ΑΡΦΑΡΑ-ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΑΡΦΑΡΑ-ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Σάββατο, 23 Νοεμβρίου 2019

ΑΡΦΑΡΑ  Η Εφημερίδα μας Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2019 
Στο αγιάζι της  ενημέρωσης  μας .....   
~**  Αγιος Κλήμης Επίσκοπος Ρώμης – Γιορτή σήμερα 24 Νοεμβρίου – Ποιοι γιορτάζουν
~   – Τη μνήμη του Αγίου Κλήμεντος του Επισκόπου Ρώμης τιμά σήμερα, 24 Νοεμβρίου, η Εκκλησία μας. Ο Άγιος Κλήμης ήταν Ρωμαίος αριστοκράτης από βασιλικό γένος, γιος του Φαύστου και της Ματθιδίας. Ο Κλήμης σπούδασε όλες τις επιστήμες της ελληνικής παιδείας, αντάμωσε τον Απόστολο Πέτρο και διδάχθηκε απ’ αυτόν την αληθινή πίστη και θεογνωσία, οπότε έγινε θερμός κήρυκας του Ευαγγελίου και συνέγραψε αρκετά συγγράμματα.
*  Ο Κλήμης υπήρξε τρίτος επίσκοπος Ρώμης, αφού διαδέχθηκε τον Ανέγκλητο, περίπου το έτος 92 μ.Χ.
Ποίμανε με υπέρμετρο ζήλο την Εκκλησία της Ρώμης, στα βαρεία εκείνα χρόνια των διωγμών. Συνελήφθη από το Δομετιανό και εξορίστηκε σε πόλη έρημο κοντά στη Χερσώνα. Εκεί, έδεσαν στο λαιμό του μια σιδερένεια άγκυρα και τον έριξαν στη θάλασσα, όπου παρέδωσε την αγία ψυχή του (101 μ.Χ).  Αξίζει, όμως, να σημειώσουμε ότι ο Κλήμης δεν υπήρξε μόνο σοφός κατά τη γραμματική μόρφωση, αλλά ανήκε σ’ αυτούς που ο Θείος Παύλος ονομάζει «σοφούς εις το αγαθόν, ακεραίους δε εις το κακόν» (Προς Ρωμαίους, ιστ’ 19). Συνετούς, δηλαδή, όταν κάνουν το καλό, και συγχρόνως αμέτοχους από κάθε κακό.   Απολυτίκιο:   Ήχος γ’. Την ωραιότητα.  Tης θείας γνώσεως εύσημοι σάλπιγγες και των της πίστεως θεσμών εκφάντωρες ιερομάρτυρες Χριστού εδείχθητε τοις εν κόσμω, Κλήμη παναοίδιμε, της ζωής κλήμα εύκαρπον και Πέτρε θεόσοφε, ευσεβών πέτρα άρρηκτε, διό ως των αρρήτων επόπται, ρύσασθαι πάσης ημάς βλάβης.   
~**   Η ευχή και το Άγιο Πνεύμα
~  Η διδασκαλία του παππού μας Ιωσήφ και του Γέ­ροντος μας Έφραίμ, αποτελεί συνέχεια της διδασκα­λίας του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Η πείρα του Γέροντος μας Εφραίμ εις την νοεράν προσευχήν, όπως μας την παρέδωσεν, αποτελεί συνέχεια όλης της νηπτικής ασκητικής παραδόσεως.
* Λέγει ο Γέροντας Εφραίμ: «Η καρδία του άνθρωπου είναι το κέντρον των υπέρ φύσιν, των κατά φύσιν και των παρά φύσιν κινήσεων. Τα πάντα ξεκινούν από την καρδίαν. Εάν η καρδία του ανθρώπου καθαρισθή, τότε βλέπομεν τον Θεόν. Ο Θεός είναι αθεώρητος· ο Θεός είναι Πνεύμα. Δύναται όμως να βασιλεύση εις την καρδίαν του ανθρώπου, όταν γίνη αυτή καθαρόν δοχείον.

Διά να γίνη δεκτικόν δοχείον η καρδία του ανθρώπου, πρέπει να γίνη καθαρή. Δηλαδή, να γίνη καθαρή από ακάθαρτους λογισμούς. Διά να καθαρισθή όμως η καρδιά, πρέπει να μπη εις αυτήν κάποιο φάρμακον. Το φάρμακον αυτό είναι η νοερά προσευχή. Όπου πηγαίνει ο βασιλεύς, διώκονται οι εχθροί· και όταν μπη εις την καρδιά ο Χριστός, το όνομα Του το Άγιον, φυγαδεύονται των δαιμόνων οι φάλαγγες. Όταν ενθρονισθή μέσα καλά-καλά ο Χριστός, τότε υπάκουουν τα πάντα.  Έτσι και το κράτος της καρδιάς μας. Έχει μέσα εχθρούς· έχει επαναστάσεις· έχει λογισμούς· έχει πάθη και αδυναμίες· έχει τρικυμίες και ταραχές. Όλα εις την καρδίαν του ανθρώπου.   Διά να μπόρεση αυτό το κράτος της καρδιάς να καθησύχαση και να υποταχθή, πρέπει να έρθη ο Χριστός, ο Βασιλεύς, με τις στρατιές του να κυρίευση το κράτος· να διώξη τον εχθρόν, τον διάβολον· να καθυποτάξη κάθε ανησυχία από πάθη και αδυναμίες· να βασιλεύση σαν αυτοκράτωρ, σαν παντοδύναμος. Τότε αυτό, κατά τους πατέρας, λέγεται καρδιακή ησυχία. Να βασιλεύη η προσευχή χωρίς να διακόπτεται. Η προσευχή να έχη δημιουργήσει την καθαρότητα και την ήσυχον καρδίαν».  Ο μεγάλος αγώνας του ανθρώπου είναι να επαναφέρη τον νουν, που μετεωρίζεται με τις αισθήσεις έξω εις τα κτίσματα, μέσα εις την καρδίαν μας, εις το ταμείον των λογισμών. Ο μεγαλύτερος διδάσκαλος εις τον άνθρωπον, διά το Ιερόν αυτό έργον, είναι η νοερά προσευχή. Η χάρις του Αγίου Πνεύματος, η οποία προσελκύεται διά της ευχής, μας διδάσκει όλα όσα χρειαζόμεθα.  Ο καλύτερος βοηθός, κατά την ώραν της εξόδου της ψυχής από τον κόσμον αυτόν, είναι η νοερά προσευχή. Διότι την ευχήν αυτήν θα χρησιμοποιή η ψυχή, εφ’ όσον βέβαια την γνωρίζει. Η ψυχή θα είναι οπλισμένη με την δύναμη της προσευχής, με το ακαταμάχητον Όνομα του Χριστού, το όποιον τρέμουν οι δαίμονες και δεν μπορούν να πλησιάσουν την ψυχήν.  Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με.  Προσπάθησε πάντα η ευχή του Ιησού Χρίστου να επενδύη όλα τα έργα σου· κάθε πνοή και κάθε νόημα. Ω τότε πόσο θα ευφραίνεται η καρδία σου! Πόσο θα χαίρεσαι, διότι θα ανεβαίνη ο νους εις τα ουράνια.  Διά τούτο μην αμελής να λέγης:  Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με.  Όταν ψάλης θα κατανοής τα ψαλλόμενα· θα έχης όρεξιν και φωνήν ικανήν και ταπείνωσιν διά να αποδίδης καθώς αρμόζει τα λόγια του Θεού.  Διά τούτο μην άδικης άλλο την ψυχήν σου, αλλά και ψάλλων λέγε ενδόμυχα την ·  Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με.  Όταν εργάζεσαι ας μην απορροφάται όλη σου η δύναμις εις την εργασίαν, αλλά να λέγης -ψιθυριστά και την ευχήν. Τότε και τα έργα σου θα είναι ορθά, χωρίς λάθη, καθαρά από λογισμούς και η απόδοσις της εργασίας σου θα είναι μεγαλύτερα.    Λέγε λοιπόν την ευχήν του Ιησού Χρίστου, διά να ευλογούνται τα έργα σου·  Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με.  Το Πνεύμα το Άγιον σκεπάζει την ψυχήν που εύχεται. Εισέρχεται μέχρι τα βάθη της ψυχής, ελέγχει όλον τον εσωτερικόν κόσμον της ψυχής και τον κατευθύνει προς το θέλημα του Θεού το Άγιον . Τότε μόνον η ψυχή έχει την δύναμιν να ειπή μαζύ με τον Προφήτην. «Ευλογεί η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου, το όνομα το Άγιον αυτού» (Ψαλ. 102, 1). Λέγε λοιπόν την ευχήν διά να έχης την σκέπην του Άγιου Πνεύματος. Όταν το Πνεύμα το Άγιον καλύπτει την ψυχήν σου αισθάνεσαι μιά πληρότητα και μιά ταπείνωσιν. Δεν επηρεάζεσαι από την αδικία, την ειρωνεία ή τον επαίνον.  Ζης σε μιά ατμόσφαιρα πνευματική που δεν εισέρχεται εύκολα ο ιός της αμαρτίας. Ο πνευματικός ανακρίνει τα πάντα, αυτός δε υπ’ ουδενός ανακρίνεται.   Το Πνεύμα το Άγιον σου δίδει άλλα μάτια και άλλην κρίσιν.  Λέγε συνεχώς την ευχήν, διά να ζης άνετα μέσα σε κάθε περιβάλλον·  Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με.  Ως άνθος αμάραντον και δένδρον ευσκιόφυλλον πεφυτευμένον παρά τας διεξόδους των υδάτων του Άγιου Πνεύματος γίνεται η ψυχή σου όταν λέγης·  Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με.  Λέγε την ευχήν και άφησε την χάριν του Άγιου Πνεύματος να εισέλθη εις τα βάθη της ψυχής σου. Γίνε τότε άγρυπνος θυρωρός του οίκου της ψυχής σου και θεατής των ενεργειών του Άγιου Πνεύματος και λέγε μετ’ ευφροσύνης·  Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με.  Το το Άγιον είναι η ευλογία όλου του κόσμου.  Το Πνεύμα το Άγιον είναι το φως και η ζωή της ψυχής, η όποια ανυμνεί και δοξολογεί από τα βάθη αυτής το Όνομα της Αγίας Τριάδος. Αμήν.  Απόσπασμα από το βιβλίο Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής  Ιερά Μονή Καρακάλλου Άγιον Όρος  Εκδόσεις Ορθόδοξος Κυψέλη
~**  Η πίστη στον Χριστό ξεπερνά και τον πιο μεγάλο φόβο
Παντού υπάρχει κάποιο στέκι για τον Γέροντα της Πάτμου (π. Αμφιλόχιο Μακρή), είτε σε σπίτι, είτε σε ίδρυμα που διακονούν δικά του πρόσωπα, είτε σε μονύδριο που έπηξαν οι καλογριές του. Στα ταξίδια του είναι πάντοτε ήρεμος, όσο και αν λυσσομανά το κύμα. Μου διηγείτο ο μακαριστός Θεσσαλονίκης Παντελεήμων:
*  – Το ’48 ταξιδεύαμε από την Ρόδο για την Πάτμο με ένα καΐκι. Ήρθε να με παραλάβη και συνοδεύση ως πατριαρχικό Έξαρχο. Τα κύματα εκάλυπταν σχεδόν το πλοίο. Η καρδιά μου πήγε να σπάση από τον και την ταραχή.

Ο πατήρ Αμφιλόχιος, σαν να μη συνέβαινε τίποτε, αμέριμνος με ξεναγούσε στα παράλια της Μικράς Ασίας, σαν να ταξιδεύαμε με γαλήνη μεγάλη. Οπότε σκέφθηκα: «Για να μη ταράζεται και αγωνιά, σίγουρα ξεύρει καλό κολύμβι ως νησιώτης». Δεν βάσταξα άλλο· τον ρώτησα:  – Πάτερ Αμφιλόχιε, ξεύρετε κολύμβι;  – Όχι, δεσπότη μου, ούτε έβρεξα ποτέ τα πόδια μου στην θάλασσα.   – Και δεν φοβάστε το κακό που γίνεται;  – Καθόλου. Ταξίδευσα και με χειρότερη θάλασσα και ο δεν επέτρεψε να απολεσθώ. Τώρα θα επιτρέψη, που μας περιμένουν ο Θεολόγος και ο Όσιος να εορτάσουμε την ελευθερία του τόπου τους;  Εθαύμασα –έλεγε ο δεσπότης αργότερα- την απάθεια του ανδρός, αλλά και την πίστη και εμπιστοσύνη του στον Θεό· ενώ εγώ ως ο Πέτρος χανόμουνα στην θέα των μεγάλων και δυνατών κυμάτων.  Αλλά, όπως φαίνεται, έτσι ήταν όλη του η ζωή: εκεί που νόμιζες πως χάνεται και δεν θα ξαναφανή, τον έβλεπες να περιπατή επί των νοητών κυμάτων και βασάνων της ζωής, γαλήνιος και ευθυτενής όπως και πρώτα.  (Από το βιβλίο: Πνευματική συμπόρευσις, Γρηγορίου μοναχού Κουβαρίτου,Ιερά Μονή Δοχειαρίου, Άγιον Όρος, 2014, σελ.53) 
*** Δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων για αύριο στην Καλαμάτα- Η πρόγνωση του καιρού  
Ο καιρός στην πόλη της Καλαμάτας για αύριο Κυριακή 24/11/2019 προβλέπεται άστατος.
Από τις πρώτες μεταμεσονύχτιες έως και τις πρώτες πρωινές ώρες ο ουρανός θα είναι κυρίως καθαρός, με κάποιες σποραδικές νεφώσεις. Τις πρωινές ώρες θα επικρατήσει ηλιοφάνεια και σποραδικές νεφώσεις.
Τις πρώτες μεσημβρινές ώρες θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις, οι οποίες θα πυκνώνουν κατά διαστήματα. Από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι και το τέλος της ημέρας θα επικρατήσουν αυξημένες νεφώσεις, θα υπάρξουν όμως και κάποια διαστήματα με ανοίγματα του καιρού.
Από τις μεσημβρινές έως και τις πρώτες βραδινές ώρες αναμένεται ψιλόβροχο έως ασθενής βροχή κατά διαστήματα, ενώ υπάρχει πολύ μικρή πιθανότητα εκδήλωσης μπόρας σύντομης διάρκειας (όμβρου) ή καταιγίδας.
Τις βραδινές ώρες (κυρίως προς το τέλος της ημέρας) αναμένεται βροχή ασθενούς έως μέτριας έντασης, ενώ κατά διαστήματα θα εκδηλωθούν μπόρες ή καταιγίδες.
Τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι έντονα, με υψηλές ραγδαιότητες. Προσοχή, υπάρχει κίνδυνος ξαφνικής συσσώρευσης υδάτων. Επίσης υπάρχει πιθανότητα χαλαζόπτωσης κατά τόπους.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στην ελάχιστη τιμή της και θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου.
Η υγρασία θα κυμανθεί από 60-95%
Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν ασθενείς, από Α-ΝΑ διευθύνσεις, με ένταση 2-3 μποφόρ, τις πρώτες μεσημβρινές ώρες θα ενισχυθούν, στα 3-4 μποφόρ και από το απόγευμα και μετά θα ενισχυθούν, στα 4-5 μποφόρ, ενώ οι ριπές ανέμου ενδέχεται να αγγίζουν τα 6 και τοπικά τα 7 μποφόρ.
Στο Μεσσηνιακό Κόλπο, κυρίως από τις απογευματινές ώρες και μετά θα πνέουν ισχυροί ΝΑ άνεμοι, με ριπές που θα ξεπερνούν τα 6 μποφόρ, με αποτέλεσμα της πρόκληση ισχυρού κυματισμού στα ανοιχτά του Κόλπου και στα παράλια που θα δέχονται τον ΝΑ άνεμο.
Θα συνεχιστεί η συγκέντρωση φορτίου αφρικάνικης σκόνης σαχαριανής προέλευσης, σε μικρές ποσότητες, με αποτέλεσμα να πέσουν και κάποιες λασποψιχάλες
Τα έντονα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες της Δευτέρας.
Επιμέλεια: Κώστας Μενούνος (Κώστας_Καλαμάτα) για το kalamata.meteoclub.gr
***  Κουράστηκε η Κίνα με τις ΗΠΑ και δαγκώνει! Πουλάει τα ομόλογα κι δείχνει ποιος είναι το αφεντικό….

Τρόμο στις ΗΠΑ προκαλούν οι οικονομικές εξελίξεις στην ανατολή.  
Η Ιαπωνία, η οποία ύστερα από κινεζικές πωλήσεις ομολόγων έγινε ο μεγαλύτερος πιστωτής των ΗΠΑ, αποφάσισε να πουλήσει ομόλογα αξίας 29 δισεκατομμυρίων δολαρίων, από ένα συνολικό χρέος άνω του ενός τρις. Η Ιαπωνία, παρ’ ότι σύμμαχος των ΗΠΑ, ακολουθεί την οδό της Κίνας και “ξεφορτώνεται” αμερικανικά ομόλογα, σε μία κίνηση που δημιουργεί ανησυχίες στην Ουάσινγκτον και τον πρόεδρο Τραμπ.   Σύμφωνα με διεθνείς αναλυτές η Κίνα μπορεί, εφ’ όσον το θελήσει, να πουλήσει αμερικανικά ομόλογα αξίας 700 δις, χωρίς ιδιαίτερες συνέπειες για εκείνην.  Η αμερικανική και η λοιπή παγκόσμια οικονομία όμως, κινδυνεύει με κραχ αν η διαδικασία αυτή γίνει απότομα. Ο Jasper Lo, στρατηγικός σύμβουλος επενδύσεων στην Eddid Securities and Futures, δήλωσε ότι οι συνεχείς και μεγάλες πωλήσεις αμερικανικών ομολόγων από κατόχους όπως η Ιαπωνία μπορεί να εγείρουν υποψίες ανάμεσα στους χρηματιστές πως επίκειται μία μαζική πώληση από την πλευρά της Κίνας.  Αυτό με τη σειρά του θα πυροδοτήσει ανησυχίες για την αξία των αμερικανικών ομολόγων και να αποσταθεροποίησει την παγκόσμια οικονομία  Με πληροφορίες από mbs.news και bnnbloomberg.ca
***  Είναι ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ! Ο Γ. Βαρουφάκης ζήτησε ΑΔΕΙΑ εργασίας για ΟΛΟΥΣ τους λαθροεισβολείς…
~  Ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25, Γιάνης Βαρουφάκης, πιθανότατα ζει σε έναν δικό του πλανήτη και δεν βλέπει τα μεγάλα προβλήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. 
Μόνο έτσι μπορεί να εξηγηθεί η πρότασή του να δοθεί άδεια εργασίας σε όλους τους… λαθρομετανάστες που βρίσκονται στη χώρα μας.
Αναλυτικά στην ανάρτησή του ο κ. Βαρουφάκης αναφέρει: «Tο ΜέΡΑ25 λέει κάτι απλό: Κανένα στρατόπεδο συγκέντρωσης (“κλειστό κέντρο”). Άδειες εργασίας σε όλους τους μετανάστες/πρόσφυγες – με σχεδιασμό αρχικής φιλοξενίας τους σε όλες τις πόλεις και τα χωριά της χώρας όπου θα μπορούν να συνεισφέρουν εργασιακά και πολιτισμικά».  
Δείτε την ανάρτησή του 
Το ΜέΡΑ25 λέει κάτι απλό: Κανένα στρατόπεδο συγκέντρωσης ("κλειστό κέντρο"). Άδειες εργασίας σε όλους τους μετανάστες/πρόσφυγες - με σχεδιασμό αρχικής φιλοξενίας τους σε όλες τις πόλεις και τα χωριά της χώρας όπου θα μπορούν να συνεισφέρουν εργασιακά και πολιτισμικά. https://twitter.com/GiannopoulosG/status/1197094885205192704 
varoufakis22_11
*** Γνώριμοι από… παλιά! Σαν σήμερα Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και Συνασπισμός (μετέπειτα ΣΥΡΙΖΑ) σχηματίζουν οικουμενική κυβέρνηση…
~  Η Κυβέρνηση Τζαννή Τζαννετάκη και ο δρόμος μέχρι την κυβέρνηση Ζολώτα το 1989. 
Ο Τζαννής Τζαννετάκης, μετά τις εκλογές της 18ης Ιουνίου 1989, στις οποίες δεν προέκυψε απόλυτη πλειοψηφία εδρών κανενός κόμματος στη Βουλή και το αδιέξοδο στο οποίο οδηγήθηκε η κατάσταση, ορκίστηκε στις 2 Ιουλίου, ύστερα από συμφωνία ΝΔ και Συνασπισμού της Αριστεράς και της Προόδου (ΚΚΕ και ΕΑΡ).
Η κυβέρνηση είχε ως κύριο μέλημά της -σύμφωνα με τη Νέα Δημοκρατία και τον Συνασπισμό- την «κάθαρση» και οδήγησε τη χώρα στις εκλογές του Νοεμβρίου της ίδιας χρονιάς. Επί κυβέρνησης Τζαννετάκη δημιουργήθηκε η ιδιωτική τηλεόραση (έπειτα από συμφωνία ΝΔ/Συνασπισμού) και κάηκε ένα μεγάλο ιστορικό αρχείο της σύγχρονης ιστορίας, οι φάκελοι των αγωνιστών της Αριστεράς την περίοδο από την κατοχή έως την πτώση της χούντας το 1974.  Η συγκρότηση της κυβέρνησης Τζαννετάκη και μετέπειτα και της οικουμενικής κυβέρνησης υπό τον Ξενοφώντα Ζολώτα (ΝΔ/ΠΑΣΟΚ/Συνασπισμός) αποτέλεσε μια από τις βασικές αιτίες της ανταρσίας της ΚΝΕ και της διάσπασης της ΚΝΕ και του ΚΚΕ το Σεπτέμβριο-Νοέμβριο του ’89. Η οικουμενική κυβέρνηση Ξενοφώντα Ζολώτα 1989 (23 Νοεμβρίου 1989 – 11 Απριλίου 1990) σχηματίστηκε μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου του 1989 που διοργάνωσε η Υπηρεσιακή κυβέρνηση Ιωάννη Γρίβα, όταν το πολιτικό σκηνικό οδηγήθηκε προσωρινά σε αδιέξοδο λόγω της αδυναμίας σχηματισμού αυτοδύναμης κυβέρνησης από ένα μόνο κόμμα. Κατόπιν συμφωνίας των τριών εκλογικών σχηματισμών, ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και Συνασπισμού της Αριστεράς και της Προόδου (ΚΚΕ και ΕΑΡ), σχηματίστηκε οικουμενική κυβέρνηση υπό τον διαπρεπή ακαδημαϊκό και οικονομολόγο Ξενοφώντα Ζολώτα στις 23 Νοεμβρίου, που αντικατέστησε την προηγούμενη υπηρεσιακή κυβέρνηση Γρίβα.  Όταν η κυβέρνηση ολοκλήρωσε το έργο της, έγιναν εκλογές στις 8 Απριλίου 1990 με τον εκλογικό νόμο που είχε ψηφίσει η κυβέρνηση Α. Παπανδρέου, δηλαδή απλή αναλογική με ρήτρα του +1. wikipedia.gr
*** Απίστευτη ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ του Κ. Βελόπουλου για όσους ΒΡΙΖΟΥΝ την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ… (ΒΙΝΤΕΟ)

Το τελευταίο διάστημα όλο και πληθαίνουν τα δημοσιεύματα κατά της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ και του Κυριάκου Βελόπουλου. Ίσως φταίει που το σύστημα τρομάζει με την συνεχή άνοδο του κόμματος στις δημοσκοπήσεις και κερδίζει έδαφος στην συνείδηση των Ελλήνων πολιτών. Δείτε σχετικά με τη νέα δημοσκοπική άνοδο της ΛΥΣΗΣ:


Τελευταία περιστατικά είναι που δέχεται ο Κ. Βελόπουλος από “οπαδούς” ανθρώπων που ο πρόεδρος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ πολεμάει από την πρώτη μέρα.  Ο λόγος για τους προέδρους του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού, Ιβάν Σαββίδη και Βαγγέλη Μαρινάκη.  Ο gazzetta.gr έκανε πρόσφατα ένα θλιβερό άρθρο στο οποίο παρομοίαζε την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ με τη ναζιστική Χρυσή Αυγή, και δεν είναι καθόλου περίεργο αν σκεφτούμε ότι σχετίζεται με ανθρώπους του ΠΑΟΚ.  Συγκεκριμένα το gavros.gr σε άρθρο του ανέφερε πως “O Ροδόλφος Οντόνι, λοιπόν, είναι ο ιδιοκτήτης του ιστότοπου gazzetta.gr, αλλά επίσης είναι και ιδιοκτήτης της εταιρείας Centric αλλά και της στοιχηματικής εταιρείας sportingbet.gr (χορηγού του ΠΑΟΚ). Μάλιστα ο συγκεκριμένος έχει πολύ δρόμο πίσω του στα media και οι σκοτεινές του διαδρομές έχουν απασχολήσει πολλές φορές την ειδησεογραφία, αλλά και τις αρχές” (ολόκληρο το άρθρο μπορείτε να το δείτε ΕΔΩ).
Μας βρίζουν οι οπαδοί του ΟΣΦΠ επειδή κάνουμε κριτική στον πρόεδρο τους! Ποιοι άλλοι μας βρίζουν ; Οι άνθρωποι του Σαββίδη! Άρα κάνουμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε καλά την δουλειά μας σαν ΕΛΛΗΝΕΣ στην @ellinikilisihttps://www.olympiakos-eidisis.gr    http://gazzetta.gr 
Χαχαχα ! Σε ποιον είπαμε ανήκει το σάιτ; Ψάξτε λίγο! " τρένο θα σας πάμε" μισελληνες ελληνοφοβικοί ! Θα σας ξεσκεπάσουμε όλους !Εμείς είμαστε Έλληνες μόνο! Τίποτα άλλο! Εσάς όμως θα σας "τσακίσουμε "με βάση την λογική και τον νόμο! Τέρμα η ασυλία ! @ellinikilisi
Από την άλλη “οπαδοί” του Ολυμπιακού βρίζουν τον πρόεδρο της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ επειδή από το βήμα της βουλής λέει αλήθειες για τον κ. Μαρινάκη, κάτι που είναι προφανές ότι ενοχλεί.Δείτε τί απάντησε σε όλη αυτή τη λάσπη ο Κ. Βελόπουλος: Επίσης, δείτε και τί είπε από το βήμα της βουλής πολύ πρόσφατα για τον Μαρινάκη (η πρώτη στις 13/11 και η δεύτερη 15/11):

 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ  Βουλευτών Ελλην. Λύσης  :

Επικρατείας

ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Διονυσίου

Α' Αθηνών

ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Αναστασίου

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Κωνσταντίνου

Β2' Δυτικού Τομέα Αθηνών

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του Ευαγγέλου

Β3' Νότιου Τομέα Αθηνών

ΒΑΓΕΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου

Β' Πειραιώς

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΧΑΙΔΩ του Δημητρίου

Α' Ανατολικής Αττικής

ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Αντωνίου

Α' Θεσσαλονίκης

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του Ιωσήφ

Β' Θεσσαλονίκης

ΧΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αχιλλέως

Σερρών

ΜΠΟΥΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη


***   ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ζητούσε λύση μέχρι τελευταία στιγμή στο «Βόρεια Μακεδονία»! Η Ν.Δ. παραμένει ΠΙΣΤΗ στις πολιτικές του…
*   «Να κλείσουμε θέμα με το όνομα Βόρεια Μακεδονία», «να δεχτούμε μια λύση ονομασίας όπως Βόρεια Μακεδονία», «θα δεχόμουν το Βόρεια Μακεδονία». 
Οι παραπάνω φράσεις αναφέρθηκαν από τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, πατέρα του σημερινού πρωθυπουργού, και καταγράφονται στο βιβλίο «Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης με τα δικά του λόγια, Τόμος Β’: 1974 – 2016» του Αλέξη Παπαχελά.
Φαίνεται ότι η οικογένεια Μητσοτάκη βγήκε από την δύσκολη θέση με την κίνηση του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα να ψηφίσουν αυτοί την εγκληματική συμφωνία. Εάν πράγματι η Ν.Δ. διαφωνούσε με την Συμφωνία των Πρεσπών θα έκαναν τα πάντα για να την ακυρώσουν, αλλά πιστοί στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη φροντίζουν να τηρηθεί… κατά γράμμα.  
Μάλιστα τις φράσεις του βιβλίου αποκάλυψε υπερήφανα ο πρώην υπουργός εξωτερικών, Νίκος Κοτζιάς, ο οποίος έκανε σχετικό tweet: « Κωνστ. Μητσοτάκης σε Παπαχελά,τ.Β’,1992, σ.244: “να κλείσουμε θέμα με το όνομα Βόρεια Μακεδονία”, σ.249: “να δεχτούμε μια λύση ονομασίας όπως Βόρεια Μακεδονία”,σ.250: “θα δεχόμουν το Βόρεια Μακεδονία”. Αυτά 27 χρόνια πριν. Η ΝΔ χαρακτήρισε αυτό το όνομα σε Πρέσπες ως προδοσία!»  
Κωνστ.Μητσοτάκης σε Παπαχελά,τ.Β',1992, σ.244:  "να κλείσουμε θέμα με το όνομα  Βόρεια Μακεδονία", σ.249: "να δεχτούμε μια λύση ονομασίας όπως Βόρεια Μακεδονία",σ.250: "θα δεχόμουν το Βόρεια Μακεδονία".Αυτά 27 χρόνια πριν. Η ΝΔ χαρακτήρισε αυτό το όνομα σε Πρεσπες ως προδοσία!

***   “ΕΜΦΥΛΙΟΣ” στη Ν.Δ.; Σαμαρική ιστοσελίδα «ΣΦΑΖΕΙ» τον Μητσοτάκη – «Ψεύτης και κωλοτούμπας»…
~   Σφοδρή επίθεση κατά των φιλοκυβερνητικών ΜΜΕ «που αναπαράγουν αμάσητη» την «κυβερνητική προπαγάνδα» εξαπολύει η φιλοσαμαρική ιστοσελίδα antinews.gr, απευθύνοντάς τους παράλληλα το ερώτημα: «Αν ο Τσίπρας ήταν ψεύτης, ο Μητσοτάκης τι είναι;». 
Αναλυτικότερα, η εν λόγω ιστοσελίδα που απηχεί τις απόψεις του Αντώνη Σαμαρά, εξαπολύει τα βέλη της κατά των φιλοκυβερνητικών μέσων, απαριθμώντας μια σειρά από θέματα επικαιρότητας με τα οποία δεν έχουν ασχοληθεί και στέλνοντάς τους το μήνυμα ότι «παραπλανάτε τους αναγνώστες σας και γελοιοποιήστε».
«Υποτίθεται σύμφωνα με την κυβερνητική προπαγάνδα που αναπαράγουν αμάσητη τα φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ, η Ελλάδα επέστρεψε στην κανονικότητα», αναφέρει το άρθρο-κόλαφος της εν λόγω ιστοσελίδας και συνεχίζει:  «Η λαίλαπα του ψεύτη Τσίπρα αποτελεί πλέον παρελθόν και ανοίγονται νέοι ορίζοντες για μια περήφανη και ισχυρή Ελλάδα.  »Μαζί σας αδέρφια, όμως πως γίνεται ο Μητσοτάκης να χτίζει τη νέα Ελλάδα που αναφέρετε εφαρμόζοντας με ελάχιστες διαφορές την πολιτική Τσίπρα για την οποία τον περνούσατε γενεές δεκατέσσερις στολίζοντάς τον με διάφορα κοσμητικά όπως ψεύτης, απατεώνας, προδότης κλπ.;  »Σε περίπτωση που δεν το έχετε αντιληφθεί παραπλανάτε τους αναγνώστες σας και γελοιοποιήστε. »Διότι εκ των πραγμάτων δεν είναι δυνατό ο ένας να είναι πατριώτης κι ο άλλος προδότης, όταν επί της ουσίας πράττουν τα ίδια».  Στη συνέχεια, ο φιλοσαμαρικός ιστότοπος υπογραμμίζει απευθυνόμενος στα ΜΜΕ ότι «δεν γίνεται ο Μητσοτάκης να έχει κάνει κωλοτούμπες σε όλα τα μείζονα ζητήματα και να μην του ασκείτε την παραμικρή κριτική» και εξηγεί:  «Κουβέντα για την συνειδητή επιλογή του να μετατραπεί η Ελλάδα σε χαβούζα ψυχών για να αποφύγει την επιβολή νέων μέτρων από τις Βρυξέλλες.  
»Κουβέντα για τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα όσον αφορά την επονείδιστη Συμφωνία που είχαν στόχο τα ψηφαλάκια.  »Κουβέντα για την υποταγή άνευ όρων στους Αμερικανούς και την έλλειψη συγκεκριμένης στρατηγικής ανάσχεσης του επικίνδυνου αναθεωρητισμού του ταραξία απέναντι. »Κουβέντα για την επικοινωνιακή καταστολή του… Κάλαχαν μπας και επισκιαστεί το χάος του μεταναστευτικού.  »Κουβέντα για τους διορισμούς κολλητών και ημετέρων μέσω του επιτελικού κράτους που τάχα θα έφερνε την εξυγίανση.  »Κουβέντα για τους λόγους που οδηγήθηκε σε φιάσκο το… κυνήγι του σκανδάλου της Siemens προφανώς για να μην δυσαρεστήσετε την αγία οικογένεια καθώς η εμπλοκή της ήταν άμεση (ιδού τα πειστήρια: Ντόρα – Μαρέβα: Οι Μαρίες Αντουανέτες της ΝΔ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και τα «πλυντήρια» της SiemensΣυζήτηση στη Βουλή για σκάνδαλα: “Αλέξη μου, Κυριάκο μου”Πως άρχισε η διαπλοκή στην Ελλάδα).  »Κουβέντα και για το σκάνδαλο της Novartis που λόγω της αβελτηρίας του Τσίπρα να στήσει μια σκευωρία της προκοπής, την οποία εκμεταλλεύεστε στο έπακρο, θα θαφτεί κι αυτό».  Καταλήγοντας, ο αρθρογράφος επισημαίνει:  «Δεν νομίζετε ότι ήρθε η ώρα να αναθεωρήσετε γιατί η αξιοπιστία σας έχει πληγεί βάναυσα;  »Δεν λέμε, είναι δύσκολο να χαρακτηρίσετε ψεύτη ή απατεώνα τον Μητσοτάκη όταν αφεντικά σας είναι ολιγάρχες οι οποίοι λόγω της αιμορραγίας που προκαλούν τόσα μέσα που έχουν συγκεντρώσει έχουν απόλυτη ανάγκη την διαφήμιση που ελέγχει το Μαξίμου. Πραγματικά σας λυπόμαστε.  »Προς άρση του αδιεξόδου ίσως να χρησιμοποιούσατε υποκοριστικά, όπως ψευτάκος, ατιμούλης, πονηρούλης κ.ο.κ. Είναι μια κάποια λύσις… Κουράγιο αδέρφια!!!». tribune.gr
*** Η ταυτότητα του τουριστικού προϊόντος στην Καλαμάτα  
1. Κίνηση Καταλυμάτων Ξενοδοχειακού Τύπου και Κάμπινγκ
Σύμφωνα με στοιχεία της Έρευνας Κίνησης Καταλυμάτων Ξενοδοχειακού Τύπου και Κάμπινγκ, που διενεργείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), για την ελληνική επικράτεια προκύπτουν τα ακόλουθα στοιχεία (τα οποία επιμελήθηκε ο δημοτικός σύμβουλος Καλαμάτας και τακτικό μέλος της Επιτροπής Τουρισμού, Παναγιώτης Θ. Χειλάς, για την Καλαμάτα τις περιόδους 2017 και 2018, όπως και τις εν δυνάμει προοπτικές για το 2020):
αφίξεις Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2018: 19.139.345
αφίξεις Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2017: 18.350.997
διανυκτερεύσεις Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2018: 80.840.438
διανυκτερεύσεις Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2017: 79.390.273
Το μεγαλύτερο μερίδιο των αφίξεων και διανυκτερεύσεων στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ, κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2018, αναλογεί σε αλλοδαπούς ( 75,1% των αφίξεων & 85,6% των διανυκτερεύσεων). Για την ίδια χρονική περίοδο, η μέση διαμονή των αλλοδαπών ήταν 4,8 διανυκτερεύσεις, ενώ των ημεδαπών 2,4 διανυκτερεύσεις. Η πληρότητα κλινών στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου (πλην κάμπινγκ), η οποία υπολογίζεται από το σύνολο των διανυκτερεύσεων σε σχέση με τις κλίνες που λειτούργησαν, ανήλθε σε 57%, κατά το διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2018, έναντι 56,3% του αντίστοιχου διαστήματος του 2017.
 2. Καταγεγραμμένη Κίνηση Καταλυμάτων τύπου Airbnb
Σύμφωνα, επίσης, με τα αποτελέσματα της Έρευνας Συλλογικών Καταλυμάτων Σύντομης Διαμονής (Ενοικιαζόμενα Δωμάτια), που διενεργείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), παρατηρείται ότι προκύπτουν τα ακόλουθα στοιχεία:
αφίξεις Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2018: 6.410.359
αφίξεις Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2017: 5.907.383
διανυκτερεύσεις Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2018: 31.517.741
διανυκτερεύσεις Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2017: 29.724.695.
Το μεγαλύτερο μερίδιο των αφίξεων και διανυκτερεύσεων των αλλοδαπών στα καταλύματα σύντομης διαμονής κατά το 2018 αναλογεί σε τουρίστες με χώρα μόνιμης διαμονής την Ευρώπη (88,3% των αφίξεων και 94,1% των διανυκτερεύσεων).
Τη μεγαλύτερη συμμετοχή με βάση τις αφίξεις για το έτος 2018 κατέχουν οι επισκέπτες από τις ακόλουθες χώρες:
1. το Ηνωμένο Βασίλειο (15,3% των αφίξεων και 18,4% των διανυκτερεύσεων)
2. η Γερμανία (9,6% των αφίξεων και 8,7% των διανυκτερεύσεων)
3. η Σερβία (9,0% των αφίξεων και 11,5% των διανυκτερεύσεων)
4. η Ιταλία (7,3% των αφίξεων και 6,8% των διανυκτερεύσεων)
5. η Γαλλία (6,5% των αφίξεων και 4,2% των διανυκτερεύσεων) και
6. η Ρωσία (4,3% των αφίξεων και 4,5% των διανυκτερεύσεων).
Στον πίνακα φαίνονται οι χώρες προέλευσης των επισκεπτών της χώρας μας για τα έτη 2017 και 2018. Η καμπάνια μέσω digital marketing πρέπει να δαπανήσει το συνολικό διατιθέμενο ποσό βάσει των αναθεωρημένων στοιχείων για τη Μεσσηνία στα % αναλογίας επί το συνόλου.
Μια σύντομη ανασκόπηση του τουριστικού προϊόντος στη χώρα μας με όρους 2020
Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την ανάλυση της συμπεριφοράς των τουριστών και αυτό επιβεβαιώνεται από τις αυξημένες online αγορές και τις συστάσεις προς άλλους χρήστες.
Η οικοδόμηση ενός επιτυχημένου εμπορικού σήματος στον τουρισμό σημαίνει ότι κάθε προσφορά πρέπει να είναι μια μοναδική πρόταση αξίας βασισμένη στην εμπειρία του πελάτη. Οι τουρίστες πρέπει να γνωρίζουν με αξιόπιστες πηγές πώς θα βρουν την εμπειρία τους για να μειώσουν την αβεβαιότητα και να δημιουργήσουν κάποιες προσδοκίες για το τι πρόκειται να βρουν σε έναν προορισμό. Λόγω της αβεβαιότητας των τουριστικών υπηρεσιών, ο ταξιδιώτης θα πρέπει να λάβει τις απαραίτητες πληροφορίες για να λάβει τη σωστή απόφαση σχετικά με το ταξίδι του. Οι σύγχρονοι τουρίστες έχουν περισσότερη εμπιστοσύνη στις απόψεις άλλων ταξιδιωτών χρησιμοποιώντας τα Social Media παρά επίσημες συμβουλές μάρκετινγκ. Καθώς τα κοινωνικά μέσα γίνονται όλο και πιο εκφραστικά, οι καταναλωτές είναι σε θέση να επηρεάζουν όλο και περισσότερο τους άλλους καταναλωτές με τις δικές τους απόψεις και εμπειρίες. Ο ρόλος τους είναι να ενθαρρύνουν τους χρήστες και τους ταξιδιώτες να δημοσιεύουν και να μοιράζονται τις ταξιδιωτικές τους εμπειρίες, τις παρατηρήσεις τους και τις απόψεις τους, λειτουργώντας ως πηγή πληροφοριών για άλλους χρήστες.
Ειδικότερα, το Instagram & το Facebook έχουν μεγάλη επιρροή στις επιλογές των καταναλωτών παγκοσμίως, ιδίως στον τομέα των ταξιδιών. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, το 76% των επισκεπτών στέλνει φωτογραφίες από τις διακοπές τους σε ένα κοινωνικό δίκτυο και το 40% τις αξιολογούν. Πάνω από το 90% των καταναλωτών από όλο τον κόσμο δηλώνουν ότι εμπιστεύονται συστάσεις από φίλους και το 48% όλων των ταξιδιωτών χρησιμοποιούν τα social media για να σχεδιάσουν τα μελλοντικά τους ταξίδια. Οι ψηφιακές τεχνολογίες συνέβαλαν σε θεμελιώδεις αλλαγές στην τουριστική βιομηχανία και καθόρισαν μια καλύτερη κατανόηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων ενός ταξιδιού, της συμπεριφοράς των τουριστών κατά τη διάρκεια των διακοπών τους και των δραστηριοτήτων που επιλέγουν πριν και μετά την αποβίβαση (Activity Based Τουρισμός).
 Παραδείγματα Activity Based Τουρισμού (κατάλληλα για την Καλαμάτα)
1. Αλεξίπτωτο πλαγιάς
2. Ποδηλασία στο παραλιακό μέτωπο
3. Ορεινή ποδηλασία
4. Αυτόνομες καταδύσεις
5. Ιππασία σε ημιορεινό τοπίο
6. Off-road διαδρομές με ATV
7. Συγκομιδή ελαιοκάρπου & μελιού
8. Συμμετοχή στην παρασκευή παραδοσιακών προϊόντων
9. Συμμετοχή στην παρασκευή γαλακτοκομικών προϊόντων
10. Εξορμήσεις φωτογραφίας
11. Nature Yoga
12. Ιστιοπλοΐα και θαλάσσια σπορ …η λίστα αυτή είναι μεγάλη (πολιτική βούληση χρειάζεται)
 Εάν ένας τουρίστας διαμείνει 10 ημέρες στην πόλη τις Καλαμάτας θα παράγει τουλάχιστον 10 φωτογραφίες - διαφημίσεις για την πόλη της Καλαμάτας. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα ολοκληρωμένο activity based πακέτο για τον εν δυνάμει επισκέπτη της Καλαμάτας; Θα ρωτούσε κάποιος: γιατί υπάρχει αλλού; Για να δούμε τι προσφέρεται στο Bansko της γειτονικής μας χώρας (Βουλγαρία) από γαλλικές εταιρείες που επένδυσαν εκεί μέσα από την ταξιδιωτική πλατφόρμα travel 18-24 και το σχετικό τιμοκατάλογο…
Στην εποχή των Social Media o καλύτερος διαφημιστής είναι οι εμπειρίες του επισκέπτη. Ποιος οφείλει να σχεδιάσει συντεταγμένα την ενημέρωση των Πρεσβειών, των ταξιδιωτικών γραφείων, των ξενοδόχων, των ψηφιακών μέσων και των ιδιοκτητών καταλυμάτων για τις εμπειρίες που περιμένουν τους τουρίστες στην πόλη μας;
 Digital Marketing σημαίνει…
1. Facebook pixel
2. Google Ads
3. SEO
4. Καθημερινή προσέγγιση Πρεσβειών και Φορέων μέσω Mailchimp
5. Mini-spots (<15 br="" lumen5="" sec="" style="font-family: Open Sans,sans-serif; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;"> 6. G Analytics
 Υπάρχουν διάφορα εργαλεία για το Digital Marketing. Μια πολύ καλή εικόνα για τον τρόπο ταξινόμησης αυτών των εργαλείων έγινε από τον Brian Solis και τον Jesse Thomas, στο "Prism Conversation". Το σχήμα που βλέπετε είναι ένας «χάρτης για την ψηφιακή κοινωνική χωροθέτηση». Ο στόχος του χάρτη είναι να «παρατηρήσει, να αναλύσει και να παρουσιάσει τη δυναμική της αλληλεπίδρασης των χρηστών με βάση το έργο των δημιουργών μεταξύ πολλών αναδυόμενων και καθιερωμένων brand που επιδιώκουν να συμμετάσχουν στον κοινωνικό ιστό. Ο κοινωνικός χάρτης παρουσίασε μια οργανωμένη εικόνα των κοινωνικών δικτύων και των ψηφιακών κοινοτήτων που κατηγοριοποιούνται με βάση τη χρήση, την πρόθεση και τις δυνατότητες (Solis, 2013). Αρκεί να παρατηρήσουμε το γράφημα για να καταλάβουμε τη δύναμη του διαδικτύου στη συμπεριφορά του μέσου καταναλωτή σε προϊόντα τουρισμού πριν από 6 χρόνια. Η εικόνα του 2020 δε χωράει σε αυτή τη σελίδα.
Για να προχωρήσουμε στην επόμενη μέρα πρέπει σίγουρα να αντιλαμβανόμαστε πώς λειτουργεί και πώς εξελίσσεται η τεχνολογία σε επίπεδο καναλιών και εργαλείων στον κλάδο του τουρισμού. Το τουριστικό προϊόν έχει αλλάξει δομικά διεθνώς τα τελευταία 5 έτη.  
 
Τοπόσημα   Ο Δήμος οφείλει να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη και σε συνδυασμό με την αξιοποίηση των σχετικών προγραμμάτων ΕΣΠΑ να δημιουργήσει την τοποστρατηγική ταυτότητα του Δήμου Καλαμάτας. Όταν ακούμε Λονδίνο σκεφτόμαστε το Big Ben, ομοίως για τα ζεύγη: Νέα Υόρκη / Άγαλμα της Ελευθερίας, Μιλάνο / Duomo, Παρίσι / Πύργος του Άιφελ, Αθήνα / Παρθενώνας, Θεσσαλονίκη / Λευκός Πύργος, Καλαμάτα /…;
Κάντε ένα πείραμα. Μπείτε στην Google και πατήστε τη λέξη: Rome. Στην ενότητα Εικόνες θα δείτε τις ακόλουθες εξαιρετικές φωτογραφίες και βελτιστοποίηση SEO με πρόσθετους συναφείς τίτλους. Προσέξτε ότι όλοι οι πρόσθετοι τίτλοι σάς πουλάνε το τουριστικό προϊόν της Ρώμης (+ συμπληρωματικά προϊόντα 7 υπηρεσίες).  

Κάντε το ίδιο τώρα και πατήστε στην Google: Kalamata. Θα δείτε τις ακόλουθες φωτογραφίες χωρίς βελτιστοποίηση SEO. Προσέξτε ότι οι τίτλοι δεν πουλάνε το τουριστικό προϊόν της Καλαμάτας και επαναλαμβάνονται. Ποιος πιστεύει ότι η εμφάνιση του τίτλου grecotel στην προτελευταία σειρά είναι τυχαία; Καλό είναι να γνωρίζουν οι υπεύθυνοι για το στρατηγικό σχεδιασμό του τουριστικού προϊόντος ότι η Google δεν πιστεύει στα τυχαία γεγονότα. Η Google πιστεύει στο χρήμα και στους αριθμούς.  
Όταν ακούμε οποιαδήποτε γνωστή πόλη του κόσμου αδυνατούμε να αντιληφθούμε ότι είναι γνωστή για ένα μόνο λόγο. Ταυτίζουμε την πόλη με το Τοπόσημο. Δείτε πώς προβάλουν οι Ιταλοί το κεντρικό τους τοπόσημο στη Ρώμη και τι προβάλλουμε εμείς στην Καλαμάτα. Προσέξτε ποιο είναι το βασικό πρόβλημα του τουριστικού προϊόντος για την πόλη μας:
  Δεν είμαστε σε θέση να σκεφτούμε ότι μπορούμε να φωτογραφηθούμε στην Καλαμάτα και δείχνοντας τη φωτογραφία αυτή στους φίλους μας στα social media χωρίς #hashtag ή αναφορά της τοποθεσίας μας, αυτοί να σκεφτούν: «Τι ωραία που είναι εκεί στην Καλαμάτα να πάμε κι εμείς». Δεν έχουμε τοποστρατηγική ταυτότητα γιατί δεν έχουμε Τοπόσημα. 
 Στην Καλαμάτα δε χρειαζόμαστε ένα τοπόσημο, αλλά δύο. Ένα στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας και ένα στο παραλιακό μέτωπο. Ο στόχος της επιτροπής τουρισμού πρέπει να είναι τουριστική περίοδος 12 μηνών για ξενοδοχεία και καταλύματα Airbnb.
Κάντε ένα δεύτερο πείραμα: Μπείτε στην skyscanner.net και αναζητήστε εισιτήρια από Λονδίνο για Ρώμη και μετά από Λονδίνο για Καλαμάτα, όχι την περίοδο των Χριστουγέννων (γιατί θα ήταν άδικη η σύγκριση), αλλά μια περίοδο χαμηλής ζήτησης, π.χ. 20 με 27 Μαρτίου 2020. Θα δείτε ότι, αφενός, δεν υπάρχει απευθείας πτήση για Καλαμάτα και, αφετέρου, η τιμή των αεροπορικών εισιτηρίων είναι 56 λίρες από Λονδίνο για Ρώμη και 389 λίρες από Λονδίνο για Καλαμάτα. Στις τιμές διαμονής, ωστόσο, είμαστε πιο ανταγωνιστικοί, αλλά αυτό δεν προβάλλεται στην skyscanner, σε αντίθεση με τη Ρώμη που αναφέρεται ρητά ότι το κόστος διαμονής ξεκινά από 92 λίρες (ποιος πιστεύει ότι αυτό είναι τυχαίο;). Χρειαζόμαστε απευθείας πτήσεις προς την Καλαμάτα και τους 12 μήνες του χρόνου, αλλά δεν έχουμε δημιουργήσει ακόμα το λόγο για να γίνει αυτό πράξη. Δε φταίνε οι αεροπορικές εταιρείες, οι πλατφόρμες διασύνδεσης πτήσεων/διαμονής και η φιλοξενία των μεσσηνιακών καταλυμάτων. Ο Δήμος Καλαμάτας φταίει που δεν αναγνωρίζει τις αιτίες. Γιατί δεν αναγνωρίζει τις αιτίες ο Δήμος Καλαμάτας;
 Τι προτείνεται…    Διαγωνισμοί Branding
Μια ουσιαστική πρόταση στην επιτροπή τουρισμού είναι η διενέργεια δύο διαγωνισμών:
α) η πρώτη αφορά σε ένα διαγωνισμό φωτογραφίας για την επιλογή των 100 καλύτερων φωτογραφιών της Καλαμάτας για τη διοχέτευσή τους μέσω Digital Marketing και SEO βελτιστοποίησης στα online κανάλια διεθνώς.
β) η δεύτερη σχετίζεται με έναν αρχιτεκτονικό  διαγωνισμό με online και ανοιχτή αξιολόγηση των προτάσεων από τους Δημότες της Καλαμάτας - σε δεύτερο στάδιο τελική εισήγηση προτάσεων προς το Δ.Σ. Καλαμάτας και την Οικονομική Επιτροπή από επιτροπή εμπειρογνωμόνων Αρχιτεκτόνων - Πολιτικών Μηχανικών.
 Σχετικά με τα καταλύματα βραχυχρόνιων ενοικιάσεων πρέπει να αναγνωρίσουμε πού είναι χωροθετημένο το δυνατό μας χαρτί στο Δήμο Καλαμάτας. Πού είναι η καλύτερη περιοχή για να κάνει διακοπές ένας τουρίστας που θα επιλέξει, αφενός, τη βραχυχρόνια μίσθωση και, αφετέρου, τις διακοπές all-inclusive; Είναι οι περιοχές του παραλιακού μετώπου στο σύνολό τους.
Η περιοχή της δυτικής παραλίας για τις νέες μεγάλες επενδύσεις all-inclusive και η περιοχή από την Ανάσταση έως την περιοχή της Μικρής Μαντίνειας για τις βραχυχρόνιες ενοικιάσεις. Ο κεντρικός πυλώνας της ζώνης αυτής είναι η περιοχή της Βέργας, η οποία διαθέτει όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα για activity based τουρισμό με εξαίρεση τις προεκλογικές δεσμεύσεις & εξαγγελίες του κ. Βασιλόπουλου και του κ. Μπάκα. Οι δημότες της Βέργας μέσω επανειλημμένων εισηγήσεων συνεχίζουν να αναμένουν τα εξής όσον αφορά στη διεύρυνση των βραχυχρόνιων ενοικιάσεων:
α) οριστική λύση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ), ώστε οι ιδιοκτήτες να είναι σε θέση να ανοικοδομήσουν νέα καταλύματα βασισμένα στα νέα ενεργειακά πρότυπα (δεν υπάρχουν πλατείες, δεν υπάρχουν παιδικές χαρές, δεν υπάρχουν θέσεις στάθμευσης και αγνοείται το μετεκλογικό ενδιαφέρον του νυν δημάρχου κ. Βασιλόπουλου και του αντιδημάρχου κ. Μπάκα)
β) αθλητικές εγκαταστάσεις (αθλητικές εγκαταστάσεις δεν είναι αφαιρώ το χρησιμοποιημένο τάπητα - που πρέπει να αλλαχθεί γιατί είναι πλέον ακατάλληλος - από το γήπεδο «Π. Μπαχράμης» και τον βάζω στο 5Χ5 του πάρκου του Αλμυρού για να μην ακούω παράπονα στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο). Η Βέργα δεν είναι περιοχή Β΄ διαλογής
γ) ο ποδηλατόδρομος πρέπει να ξεκινάει από το λιμάνι της Καλαμάτας και να φτάνει έως το πάρκο του Αλμυρού (πού θα κάνει ποδήλατο ο τουρίστας των καταλυμάτων, μέσα στη Ναυαρίνου και στο πεζοδρόμιο;)
δ) θέσεις πάρκινγκ στο πάρκο του Αλμυρού σε συνεννόηση με το Δασαρχείο (είναι τόσο δύσκολο να γίνει αντιληπτό ότι δεν υπάρχουν θέσεις στάθμευσης στην περιοχή που γεννά πλούτο για το Δήμο Καλαμάτας;)
ε) θέσεις πάρκινγκ στους καθέτους άξονες στα σπίτια των κατοίκων που παρέχονται προς ενοικίαση (πού θα παρκάρουν οι τουρίστες; αν προχωρήσει το ΓΠΣ αυτό θα λυθεί)
στ) νέα χάραξη στο δρόμο της Μάνης και συνένωση με τη διάνοιξη της Κρήτης με δημιουργία κυκλικής κυκλοφορίας για την αιμοδότηση του συνόλου του οικισμού της Βέργας (απόρριψη του σχεδίου για ορεινή περιφερειακή χάραξη), ο οποίος θα προσδώσει έντονα στοιχεία τουριστικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για την αύξηση των βραχυχρόνιων και μεσοπρόθεσμων ενοικιάσεων.
 
ζ) επαρκής αστυνόμευση της περιοχής (ο διευθυντής της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μεσσηνίας οφείλει να διασφαλίσει την επαρκή παρουσία ομάδων αστυνόμευσης στην περιοχή της Βέργας και της Μικρής Μαντίνειας για την αποτροπή των συνεχιζόμενων περιστατικών που καταγράφει το αστυνομικό δελτίο το τελευταίο διάστημα).
Κλείνοντας, η διοικούσα Δημοτική Αρχή οφείλει να εξετάσει με σοβαρότητα τα ακόλουθα:
Ποιος θα κάνει την αξιολόγηση της εταιρείας που θα αναλάβει την απαραίτητη καμπάνια Digital Marketing για τη διεθνή προβολή του τουριστικού προϊόντος της πόλης μας;
Ποιος θα αξιολογήσει τις ανάγκες των ξενοδόχων και των ιδιοκτητών καταλυμάτων τύπου Airbnb μέσω δευτερογενών και πρωτογενών σταθμισμένων ερευνών;
Ποιος είναι σε θέση να αξιολογήσει τα χαρακτηριστικά των αρχιτεκτονικών μελετών και το βαθμό επικοινωνιακής απορρόφησης της τουριστικής μας προβολής;
Μόνο μια λέξη μπορεί να γεμίσει την τσέπη του Δημότη της Καλαμάτας - λέγεται ΓΝΩΣΗ.
 Υ.Γ. Επιπρόσθετα, εκτός από την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, η περιοχή της Βέργας χρειάζεται καινούργιο κτήριο για το Δημοτικό Σχολείο και το Νηπιαγωγείο (το σχολείο της Βέργας είναι το πιο παλιό δημοτικό σχολικό κτήριο του Δήμου Καλαμάτας). Υπάρχει πρόβλεψη για ανοικοδόμηση καινούργιου κτηρίου στο νέο ΓΠΣ και η διοικούσα Δημοτική Αρχή οφείλει να ξεκινήσει την υλοποίηση, γιατί σε λίγους μήνες θα έρθει ξανά στη Βέργα να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης και θα είμαι κι εγώ εκεί μαζί με την παραπάνω λίστα.

***   Τα Κέντρα Παιδικών Χωριών SOS της Καλαμάτας τίμησαν και ενημέρωσαν για τα δικαιώματα των παιδιών  
Την ευκαιρία να γνωρίσουν τα δικαιώματα των παιδιών είχαν όσοι το βράδυ της Παρασκευής βρέθηκαν στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας, όπου το Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας, καθώς και το Κέντρο Επαγγελματικής και Οικογενειακής Υποστήριξης των Παιδικών Χωριών SOS, που λειτουργούν στην πόλη, πραγματοποίησαν εκδήλωση με αφορμή την 20ή Νοεμβρίου που έχει θεσπιστεί ως Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων του Παιδιού.
Κατά την εκδήλωση δόθηκαν συναυλίες από τα συγκροτήματα Accents και Coverdose, ενώ εκεί είχε στηθεί μια έκθεση με έργα παιδιών που συγκεντρώθηκαν από δράσεις που πραγματοποιήθηκαν σε σχολεία της πόλης.
Μέσα από τις ζωγραφιές, λοιπόν, οι μαθητές αποτύπωσαν με το δικό τους τρόπο τι έμαθαν για τα δικαιώματά τους, ενώ ενημέρωσαν για αυτά τους επισκέπτες.  Π.Μπ

*** Πάλι τα ίδια με το στολισμό…  
Σίγουρα το σημαντικότερο πρόβλημα της πόλης δεν είναι ο χριστουγεννιάτικος στολισμός, αλλά εφόσον μπήκε, καλό θα ήταν να λειτουργεί σωστά και ομοιόμορφα.
Πέρυσι είχαμε το κεντρικό δέντρο της πλατείας, στο οποίο ανά μέρα σχεδόν καιγόταν μια σειρά από φωτάκια και καθημερινά συνεργείο του Δήμου έτρεχε να τα αντικαθιστά.
Την Παρασκευή, λοιπόν, το μεσημέρι δόθηκε συνέντευξη Τύπου για το φετινό στολισμό, που θα είναι ενισχυμένος κ.λπ. κ.λπ.
Το ίδιο βράδυ, όμως, κι ενώ διασχίζαμε τον πεζόδρομο της Αριστομένους, είδαμε μια εικόνα για γέλια και κλάματα: μερικά από τα μεγάλα φωτιστικά που έχουν τοποθετηθεί στο σημείο, που θεωρητικά είναι μωβ, έχουν προβλήματα.
Ειδικότερα στο πρώτο, μόνο ένα μικρό τμήμα είναι αναμμένο και, μάλιστα, είναι λευκό.
Όσο για τα άλλα, μπορεί να είναι μωβ όπως θα έπρεπε να είναι, αλλά επειδή, προφανώς, τμήμα τους κάηκε, κάποιοι αποφάσισαν να το αντικαταστήσουν με λευκό!
Λίγη ομοιομορφία πάντως δε θα έβλαπτε… Π.Μπ.

***  Χαλασμένα φανάρια  
Χαλασμένα από την τελευταία κακοκαιρία είναι τα κεντρικά φανάρια στη διασταύρωση της Αρτέμιδος με την Μακεδονίας και την Ηρώων Πολυτεχνείου.
Καθώς είναι από τις βασικές διασταυρώσεις της πόλης, με μεγάλη κίνηση καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ωρου, αυτές τις ημέρες που είναι σβηστά τα φανάρια, γίνεται πανικός. Ταυτόχρονα είναι και πολύ επικίνδυνα για αυτοκίνητα και δίκυκλα.  Β.Β. 

***  Δεκατέσσερις συλλήψεις σε ολοήμερη επιχείρηση στη Μεσσηνία  
Ολοήμερη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στη Μεσσηνία, η οποία κατέληξε σε 14 συλλήψεις και στην εξιχνίαση μιας κλοπής πορτοφολιού υπερήλικα.
Επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε όλους τους νομούς της Περιφέρειας. Κατά τη διάρκειά τους, έγιναν έλεγχοι συνολικά σε 955 άτομα, εκ των οποίων τα 629 είναι Έλληνες και τα 326 είναι αλλοδαποί, καθώς και σε 651 οχήματα.
Προσήχθησαν 139 άτομα, από τα οποία 71 είναι Έλληνες και 68 είναι αλλοδαποί, ενώ συνελήφθησαν 73 άτομα.
Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, βεβαιώθηκαν συνολικά 301 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Στη Μεσσηνία αναλυτικά συνελήφθησαν:
  • Δύο άτομα, για ναρκωτικά. Συγκεκριμένα, συνελήφθη από την ΟΠΚΕ στα Αρφαρά, ένας 27χρονος, διότι στη κατοχή του βρέθηκε ποσότητα 1,2 γραμμ. ηρωίνης. Επίσης, στη Μεσσήνη από την ΟΠΚΕ συνελήφθη ένας  17χρονος με μικροποσότητα χασίς, βάρους 0,4 γραμμ.
  • Τρία άτομα, για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
  • Εννέα αλλοδαποί, οι οποίοι διέμεναν παράνομα στη χώρα και σε βάρος τους θα κινηθεί η διοικητική διαδικασία επιστροφής τους.
Επίσης, από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Καλαμάτας, εξιχνιάσθηκε μία κλοπή πορτοφολιού, το οποίο περιείχε το ποσό των 20 ευρώ και η οποία είχε γίνει στις 5 Νοεμβρίου στα Αρφαρά. Όπως προέκυψε από την έρευνα της Αστυνομίας, ένας 19χρονος Ρομά, μαζί με έναν συνεργό του, με τη μέθοδο της απασχόλησης, αφαίρεσαν από έναν 84χρονο το πορτοφόλι του. Για την υπόθεση, σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος του 19χρονου, για κλοπή, η οποία περιλαμβάνει και το συνεργό του.

***

~** Αθλητική ενημέρωση :

*** ΣΗΜΕΡΑ  ,... για την Super League  στο Ελληνικό ποδόσφαιρο 11η αγωνιστική :
~*~** ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ Αθηνών -  ΟΦΗ  2-1   , ( 1-1 ) .- ^
Τα γκολ 3' Γκολ για τον Ατρόμητο! Ιδανική αρχή στο παιχνίδι για τον Ατρόμητο! Μετά από κάθετη του Ανδρούτσου, ο Γιώργος Μανούσος βρήκε χώρο και βγήκε προς την περιοχή. Το πρώτο σουτ που επιχείρησε κόντραρε στον Μαρινάκη, με την μπάλα να φτάνει ξανά στα πόδια του και με διαγώνιο σουτ μέσα από την περιοχή έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του Σωτηρίου. , 21' Γκολ για τον ΟΦΗ ισοφαρίζει σε 1-1 με «κεραυνό» του Ναμπί, έπειτα από εξαιρετική συνεργασία με τον Σεμέντο. , .  90+3΄ Γιακουμάκης  .- 
Την αναμέτρηση διευθύνει ο διαιτητής Κουτσιαύτης, με βοηθούς τους Κολοσιώνη και Δίπλαρη.
Κάρτες : 17΄  ο Ενσικουλού , 43΄ στον Νέιρα 48΄Μαρινάκης ,  68΄ Γκάλο  , 78΄ Ρισβάνης ,  89΄  Γούτας
Συνθέσεις :
 Ατρόμητος (Κορακάκης): Μέγερι, Γούτας, Χαρίσης, Γκάλο, Ανδρούτσος, Μπαένα, Μανούσος, Ενσικουλού, Βιΐρα, Ρισβάνης, Ταλόσο.
Στον πάγκο έμειναν οι: Μανδάς, Νταβιώτης, Βέλλιος, Γιακουμάκης, Ούμπιδες, Κιβρακίδης, Στρούγγης. 
ΟΦΗ (Σίμος): Σωτηρίου, Σακόρ, Κουτρουμπής, Νέιρα, Μάνος, Ναμπί, Σεμέντο, Μαρινάκης, Γιαννούλης, Τσιλιανίδης, Μπράουν.
Στον πάγκο έμειναν οι: Γουόλι, Νάστος, Ντίνας, Φιγκεϊρέδο, Βαζ, Στάικος, Σόουζα. 
Αλλαγές :61΄ μέσα ο Γιακουμάκης έξω ο Ρόσα ,  65΄  Μέσα ο Φιγκεϊρέδο έξω ο Μάνο ,   73΄ μέσα ο Βέλλιος  έξω ο Ανδρούτσος  ,  85΄μέσα ο  Ούμπιντες έξω ο Μανούσος , 90+4΄  μέσα ο Φερρέϊρα έξω ο Σεμέντο  ,

~** ΑΣΤΕΡΑΣ Τρίπολης  -  ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ.    0-0   ,(0-0) .- ^
Τα γκολ
Διαιτητής του αγώνα ο Πέτρος Τσαγκαράκης.
Κάρτες : 15΄ Τασούλης , 42΄Καπιλλά ,57΄ Τασουλής 2η κίτρινη = κόκκινη
Συνθέσεις
Η ενδεκάδα του Αστέρα Τρίπολης: Παπαδόπουλος - Κώτσιρας, Βαλιέντε, Σουάρεθ, Τασουλής - Μπ. Φερνάντεθ, Καπίγια - Ριέρα, Λ. Φερνάντεθ, Σίτο – Χαουρέγι
Η ενδεκάδα του Βόλου: Μελίσσας – Ντεντάκης, Τσίκα, Δημόπουλος, Φεράρι – Τσοκάνης, Ζοάο – Τόρες, Μάντζης, Μαξ - Γέντρισεκ
Αλλαγές :45+2 ΄ μέσα ο Τσαούσης  έξω ο Γέντρισεκ  ,60΄ μέσα ο Μαρτίνες έξω ο  Ριέρα , 68΄μέσα ο Φερνάντεζ έξω ο Τζαουρτζι  , 79΄μέσα ο Μανούφο έξω ο Σίτο  , 87΄μέσα ο Λύρατζης  έξω ο Ζοάο .-
~** ΠΑΟΚ Θεσ/νίκης -  ΑΕΛ. ΛΑΡΙΣΑ   1-0  , (1-0) .- ^
Τα γκολ : 16΄  Σφιντέρσκι , 
ΔιαιτητήςΔιαιτητής: Γεώργιος Τάσης. Βοηθοί: Θεόφιλος Μωυσιάδης, Γεώργιος Χατζηνάκος Τέταρτος Διαιτητής: Γεώργιος Βρέσκας
Κάρτες :29΄ Μιλοσάβλιεβιτς  ,  38΄ Σεσέροβιτς , 45΄ Φατιόν  ,  71΄ Κίτρινη ο Μιχαήλ, την ίδια ώρα  76 ΄ ο Μπούστος  , 90+2' Αποβολή για την ΑΕΛ! Δεύτερη κίτρινη στον Μιχαήλ , .-  
Συνθέσεις
ΠΑΟΚ (Άμπελ Φερέιρα): Ζίβκοβιτς, Μάτος, Ίνγκασον, Κρέσπο, Γιαννούλης, Ντόουγκλας, Μίσιτς, Βιεϊρίνια, Καντουρί, Μπίσεσβαρ, Σφιντέρσκι .-
ΑΕΛ (Μιχάλης Γρηγορίου): Κρίστινσον, Μιχαήλ, Μπράλιτς, Μόρας, Στάνκοβιτς, Σετσέροβιτς, Μιλοσάβλιεβιτς, Φατιόν, Καρανίκας, Νούνιτς, Ασούμπρε.
Στον πάγκο για τον ΠΑΟΚ είναι οι: Πασχαλάκης, Βαρέλα, Εσίτι, Λημνιός, Πέλκας, Μαουρίσιο και Ακπόμ.
Στον πάγκο για την ΑΕΛ: Σουλούκος, Μπάλλας, Ντάουντα, Γιάκος, Ζίζιτς, Μπέρτος και Μπούστος. 
Αλλαγές :69' Μπούστος αντί Μιλοσάβλιεβιτς για την ΑΕΛ. , 69' Άκπομ αντί Σφιντέρσκι στο ματς  ,71' Λημνιός αντί Βιειρίνια για τον ΠΑΟΚ.  , 83' Ντάουντα αντί Ασούμπρε για την ΑΕΛ , 84' Μαουρίτσιο αντί Ελ Καντουρί , 90+3' Μπάλλας αντί Σεσέροβιτς για την ΑΕΛ  .- ^

~** ΑΕΚ Αθηνών - ΑΡΙΣ Θεσ/νίκης   1-1  , (0-0) .- ^
Τα γκολ64' Γκοοοολ για τον Άρη!  ο Λάρσον , 78' Πέναλτι για την ΑΕΚ! 81΄εκτελεί ο Πετρ. Μάνταλος , 
ΔιαιτητήςΔιαιτητής είναι ο Άγγελος Ευαγγέλου (Αθήνας), με βοηθούς τους Ανδρέα Φωτόπουλο (Αθήνας), Αντώνη Καρατζίκα (Αθήνας), ενώ τέταρτος είναι ο Τάσος Παπαπέτρου (Αθήνας). Διαιτητής VAR o Μανώλης Σκουλάς (Θεσσαλίας), ενώ ΑVAR ο Βασίλης Νικολακάκης (Ηρακλείου).
Κάρτες :30' Κίτρινη κάρτα στον Λόπες. , 47' Κίτρινη κάρτα στον Μάνταλο. , 53' Αποβολή για τον Άρη! Ο Ευαγγέλου δείχνει την κόκκινη κάρτα στον Ιντέγε για το πάτημα στον Μάνταλο. Στο τελευταίο ριπλέι που είδαμε, πάντως, ο Ιντέγε δεν βλέπει ότι είναι από κάτω του ο Μάνταλος τη στιγμή που τον πατάει! , 80΄ κίτρινες Ροζ ,   ο Γιακουμάκης  και Βέλεθ  ,  97' Κίτρινη κάρτα στον Τσιλιγγίρη για καθυστερήσεις.-^
Συνθέσεις ΑΕΚ (Νίκος Κωστένογλου): Μπάρκας, Μπακάκης, Βράνιες, Σβάρνας, Λόπες, Σιμάο, Σιμόες, Βέρντε, Μάνταλος, Ντέλετιτς, Ολιβέιρα. 
Στον πάγκο οι Τσιντώτας, Οικονόμου, Παουλίνιο, Βασιλαντωνόπουλος, Αλμπάνης, Γιούσης, Γιακουμάκης.
Άρης (Μίχαελ Ένινγκ): Τσιλιγγίρης, Μπα, Ροζ, Βέλεθ, Κόρχουτ, Σάσα, Ματίγια, Φετφατζίδης, Γκάμα, Ντιγκινί, Ιντέγε.
Στον πάγκο οι Κουέστα, Μαρτίνες, Δεληζήσης, Λάρσον, Σόουζα, Μαντσίνι, Μπακούτσης.
Αλλαγές :58' Αλλαγή για τον Άρη. Λάρσον αντί Φετφατζίδη. , 61' Γιακουμάκης αντί Ντέλετιτς για την ΑΕΚ , 66' Αλμπάνης αντί Σιμάο για την ΑΕΚ. , 72' Αλλαγή για τον Άρη. Μαντσίνι αντί Γκάμα. , 74' Έξω ο Μπακάκης, μέσα ο Παουλίνιο για την ΑΕΚ. Κλείνει τις αλλαγές του ο Νίκος Κωστένογλου. , 90+3΄  μέσα ο Σόουζα  έξω ο Σάσα . ~*  Οκτώ λεπτά οι καθυστερήσεις στο ματς!

~** ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ   0-0  , (0-0) .- ^
Τα γκολ :
Διαιτητής Διαιτητής της αναμέτρησης έχει οριστεί ο Πραξιτέλης Ζαχαριάδης από τον Σύνδεσμο Μακεδονίας και χρέη διαιτητή VAR θα εκτελέσει ο Ευστάθιος Γκορτσίλας επίσης του Συνδέσμου Μακεδονίας. 
Κάρτες :20' Κίτρινη κάρτα στον Ρομάν, για το τράβηγμα της φανέλας του Κουρμπέλη. , 24' Κίτρινη κάρτα στον Σένκεφελντ, για φάουλ πάνω στον Μπαϊροβιτς. , 26΄ κίτρινη ο Δώνης για φάουλ πάνω στον Ταχάρ., 42΄ κίτρινη ο Μακέντα για φάουλ πάνω στον Λιάβα 50' Κίτρινη κάρτα στον Τσιγγάρα για μαρκάρισμα πάνω στον Κολοβό. , 59' Κίτρινη κάρτα στον Λιάβα, για μαρκάρισμα πάνω στον Κολοβό. , 66' Κίτρινη κάρτα στον Κουρμπέλη, για φάουλ πάνω στον Αριγίμπι. , 
Συνθέσεις :Στην αρχική 11άδα του Παναιτωλικού βρίσκονται οι Κνετ, Σανιά, Μαρσιάλ, Γιοβάνοβιτς, Λουσέρο, Τσιγγάρας, Ρομάν, Λιάβας, Ταχάρ, Ντάλσιο και Ντίας. 
Στον πάγκο των αναπληρωματικών για τους γηπεδούχους θα καθίσουν οι: Γιαννακόπουλος, Αριγίμπι, Μπαϊροβιτς, Ντουάρτε, Μπιάλμπι, Παράς και Φυτόπουλος.
 Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί με σύστημα 4-2-3-1. Ο Διούδης θα καθίσει στο τέρμα, με τους Γιόχανσον, Πούγγουρα, Σένκεφελντ και Χατζηθεοδωρίδη τετράδα στην άμυνα. Κουρμπέλης και Δώνης θα παίξουν στον άξονα, με τους Μπουζούκη-Χατζηγιοβάνη στα άκρα και τον Κολοβό πίσω από τον μοναδικό προωθημένο Μακέντα.
Ενώ στον πάγκο των φιλοξενούμενων θα βρίσκονται οι: Ξενόπουλος, Κολοβέτσιος, Αποστολάκης, Νούνες, Μολό, Περέα και Καμπετσής.
Αλλαγές :Αλλαγή για τον Παναιτωλικό, με τον Αριγίμπι να αντικαθιστά τον Ντάλσιο, 60' Δεύτερη αλλαγή οι γηπεδούχοι, με τον Φυτόπουλο να μπαίνει αντί του Ρομάν. , 64' Περέα αντί Μπουζούκη, η πρώτη κίνηση από πλευράς ΠΑΟ. , 77' Ο Μολό αντικαθιστά τον Κολοβό. , 82' Ντουάρτε αντί Μπαϊροβιτς. , 86΄μέσα ο Νούνες  έξω ο Χρ.  Δώνης .-
~*  90' Τρία λεπτά θα είναι οι καθυστερήσεις.-

~** Για την   Super League U19 στο Ελληνικό ποδόσφαιρο , σήμερα : 
Παναιτωλικός - Παναθηναϊκός  0-3 .- ^
Αστέρας Τρίπολης - Βόλος Ν.Π.Σ.  3-1 .-^

***  Σήμερα  στο ποδόσφαιρο για την   Super League 2   6η αγωνιστική :
 Απόλλων Λάρισσας - Εργοτέλης   3-1  .- (16'-43' Γκουστάβο, 50' Σιφναίος / 75' Έφορντ)    
Α.Ε. Καραϊσκάκη - Χανιά/Κισσαμικός   0-0  .- ^
Απόλλων Πόντου - ΑΟΚ Κέρκυρα  1-0  .- ^ (75΄ Ολαϊτάν )
Απόλλων Σμύρνης -ΠΑΣ Γιάννινα   0-0 .- ^

***  Football League - 9η αγωνιστική  
ΤΕΛΙΚΟ Αιγάλεω – Διαγόρας 0-2  .- ^  (16' Γλυνός, 45+ Μπαρμπαρούσης)


ΤΕΛΙΚΟ Ολυμπιακός Βόλου – []Ιωνικός 1-1 .-^ (56' Πόζογλου / 89' Κρητικός πεν)
ΤΕΛΙΚΟ ΟΦ Ιεράπετρας – []ΝΠΣ Βέροια 0-1 .- ^ (67' Πασάς)
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟ Τριγλίας – Νίκη Βόλου 0-0  .- ^ 
ΤΕΛΙΚΟ []Καλαμάτα – Ασπρόπυργος 2-2 .- ^ (78'-90+ Ράκιτς / 28' Πίντο, 35' Σρέτσκοβιτς)
ΤΕΛΙΚΟ Ιάλυσος – Καβάλα 0-0 .-^
(23/11) Θεσπρωτός – Τρίκαλα 1-2  .- ^ (58′ Κολλάς / 55′ Σταματής, 77′ Παπαγεωργίου)  

Γ΄ Εθνική 7ος Όμιλος - 10η αγωνιστική
Γ΄ Εθνική 7ος όμιλος
ΤΕΛΙΚΟ Θύελλα Πατρών-ΠΣ Σπάρτη 2-0 (21' Κωνσταντινίδης, 54' Ντίνος)
ΤΕΛΙΚΟ Πανγυθεατικός-Παναργειακός 0-1 (22' Παιδάκης)
ΤΕΛΙΚΟ Πανηλειακός-ΑΟ Διαβολιτσίου 1-0 (73' Τσίγκρηλας Π.)
ΤΕΛΙΚΟ Ζάκυνθος-ΑΟ Τσιλιβή 1-3 (61' Κούντνικ / 27' Βερνάρδος, 29'-38' Υψηλός)
ΤΕΛΙΚΟ ΑΕ Ερμιονίδας-ΠΑΟ Βάρδας 1-1 (64' Ποζατζίδης / 43' Κάρδαρης)
ΤΕΛΙΚΟ Ναύπλιο 2017-Διαγόρας Βραχνεΐκων 3-0 (5' Καζάκος, 26' Μαργαρίτης, 31' Καλλιμάνης)
ΤΕΛΙΚΟ Ολυμπιακός Ζαχάρως-Αστέρας Βλαχιώτη 0-1 (49' Παπούλης)
Γ΄ Εθνική 6ος Όμιλος - 10η αγωνιστική
ΤΕΛΙΚΟ Θύελλα Ραφήνας-Παλληνιακός 1-1 (82' Κανελλόπουλος / 33' Κυριόπουλος)
ΤΕΛΙΚΟ ΑΕΚ Τρίπολης-ΑΟ Υπάτου 2-2 (19' Καϊάφας, 57' Ανδριανός / 87' αυτογκόλ, 89' Καράι)
ΤΕΛΙΚΟ ΓΣ Μαρκό-Κόρινθος 2006 0-0
ΤΕΛΙΚΟ ΑΟ Νέας Αρτάκης-Παναρκαδικός 2-1 (40' Μαυρόπουλος, 66' Καραμπάς / 24' Στρέμπας)
ΤΕΛΙΚΟ Κιθαιρών Καπαρελλίου-Αιολικός 1-0 (57' Ευθυμίου)
(23/11) Αχαρναϊκός-ΑΣ Ρόδος 0-3 (30’ Μπουντόπουλος, 81’ Ραχήμ πεν, 90’ Χατζηπέτρος)
Ρεπό: Αήττητος Σπάτων
Football League
(14.00) Ιάλυσος – Καβάλα 0-0
Αιγάλεω – Διαγόρας 0-2 (16' Γλυνός)
Ολυμπιακός Βόλου – Ιωνικός 0-0
ΟΦ Ιεράπετρας – []ΝΠΣ Βέροια 0-0
ΠΟ Τριγλίας – Νίκη Βόλου 0-0
Καλαμάτα – Ασπρόπυργος 0-2 (28' Πίντο, 35' Σρέτσκοβιτς)
(23/11) Θεσπρωτός – Τρίκαλα 1-2 (58′ Κολλάς / 55′ Σταματής, 77′ Παπαγεωργίου)

***  ΚΥΡΙΑΚΗ  24-11-2019  Football League  9η αγωνιστική :
  ΠΣ Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ -  ΠΑΝΑΣΠΡΟΠΥΡΓΙΑΚΟΣ  2-2  .- 
~ 28 ΄  Γκολ για τον Ασπρόπυργο με το Πίντο , 37΄ Σέντρα από τον Βασιλείου, κεφαλιά Σρέτσκοβιτς και 0-2. , 78΄  γκόλ με κεφαλιά του  Ράκιτς , 90΄ Ράκιτς 2-2 , 
 PAS KALAMATAS -PANASPROPYRGIAKOS λίγο πρίν την ΄έναρξη :  https://www.facebook.com/SportStoNoto/videos/541624160011217/   .- 
* Το γκόλ  : https://www.facebook.com/SportStoNoto/videos/1431652317004140/  .-   
  ~*     https://www.facebook.com/SportStoNoto/videos/570992477008341/  .-
~*  https://www.facebook.com/SportStoNoto/videos/804263776679735/  .- 

  ~*  Καλαμάτα (Μ. Θεοδοσιάδης): Στεφανάκος, Τσουβαλτσίδης, Κωνσταντινόπουλος, Μάκος, Ιντζίδης, Μπάμπης, Ζαχαρόπουλος, Osmanagic, Αλεξόπουλος, Καζβιρόπουλος, Vukmirovic 

Ασπρόπυργος (Γ. Βαζάκας): Παναγόπουλος, Γκουγκούδης, ιωαννίδης, Ζώνας, Καμπούρης, Νικολάου, Γκατζολάρι, Κακκο, Da Silva, Sreckovic, Βασιλείου

Διαιτητής είναι ο κ. Αγγελάκης (Μακεδονίας) με βοηθούς τους Γιάντση, Χριστοδούλου (Ημαθίας), 4ος ο κ. Λιάρος (Λακωνίας) .- 
  ΑΙΓΑΛΕΩ - ΔΙΑΓΟΡΑΣ 0-2    (16' Γλυνός , 45+1΄ Μπαρμπαρούσης ,  )
 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Βόλου - ΙΩΝΙΚΟΣ  1-0  (56΄ 
 Ο.Φ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ - ΒΕΡΟΙΑ 0-0  .- 
Ο. Φ. ΙΕΡΆΠΕΤΡΑΣ - ΒΈΡΟΙΑ 0-0 στα πρώτα 15' 24-11-2019 Football League :  https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10216784332774139/  .- 
ΟΦ.. Ιεράπετρας - ΒΈΡΟΙΑ 0-1.-στο 68' Πασσάς , για την FootballLeaue Κυριακή 24-11-2019: https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10216784804585934/    .- ^
 ΠΟ ΤΡΙΓΛΙΑ - ΝΙΚΗ Βόλου
 ΙΑΛΥΣΣΟΣ - Α.Ο. ΚΑΒΑΛΑΣ   0-0  .- ^

***   Γ΄ Εθνική  6ος όμιλος
(14.00) Κιθαιρών Καπαρελλίου-Αιολικός 1-0 (57' Ευθυμίου)
Θύελλα Ραφήνας-Παλληνιακός 0-0
ΑΕΚ Τρίπολης-ΑΟ Υπάτου 1-0 (19' Καϊάφας)
ΓΣ Μαρκό-Κόρινθος 2006 0-0
ΑΟ Νέας Αρτάκης-Παναρκαδικός 0-1 (24' Στρέμπας)
(23/11) Αχαρναϊκός-ΑΣ Ρόδος 0-3 (30’ Μπουντόπουλος, 81’ Ραχήμ πεν, 90’ Χατζηπέτρος)
Ρεπό: Αήττητος Σπάτων
7ος όμιλος
Θύελλα Πατρών-ΠΣ Σπάρτη 1-0 (21' Κωνσταντινίδης)
Πανγυθεατικός-Παναργειακός 0-1 (22' )
Πανηλειακός-ΑΟ Διαβολιτσίου 0-0
Ζάκυνθος-ΑΟ Τσιλιβή 0-2 (27' Βερνάρδος, 29' Υψηλός)
ΑΕ Ερμιονίδας-ΠΑΟ Βάρδας 0-0
Ναύπλιο 2017-Διαγόρας Βραχνεΐκων 3-0 (5' Καζάκος, 26' Μαργαρίτης, 31' Καλλιμάνης)
Ολυμπιακός Ζαχάρως-Αστέρας Βλαχιώτη 0-0

 *** Σήμερα ,... για την   Super League στο γυναικείο ποδόσφαιρο : 
ΑΕ. Λάρισα - Α.Ο. Τρίκαλα 2011  0-0 .- ^
ΠΑΟΚ Θεσ. - Άρις Θεσ.  5-0 .-^
Αβάντες Χαλκίδας - Αγροτικός Αστέρας  2-1 .- ^
Γιάννινα - Μεσολόγγι  2-2 .- ^
Ατρόμητος Αθ. - Οδυσσέας Γλυφάδας  1-0 .- ^
Ελπίδες Καρδίτσας 94 - ΟΦΗ   1-3 .- ^

***  Για την Α1΄ ανδρών στο Ελληνικό μπάσκετ Κυριακή 24/11/2019 :
Άρις Θεσ. -  Περιστέρι  70-54  ,.-^
Τα  δεκάλεπτα : 19-14 , 20-21 , 19-13 , 0-0  .- ^

***  Για την Α1 ΄στο γυναικείο μπάσκετ σήμερα Κυριακή :
Α.Ο. Χανίων -  Νίκη Λευκάδος  67-57  .- ^
ΠΑΟΚ Θεσ. - Εσπερίδες Καλλιθέας  71-62 .-^
Α.Ο. Ελευθερία Μοσχάτου - ΚΑΟ Μελισσίων 96-66 .- ^
Παναθηναϊκός Α. - ΠΑΣ Γιάννινα  83-65 .- ^
Α.Ο. Δάφνη Δαφνίου - Κρόνος Αγίου Δημητρίου

***  Στην Α1΄στο βόλεϊ ανδρών σήμερα Κυριακή  :
ΠΑΟΚ Θεσ.  - ΟΦΗ

*** Για την Α1 στο ΧΑΝΤΜΠΟΛ ανδρών σήμερα Κυριακή :
ΑΣΕ Δούκας - Διομήδης Άργους  26-27  .- ^
Αεσχ Πυλαίας - Α.Σ. ΠΑΟΚ  Θεσ. 26-25  .- ^

**  Με 19 παίκτες και …Θεοδοσιάδη η Καλαμάτα κόντρα στον Ασπρόπυργο
Η νίκη και η κατάκτηση των 3 βαθμών είναι το μοναδικό που έχουν όλοι στο μυαλό τους σήμερα στην Καλαμάτα για την αναμέτρηση με τον Ασπρόπυργο που θα ξεκινήσει στις 3 μ.μ. στο Στάδιο της Παραλίας. Η 9η αγωνιστική της Football League συνδυάζεται με το ντεμπούτο του Σάκη Θεοδοσιάδη στον πάγκο της τοπικής μας ομάδας και η αλλαγή αυτή αναμένεται να έχει το δικό της σημαντικό θετικό αντίκτυπο. Οι φίλοι της Μαύρης Θύελλας δεν θα λείψουν ούτε σήμερα από το πλευρό των «μελανόλευκων», συμβάλλοντας με τον δικό τους δυναμικό τρόπο στην επίτευξη του στόχου, που θα δώσει τέλος στα 4 σερί ανεπιτυχή αποτελέσματα που προηγήθηκαν.
Ο νέος προπονητής της Καλαμάτας, κ. Θεοδοσιάδης, έχει συμπεριλάβει στην αποστολή για τον σημερινό αγώνα τους εξής 19 ποδοσφαιριστές:
Στεφανάκο, Πάντο, Μάκο, Ιντζίδη, Τσιβελεκίδη, Τσουβαλτσίδη, Γκελγκέρια, Κωνσταντινόπουλο, Γαλούπη, Ράκιτς, Ζαχαρόπουλο, Μπάμπη, Δήμο, Τζόκιτς, Οσμάνατζιτς, Στεργίδη, Καζβιρόπουλο, Βουκμίροβιτς και Αλεξόπουλο.
 Το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής
Θεσπρωτός-Τρίκαλα 1-2
Σήμερα
Ιάλυσος-Καβάλα 2 μ.μ.
3 μ.μ.
Αιγάλεω-Διαγόρας
Ολυμπιακός Βόλου-Ιωνικός
Ιεράπετρα-Βέροια
Τρίγλια-Νίκη Βόλου
Καλαμάτα-Ένωση Ασπροπύργου
Η βαθμολογία
1    Τρίκαλα  19  11-6
2    Ιωνικός  16  10-6
3    Καβάλα   14  13-7
4    ΟΦ Ιεράπετρας     14  9-8
5    Βέροια    12  10-7
6    Ολυμπιακός Βόλου  12  10-10
7    Διαγόρας Ρόδου    10  11-8
8    Ασπρόπυργος  10  9-8
9    Καλαμάτα 10  8-8
10  ΠΟ Τρίγλιας  9    7-13
11  Νίκη Βόλου    8    8-10
12  Αιγάλεω  8    7-10
13  Θεσπρωτός    8    10-12
14  Ιάλυσος  5    3-9
-Τρίκαλα και Θεσπρωτός έχουν έναν αγώνα περισσότερο.
Το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής 30/11-1/12
Άσπρόπυργος-Ιάλυσος
Βέροια-Καλαμάτα
Τρίκαλα-Ιεράπετρα
Νίκη Βόλου-Καβάλα
Διαγόρας-Ολυμπιακός Βόλου
Θεσπρωτός-Αιγάλεω

*** Αναλυτικά το πρόγραμμα στους ομίλους της Γ΄ Εθνικής :
1ος όμιλος
Απόλλων Παραλιμνίου-Αετός Ορφανού  2-1 .- ^
Νέστος Χρυσούπολης-Πανσερραϊκός
Ορφέας Ξάνθης-Άρης Αβάτου 1-2 .- ^
Πανδραμαϊκός-Ένωση Αλεξανδρούπολης
Δόξα Κάτω Καμήλας-Κιλκισιακός
Ηρακλής Ζυγού-Κεραυνός Πέρνης
Ρεπό: Δόξα Θεολόγου
2ος όμιλος – 12η αγωνιστική
Εδεσσαϊκός-Μέγας Αλέξανδρος Τρικάλων Ημαθίας
Αγροτικός Αστέρας-Μακεδονικός  0-2 .- ^
Αστραπή Μεσοποταμίας-Ποσειδώνας Μηχανιώνας
Θερμαϊκός Θέρμης-ΑΣ Αναγέννηση Γιαννιτσών  1-1 .- ^
Νίκη Αγκαθιάς-ΠΑΣ Φλώρινα
ΠΟ Νέας Καλλικράτειας-ΑΟ Σειρήνα 3-0 α.α. .- ^
Άρης Παλαιοχωρίου-Αλμωπός Αριδαίας 0-3 α.α.  .- ^ 
Ρεπό: Θύελλα Σαρακηνών
3ος όμιλος
ΓΣ Αλμυρού-ΑΣ Μετέωρα
Πιερικός-ΑΟ Σελλάνων
Ηρακλής Λάρισας-Δίας Δίου  1-0 .- ^
Οικονόμος Τσαριτσάνης-ΑΟ Ποταμιάς
Θησέας Αγριάς-Διαγόρας Στεφανοβικείου  3-0 .-^
Ατρόμητος Παλαμά-ΑΠΟ Αταλάντη  1-0  .- ^
Διγενής Νεοχωρίου-ΑΕ Καρίτσας
4ος όμιλος
Αστέρας Ιτέας-ΑΕ Λευκίμμης (13:00)
Αναγέννηση Άρτας-Μακεδονικός Φούφα
ΠΑΣ Πρέβεζα-ΑΟ Ανατολής
Αχέρων Καναλακίου-Θιναλιακός
ΑΕΠ  Καραγιαννίων -Απόλλων Ευπαλίου
Σούλι Παραμυθιάς-Τηλυκράτης
Ναυπακτιακός Αστέρας-ΑΕ Μεσολογγίου
5ος όμιλος
Θύελλα Καμαρίου-Ακράτητος (11:00)
Ηλυσιακός-Άνω Μερά (13:00)  0-0 .-  ^
Ερμής Κορυδαλλού-Άγιος Ιερόθεος  1-2 .- ^
Καλλιθέα-Πανθηραϊκός  0-1 .- ^
Άγιοι Ανάργυροι-Φωστήρας  0-0 .- ^
Κερατσίνι-Κηφισιά  1-3  .- ^
ΑΕ Μοσχάτου-Εθνικός  1-1 .- ^
6ος όμιλος
Αχαρναϊκός-Ρόδος 0-3 (23/11)
Κιθαιρών Καπαρελλίου-Αιολικός (14:00)  0-0  .-
Νέα Αρτάκη-Παναρκαδικός    1-1  (40' Μαυρόπουλος / 24' Στρέμπας)
Θύελλα Ραφήνας-Παλληνιακός
ΑΕΚ Τρίπολης-ΑΟ Υπάτου  0-1 (16' Γλυνός  )
Μαρκό-Κόρινθος ’06  0-0 .-
Ρεπό: Αήττητος Σπάτων
7ος όμιλος
Θύελλα Πατρών-ΠΣ Σπάρτη  2-0 .-^(21' Κωνσταντινίδης, 54'  )
Πανγυθεατικός-Παναργειακός
Πανηλειακός-ΑΟ Διαβολιτσίου 1
-0 .-^
ΑΠΣ Ζάκυνθος-ΑΟ Τσιλιβή
Ερμιονίδα-ΠΑΟ Βάρδας
Ναύπλιο 2017-Διαγόρας Βραχνέικων 1-0 .-  (8'   )
Ολυμπιακός Ζαχάρως-Αστέρας Βλαχιώτη  0-1.- (49' Παπούλης )
8ος όμιλος
Επισκοπή-Ατσαλένιος  2-0 .- ^
Ηρόδοτος-Πανακρωτηριακός 1-1 .-^
Άγιος Νικόλαος-Γιούχτας
ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ-Ρεθυμνιακός
Ρεπό: Πόρος.
\***  ΠΟΔΌΣΦΑΙΡΟ  ΕΠΣΜεσσηνίας   :   Κυριακή  24/11/2019 , 

 Α' Τοπική Μεσσηνίας - 9η αγωνιστική
ΤΕΛΙΚΟ Εράνη Φιλιατρών – Πάμισος Μεσσήνης 3-0
ΤΕΛΙΚΟ Τέλλος Άγρας – Ανδρούσα 1-1
ΤΕΛΙΚΟ ΑΟ Σπερχογείας – ΑΟ Κυπαρισσίας 1-5
ΤΕΛΙΚΟ ΑΕ Μάνης – ΑΕ Αβίας 6-1
ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΟ Καλού Νερού – Πανθουριακός 0-1

Α1 Τοπική Μεσσηνίας - 8η αγωνιστική
ΑΕΚ Καλαμάτας – Χανδριναϊκός 0-0
Ομόνοια – Αστέρας Αρφαρών 4-0
(18.00) ΑΟ Φυτειάς – Ηρακλής Καλαμάτας
Α1 Τοπική Μεσσηνίας - 8η αγωνιστική
ΤΕΛΙΚΟ ΑΕΚ Καλαμάτας – Χανδριναϊκός 0-0
ΤΕΛΙΚΟ Ομόνοια – Αστέρας Αρφαρών 4-0
(18.00) ΑΟ Φυτειάς – Ηρακλής Καλαμάτας
Β΄ Τοπική Μεσσηνίας - 6η αγωνιστική
ΤΕΛΙΚΟ Αναγέννηση Παραλίας - Αίαντας Καλαμάτας 4-3
ΤΕΛΙΚΟ ΑΟ Φαραί - Μεσσηνιακός 1-1
ΤΕΛΙΚΟ Αστέρας Βαλύρας - Ερμής 0-5
ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΟΚ - Ατρόμητος Πλατύ 1-5
ΤΕΛΙΚΟ Παπαφλέσσας Άμφειας - Θύελλα Μερόπης 1-1
ΤΕΛΙΚΟ Παναθηναϊκός Καλαμάτας - Νίκη Πλάτης 3-0
ΤΕΛΙΚΟ Πράσινα Πουλία - Θύελλα Παραλίας 1-1
ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΟ Καλλιθέας - Ακαδημία Παμίσου 3-1
ΤΕΛΙΚΟ Παπαφλέσσας Βλαχόπουλου - ΑΕ Λογγάς 0-2

Α΄ ΤΟΠΙΚΟ   : 
Τέλλος Αγρας – Ανδρούσα
Εράνη – Πάμισος  3-0 .- ^
Σπερχογεία – Κυπαρισσία
Α.Ε. Μάνης – Α.Ε. Αβίας
Καλό Νερό – Πανθουριακός 
Α1΄ ΤΟΠΙΚΟ 
Α.Ο. Ομόνοια - ΑΣΤΕΡΑΣ Αρφαρών 
ΑΕΚ Καλαμάτας -Χανδριναϊκός Π.Σ. 
Α.Ο. ΦΥΤΕΙΑΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ Καλαμάτας 
Β΄ΤΟΠΙΚΟ  :
Αναγέννηση Παραλίας - Αίαντας Καλαμάτας
Α.Ο. Φαραί - Μεσσηνιακός Γ.Σ.
Αστέρας Βαλύρας - Α.Ο. Ερμής Καλαμάτας  0-5  .- ^
ΠΑΟΚ Καλ. - Ατρόμητος Πλατύ
Παπαφλέσσας Άμφειας -Α.Σ. Θύελλα Μερόπης
Παναθηναϊκός Καλαμάτας - Νίκη Πλάτης  3-0 .- ^
Εθνικός Καλ. -Α.Σ. Δαναός Καλ.
Πράσινα Πουλιά - Θύελλα Παραλίας  1-1 .- ^
ΠΑΟ Καλλιθέας - Ακαδημίας Πάμισος Μεσσήνης
ΑΠΣ Δήμος Παπαφλέσσας - Α.Ε. Λογγάς 
***  Δεύτερη σερί νίκη ο Μεσσηνιακός, 3-1 την Αγ. Παρασκευή - «Τρένο» και στο Κερατσίνι ο Απόλλωνας!  
Για δεύτερη συνεχή εβδομάδα ο Μεσσηνιακός γεύτηκε τη χαρά της νίκης. Οι «πράσινες» κέρδισαν χθες στο Κλειστό της Παραλίας την Αγία Παρασκευή με 3-1 σετ και διατηρούνται στις υψηλές θέσεις της Α2 βόλεϊ των γυναικών. Η ομάδα της Γωγώς Σουρή δεν πτοήθηκε ούτε όταν οι φιλοξενούμενες πήραν το πρώτο σετ με 22-25 και με μια αντεπίθεση διαρκείας πήραν το 3ποντο κατά την 6η αγωνιστική του 1ου Ομίλου κερδίζοντας διαδοχικά τα επόμενα σετ με 25-22, 25-8, 25-21.
ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ (Γωγώ Σουρή): Αραπάκη, Μπένου, Αναγνώστου, Γκατέλι, Βακάλογλου, Γρίβα, Ζερδεβά λ., Κουτσουροπούλου, Μπεσή, Μπούκουρα λ., Ραμούνδου, Χειλαδάκη, Μαθιουδάκη.
  «Τρένο» και στο Κερατσίνι ο Απόλλωνας! 
Την εκπληκτική του πορεία συνεχίζει ο Απόλλωνας Καλαμάτας που πέρασε νικηφόρα χθες και από το Κερατσίνι, συντρίβοντας τον Απολλώνιο με 1-3 σετ. Εκτός από το 1ο σετ το οποίο κέρδισαν οι γηπεδούχες με 25-19, η ομάδα του Μπάμπη Μυτσκίδη ήταν σαρωτική στη συνέχεια «καθαρίζοντας» το υποτιθέμενο, όπως αποδείχθηκε ντέρμπι με 15-25, 13-25, 16-25! Έτσι, το καλαματιανό συγκρότημα διατηρεί πανάξια την θέση του στην κορυφή του 1ου Ομίλου της Α2 βόλεϊ των γυναικών.
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Μπάμπης Μυτσκίδης): Σακελλαρίου, Τζούλου, Αποστολοπούλου, Κόλλια, Πετροπούλου, Μουρατίδη, Κορακιανίτη, Γάκη, Καραμούτζου, Δεδούση, Ειρ. Σακελλαρίου, Κ. Σακελλαρίου.
 Α2 ΒΟΛΕΪ ΑΝΔΡΩΝ
Πρώτη ήττα στο Αίγιο για Καλαμάτα ‘80

Μετά από 5 σερί νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια για το φετινό πρωτάθλημα της Α2 βόλεϊ των ανδρών, χθες ήταν η ώρα της ήττας για την Καλαμάτα ’80… Η τοπική μας ομάδα, παρ’ ότι δεν ήταν κακή στο Αίγιο, δεν έφτασε στα επίπεδα απόδοσης που απαιτούνταν για να κάνει το 2πλό στην έδρα του ισχυρού ΑΟ Αιγιαλέων, πολύ περισσότερο από τη στιγμή που οι διαιτητές Λιναρδάτος-Παπαχριστόπουλος «σφύριζαν» έδρα.
Οι Αχαιοί πήραν τη νίκη με 25-21, 25-23, 25–20 στα σετ.
ΚΑΛΑΜΑΤΑ ’80 (Παναγιώτης Ντάκουρης-Στέφανος Μάνα): Δημητούλης, Μανιατέας, Ντάκουρης, Ντόντης, Μπιρμπίλης, Γεωργάτος, Χανδρινός λ., Έπαιξαν και οι Κατσιαφλάκας, Μπεσής, Ξεροβάσιλας, Μπουσούνης. Πάγκο Μπούρας λ.
-Την αποστολή συνόδεψε στην Αχαΐα ο Κώστας Βλάσσης.
 ΕΣΠΕΠ
Ακρίτας-Σπαρτιατικός για τη Β’ Εθνική γυναικών

Για το πρωτάθλημα της Β’ Εθνικής βόλεϊ των γυναικών ο Ακρίτας Καλαμάτας θα υποδεχθεί σήμερα στις 6 μ.μ. στο Κλειστό της Παραλίας τον Σπαρτιατικό. Διαιτητές θα είναι οι Χανδρινός-Λιακουνάκου. Τα υπόλοιπα ματς της κατηγορίας είναι ΑΟ Αλκυών-ΕΑ Πατρών, Ερυθρός Αστέρας-Ποσειδώνας Λουτρακίου, Ολυμπιονίκης-Ολυμπιάδα και Απόλλων Πάτρας-Ομόνοια Ναυπάκτου.
 ΝΟΚ-Λύκαια και Πύλος-Τρίπολη για το Τοπικό
Για το Τοπικό πρωτάθλημα γυναικών της ΕΣΠΕΠ ο πρωτοπόρος ΝΟ Καλαμάτας υποδέχεται στις 8 νμ.μ. στο Κλειστό της Παραλίας τα Λύκαια. Επίσης, ο ΝΟ Πύλου θα φιλοξενήσει στις 7 μ.μ. στην έδρα του τον ΑΣΠ Τρίπολης.

~ ΧΘΕΣ ,...
** Σάββατο  23/11/2019 ,  για την Super League  στο Ελληνικό ποδόσφαιρο :
~* ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ     1-1 , (0-0) .- ^
Τα γκολ : 55' ΓΚΟΟΟΛ ο Βαλμπουενά.,  88΄ Εμμανουηλίδης ή Παπανικολάου ,  
~*  ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ - ΞΑΝΘΗ   1-0  , (0-0) .- ^ 

Τα γκολ : 55΄   Μπεχαράνο , 

~**  Για την FOOTBALL League  σήμερα Σάββατο  :

~ Θεσπρωτός  - Τρίκαλα 1963  1-2  .- ^
Τα  γκόλ : {54΄ Σταμάτης , 59΄ Κόλλας ,  72΄ Παπαγεωργίου .}.-^
~** Για την  U19  Super League  στο ποδόσφαιρο σήμερα Σάββατο :
 * Ατρόμητος Α. - ΟΦΗ   3-1 .- ^
* Λαμία - Ξάνθη  2-2 .- ^
* ΑΕΚ Α.  - Άρις Θ.  1-1 .- ^
* Πανιώνιος - Ολυμπιακός Π.  1-2 .- ^
* ΠΑΟΚ Θ. - ΑΕΛ Λάρισα  4-1 .- ^

**Για την Γ΄ΕΘΝΙΚΉ  6ο όμιλο Σάββατο 23/11/2019:
Νέος Αχαρναϊκός - Α.Σ. Ρόδου  0-3 .- ^

*** Για το ποδόσφαιρο στην ΕΠΣΜεσσηνίας  σήμερα Σάββατο 23-11-2019  :
Α΄ ΤΟΠΙΚΟ 9η  αγωνιστική  :
ΕΘΝΙΚΟΣ Μελιγαλά - ΑΚΡΙΤΑΣ Κορώνης  2-2  .- ^
ΑΠΟΛΛΩΝ Καλαμάτας - Α.Ο. ΜΕΘΩΝΗΣ  2-0  .- ^
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ανάληψης - ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ Πύλου  0-0 .- ^
Α1΄ ΤΟΠΙΚΟ  8η  αγωνιστική  :
Α.Ο. ΔΩΡΙΟΥ -ΑΠΟΛΛΩΝ Πεταλιδίου   1-1  .- ^
ΝΕΟΣ ΑΡΙΣ -ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ Χώρας  1-0 .- ^
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ  Καλαμάτας - Α.Ε. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ /Ηρακλής  5-0  .- ^
ΘΥΕΛΛΑ Χαροκοπιού  - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Καλαμάτας  6-4 .- ^
Β΄ ΤΟΠΙΚΟ  6η  αγωνιστική
1ος  Ομιλος :
ΑΠΟ Καλαμάτας ΙΚΑΡΟΣ - ΑΠΣ ΑΡΙΣ  3-0  .- ^
ΚΕΡΑΥΝΟΣ Καλαμάτας - ΔΟΞΑ Καλαμάτας (18.00 0-1 .- ^
2ος  Όμιλος  :
ΠΑΣ Ράχης -  ΑΕ. ΠΑΝΕΥΑΪΚΟΣ  5-0 .- ^
3ος  Όμιλος  :
Α.Ο. ΣΤΕΝΩΣΙΑΣ - Α.Ο. ΜΥΛΤΙΑΔΗΣ  0-0 .- ^
Πρωτάθλημα Κ16  της ΕΠΣΜεσσηνίας  6η  αγωνιστική :
Α.Ε. Αβίας - ΑΙΑΝΤΑΣ Καλαμάτας 0-5 .- ^
ΑΠΣ ΑΡΙΣ - Α.Ο. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ  0-5 .- ^
Π.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑΣ  Αναβλήθηκε

***  Για την Α1΄στο Ελληνικό μπάσκετ ανδρών  Σήμερα Σάββατο :
~* Α.Ο. Ιωνικός Νίκαιας - Κολοσσός Ρόδου  79-86  .- ^
Τα  δεκάλεπτα : 14-22 , 28-19 , 10-21 , 27-24 .- ^
~* Λάρισσα - Ήφαιστος Λήμνου   58-63 .- ^
Τα  δεκάλεπτα : 18-13 , 7-18 , 15-16 , 18-16  .- ^
~* ΠΑΟΚ Θ. - Ρέθυμνο Κρήτης  78-56  .- ^
Τα  δεκάλεπτα : 33-8 , 12-22 , 17-17 , 16-9  .- ^
~* Προμηθέας Πάτρας - Πανιώνιος  87-76  .- ^
Τα  δεκάλεπτα : 15-19 , 26-16 , 28-23 , 18-18 .- ^
~* Γ.Σ. Λαυρίου  - ΑΕΚ Α 60-73  .- ^
Τα  δεκάλεπτα : 12-16  , 14-21  , 12-13 , 22-23 .- ^

*** Για την Α1΄ γυναικών μπάσκετ  σήμερα :
Α.Ο. Σπόρτινγκ - Ολυμπιακός Π .

*** Για την Α2΄ στο Ελληνικό μπάσκετ ανδρών σήμερα Σάββατο 23-11-2019 :
~ ΑΣΚ Ιπποκράτης  - Α.Ο. Παγκράτι
~ ΑΣ. Φίλλιπος Βέροιας - Α.Ο. Παγκράτι
~ Α.Ο. Τρίτων - Γ.Σ. Δάφνη Δαφνίου  73-105  .- ^
~ Αμύντας - Α.Σ. Καρδίτσας  65-75  .-^
~ Απόλλων Πάτρας - Α.Ο. Αγρινίου  98-81 .- ^
~ Χαρίλαος Τρικούπης - Α.Ε. Ψυχικού
~ Ελευθερούπολη - Διαγόρας Δρυοπιδέων  77-81  .-^
~ Οίκας Ναυπλίου - Σαακ Ανατολία   72-74  .-^
~ Ολυμπιακός Π. -  Κόροιβος Αμαλιάδας  77-66 .- ^

***  Για την Α1΄ στο Βόλεϊ ανδρών σήμερα Σάββατο 23-11-2019  4η αγων. :
~ Ολυμπιακός Π. -Εθνικός  Αλεξανδρούπολης  3-0 σετ .- ^{25-13 , 25-19 , 25-20 .} .-^
~ Ελπίδα Αμπελοκήπων - Α.Ο. Κηφισίας    0-3 σετ  .- ^ { 22-25 , 22-25 , 18-25}.-^
~ Παμβοχαϊκός - Φοίνικας Σύρου  0-3 σετ .- ^ {12-25 , 11-25 , 16-25 }.-^

*** Για την Α1΄ στο βόλεϊ Γυναικών Σάββατο 23-11-2019  6η  αγωνιστική :
* Α.Ο. Μαρκόπουλου - ΑΟΝ Παναξιακός 1-3 σετ .- ^
* Γ.Σ. Ηλιούπολης - Ολυμπιακός Π .  0-3 σετ .- ^
* Αίας Ευόσμου  - Α.Ο. Ηλυσιακός  2-3 σετ .- ^
* Α.Ο. Θήρας - ΠΑΟΚ Θ 3-0 σετ.- ^
* ΑΣΠ Θέτης - ΑΟΦ Πορφύρας  3-1  σετ .- ^
* Άρις Θ  - Παναθηναϊκός  1-3  σετ  .-^
`~**  Για την Α2 ΄ γυναικών στο βόλεϊ Σάββατο :
ΣΠΑ Καρδίτσας -  ΣΦΚ Πιερικός  2-1 σετ .-

~ ΑΣΠ ΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΑΕΚ Αθηνών 0-3  σετ .- ^ {Pre League , Women }.-^

*** Για την Α1΄στο ΧΑΝΤΜΠΟΛ ανδρών σήμερα Σάββατο  :
~ Φίλιππος  Βέροιας - Άρις Νίκαιας  24 -24  .- ^

  ~* *    ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 
**  ,.- Η Εφημερίδα μας Τα  Νέα των Αρφαρών Καλαµάτας .- Τρίτη 01 Οκτωβρίου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης .- ~ ΚΑΛΟ με Ευλογία Κυρίου μήνα ΟΚΤΩΒΡΙΟ   για όλους μας !   : https://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2019/10/blog-post.html  .-
2.- Η Εφημερίδα μας Τα Νέα των Αρφαρών Μεσσηνίας . Τετάρτη 02 Οκτωβρίου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης : https://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.com/2019/10/blog-post.html  .-
 3.- H  Εφημερίδα μας Τα  Νέα των Αρφαρών Ν. Μεσσηνίας   .-  Πέμπτη  03 Οκτωβρίου  2019  Στο αγιάζι της ενημέρωσης : https://arfara-messinias-stamos.blogspot.com/2019/10/h.html  .- 
4.- Η Εφημερίδα μας  Τα  Νέα  των Αρφαρών Ν. Μεσσηνίας  .- Παρασκευή  04 Οκτωβρίου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  : https://arfara-messinia-stamos.blogspot.com/2019/10/blog-post.html   .-
30.-  ΑΡΦΑΡΑ  Η Εφημερίδα μας   Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2019  Στο αγιάζι της  ενημέρωσης  μας  ...  :    https://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2019/10/27-2019.html  .-
31.-  .-  ΑΡΦΑΡΑ  Η Εφημερίδα μας  Δευτέρα  28 Οκτωβρίου 2019  Στο αγιάζι της  ενημέρωσης  μας  ..:  https://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2019/10/28-2019.html   .-
32 .- ΑΡΦΑΡΑ  Η Εφημερίδα μας  Τρίτη 29  Οκτωβρίου 2019  Στο αγιάζι της  ενημέρωσης  μας  ... -   :   https://snsarfara.blogspot.com/2019/10/29-2019.html   .- 
33 .- ΑΡΦΑΡΑ -2-  Η Εφημερίδα μας  Τρίτη 29  Οκτωβρίου 2019  Στο αγιάζι της  ενημέρωσης  μας  ...`-2 -  :  https://stamos-dynami.blogspot.com/2019/10/2-29-2019.html .- 
34.-ΑΡΦΑΡΑ   Η Εφημερίδα μας   Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019  Στο αγιάζι της  ενημέρωσης  μας  .. :  https://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2019/10/30-2019.html   .-
35.- ΑΡΦΑΡΑ   Η Εφημερίδα μας  Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2019  Στο αγιάζι της  ενημέρωσης  μας  ...  :  https://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.com/2019/10/31-2019.html   .-

~ *  ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2019  : 
1.-  ΑΡΦΑΡΑ   Η Εφημερίδα μας  Παρασκευή 01 Νοεμβρίου 2019 Στο αγιάζι της  ενημέρωσης  μας  ... ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΙΑ ΚΥΡΙΟΥ ΜΗΝΑ  !  :  https://arfara-messinias-stamos.blogspot.com/2019/10/01-2019.html    .- 
2.- ΑΡΦΑΡΑ   Η Εφημερίδα μας   Σάββατο 02  Νοεμβρίου 2019  Στο αγιάζι της  ενημέρωσης  μας  .. :  https://arfara-messinia-stamos.blogspot.com/2019/11/02-2019.html  .- 
3.-ΑΡΦΑΡΑ   Η Εφημερίδα μας    Κυριακή 03 Νοεμβρίου 2019  Στο αγιάζι της  ενημέρωσης  μας  ...  :  https://dimmetoparfara.blogspot.com/2019/11/03-2019.html  .-
4.- .- ΑΡΦΑΡΑ   -2-   Η Εφημερίδα μας    Κυριακή 03 Νοεμβρίου 2019  Στο αγιάζι της  ενημέρωσης  μας  ...   : https://snsstamoskal.blogspot.com/2019/11/2-03-2019.html  .-
5.- ΑΡΦΑΡΑ   Η Εφημερίδα μας  Δευτέρα 04 Νοεμβρίου 2019 Στο αγιάζι της  ενημέρωσης  μας ..: https://arfara-kalamata-greece.blogspot.com/2019/11/04-2019.html .-
  6.-  ΑΡΦΑΡΑ   Η Εφημερίδα μας   Τρίτη 05 Νοεμβρίου 2019  Στο αγιάζι της  ενημέρωσης  μας   : https://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2019/11/05-2019.html  .- 
7.-ΑΡΦΑΡΑ   Η Εφημερίδα μας  Τετάρτη  06  Νοεμβρίου 2019  Στο αγιάζι της  ενημέρωσης  μας  ...  : https://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2019/11/06-2019.html   .- 
8.-ΑΡΦΑΡΑ   Η Εφημερίδα μας   Πέμπτη 07 Νοεμβρίου 2019  Στο αγιάζι της  ενημέρωσης  μας  .. :  https://snsarfara.blogspot.com/2019/11/07-2019.html  .- 
9.-ARFARA  Η Εφημερίδα μας    Παρασκευή  08 Νοεμβρίου 2019  Στο αγιάζι της  ενημέρωσης  μας  ... :  https://stamos-dynami.blogspot.com/2019/11/arfara-07-2019.html .-10.- .- ARFARA  Η Εφημερίδα μας  Σάββατο 09 Νοεμβρίου 2019 Στο αγιάζι της  ενημέρωσης  μας  ... : https://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2019/11/arfara-09-2019.html  .-
11.-.- ARFARA  Η Εφημερίδα μας  Κυριακή 10  Νοεμβρίου 2019 Στο αγιάζι της  ενημέρωσης  μας  ... :  https://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2019/11/arfara-10-2019.html  .- 
12. - ARFARA   Η Εφημερίδα μας  Δευτέρα 11   Νοεμβρίου 2019  Στο αγιάζι της  ενημέρωσης  μας  ..  : https://arfara-messinias-stamos.blogspot.com/2019/11/arfara-11-2019.html    .-
13.-ΑΡΦΑΡΑ  -2- .. Η Εφημερίδα μας  Δευτέρα 11   Νοεμβρίου 2019 Στο αγιάζι της  ενημέρωσης  μας  . : https://arfara-messinia-stamos.blogspot.com/2019/11/2.html   .- 
14.-  .-   ΑΡΦΑΡΑ  .. Η Εφημερίδα μας  Τρίτη 12  Νοεμβρίου 2019  Στο αγιάζι της  ενημέρωσης  μας  .. :  https://arfara-messinia-stamos.blogspot.com/2019/11/blog-post.html    .- 
 15.-.- ΑΡΦΑΡΑ  -2-  Η Εφημερίδα μας  Τρίτη 12  Νοεμβρίου 2019  Στο αγιάζι της  ενημέρωσης  μας  ..   :  https://arfara-kalamata-greece.blogspot.com/2019/11/2-12-2019.html .- 
 16.-  .- ΑΡΦΑΡΑ    Η Εφημερίδα μας   Τετάρτη 13 Νοεμβρίου   2019  Στο αγιάζι της  ενημέρωσης  μας  .. : https://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2019/11/14-2019.html   .- 
17.- .- ΑΡΦΑΡΑ    Η Εφημερίδα μας   Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019  Στο αγιάζι της  ενημέρωσης  μας  ..  : https://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2019/11/14-2019.html   .- 
18.- .-  ΑΡΦΑΡΑ  Η Εφημερίδα μας  Παρασκευή  15 Νοεμβρίου   2019  Στο αγιάζι της  ενημέρωσης  μας  ..  : https://snsarfara.blogspot.com/2019/11/15-2019.html  .- 
19.-ΑΡΦΑΡΑ  Η Εφημερίδα μας  Σάββατο16  Νοεμβρίου   2019 Στο αγιάζι της  ενημέρωσης  μας  ..  : https://stamos-dynami.blogspot.com/2019/11/16-2019.html  .-
20.-  ΑΡΦΑΡΑ  Η Εφημερίδα μας  Κυριακή 17 Νοεμβρίου   2019  Στο αγιάζι της  ενημέρωσης  μας  ..   : https://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2019/11/17-2019.html    .-
 21.- ΑΡΦΑΡΑ  Η Εφημερίδα μας   Δευτέρα 18 Νοεμβρίου   2019 Στο αγιάζι της  ενημέρωσης  μας  ..  :  https://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.com/2019/11/18-2019.html  .- 
 22.- ΑΡΦΑΡΑ  Η Εφημερίδα μας Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019 Στο αγιάζι της  ενημέρωσης  μας  .. : https://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.com/2019/11/19-2019.html    .- 
23.-ΑΡΦΑΡΑ  Η Εφημερίδα μας   Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019  Στο αγιάζι της  ενημέρωσης  μας  ..  :  https://arfara-messinias-stamos.blogspot.com/2019/11/20-2019.html  .-  
24.- ΑΡΦΑΡΑ  Η Εφημερίδα μας   Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019  Στο αγιάζι της  ενημέρωσης  μας  .. :  https://arfara-messinia-stamos.blogspot.com/2019/11/20-2019.html  ­   .- 
25.-ΑΡΦΑΡΑ -2-   Η Εφημερίδα μας   Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019 Στο αγιάζι της  ενημέρωσης  μας  :  https://dimmetoparfara.blogspot.com/2019/11/2-20-2019.html  .- 
26.-ΑΡΦΑΡΑ  Η Εφημερίδα μας  Παρασκευή 22  Νοεμβρίου 2019 Στο αγιάζι της  ενημέρωσης  μας :  https://snsstamoskal.blogspot.com/2019/11/22-2019.html  .- 
27.-ΑΡΦΑΡΑ  Η Εφημερίδα μας  Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2019  Στο αγιάζι της  ενημέρωσης  μας .....   : https://arfara-kalamata-greece.blogspot.com/2019/11/23-2019.html  .- 
28.- ΑΡΦΑΡΑ  Η Εφημερίδα μας Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2019  Στο αγιάζι της  ενημέρωσης  μας .....   : https://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2019/11/24-2019.html   .-
 29 .-  

~

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου