρυθείσες.
Η επιχείρηση συνεχίζεται, όπως και η περαιτέρω έρευνα των παραπάνω επιχειρήσεων σύμφωνα με κύκλους της ΑΑΔΕ.

***   KALAMATA ART στη Δημοτική Πινακοθήκη Καλαμάτας - Εγκαίνια την προσεχή Παρασκευή 
Η Δημοτική Πινακοθήκη Καλαμάτας «Α. Τάσσος» παρουσιάζει έκθεση εικαστικών έργων, με επιμέλεια του Παναγιώτη Λαμπρινίδη, της οποίας τα εγκαίνια θα γίνουν την Παρασκευή 17 Μαΐου και ώρα 21.00. Η έκθεση έχει τίτλο: «KALAMATA ART - Οι καλλιτέχνες εκπαιδευτικοί δημιουργούν», περιλαμβάνει δε έργα ζωγραφικής, γλυπτικής και φωτογραφίας από 18 εικαστικούς δημιουργούς.
KALAMATA ART είναι ο τίτλος για μια σειρά εκδηλώσεων, ένας από τους σκοπούς των οποίων είναι να παρουσιάσουν και αναδείξουν το εικαστικό καλλιτεχνικό δυναμικό της ευρύτερης περιοχής της πόλης της Καλαμάτας και της Μεσσηνίας.
Οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες είναι εκπαιδευτικοί στη Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ή υπήρξαν στο παρελθόν εκπαιδευτικοί και έχουν κάποια σχέση με τη Μεσσηνία: εργάζονται, διαμένουν ή κατάγονται απ' αυτήν. Όλοι είναι απόφοιτοι Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.
Σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να γίνει φανερό ότι οι καλλιτέχνες εκπαιδευτικοί, εκτός του εκπαιδευτικού τους ρόλου, δημιουργούν, είναι ενεργοί καλλιτέχνες και παράγουν σημαντικές εικαστικές δημιουργίες.
Συμμετέχουν οι: Αθανασοπούλου Παυλίνα, Γεωργακοπούλου Μάρθα, Δημητρούλη Σοφία, Δούναβη Ειρήνη, Καλαποθαρέας Γιώργος, Καράγιωργα Νίκη, Κελεμένδρη Έλλη, Κλαμπατσέας Σπύρος, Λαμπρινίδης Παναγιώτης, Μακρής Ηλίας, Μανωλακάκης Μιχάλης, Μπουρίκα Μαρία, Παπαδοπούλου Γιούλα, Πολυχρόνη Αγγελική, Σταυράκη Μαργαρίτα, Τσάφος Βασίλης, Τσορώνη Αγαθή, Φωτοπούλου Χριστίνα.
Η έκθεση γίνεται σε συνεργασία με την Ένωση Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων και τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας.
Εγκαίνια: Παρασκευή 17 Μαΐου  και ώρα 21.00. Διάρκεια έκθεσης: 17/5 έως 15/6. Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα, Τρίτη, Σάββατο: 10.00 -13.00, Τετάρτη: 18.00- 21.00. Δημοτική Πινακοθήκη Καλαμάτας «Α. Τάσσος», Παπάζογλου 5, Ιστορικό Κέντρο Καλαμάτας, τηλ. 27210 88991, e-mail: box5@otenet.gr

*** Τα  σημερινά μας βίντεο :
 ~ Σποτάκι Ν Δ   2019 : https://youtu.be/wgXJDUHS2mw .- 
** Αναρχικοί  μολότοφ Γκαζάκια    14/05/2019 :                                                                       https://youtu.be/7OzXXhDjkLY .-
** Κονταρομαχίες για την εξουσία  Ευρωεκλογές  2019 :
 https://youtu.be/djuxFGIhqxg .-
** ΤΣΙΠΡΑΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ   τρώγονται για την εξουσία   ευρωεκλογές  : 
https://youtu.be/FEHgP6BsHLg  .-                                                                                                            
 ** Σποτ  ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  2019  : https://youtu.be/dakFH9ZDZ_U .-                              
** Σποτ  ΣΥΡΙΖΑ  2019 : https://youtu.be/wktgUk_HP4s .- 
** Σποτ  ΠΟΤΑΜΙ  2019 :  https://youtu.be/uMqIwMxPQe4  .-                                                        
 ** Σποτ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ  2019: https://youtu.be/Nl9Y5kej1RM .-                                                                                                                                   
***  Πέγκυ Σταθακοπούλου «Δίπλα στον πολίτη και την επόμενη μέρα των ευρωεκλογών» 
Το δήμαρχο Καλαμάτας, Παναγιώτη Νίκα, επισκέφθηκε η υποψήφια ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας
 Επίσκεψη στην Καλαμάτα πραγματοποίησε χθες το πρωί η γνωστή ηθοποιός και υποψήφια ευρωβουλευτής με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές της 26ης Μαΐου, Πέγκυ Σταθακοπούλου.
Η κα Σταθακοπούλου νωρίς το πρωί της Τρίτης επισκέφθηκε το Δημαρχείο Καλαμάτας, όπου είχε σύντομη συνάντηση με το δήμαρχο της πόλης και υποψήφιο περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα, παρουσία και της προέδρου της ΝΟΔΕ Ν.Δ. Μεσσηνίας Νατάσσας Κυριακοπούλου.
Η υποψήφια ευρωβουλευτής μίλησε για τη σημασία που έχουν στη ζωή του κάθε πολίτη οι ευρωεκλογές, τονίζοντας ότι καθήκον κάθε υποψήφιου ευρωβουλευτή είναι να “περάσει” στην κοινωνία αυτό το μήνυμα.
Από την πλευρά της, δεσμεύτηκε ότι θα βρίσκεται δίπλα στους πολίτες και την επόμενη ημέρα των ευρωεκλογών για να καταγράψει όλες τις ανάγκες τους και να βοηθήσει με βάση την «εργαλειοθήκη» που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόσθεσε, δε, ότι στον τομέα της που είναι ο πολιτισμός υπάρχουν πολλές δυνατότητες αξιοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων, όπου η Ελλάδα σήμερα υστερεί.
Κλείνοντας, η κα Σταθακοπούλου εξήρε την πολιτιστική παρουσία της Καλαμάτας στα “δρώμενα” της χώρας, σημειώνοντας πως είναι μια πόλη παράδειγμα με τεράστιες ακόμα δυνατότητες ανάδειξης.
Από την πλευρά του ο Παναγιώτης Νίκας μίλησε κι αυτός για το «φαινόμενο» της χαλαρής ψήφου στις ευρωεκλογές, σημειώνοντας πως πρέπει οι πολίτες να συνειδητοποιήσουν ότι το 80% των έργων που υλοποιούνται γίνονται με τη «σφραγίδα» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα και η σημασία της στη ζωή των πολιτών είναι τεράστια. Παράλληλα, ενημέρωσε την κα Σταθακοπούλου για την πολιτιστική ανάδειξη της Καλαμάτας τονίζοντας ότι έχει μια πορεία 30 χρόνων και ο ίδιος είναι περήφανος που συνέχισε την άξια πορεία των προκατόχων του, σε καιρούς μάλιστα οικονομικής κρίσης. Άφησε δε αιχμές και σε επίπεδο Περιφέρειας, λέγοντας ότι όσα έχουν γίνει στην Καλαμάτα γίνονται από τον προϋπολογισμό του Δήμου. Ως παράδειγμα έφερε το «ανανεωμένο» ΔΗΠΕΘΕ Καλαμάτας που έχει “χαράξει” πορεία αναγέννησης χάρις στις προσπάθειες του Δήμου Καλαμάτας.
Κλείνοντας, κι αφού ευχήθηκε καλή επιτυχία στην Πέγκυ Σταθακοπούλου για τις ευρωεκλογές, της ζήτησε να μην ξεχάσει τη Μεσσηνία και την Πελοπόννησο την επόμενη μέρα των ευρωεκλογών.  Του Κώστα Γαζούλη 

***   ΚΕΚ Π.Ε. Μεσσηνίας: Η μεγαλύτερη δομή δια βίου μάθησης στην Πελοπόννησο «πιλότος» για όλη τη χώρα 
-Πάνω από 3.000 οι φετινοί καταρτιζόμενοι, με τον Π. Τατούλη να δηλώνει ότι θα διπλασιάσει τον προϋπολογισμό
 -Απόστολος Γκούνης: «Κέντρο πρότυπο, με επισφράγιση ενεργειών που έγιναν τα τελευταία χρόνια -έτοιμοι να συνεχίσουμε και να επεκτείνουμε κι άλλο τις δραστηριότητές του» 
 Τα εγκαίνια της έκθεσης δημιουργημάτων του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της Κυριακής στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας, τα οποία, μάλιστα, συνέπεσαν με το κλείσιμο του 9ετούς κύκλου αυτό το ακαδημαϊκό έτος.

Εκεί, οι καταρτιζόμενοι, που φέτος ξεπέρασαν τους 3.000, παρουσίασαν στους επισκέπτες μερικά μόνο από όσα διδάχθηκαν τη χρονιά που πέρασε, με το Πνευματικό Κέντρο να είναι ασφυκτικά γεμάτο. Μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης, ο διευθυντής του ΚΕΚ Παναγιώτης Τζαβάρας, ο νόμιμος εκπρόσωπος του ΚΕΚ Απόστολος Γκούνης, οι αντιπεριφερειάρχες Ντίνα Νικολάκου, Αντωνία Μπούζα και Ελένη Αλειφέρη, οι υποψήφιες δήμαρχοι Καλαμάτας Μαρία Οικονομάκου και Τόνια Κουζή, καθώς και πλήθος υποψηφίων.

Παναγιώτης Τζαβάρας: «Ένα ταξίδι τελειώνει και ένα νέο ξεκινά»
Μετά τον αγιασμό της έκθεσης πρώτος στο βήμα βρέθηκε ο διευθυντής του ΚΕΚ, Παναγιώτης Τζαβάρας. Όπως ανέφερε, ένα ακόμα ταξίδι φθάνει στο τέλος του, σηματοδοτώντας όμως μια νέα αρχή, με τον κόσμο όλα αυτά τα χρόνια «να έχει αγκαλιάσει» το ΚΕΚ.
Όσο για τα σχέδια από εδώ και πέρα, είπε ότι υπάρχουν στόχοι, με κυρίαρχο αυτόν της πιστοποίησης, όπως και να ανοίξει «μια πόρτα» με τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα.
Κλείνοντας δήλωσε περήφανος και χαρούμενος, μιας και, όπως εξήγησε, το ΚΕΚ ΠΕ Μεσσηνίας είναι η μεγαλύτερη δομή μάθησης της Πελοποννήσου, ενώ ευχαρίστησε όλους τους εκπαιδευτές και τους καταρτιζόμενους.

Απόστολος Γκούνης: «Η μεγαλύτερη δωρεάν δομή δια βίου μάθησης που αποτελεί “πιλότο” για τη χώρα»
Από την πλευρά του, ο νόμιμος εκπρόσωπος της Περιφέρειας, περιφερειακός σύμβουλος Απόστολος Γκούνης, σημείωσε ότι η προχθεσινή μεγάλη έκθεση αποτελεί την επισφράγιση ενεργειών που έγιναν τα τελευταία χρόνια. Πρόκειται για δομή, σχολίασε, που πίστεψε ο κ. Πέτρος Τατούλης και γι’ αυτό αύξησε τον προϋπολογισμό. Έτσι, έπειτα από μεθοδευμένες δράσεις και καλή συνεργασία με το προσωπικό, το ΚΕΚ Π.Ε. Μεσσηνίας έφθασε στο σημείο να είναι η μεγαλύτερη δωρεάν δομή δια βίου μάθησης στην Πελοπόννησο και ίσως σε όλη τη χώρα.
Κατά τον κ. Γκούνη, οι άνθρωποι του ΚΕΚ είναι έτοιμοι να μπουν σε ένα νέο διάλογο, σε ό,τι αφορά τη λαϊκή επιμόρφωση, με το εν λόγω ΚΕΚ να αποτελεί σημείο- σταθμό. Πρόσθεσε, δε, ότι το Κέντρο αποτελεί πρότυπο και έτσι σχεδιάζεται να μεταφερθεί και στις υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες. Για το λόγο αυτό ο κ. Τατούλης έχει δώσει εντολές να επεκταθεί σε κάθε νομό και, μάλιστα, το ΚΕΚ είναι «πιλότος» για όλη τη χώρα, μιας και η δομή της Καλαμάτας είναι πρωτοποριακή. Μεταφέρει δωρεάν, μεταξύ άλλων, απλές, καθημερινές, παλιές και ξεχασμένες τέχνες, όπως την ξυλογλυπτική, το κέντημα κ.λπ.
Τέλος, ο ίδιος δήλωσε ότι είναι έτοιμος να συνεχίσει και να επεκτείνει κι άλλο τις δραστηριότητες του ΚΕΚ.

Πέτρος Τατούλης: «Δεν υπάρχουν Μεσσίες στο σύγχρονο κόσμο, οι μόνοι Μεσσίες είναι οι ίδιοι οι πολίτες»  
Τελευταίος μίλησε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου, δηλώνοντας χαρούμενος, καθώς η συγκεκριμένη έκθεση είναι ένα μεγάλο και σπουδαίο γεγονός που επιτεύχθηκε χάριν σε μια μεγάλη δομή, που δεν είναι άλλη από το ΚΕΚ της ΠΕ Μεσσηνίας.
Παράλληλα, δήλωσε υπερήφανος, αφού «όλα αυτά είναι αποτέλεσμα των ανθρώπων μας, της δημιουργικότητάς τους και αποτελεί το μήνυμα που χρειάζεται σήμερα η χώρα. Η χώρα χρειάζεται το μήνυμα ότι μπορούμε από μόνοι μας να βρούμε τρόπους για να αντιμετωπίσουμε τα μεγάλα προβλήματα, μιας και μόνο αυτό το αξίωμα μπορεί να δώσει θετικά αποτελέσματα στη μεγάλη αγωνία, αλλά και στην απαραίτητη ελπίδα που πρέπει να υπάρχει στην κοινωνία».
Μιλώντας για το παρελθόν, ανέφερε ότι όταν το 2011 ανέλαβε την ευθύνη μαζί με τους συνεργάτες του όρισε στόχους, που επιτεύχθηκαν μαζί με τους πολίτες και την κοινωνία, έτσι «το αποτέλεσμα ανήκει στους πολίτες που έγιναν στοιχεία αυτής της προσπάθειας και αγκάλιασαν το συγκεκριμένο ΚΕΚ».
Σχετικά με τα επόμενα βήματα, ο κ. Τατούλης έκανε γνωστό ότι θέλει να επεκταθεί αυτή η καλή πρακτική και στις άλλες Π.Ε. Εκτός της πιστοποίησης, έκανε γνωστό ότι στόχος της Περιφέρειας είναι να δείξει νέους δρόμους στην επαγγελματική αποκατάσταση, αλλά και στην επιχειρηματική δραστηριότητα των καταρτιζομένων.
Έτσι, ένα από τα μεγάλα θέματα που θα απασχολήσουν τη δραστηριότητα του ΚΕΚ είναι η δημιουργία ομάδων επιχειρηματικής δραστηριότητας, κάνοντας χρήση του μοντέλου ανάπτυξης της κοινωνικής οικονομίας, με την κάθε θεματική να δημιουργεί τέτοιες ΚοινΣΕπ, ώστε οι πολίτες να δοκιμάζονται στη μάχη της επιβίωσης και της επαγγελματικής αποκατάστασης.
Κλείνοντας ο κ. Τατούλης ευχαρίστησε τους συνεργάτες του από το ΚΕΚ και της πρώτης τετραετίας, αλλά και της δεύτερης πενταετίας, για αυτή την κοινή προσπάθεια και ιδιαίτερα τους Θεόδωρο Σταυριανόπουλο και τον νυν υπεύθυνο Απόστολο Γκούνη, ο οποίος, όπως παρατήρησε, «πίστεψε, λάτρεψε, εργάστηκε με αφοσίωση και έτσι φτάσαμε στα τωρινά αποτελέσματα».
Επίσης ευχαρίστησε τον ικανότατο, όπως τον χαρακτήρισε, υπάλληλο της Περιφέρειας Παναγιώτη Τζαβάρα, αλλά και την πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής που έχει αναλάβει την ευθύνη της διευθέτησης του οικονομικού προβλήματος, ενώ εξήγγειλε ότι την επόμενη περίοδο θα διπλασιαστεί ο προϋπολογισμός, ώστε να επεκταθεί η δραστηριότητα του ΚΕΚ.  Του Παναγιώτη Μπαμπαρούτση 


*
***   «Χάκαραν» το WhatsApp – Τι πρέπει να κάνουν οι χρήστες για να προστατευθούν 
Χάκερς επιτέθηκαν στην εφαρμογή WhatsApp, καταφέρνοντας να «εισβάλουν» σε συσκευές ενός αριθμού χρηστών.
Οι χάκερς βρήκαν τρόπο να εγκαταστήσουν εξ αποστάσεως λογισμικό κατασκοπείας σε κινητά τηλέφωνα και άλλες συσκευές, εκμεταλλευόμενοι ένα ευάλωτο σημείο της εφαρμογής. Όπως έγινε γνωστό, η επίθεση έγινε αντιληπτή πριν από λίγες μέρες και αφορούσε μόνο έναν επιλεγμένο αριθμό χρηστών και όχι όλη τη βάση των περίπου 1,5 εκατομμυρίων χρηστών.
Το WhatsApp, μάλιστα, κυκλοφόρησε τη Δευτέρα μια αναβάθμιση ασφαλείας και κάλεσε τους χρήστες του να την εγκαταστήσουν γρήγορα στη συσκευή τους για να προστατευθούν από ενδεχόμενη «κυβερνοεπίθεση».
Το συγκεκριμένο λογισμικό κατασκοπείας το έχει αναπτύξει η ισραηλινή εταιρεία κυβερνοασφάλειας NSO Group, η συγκεκριμένη όμως εταιρεία αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή.
Όπως έγινε γνωστό, οι χάκερς χρησιμοποίησαν τη λειτουργία φωνητικής κλήσης του WhatsApp για να καλέσουν τη συσκευή του χρήστη – στόχου. Ακόμα κι αν αυτός δεν απαντούσε, το κακόβουλο λογισμικό μπορούσε να «τρυπώσει» και να εγκατασταθεί στη συσκευή του, ενώ συχνά η κλήση εξαφανιζόταν από το μητρώο κλήσεων σαν να μην είχε γίνει ποτέ.
Οι τεχνικοί κυβερνοασφάλειας της WhatsApp αντιλήφθηκαν την επίθεση και ειδοποίησαν αμέσως εταιρείες κυβερνο-ασφάλειας, το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και οργανώσεις προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Η WhatsApp ανέφερε ότι είναι πρόωρο ακόμη να γίνει γνωστό πόσοι χρήστες έπεσαν θύματα λαθρακρόασης. Η Διεθνής Αμνηστία, η οποία στο παρελθόν είχε στοχοποιηθεί από λογισμικό της NSO, δήλωσε ότι η επίθεση δείχνει πως είναι εφικτό αυτό που πάντα φοβούνταν οι οργανώσεις προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ότι ορισμένες κυβερνήσεις κρυφά παρακολουθούν ηλεκτρονικά ενοχλητικούς ακτιβιστές, δημοσιογράφους, δικηγόρους κ.α.     star.gr

***   ΧΑΜΟΣ στη βουλή! Μήνυση ΚΑΤΑ βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ καταθέτει ο Α. Γεωργιάδης… (ΒΙΝΤΕΟ)

Αντιπαράθεση ανάμεσα στον αντιπρόεδρο της ΝΔ ‘Αδωνι Γεωργιάδη και τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκο Μανιό, πυροδοτήθηκε στη διάρκεια της συζήτησης του πολυνομοσχεδίου για τις 120 δόσεις.  Είχε προηγηθεί στο βήμα ο Άδωνις Γεωργιάδης που είπε ότι δεν έχει το μονοπώλιο της κοινωνικής ευαισθησίας ο ΣΥΡΙΖΑ. «Επειδή έχετε το θράσος να μιλάτε για κοινωνική ευαισθησία σε εμάς τη γνήσια λαϊκή παράταξη του τόπου, ποιοι νομίζετε ψηφίζουν ΝΔ; Οι αγρότες ψηφίζουν ΝΔ, οι άνθρωποι της βιοπάλης ψηφίζουν ΝΔ, οι μικρομεσαίοι ψηφίζουν ΝΔ, εσάς περιμένανε;», είπε ο κ. Γεωργιάδης απευθυνόμενος στα έδρανα της κυβερνητικής πλειοψηφίας και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι ευθύνη για τις μεγάλες μειώσεις στις συντάξεις. 

Στο βήμα ακολούθησε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Μανιός. «Είναι πολύ θλιβερό να έρχομαι σε αυτό το ιερό βήμα μετά τον κ. Γεωργιάδη. Επικαλείται ο κ. Γεωργιάδης τι ψηφίζει ο λαός, ψηφίζοντας τη ΝΔ. Όταν ψηφίζει ο λαός τη ΝΔ, δεν ψηφίζει υμνητές της χούντας. Και είναι θλιβερό γιατί είχα την τύχη να παλέψω ενάντια στη χούντα», ανέφερε ο Νίκος Μανιός και συνέχισε: «Ο κ. Γεωργιάδης είπε ψέματα ότι δήθεν είχε φτιάξει νόμο για την υγειονομική κάλυψη των ανασφάλιστων. Ήμουν γιατρός του ΕΣΥ. Νοσοκομείο παίδων Πεντέλης. Το 2014 είχε μόνο 4000 ευρώ για όλους τους ανασφάλιστους. Έκανε 660 ευρώ μια απλή εγχείρηση στραβισμού. Δηλαδή αν έρχονταν 3 παιδιά , το χρόνο και 4 σκωληκοειδίτιδες τέρμα. Μετά πηγαίναν τα σημειώματα στην εφορία. Μην διανοηθεί να με διαψεύσει. Στις 6 Δεκεμβρίου 2013 – δεν ήμουν βουλευτής – σε μεγάλο συνέδριο για τα 30 χρόνια του ΕΣΥ, είπα ότι ο τρόπος που είχε συντάξει το νόμο για τα φάρμακα, έδινε το δικαίωμα να έχει το ένα χέρι κάτω από το γραφείο και με το άλλο να υπογράφει». Τα όσα είπε ο Νίκος Μανιός προκάλεσαν την αντίδραση του αντιπροέδρου της ΝΔ που ενημέρωσε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ ότι αύριο κιόλας καταθέτει μήνυση σε βάρος του.

«Αγαπητέ κύριε Μανιέ, το αγαπητέ το λέω ειρωνικά. Εγώ δεν θυμάμαι να μου έχετε πει αυτό όταν ήμουν υπουργός υγείας. Όμως επειδή υπονοήσατε κάτι για την ηθική μου συγκρότηση εδώ, δεσμεύομαι αύριο να σας κάνω μήνυση και ελπίζω εσείς να μην έρθετε εδώ να ζητήσετε να μην αρθεί η ασυλία σας. Και να έρθετε στο δικαστήριο να αποδείξετε αυτά που είπατε για την ηθική μου συγκρότηση. Όσον αφορά για αυτά που είπατε περί χουντικού, ακούστε κύριε Μανιέ. Μετά από τη συζήτηση της προηγούμενης εβδομάδος, το να μιλάτε εσείς του ΣΥΡΙΖΑ για χούντα και αντιχουντικούς πάει πολύ. Εγώ θα τα άφηνα στη θέση σας. Ειδικά όμως εσείς, προσωπικά εσείς, που στηρίξατε για υπουργό ‘Αμυνας τον κ. Καμμένο που σας έχει γραμμένο στο βιβλίο του ως τρομοκράτη και παρόλα ταύτα εσείς του δίνατε ψήφο εμπιστοσύνης, θα έπρεπε να είστε τριπλά προσεκτικός. Για να κλείσουμε τα της υγείας, σας προκαλώ να φέρετε επί δικής μου υπουργίας, μετά το νόμο, μια βεβαίωση στη εφορία ενός ασφαλισμένου. Μια να φέρετε και θα σας ζητήσω συγνώμη, με δική μου εντολή κανένα νοσοκομείο, δεν χρέωνε κανέναν ασφαλισμένο και είπατε ψέματα στη Βουλή», είπε ο αντιπρόεδρος της ΝΔ. «Δεν έχω τίποτα προσωπικό με τον κ. Γεωργιάδη. Πρέπει να πω όμως ότι 33 εκατομμύρια ευρώ και πλέον, πρόλαβε το υπουργείο υγείας και τα διέγραψε. Αυτή ήταν η δωρεάν υγεία που είχαν», είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. eleftherostypos.gr
***  Μακεδονία: «Γέμισαν» όλες οι πόλεις με αφίσες κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών…

Χιλιάδες αφίσες σε όλες τις πόλεις της Μακεδονίας αναρτήθηκαν χθες το βράδυ από απλούς πολίτες που συμμετέχουν εδώ και ενάμισι χρόνο στις διαμαρτυρίες για την Συμφωνία των Πρεσπών. Οι αφίσες με κοινό μήνυμα απευθύνονται στους ψηφοφόρους και τους καλούν να καταψηφίσουν τους υποψηφίους που αποδέχονται την συμφωνία των Πρεσπών και να επιλέξουν αυτούς που την καταδικάζουν. 
Ειδικά στη Μακεδονία το κλίμα παραμένει βαρύ για τους εκπρόσωπους της κυβέρνησης που επισκέπτονται τους νομούς της για να ενημερώσουν για τις λεπτομέρειες της Συμφωνίας καθώς είναι αποδέκτες αποδοκιμασιών. Αφίσες αναρτήθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε πολλές περιοχές: Θεσσαλονίκη κέντρο, ανατολική και δυτική, Λαγκαδα, Δράμα, Νάουσα , Σιάτιστα, Κοζάνη, Γρεβενά, Πτολεμαΐδα, Κιλκίς, Κατερίνη, Φλώρινα, Καστοριά, Μουδανιά Χαλκιδικής, Σερρες, Σιδηρόκαστρο, Καβάλα, Νάουσα, Γιαννιτσα, Αριδαία, Σκυδρα, Βέροια, Εδεσσα κ.α
afisa makedonia out.jpg
afisa 3.jpg
afisa 4.jpg
***  ΠΡΟΚΛΗΣΗ! Αυτοί είναι οι χάρτες της Τουρκίας που βάζουν «φωτιά» στην κυπριακή ΑΟΖ… (ΒΙΝΤΕΟ)

Μετά την ενημέρωση ξένων διπλωματών του τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών με χάρτες «αξιώσεων», όπου είχε μετατρέψει την κυπριακή ΑΟΖ σε «τουρκική υφαλοκρηπίδα», δίνεται συνέχεια στο έργο προκλητικότητας εκ μέρους της Άγκυρας, με τους χάρτες αυτούς να βλέπουν το φως της δημοσιότητας.  Στο προσκήνιο εμφανίζονται πλέον τόσο ο χάρτης με τις τουρκικές θέσεις επί της Ανατολικής Μεσογείου και της κυπριακής ΑΟΖ, βάζοντας στο «παιχνίδι» και το ψευδοκράτος», όσο και χάρτης με τα δύο σημεία όπου η Άγκυρα έχει σκοπό να προχωρήσει σε γεωτρήσεις, με πρωταγωνιστές τους γνωστούς «Πορθητή» και «Μπαρμπαρός».
Ειδικότερα, η Λευκωσία, με επικεφαλή το Νίκο Χριστοδουλίδη, τον Υπουργό Εξωτερικών εξηγεί σε εταίρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλα εμπλεκόμενα μέρη πως η δράση της Τουρκίας στην κυπριακή ΑΟΖ αποτελεί πράξη παράνομη. Οι χάρτες των τουρκικών «σχεδίων» στην κυπριακή ΑΟΖ Η τουρκική πλευρά κινητοποιείται προκειμένου να εξηγήσει ότι η δράση της στην περιοχή είναι «καθόλα νόμιμη», όπως στην τελευταία ενημερωτική σύναξη πρέσβεων στην Άγκυρα, στην οποία συμμετείχαν διπλωμάτες του Ισραήλ, της Αιγύπτου και Ελλάδας. Γι’ αυτό και ανέδειξαν χάρτες, τους οποίους δημοσιεύει το CNNTurk, που είχε και το αποκλειστικό χθεσινό ρεπορτάζ για την ενημέρωση του τουρκικού ΥΠΕΞ,  όπου η Άγκυρα προβάλλει τις προθέσεις της Άγκυρας αναφορικά με τις εργασίες τόσο του «Πορθητή» όσο και του «Μπαρμπαρός» στην περιοχή της κυπριακής ΑΟΖ. Ο πρώτος χάρτης του CNNTurk που δείχνει τις θέσεις των «Πορθητή» –  «Μπαρμπαρός».  
Κατά την διάρκεια της χθεσινής ενημέρωσης – briefing, οι Τούρκοι διπλωμάτες εξήγησαν ότι οι εργασίες γεώτρησης γίνονται στην υφαλοκρηπίδα Τουρκίας και στις περιοχές που αδειοδοτήθηκε η κρατική εταιρεία πετρελαίου από το ψευδοκράτος και τους έδειξαν και χάρτη στον οποίο: Πρώτον, σημείωσαν με κόκκινο τις περιοχές της φερόμενης τουρκικής υφαλοκρηπίδας όπου γίνονται οι εργασίες γεώτρησης.  Δεύτερον, σημείωσαν με ροζ τις περιοχές που το ψευδοκράτος ‘αδειοδότησε’ την κρατική εταιρεία πετρελαίου της Τουρκίας.  Τρίτον, σημείωσαν με κίτρινο τα τεμάχια της Κυπριακής Δημοκρατίας τα οποία δεν αναγνωρίζουν και έδειξαν ότι συμπίπτουν με τις δικές τους περιοχές.  Ο δεύτερος χάρτης του CNNTurk που δείχνει τις παραπάνω σηματοδοτήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ:
Κυπριακή ΑΟΖ
Σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, η κυπριακή πλευρά κινείται με μεθοδικότητα, χωρίς να υπάρχει βιασύνη ως προς τα μέτρα που μπορεί να ληφθούν κατά της Τουρκίας, ενώ στις Βρυξέλλες ο Κύπριος Υπουργός Άμυνας Σάββας Αγγελίδης ενημέρωσε τους Ευρωπαίους ομολόγους του για την κατάσταση στην περιοχή.  Το «γκριζάρισμα» της κυπριακής ΑΟΖ από τους Βρετανούς Υπενθυμίζεται πως χθες, ο Βρετανός υπουργός Ευρώπης σερ Άλαν Ντάνκαν ανέφερε πως η Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου είναι «υπό αμφισβήτηση», μιλώντας την Τρίτη στη Βουλή των Κοινοτήτων, τονίζοντας παράλληλα ότι σε τέτοιες περιοχές δεν πρέπει να διεξάγονται γεωτρήσεις. Συγκεκριμένα, ο Βρετανοκύπριος βουλευτής των Εργατικών, Πάμπος Χαραλάμπους, κάλεσε τους υπουργούς του Foreign Office να καταδικάσουν την απόφαση της Τουρκίας να ξεκινήσει γεωτρήσεις για πετρέλαιο και φυσικό αέριο στα χωρικά ύδατα της Κύπρου και να καλέσουν την Άγκυρα να αποσύρει αμέσως τα σκάφη της από την κυπριακή ΑΟΖ.  Δείτε βίντεο:

Με πληροφορίες από: Philenews
***  Η Μαλβίνα ήταν η 12η γυναίκα που έσπασε το άβατο του Αγίου Όρους. Ποιες ήταν οι άλλες έντεκα... 

~   Στο Άγιο Όρος οι μοναχοί λένε ότι μία μόνο γυναίκα είναι καλοδεχούμενη, η Παναγία, αφού, άλλωστε, πρόκειται για το Περιβόλι της. Ωστόσο, το άβατο του Αγίου Ορους παραβιάστηκε αρκετές φορές στο διάβα των αιώνων από γυναίκες. Από την πρώτη Ελληνίδα που στέφθηκε «Μις Ευρώπη» έως τη Μαλβίνα Κάραλη, αρκετές γυναίκες προσπάθησαν να επισκεφθούν τον ιερό τόπο. Κάποιες, μάλιστα, με επιτυχία. Φυσικά, καμία απ’ αυτές δεν είχε φυσικά τη συναίνεση των μοναχών.... Σύμφωνα με το άρθρο 186 του Κ.Χ.Α.Ο (Καταστατικού Χάρτη Αγίου Όρους), «η εις την χερσόνησον του Αγίου Όρους είσοδος των θηλέων κατά τα ανέκαθεν κρατούντα απαγορεύεται«. Η απαγόρευση αυτή κυρώνεται και ποινικά με τη διάταξη του άρθρου 43β του Ν.Δ. της 10ης Σεπτεμβρίου 1926 «περί κυρώσεως του Καταστατικού Χάρτου του Αγίου Όρους», το οποίο προστέθηκε με το Ν.Δ. 2623/1953 (ΦΕΚ Α΄ 268/28.9.1953) και προβλέπει ότι «η παράβασις του άρθρου 186 του Καταστατικού Χάρτου επισύρει την ποινήν φυλακίσεως δύο μηνών μέχρις ενός έτους». Παρά ταύτα, από το 382 το άβατο του Αγίου όρους έχει παραβιαστεί δώδεκα φορές, τουλάχιστον επισήμως: – Το 382 από την κόρη του Μ. Θεοδοσίου, την Πλακεντία. – Το 1081 και το 1108 από οικογένειες βοσκών (περισσότερες από 300). – Το 1345 από τη σύζυγο του αυτοκράτορα των Σέρβων Στεφάνου Δουσάν, την Ελένη που πήγε στη Μονή Χελανδαρίου. – Το 1404 από τη σύζυγο του Ι. Παλαιολόγου, που επισκέφθηκε τη Μονή της Μεγίστης Λαύρας. – Το 1854 από μια ομάδα γυναικόπαιδων που ζήτησαν εκεί προστασία μετά την εξέγερση της Χαλκιδικής. – Το 1905 από τη νεαρή Ρωσίδα πριγκίπισσα Τατιάνα Νικήτα που φιλοξενήθηκε από φίλο της μοναχό στη Μονή Παντελεήμονος. – Το 1929 από την Ελληνίδα «Μις Ευρώπη» Αλίκη Διπλαράκου. – Το 1931 από τη Γαλλίδα δημοσιογράφο Μαρί Σουάτι, η οποία και στη συνέχεια έγραψε την εμπειρία της αυτή σε βιβλίο, με τίτλο «Ενα μήνα με τους άντρες». – Το 1948 από μια ομάδα κυνηγημένων γυναικών αντρών του Δημοκρατικού Στρατού που έσπασαν τη φρουρά. – Το 1971 από τη Γαλλίδα φιλόλογο Ζακλίν Μισελέ και τις Ιταλίδες Λουίζα Βαρβαρίτο και Μαρία Παστέρλα. Ανάμεσα στις γυναίκες που έμειναν στην ιστορία επειδή εισέβαλαν ή προσπάθησαν να εισβάλουν στα άδυτα του Αγίου Όρους ήταν και η Μαλβίνα Κάραλη, η οποία, κι εκείνη ντυμένη σαν άνδρας, προσπάθησε να παραβεί τον κανονισμό. Τι είχε κατά νου η θαρραλέα Μαλβίνα;  Ήθελε να εκφράσει έμπρακτα την αντίθεσή της για τη συγκεκριμένη απαγόρευση. Ωστόσο, μετά από λίγες μέρες, έγινε αντιληπτή και διώχθηκε. Πηγή: dogma.gr  ...  

***

***  Αθλητική ενημέρωση :

***  Για την υπέρβαση σήμερα η Καλαμάτα στο γήπεδο Μεσσηνιακού, το δεύτερο μπαράζ με Διαγόρα Ρόδου 
Ένα από τα πιο κρίσιμα ματς των τελευταίων ετών δίνει σήμερα η Καλαμάτα, καθώς «κοντράρεται» στις 3.00 μ.μ. στο γήπεδο Μεσσηνιακού «Στ. Παπαδόπουλος» με το Διαγόρα Ρόδου στον δεύτερο αγώνα μπαράζ για άνοδο στη Football League.
H Μαύρη Θύελλα καλείται ν’ ανατρέψει το σκορ του πρώτου ματς, που διεξήχθη στις 8 Μαΐου στη Ρόδο (ο Διαγόρας επικράτησε με 1-0 χάρις σε γκολ του Ντουαλά στο 93΄), πανηγυρίζοντας έτσι την πολυπόθητη άνοδο.
Στους αγώνες μπαράζ αυτό που μετράει είναι το αποτέλεσμα.
Για να πετύχεις το στόχο σου πρέπει να καταθέσεις ψυχή. Έτσι λοιπόν οι ποδοσφαιριστές της Καλαμάτας θα πρέπει  ν’ αγωνιστούν με πάθος, προσφέροντας στους φιλάθλους μεγάλη χαρά.
Η Καλαμάτα και ο Διαγόρας Ρόδου κατέλαβαν τη δεύτερη θέση σε 8ο και 6ο όμιλο αντίστοιχα του πρωταθλήματος της Γ΄ Εθνικής και μέσω των αγώνων μπαράζ έχουν την ευκαιρία να κάνουν την υπέρβαση.
Η τελευταία προπόνηση  της Καλαμάτας έγινε χθες στο γήπεδο Μεσσηνιακού «Στ. Παπαδόπουλος» στην οποία έδωσαν το «παρών» οι παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές Άγγελος Σκαφιδάς, Νίκος Μουλατσιώτης, Αντώνης Μαυρέας, καθώς επίσης και αρκετοί φίλαθλοι που εμψύχωσαν τους ποδοσφαιριστές.
Ο προπονητής της Καλαμάτας, Γιάννης Χριστόπουλος, στα πλάνα που ετοιμάζει για το μπαράζ μπορεί να υπολογίζει στην παρουσία των Σερέζο Χίλγκεν (εξέτισε την ποινή της μιας αγωνιστικής που του είχε επιβληθεί) και Γιάννη Βοσκόπουλου (ξεπέρασε πλήρως τον τραυματισμό του). Νοκ άουτ είναι ο Χαράλαμπος Τάμπας (τιμωρημένος).
Στο Διαγόρα Ρόδου τώρα, η αποστολή του  έφθασε χθες το απόγευμα στην Καλαμάτα, με τον τεχνικό Πέτρο Ρουτζιέρη να μην αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα.
Στο μεταξύ, την Κυριακή το μεσημέρι, ο Σύνδεσμος Παλαιμάχων του Π.Σ. Η Καλαμάτα και ο Σύνδεσμος Προπονητών Ποδοσφαίρου Μεσσηνίας παρέθεσε δείπνο στο τεχνικό τιμ και τους ποδοσφαιριστές της Καλαμάτας σε μια προσπάθεια να τους τονώσουν την ψυχολογία για το μπαράζ με το Διαγόρα Ρόδου.
Όλες τις προηγούμενες ημέρες υπήρξε εντυπωσιακή κινητοποίηση των φιλάθλων για το σπουδαίο ματς και σήμερα αναμένεται το γήπεδο του Μεσσηνιακού να γνωρίσει μεγάλες πιένες.
Τέλος, το σημερινό ματς  (αρχίζει στις 3.00 μ.μ.) έχει οριστεί να σφυρίξει ο Αριστείδης Βάτσιος από την ΕΠΣ Δυτικής Αττικής, βοηθοί θα είναι οι Κωνσταντίνος Οικονόμου από την ίδια Ένωση, Αλέξανδρος Καραθάνος από την ΕΠΣ Ανατολικής Αττικής, τέταρτος διαιτητής ο Γεώργιος Μαρκαντωνάτο από την ΕΠΣ Ηλείας, ενώ παρατηρητής διαιτησίας ο Νικόλαος Σπυράκης από την ΕΠΣ Λακωνίας.

***  15χρονος ξεψύχησε στο γήπεδο των Σφαγείων –Δεύτερος θάνατος σε γήπεδο της Καλαμάτας 
Μαύρη ημέρα ήταν η χθεσινή για το μεσσηνιακό ποδόσφαιρο, καθώς ένας 15χρονος ποδοσφαιριστής έχασε τη ζωή του την ώρα που έκανε προπόνηση στο γήπεδο των Σφαγείων.
Ο άτυχος νέος, παιδί πολυμελούς οικογένειας μεταναστών από τη Συρία, αγωνιζόταν στην ομάδα του Πατίστα και ξαφνικά έχασε τις αισθήσεις του.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο, με τους ανθρώπους της ομάδας στην αρχή και του νοσοκομείου αργότερα να δίνουν μάχη να τον κρατήσουν στη ζωή, ωστόσο ο νεαρός δεν άντεξε.
Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, ο θάνατός του οφείλεται σε ανακοπή.
Να σημειωθεί ότι το Σεπτέμβριο του 2016 είχε χάσει τη ζωή του μέσα στο γήπεδο και ο 14χρονος Σωτήρης Νικολακόπουλος, που επίσης είχε προδοθεί από την καρδιά του. Π.Μπ.

***  Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στου «Μεσσηνιακού» 
Στιγμές από το «παρελθόν» αναμένεται να ζήσει σήμερα το απόγευμα το γήπεδο του Μεσσηνιακού, όπου η «Μαύρη Θύελλα» θα αναζητήσει την ανατροπή του εις βάρους της 1-0 απέναντι στο Διαγόρα Ρόδου και την άνοδο στην Α’ Εθνική.
Σύμφωνα με τις προβλέψεις, αναμένονται περισσότεροι από 4.000 οπαδοί που θα αποτελέσουν το «12» παίκτη της τοπικής ομάδας στον σημερινό «τελικό». Αν συνυπολογίσουμε και τους “υποψηφίους” που θα βρεθούν σήμερα στο γήπεδο, τότε ίσως να θυμηθούμε στιγμές από τις εποχές που η μεγάλη ομάδα του νομού μεσουρανούσε στην Α΄ Eθνική…
Ας ελπίσουμε ο αγώνας να μετατραπεί σε μια πραγματική γιορτή και όλοι να γιορτάσουμε την άνοδο της Καλαμάτας στη μεγαλύτερη κατηγορία.  Κ. Γαζ.

***

~    *** ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ  ΜΑΐΟΥ  2019 
1.- .- ARFARA NEWS Τα  Νέα μας από Αρφαρά Μεσσηνίας . Τετάρτη 01 ΜΑΪΟΥ 2019  Στο αγιάζι της ενημέρωσης . ~     ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΜΗΝΑ για όλους μας !  :https://snsstamoskal.blogspot.com/2019/05/arfara-news.html .- 
2.- ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Από το 2008 ... για τους νεότερους >μετά από  Δέκα  10 χρόνια ,  Πέμπτη 02 ΜΑΪΟΥ 2019  :https://snsstamoskal.blogspot.com/2019/05/k-2008.html  .-
3.-ARFARA NEWS Τα  Νέα μας από Αρφαρά Μεσσηνίας .  Πέμπτη  02- Μαΐου -2019 , Στο αγιάζι της ενημέρωσης : ‘ https://arfara-kalamata-greece.blogspot.com/2019/05/arfara-news.html   .-  
4.-ARFARA NEWS Τα Νέα μας από Αρφαρά Μεσσηνίας. Παρασκευή 03 -05-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  : https://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2019/05/arfara-news.html .-
5.- .- ARFARA NEWS  Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Σάββατο 04-05-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης    : https://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2019/05/arfara-news.html  .-
 6.-
.- ARFARA NEWS  Τα Νέα μας από Αρφαρά Καλαμάτας . Κυριακή 05-05-2019  , Στο αγιάζι της ενημέρωσης     https://snsarfara.blogspot.com/2019/05/arfara-news.html  .- 
7.- ARFARA NEWS  Νέα από το Αρφαρά Μεσσηνίας . Δευτέρα 06-05-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης :  https://stamos-dynami.blogspot.com/2019/05/arfara-news.html  .-                                                               
 8.- .-ARFARA NEWS  Τα  Νέα μας από Αρφαρά Καλαμάτας . Δευτέρα 06-05-2019  Στο αγιάζι της ενημέρωσης  μας .  ~ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ....ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΣΕΣ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑ  ΚΑΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ 2019 . : https://vlasisarfarablogspot.blogspot.com/2019/05/arfara-news.html .- 
9.-ARFARA NEWS Τ α Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Τρίτη 07-05-2019 , Στο αγιάζι της ενημέρωσης   [υποψήφιοι-υποψηφιότητες] : https://stamos-dynami.blogspot.com/2019/05/arfara-news_7.html.-  
10.- ARFARA NEWS  Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας  Τετάρτη 08-05-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης : https://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2019/05/arfara-news-08-05-2019-8-8.html ,-
11.-ARFARA NEWS Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Πέμπτη 09-05-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης : https://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.com/2019/05/arfara-news.html .-     12.-ARFARA NEWS  Τα  Νέα μας από Αρφαρά Μεσσηνίας . Παρασκευή 10-05-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης    https://arfara-messinias-stamos.blogspot.com/2019/05/arfara-news.html  .-                                                 13.-.- ARFARA NEWS  Τα  Νέα μας από Αρφαρά Μεσσηνίας . Σάββατο 11-05-2019  Στο αγιάζι της ενημέρωσης : https://arfara-messinia-stamos.blogspot.com/2019/05/arfara-news.html .-                                                       14.-ARFARA NEWS Τα Νέα από Αρφαρά  Μεσσηνίας . Κυριακή 12-05-2019 ,Στο αγιάζι της ενημέρωσης : https://dimmetoparfara.blogspot.com/2019/05/arfara-news.html .-                                                                                                            15.- ARFARA NEWS Τα  Νέα μας από Αρφαρά Μεσσηνίας . Δευτέρα 13-05-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης : https://snsstamoskal.blogspot.com/2019/05/arfara-news_13.html   .- 
16.- ARFARA NEWS Τα  Νέα μας από το Αρφαρά Καλαμάτας . Τρίτη  14-05-2019  , Στο αγιάζι της ενημέρωσης  μας: https://arfara-kalamata-greece.blogspot.com/2019/05/arfara-news_14.html  .-                                                  17.-ARFARA NEWS Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Τετάρτη 15-04-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης :  https://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2019/05/arfara-news_14.html .-  
   
~*..ΒΙΝΤΕΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ   ΒΙΝΤΕΟ-ΣΕΛΙΔΕΣ Σ.Ν.Σ : 
~1. - Stamatios Skoulikas =  Stamatios Skoulikas    ,                                                            http://www.youtube.com/stamos01  ,   6789 videos.  -  1.528.741 προβολές  Σταματης Σκουλικας   Εγγράφηκε στις 17 Δεκ 2009   
2. - Stamos Skoulikas =        Stamos Skoulikas        stamos011947      Εγγράφηκε στις 17 Δεκ 2009, με 1.483.718 προβολές .- 
 http://www.youtube.com/stamatios01    ,    3917   video.     σταμος σκούλικας ,          3. - Vlasis Skoulikas =   Vlasis Skoulikas , +Stamos ,. 
 http://www.youtube.com/vlasiskal   .  =    4132  video. - https://plus.google.com/u/0/+VlasisSkoulikas/posts?csrc=yt&cfem=1   ,.- - βλάσης σκούλικας 
Σύνολον   14.444   βίντεο   .
https://blogs.sch.gr/dimarfar/author/dimarfar/   = Δημοτικό Σχολείο Αρφαρών       https://www.facebook.com/sylgkdsarf/    = Σύλλογος γονέων κηδεμόνων δημοτικού Αρφαρών 
https://www.facebook.com/SYLLOGOS.ARFARON.AG.THEODOROI  , «ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ «ΑΡΦΑΡΩΝ.-   595 -    https://twitter.com/   ,   Skoulikas  @stamos01    .  ,,   http://messinia1234.com/?page_id=937  ,   ~  https://www.facebook.com/pages/agios-floros/257560450948935   529   . -   ΑΓΙΟΣΦΛΩΡΟΣ      ~ https://www.facebook.com/profile.php?id=100009016280105  .- = Βρωμόβρυσης Σύλλογος ΔΑΓΡΕ 92 / 139. *** http://www.twitter.com/stamos01/   , 685/502/28 , 20,5  χιλ./261 / 11 .-   
 ~**   https://www.facebook.com/profile.php?id=100012336616922&pnref=lhc.unseen     ,  ΠΛΑΤΥ   ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ***  http://www.messinia.net.gr/index.php/ekdiloseis/item/1328   ,
.= http://www.messinia.net.gr  /. -  .- www.erroso.gr  , .- Αναρτήθηκε από 
~** 
~ 1.-  https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas.3 ΣΤΑΜΑΤΗΣ  
3.-   https://www.facebook.com/arfarakalamatasmessinias   , = ARFARA MESSINIAS    1.617   Arfara Kalamatas Messinias | Facebook 
4 ~ https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas  = Stamatis N. Skoulikas
5 ~  https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas.5 .- =   157 .-stamos01 .—
 Αναρτήθηκε από Vlasis Skoulikas    
7.-  https://www.facebook.com/profile.php?id=100030595474438   =Αρφαρά Μεσσηνίας Καλαμάτα 4.-    Αναρτήθηκε από  .-


*  ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2019 :
1.-ARFARA NEWS , Νέα από το Αρφαρά Μεσσηνίας . Δευτέρα 01 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ,Στο αγιάζι της ενημέρωσης .-  ~ ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΜΗΝΑ για όλους μας !   :https://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2019/04/arfara-news.html .-
2.-.- ARFARA NEWS Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας .
Τρίτη 02 -04-2019 ,Στο αγιάζι της ενημέρωσης  : https://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2019/04/arfara-news.html.-
3.- .- ARFARA NEWS  Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . Τετάρτη 03-04-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης : https://snsarfara.blogspot.com/2019/04/arfara-news.html  .-
28.- ARFARA NEWS   Μ. Σάββατο 27-04-2019 Τα νέα μας από Αρφαρά . Στο αγιάζι της ενημέρωσης  μας ...  :  https://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.com/2019/04/arfara-news-27-04-2019.html .- 
29.-  ARFARA NEWS Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας . ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΣΧΑ 28-04-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης . : https://arfara-messinias-stamos.blogspot.com/2019/04/arfara-news_28.html  .- 
 30.- ARFARA NEWS Τα Νέα μας από Αρφαρά Μεσσηνίας . Δευτέρα Πάσχα 29-04-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης :  https://arfara-messinia-stamos.blogspot.com/2019/04/arfara-news_29.html .- 
31.-  ARFARA  NEWS Τα Νέα μας από Αρφαρά Μεσσηνίας . Τρίτη 30-04-2019  Στο αγιάζι της ενημέρωσης :   https://dimmetoparfara.blogspot.com/2019/04/arfara-news_29.html .- 

~**
1.-Ελληνική Χρεωκοπία  1974-2019  1ο :   https://youtu.be/cmTSaRfXoxM  .- 
2.-Ελληνική Χρεωκοπία  1974-2019  2οhttps://youtu.be/wvC1P51WMn8  .-  
3.-Ελληνική Χρεωκοπία 1974-2019  3ο  :   https://youtu.be/oKpEGA2xUWk .-
4.- Ελληνική Χρεωκοπία  1974-2019  4ο  :  https://youtu.be/lLggSA9ewKE .-
5.- Ελληνική Χρεωκοπία 1974-2019  5ο :  https://youtu.be/6rNYet_8gPo  .-
6.- Ελληνική Χρεωκοπία 1974-2019   6ο :  https://youtu.be/y1yvzDjc6h8 .-
7.- Ελληνική Χρεωκοπία  1974-2019  7ο:   https://youtu.be/5vI0cNUw5nQ .-
8.- Ελληνική Χρεωκοπία  197 2019  8ο:    https://youtu.be/waOT2kE9u_g .- 
 9.-  Ελληνική Χρεωκοπία  1974-2019  9οhttps://youtu.be/0pmW1VehZRc .-  
10.-  ΕΛΛΗΝΙΚΗ Χρεωκοπία   10ο  : https://youtu.be/Fh7QLZnL_Qk .- 
11.- ΕΛΛΗΝΙΚΗ Χρεωκοπία  11ο : https://youtu.be/a2p8ad2szf4 .-  
12.- ΕΛΛΗΝΙΚΗ Χρεωκοπία  12ο:   https://youtu.be/MW0Cej2qUFg .-                                                
13.- ΕΛΛΗΝΙΚΗ Χρεωκοπία  13ο: https://youtu.be/syPiA59qNZk .-                                                                                                          
~**                                

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου