ΑΡΦΑΡΑ-ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΑΡΦΑΡΑ-ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2020

Αρφαρά  Η Εφημερίδα μας 
Στο αγιάζι της ενημέρωσης 
 Σάββατο 15  Φεβρουαρίου 2020
~
 

~**  Άγιος Ονήσιμος ο Απόστολος – Γιορτή σήμερα 15 Φεβρουαρίου
~  Τη μνήμη του  τιμά σήμερα, , η Εκκλησία μας. Ο Άγιος Ονήσιμος, ένας από τους εβδομήκοντα Αποστόλους, ήταν δούλος στο σπίτι του Ρωμαίου άρχοντα Φιλήμονος, ο οποίος καταγόταν από την Φρυγία και έγινε Χριστιανός από τον Απόστολο Παύλο. Ο Ονήσιμος έφυγε κρυφά από τον κύριό του και μετέβη στη Ρώμη σε επίσκεψη του Αποστόλου Παύλου.
*  Έτσι αφιερώθηκε στη Διακονία της Εκκλησίας και των Χριστιανών. Ο Παύλος τον απέστειλε πίσω στον Φιλήμονα με επιστολή του, στην οποία ανέφερε για τον Άγιο Ονήσιμο τα ακόλουθα: «Τέτοιος που είμαι, εγώ ο Παύλος ο ηλικιωμένος, και τώρα φυλακισμένος του Ιησού Χριστού σε παρακαλώ για το παιδί μου, τον Ονήσιμο, ο οποίος άλλοτε σου ήταν άχρηστος, τώρα όμως είναι χρήσιμος και σε εσένα και σε εμένα. Σου τον αποστέλλω πάλι και συ δέξου αυτόν που είναι η καρδιά μου.

Θα ήθελα να τον κρατήσω κοντά μου, για να με υπηρετεί, αντί σου, στην φυλακή που είμαι χάριν του Ευαγγελίου, αλλά δεν ήθελα να κάνω τίποτε χωρίς την δική σου συγκατάθεση, για να μην γίνει η αγαθή σου πράξη αναγκαστικά αλλά με την θέλησή σου. Ίσως γι’ αυτό αποχωρίσθηκε προσωρινά από εσένα, για να τον έχεις παντοτινά, όχι πλέον σαν δούλο, αλλά περισσότερο από δούλο, σαν αδελφό αγαπητό, ιδιαίτερα για μένα, πόσο μάλλον για σένα και σαν άνθρωπο και σαν Χριστιανό. Εάν λοιπόν, με θεωρείς φίλο, δέξου τον σαν να ήμουν εγώ».  Ο Απόστολος Ονήσιμος επανέκαμψε στη Ρώμη προς τον Απόστολο Παύλο και τον διακονούσε. Μετά το μαρτύριο του Αποστόλου Παύλου συνελήφθη υπό του επάρχου Ρώμης Τερτύλου και εξορίσθηκε στους Ποτιόλους της Ιταλίας. Όμως ο Ονήσιμος συνέχισε με ζήλο να κηρύττει τον Λόγο του Θεού. Όταν ο έπαρχος Τέρτυλος επισκέφθηκε τον τόπο εξορίας του και πληροφορήθηκε τη χριστιανική του δράση, διέταξε να συλληφθεί ο Άγιος και να βασανισθεί.  Τον κτύπησαν αλύπητα και με ραβδισμούς του έσπασαν τα σκέλη. Στο τέλος, μετά από φρικώδεις βασάνους, ο Άγιος Ονήσιμος μαρτύρησε και έλαβε το στεφάνι του μαρτυρίου. Το τίμιο λείψανό του παρέλαβε και ενταφίασε μια πλούσια αλλά ευσεβής Ρωμαία Χριστιανή.  Ναός προς τιμήν του Αγίου Αποστόλου Ονησίμου είχε ανεγερθεί κατά τον 10ο αιώνα μ.Χ. στην Κωνσταντινούπολη.  Να σημειώσουμε τέλος, ότι ο Aπόστολος Oνήσιμος εορτάζεται και στις 22 Νοεμβρίου.  ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ – ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ : Ευσέβιος, Ευσεβής, Ευσεβεία, Σέβη, Ευσεβούλα, Σεβούλα  Απολυτίκιο:  Ήχος α’. Της Ερήμου πολίτης. Ταίς ακτίσι του Παύλου φωτισθείς την διάνοιαν, ώφθης υπηρέτης του Λόγου και Απόστολος ένθεος και όνησιν εβράβευσας ζωής, Ονήσιμε θεράπων του Χριστού, διά λόγων και θαυμάτων θεοπρεπών, τοις πίστει εκβοώσι σοι, δόξα τω σε δοξάσαντι φαιδρώς, δόξα τω σε στεφανώσαντι, δόξα τω ενεργούντι διά σού, πάσιν ιάματα. ~**

~**  Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 16 Φεβρουαρίου 2020 – Άγιος Πάμφιλος και οι συν αυτώ Μάρτυρες
– Κατά Λουκάν (ΙΕ´ 11-32): Άγιος Πάμφιλος και οι συν αυτώ Μάρτυρες
11 Εἶπε δέ· Ἄνθρωπός τις εἶχε δύο υἱούς.
~  12 καὶ εἶπεν ὁ νεώτερος αὐτῶν τῷ πατρί· πάτερ, δός μοι τὸ ἐπιβάλλον μέρος τῆς οὐσίας. καὶ διεῖλεν αὐτοῖς τὸν βίον. 13 καὶ μετ’ οὐ πολλὰς ἡμέρας συναγαγὼν ἅπαντα ὁ νεώτερος υἱὸς ἀπεδήμησεν εἰς χώραν μακράν, καὶ ἐκεῖ διεσκόρπισεν τὴν οὐσίαν αὐτοῦ ζῶν ἀσώτως. 14 δαπανήσαντος δὲ αὐτοῦ πάντα ἐγένετο λιμὸς ἰσχυρὰ κατὰ τὴν χώραν ἐκείνην, καὶ αὐτὸς ἤρξατο ὑστερεῖσθαι. 15 καὶ πορευθεὶς ἐκολλήθη ἑνὶ τῶν πολιτῶν τῆς χώρας ἐκείνης, καὶ ἔπεμψεν αὐτὸν εἰς τοὺς ἀγροὺς αὐτοῦ βόσκειν χοίρους· 16 καὶ ἐπεθύμει γεμίσαι τὴν κοιλίαν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν κερατίων ὧν ἤσθιον οἱ χοῖροι, καὶ οὐδεὶς ἐδίδου αὐτῷ. 17 εἰς ἑαυτὸν δὲ ἐλθὼν εἶπε· πόσοι μίσθιοι τοῦ πατρός μου περισσεύουσιν ἄρτων, ἐγὼ δὲ λιμῷ ὧδε ἀπόλλυμαι!

18 ἀναστὰς πορεύσομαι πρὸς τὸν πατέρα μου καὶ ἐρῶ αὐτῷ· πάτερ, ἥμαρτον εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν σου· 19 οὐκέτι εἰμὶ ἄξιος κληθῆναι υἱός σου· ποίησόν με ὡς ἕνα τῶν μισθίων σου. 20 καὶ ἀναστὰς ἦλθε πρὸς τὸν πατέρα ἑαυτοῦ. ἔτι δὲ αὐτοῦ μακρὰν ἀπέχοντος εἶδεν αὐτὸν ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἐσπλαγχνίσθη, καὶ δραμὼν ἐπέπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ κατεφίλησεν αὐτόν. 21 εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ υἱὸς· πάτερ, ἥμαρτον εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν σου, καὶ οὐκέτι εἰμὶ ἄξιος κληθῆναι υἱός σου. 22 εἶπε δὲ ὁ πατὴρ πρὸς τοὺς δούλους αὐτοῦ· ἐξενέγκατε τὴν στολὴν τὴν πρώτην καὶ ἐνδύσατε αὐτόν, καὶ δότε δακτύλιον εἰς τὴν χεῖρα αὐτοῦ καὶ ὑποδήματα εἰς τοὺς πόδας, 23 καὶ ἐνέγκαντες τὸν μόσχον τὸν σιτευτόν θύσατε, καὶ φαγόντες εὐφρανθῶμεν, 24 ὅτι οὗτος ὁ υἱός μου νεκρὸς ἦν καὶ ἀνέζησεν, καὶ ἀπολωλὼς ἦν καὶ εὑρέθη. καὶ ἤρξαντο εὐφραίνεσθαι. 25 Ἦν δὲ ὁ υἱὸς αὐτοῦ ὁ πρεσβύτερος ἐν ἀγρῷ· καὶ ὡς ἐρχόμενος ἤγγισε τῇ οἰκίᾳ, ἤκουσε συμφωνίας καὶ χορῶν, 26 καὶ προσκαλεσάμενος ἕνα τῶν παίδων ἐπυνθάνετο τί εἴη ταῦτα. 27 ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ ὅτι ὁ ἀδελφός σου ἥκει, καὶ ἔθυσεν ὁ πατήρ σου τὸν μόσχον τὸν σιτευτόν, ὅτι ὑγιαίνοντα αὐτὸν ἀπέλαβεν. 28 ὠργίσθη δὲ καὶ οὐκ ἤθελεν εἰσελθεῖν. ὁ οὖν πατὴρ αὐτοῦ ἐξελθὼν παρεκάλει αὐτόν. 29 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπε τῷ πατρὶ· ἰδοὺ τοσαῦτα ἔτη δουλεύω σοι καὶ οὐδέποτε ἐντολήν σου παρῆλθον, καὶ ἐμοὶ οὐδέποτε ἔδωκας ἔριφον ἵνα μετὰ τῶν φίλων μου εὐφρανθῶ· 30 ὅτε δὲ ὁ υἱός σου οὗτος, ὁ καταφαγών σου τὸν βίον μετὰ πορνῶν, ἦλθεν, ἔθυσας αὐτῷ τὸν μόσχον τὸν σιτευτὸν. 31 ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ· τέκνον, σὺ πάντοτε μετ’ ἐμοῦ εἶ, καὶ πάντα τὰ ἐμὰ σά ἐστιν· 32 εὐφρανθῆναι δὲ καὶ χαρῆναι ἔδει, ὅτι ὁ ἀδελφός σου οὗτος νεκρὸς ἦν καὶ ἀνέζησε, καὶ ἀπολωλὼς ἦν καὶ εὑρέθη.   Ερμηνευτική απόδοση Ι. Θ. Κολιτσάρα   11 Είπε δε ακόμη και την εξής παραβολήν· “ένας άνθρωπος είχε δύο υιούς. 12 Και είπε ο νεώτερος από αυτούς στον πατέρα· πατέρα, δος μου το μερίδιο της περιουσίας που μου ανήκει. Και ο πατέρας εμοίρασε εις αυτούς την περιουσίαν του. 13 Και ύστερα από ολίγας ημέρας ο νεώτερος υιός εμάζευσεν όλα ανεξαιρέτως όσα του είχε δώσει ο πατέρας και εταξίδεψε εις μακρυνήν χώραν. Και εκεί εσπατάλησε την περιουσίαν του ζων ένα βίον άσωτον, παραλυμένον και ασυλλόγιστον. 14 Οταν δε εξώδευσε όλα όσα είχε, έπεσε μεγάλη πείνα εις την χώραν εκείνην και αυτός ήρχισε να στερήται και να πεινά. 15 Και από την πείναν πλέον ζαλισμένος επήγε και προσκολλήθηκε σαν δούλος εις ένα από τους κατοίκους της χώρας εκείνης. Και αυτός τον έστειλε εις τα χωράφια του, να βόσκη χοίρους. 16 Και επιθυμούσε να γεμίση την κοιλίαν του από τα ξυλοκέρατα, που έτρωγαν οι χοίροι, αλλά κανείς δεν του έδιδε, διότι οι υπηρέται τα προώριζαν δια τους χοίρους. 17 Καποιαν όμως ημέραν συνήλθεν από την ζάλην και το κατάντημα της αμαρτωλής ζωής του και είπε· Ποσοι μισθωτοί του πατέρα μου έχουν με το παραπάνω ψωμιά και φαγητά, εγώ δε χάνομαι από την πείναν; 18 Και αμέσως επήρε την απόφασιν της επιστροφής και είπε· Θα σηκωθώ, θα υπάγω προς τον πατέρα μου και θα του πω· πατέρα μου, ημάρτησα στον ουρανόν εμπρός στον Θεόν και τους αγγέλους του· ημάρτησα και ενώπιόν σου, διότι περιφρόνησα την πατρικήν σου αγάπην και δεν ελογάριασα την λύπην, που θα σου προξενούσα με την φυγήν μου. 19 Δεν είμαι πλέον άξιος να ονομασθώ υιός σου και να φέρω το τιμημένο όνομά σου· κάμε με σαν ένα από τους υπηρέτας σου. 20 Και έθεσε εις εφαρμογήν την καλήν του απόφασιν. Εσηκώθη και ήλθε προς τον πατέρα του. Ενώ δε ακόμη ευρίσκετο εις μακρυνήν απόστασιν, ο πατέρας του, που από καιρόν τώρα τον επερίμενε και παρατηρούσε πάντοτε με λαχτάρα στον δρόμον, τον είδε και τον εσπλαγχνίσθη, έτρεξε εις προϋπάντησίν του, έπεσε με στοργήν απέραντον στον τράχηλον του παιδιού του, το αγκαλιασε και το εγέμισε φιλήματα. 21 Συντετριμμένος ο υιός από την απέραντον αυτήν στοργήν είπε στον πατέρα του· Πατέρα, ημάρτησα στον ουρανόν και ενώπιόν σου και δεν είμαι άξιος να ονομασθώ υιός σου. 22 Ο δε πατέρας τον διέκοψε, εστράφη προς τους δούλους, που είχαν μαζευθή εκεί, και είπε· Βγάλτε την πιο καλή φορεσιά και ενδύσατέ τον, και δώστε του το δακτυλίδι εις τα χέρια, σαν αυτό που φορούν οι ελεύθεροι και οι κύριοι. Δώστε του υποδήματα εις τα πόδια, δια να μη περπατή ξυπόλητος όπως οι δούλοι. 23 Και φέρτε το θρεφτό μοσχάρι, σφάξτε το και ετοιμάστε το πιο πλούσιο τραπέζι, δια να πανηγυρίσωμε το εξαιρετικά χαρμόσυνο αυτό γεγονός. Και αφού φάμε, ας ευφρανθούμε όλοι. 24 Διότι ο υιός μου αυτός ήτο νεκρός και αναστήθηκε, χαμένος ήτο και ευρέθηκε. Και ήρχισαν να ευφραίνωνται. (Αγγελοι και δίκαιοι καλούνται από τον Θεόν να χαρούν και να ευφρανθούν, όταν ένας αμαρτωλός, που εγκατέλειψε τον Θεόν και εσπατάλησε τα θεία δώρα εις την αμαρτίαν και εβυθίσθη στον εξευτελισμόν και την κοινήν περιφρόνησιν, μετανοήση ειλικρινώς, επανέλθη προς τον Πατέρα και ξαναπάρη την υιοθεσίαν και την πρώτην του θέσιν). 25 Αλλά ο μεγαλύτερος υιός ευρίσκετο στο χωράφι και καθώς την ώραν που ήρχετο επλησίασε στο σπίτι, ήκουσε μουσικά όργανα και τραγούδια και χορούς. 26 Και αφού εκάλεσε ένα από τους υπηρέτας, τον ηρώτησε τι άραγε είναι αυτά που γίνονται. 27 Εκείνος δε του είπε ότι· Ηλθε ο αδελφός σου και ο πατέρας σου έσφαξε το θρεπτό μοσχάρι, διότι με μεγάλην χαράν τον είδε και τον υπεδέχθη υγιή. 28 Εθύμωσε δε αυτός και δεν ήθελε να εισέλθη στο σπίτι και να παρακαθίση στο χαρμόσυνο τραπέζι. Οταν ο πατέρας επληροφορήθη αυτό, εβγήκε έξω προς τον μεγαλύτερον υιόν και με στοργήν πολλήν τον παρακαλούσε. 29 Εκείνος όμως πικραμένος απεκρίθη με δυσφορίαν μεγάλην και του είπε· Ιδού τόσα χρόνια σε υπηρετώ και ποτέ δεν κατεπάτησα την εντολή σου. Και όμως εις εμέ δεν έδωσές ποτέ ένα κατσίκι, δια να εφρανθώ με τους φίλους μου. 30 Οταν δε ήλθε το παιδί σου αυτό, που κατέφαγε το βιο σου με πόρνας, έσφαξες προς χάριν του το θρεπτό μοσχάρι. 31 Είπε δε εις αυτόν ο πατέρας· Παιδί μου, συ πάντοτε είσαι μαζή μου και όλα τα υπάρχοντά μου είναι δικά σου και ποτέ από τίποτε δεν σε εστέρησα. 32 Επρεπε δε και συ να ευρανθής και να χαρής, διότι ο αδελφός σου αυτός ήτο νεκρός και αναστήθηκε, χαμένος και ξαναβρέθηκε”. (Αγανακτούσαν οι υψηλόφρονες Φαρισαίοι, όταν έβλεπαν τον Κυριον να δέχεται με στοργήν τους μετανοούντας αμαρτωλούς και να τους ανακηρύσση πολίτας της βασιλείας του. Εγωπαθείς και ιδιοτελείς, καθώς ήσαν οι Φαρισαίοι και οι όμοιοι με αυτούς, τυπικώς μόνον και εξωτερικώς τιμώντες τον Θεόν, απεξένωσαν τον ευατόν των από την αγάπην του Θεού και από την χαρμόσυνον επικοινωνίαν με τους πολίτας της βασιλείας των ουρανών).
~** Δείτε ένα παιδί και θα δείτε πως θέλει ο Θεός να ξαναγίνετε
~  Αρχιμ. Παύλος Παπαδόπουλος
Βλέποντας ένα να τρέχει αντιλαμβάνεται κανείς την ανεμελιά του. Αυτήν την αίσθηση ελευθερίας που αποπνέει ο κάθε του βηματισμός.
*  Τρέχει και αναδύεται το άρωμα της παιδικής του αρχοντιάς. Μιας αρχοντιάς γεμάτη καθαρότητα, απλότητα, αμνησικακία, αγάπη.

Ο Χριστός μας προτρέπει όλους να γίνουμε σαν τα παιδιά. «Ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ προσῆλθον οἱ μαθηταὶ τῷ ᾿Ιησοῦ λέγοντες· τίς ἄρα μείζων ἐστὶν ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν; καὶ προσκαλεσάμενος ὁ ᾿Ιησοῦς παιδίον ἔστησεν αὐτὸ ἐν μέσῳ αὐτῶν καὶ εἶπεν· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ στραφῆτε καὶ γένησθε ὡς τὰ παιδία, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν». (Ματθ. 18,1)  Χρειάζεται λοιπόν να μιμηθούμε τα παιδιά.  Όχι στην μωρία τους, αλλά στην ταπείνωσή τους, στην απαθή τους συμπεριφορά. Καλούμαστε όμως συγχρόνως και να μην κλείσουμε την ανάβαση τους πάνω σε κάποιο νοητό ουράνιο τόξο που αναγεννά τον πόθο για το υπέρλογο και άπειρο…  Τα παιδιά τρέχουν πολλές φορές χωρίς κάποιο στόχο. Έτσι τουλάχιστον μας δείχνουν. Όμως ο σκοπός τους δεν είναι να φτάσουν κάπου μέσα στον χώρο. Τις περισσότερες φορές απλά θέλουν να παραμείνουν -τρέχοντας- στην δική τους χώρα, στην χώρα της αθωότητας.  Καθώς οι άνθρωποι μεγαλώνουν δυστυχώς χάνουν την έμφυτη απλότητά τους. Εγκλωβίζονται στον «καθωσπρεπισμό» των μεγάλων, στην σοβαροφάνεια που «επιβάλλεται» λόγο της θέσεώς τους.  Μεγαλώνουμε και όμως μικραίνουμε. Μεγαλώνουμε και όμως γινόμαστε πιο άσοφοι. Μεγαλώνουμε και όμως γινόμαστε πιο ανεύθυνοι μπροστά στην Ζωή.  Μεγαλώνουμε και μεγαλώνουν και τα πάθη μας αντί να αυξάνουν οι αρετές μας, μεγαλώνουν οι ιδιοτροπίες μας και ο εγωισμός μας και χάνονται η σοφία και η σύνεση.  Σίγουρα οι μεγαλύτεροι κατέχουν περισσότερες γνώσεις απ’ ότι τα παιδιά, όμως το θέμα είναι κατά πόσο βιώνουν την Αλήθεια.  Οι γνώσεις από μόνες τους δεν μας οφελούν εάν μένουμε σ’ αυτές.  Δεν θα πρέπει να είναι ζήτουμενο των ανθρώπων οι γνώσεις, αλλά η Αλήθεια. Διότι τελικά η Αλήθεια σε ελευθερώνει από τα δεσμά της φθοράς.  «Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν, καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς» (Ιω. 8,32).  Η Αλήθεια είναι αυτή που σε εισάγει μέσα στην Αγάπη. Και βλέποντας ένα παιδί να τρέχει, βλέπεις να αναδύεται αυτή η Αλήθεια, η παρουσία της Χάρης του Θεού μέσα στην καθαρή καρδιά, μέσα στην ύπαρξη που δημιουργήθηκε κατ’εικόνα Του.   Αυτή η βιωματική απουσία του «εγώ» -που δυστυχώς δίνει το παρόν στις περισσότερες ηλικιωμένες καρδιές- είναι το κύριο χαρακτηριστικό μιας παιδικής ανθρώπινης ύπαρξης. Με ιχνηλάτη αυτόν τον παιδικό βηματισμό καλούμαστε και εμείς, οι μεγαλύτεροι, να βαδίσουμε στο μονοπάτι που οδηγεί στον Ουρανό. Με εφόδια την καθαρή καρδιά, ένα ταπεινό βλέμμα και ένα ελεύθερο χαρούμενο βήμα, μακριά από τις μικρότητες που η κοινωνία των μεγάλων έχει εφεύρει.  Όσο μεγαλώνει κανείς τόσο περισσότερο παιδί πρέπει να γίνεται…όχι στις ιδιοτροπίες και στην μωρία αλλά στην ανεξικακία, στην ταπείνωση και στην καθαρότητα.  Πολλές φορές δυστυχώς αντί οι γέροι να γίνονται σαν τα παιδιά, κάνουμε τα παιδιά μας να συμπεριφέρονται σαν γέρους. Αφήστε τα παιδιά να πλησιάσουν περισσότερο τον και τους μεγάλους να διδαχτούν από τα παιδιά.  Δεν θέλω να βλέπω απλά μικρούς δύστροπους ανθρώπους που η κοινωνιά μας διαμορφώνει.  Θέλω να βλέπω παιδιά…  Δείτε ένα παιδί και θα δείτε πως θέλει ο Θεός να γίνουμε…ή μάλλον να ξαναγίνουμε.  Τρέξτε μαζί με ένα παιδί και θα οδηγηθείτε στον κόσμο μιας ανέλπιστης ελευθερίας που μπορεί να προσφέρει μόνο η Αλήθεια, δηλαδή ο Χριστός.  Γιατί εκεί, στο ανέμελο βήμα ενός μικρού μας αδελφού αποκαλύπτεται η Ανθρωπότητα, αποκαλύπτεται η Ανατολή μιας Ανέσπερης Ζωής που καρτερεί να την προφτάσεις και εσύ…
~**  Το ελληνικό κράτος στηρίζει την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στο Άγιον Όρος
~  : Η παροχή υποστήριξης του ελληνικού κράτους προς το Άγιον Όρος, για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών μονάδων, προκειμένου να καλύπτονται οι ανάγκες των Μονών συζητήθηκε στη συνάντηση που είχε χθες…
*  ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, με εκπροσώπους της Ιεράς Κοινότητος του Αγίου Όρους, παρουσία του Διοικητή του Αγίου Όρους, Αθανάσιου Μαρτίνου.

Ακόμη, τέθηκαν τα ζητήματα των βιολογικών καθαρισμών, των αντιπυρικών σχεδίων των δασών του Αγίου Όρους, καθώς επίσης και η υπαγωγή του στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura, για την προστασία του οικοσυστήματος.  Στη συνάντηση συμμετείχαν η γενική γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Αλεξάνδρα Σδούκου και ο γενικός γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, Καθηγητής Κωνσταντίνος Αραβώσης.
***  Η αθέατη της ιερωσύνης όψη
Πρωτ. Κωνσταντίνου Καλλιανού, Εφημ. Ι. Ν. Αγίου Παντελεήμονος Σκοπέλου, Ι. Μ. Χαλκίδος
Είναι βέβαιο πως ο κόσμος μας θεω­ρεί εμάς τους ως προνο­μιούχους και σ’ αυτό, πιστεύω, πως δεν έχει άδικο.
*   Διότι το μέγα προνόμιο της Ιερωσύνης είναι η άρση του Σταυρού, η σιωπηλή άρση, κι ας νομίζει ο κόσμος πως η βιοτή και η διακονία ενός συνει­δητού παπά είναι ταυτισμένη με την πο­λυτέλεια, την ευμάρεια, την ηρεμία και την ξεκούραση. Βλέπεις, η άγνοια με την ιεροκατηγορία συμβαδίζουν πάντοτε.

Ωστόσο, το βασικό έδρανο, πάνω στο οποίο υψώνεται και στηρίζεται η Ιερωσύνη είναι, και θα παραμείνει να είναι έως της συντελείας, ο μαρτυρικός λόφος του Γολγοθά. Εκεί που υψούται κι ο σταυρός του κάθε κληρικού που με εύορκο συνείδηση και θεοπειθή μαρτυ­ρία διακονεί «τον Κύριον των Πάντων». Γιατί, τι άλλο είναι η Αγία Τράπεζα, η στολισμένη με ματωμένα λείψανα Α­γίων και στεφανωμένη με την παρουσία του Εσταυρωμένου; Ένας νοητός Γολ­γοθάς, που οφείλει, κάθε γιορτή και κά­θε Κυριακή (γιατί όχι και κάθε μέρα;) να ανεβεί ο κάθε κληρικός, οποιασδήποτε ιερατικής βαθμίδος, μορφώσεως και υπεροχής αν είναι. Διότι μπροστά Του «διάκονοι πάντες εσμέν».  Και τι διάκονοι… Ο κάθενας με τον σταυρό του, αυτόν που προτίμησε να λάβει, αυτόν που η θεία Χάρις του επέδωσε γνωρίζοντας πολύ καλά το γιατί: Ένα γιατί φαρμακωμένο και επαχθές κάπο­τε, όπως της Μ. Εβδομάδας οι μέρες, οι οποίες, ωστόσο, οδηγούν αλάνθαστα στην Ανάσταση, την έκρηξη αυτή της χαράς και της αγαλλιάσεως. Της ειρήνης και του ανασασμού της ψυχής που ανα­μένει, όπως οι νεοσσοί στις φωλιές περι­μένουν την προσφορά των γονιών τους. Και για τον κάθε συνειδητό κληρικό ο Θεός είναι ο γονιός που τον υπεραγαπά, κάποτε περισσότερο από τους σαρκι­κούς του γονείς. Γιατί, κακά τα ψέματα, πόσοι και πόσοι των κληρικών δεν πι­κράθηκαν από την αρνητική στάση και τον απαξιωτικό λόγο των γονιών τους όταν θέλησαν ν’ ακολουθήσουν τον δρό­μο της … Στο περιθώριο όλων αυτών που προειπώθησαν, απομένει ως φωτεινός αστήρ, που οδηγεί όπως ο άλλος αστέ­ρας κάποτε (Μτθ. 2, 10), στη σωτηρία, ο Σταυρός του Κυρίου.  Το καύχημα του Απ. Παύλου (Γαλ. 6, 14), αλλά και του κάθε κληρικού. Και πιστεύω, πως δίπλα στον Εσταυρωμένο μοναχό που ζωγρά­φισαν, πρέπει να τοποθετηθεί κι ο σταυ­ρωμένος κληρικός: Έγγαμος ή άγαμος. Γιατί δεν είναι και λιγοστά τα βέλη που δέχονται, μήτε και άλλης αξίας από εκείνη των μοναχών. Και μη λησμονούμε πως το τροπάριο που ψάλλεται κατά την Εξόδιο Ακολουθία των κληρικών στα ευλογητάρια, συμπυκνώνει όλη την σταυρική πορεία τους και δικαίως ο υμνωδός αναφέρει: «Οι τον Σταυρόν ως ζυγόν αράμενοι και εμοί ακολουθήσαντες εν πίστει, δεύτε απολαύετε ά ητοίμασα υμίν βραβεία και στέφη τα ουράνια». Το γιατί μας το επεξηγεί θαυμά­σια ο ι. Χρυσόστομος, ο οποίος και αναφέρει για τον συνειδητό και αφιερωμένο κληρικό, που αγόγγυστα ανεβαίνει τον προσωπικό του Γολγοθά αίροντας τον σταυρό του και ακολουθώντας τα χνά­ρια της πορείας Εκείνου που διακονεί και παράλληλα δέχεται την άφατο φι­λανθρωπία Του.  «Προσπίπτω και δέομαι δάκρυσι και στεναγμοίς ίνα εσοπτρίσωμαι εις τούτον τον θησαυρόν της ιερωσύνης, τοις αυτόν φυλάττουσιν αξίως και οσίως» (ι. Χρυσόστομος). Όπως το κάθε νόμισμα έχει δύο όψεις, μία εκ των οποίων είναι πάντα ορατή, έτσι κι η Ιερωσύνη: πίσω από τα βαρύτιμα άμφια, τον διάκοσμο και τα όσα άλλα εντυπωσιάζουν υπάρχει η αθέατη πλευρά της, η σταυρωμένη Ιε­ρωσύνη, με το πλήθος των ματωμένων πληγών, που ξέρει πολύ καλά να τις φροντίζει και θεραπεύει η Αγάπη Του. Αναδημοσίευση από το περιοδικό «ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ» τεύχος 9 – Σεπτέμβριος 2014
***  ΣΥΡΙΑ: Ρωσία εναντίον Τουρκίας
~  : Δραματική είναι η κατάσταση στη συριακή επαρχία του Ιντλίμπ, όπου τις τελευταίες ημέρες καταγράφεται σημαντική κλιμάκωση της έντασης.
*  Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας επιρρίπτει την ευθύνη για την κλιμάκωση της κατάστασης στο Ιντλίμπ στην Τουρκία.

Επισημαίνει επίσης ότι οι ισχυρισμοί της τουρκικής πλευράς περί επιθέσεων Ρώσων στρατιωτικών εναντίον αμάχων στο Ιντλίμπ «δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα», όπως και ότι οι Ρώσοι στρατιωτικοί ενεργούν αποκλειστικά με βάση τις συμφωνίες του Σότσι. Στην ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας επισημαίνεται ότι πραγματική αιτία της κρίσης στην ζώνη αποκλιμάκωσης του Ιντλίμπ είναι η μη τήρηση εκ μέρους της Τουρκίας των δεσμεύσεων που σχετίζονται με τον διαχωρισμό των μαχητών της μετριοπαθούς αντιπολίτευσης από τους τρομοκράτες της «Τζεμπχάτ Αλ Νούσρα» και άλλων οργανώσεων που έχουν κατακλύσει την περιοχή.  
Turkey has sent dozens of BMC Kirpi MRAPs and ACV15 armoured combat vehicles to Syria's Idlib.
Παράλληλα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας αναφέρει ότι η κατάσταση στην περιοχή της ζώνης αποκλιμάκωσης του Ιντλίμπ επιδεινώνεται και από τις φάλαγγες του τουρκικού οπλισμού και του τουρκικού στρατού που μπαίνουν μέσω των συνόρων στην Συρία και στην επικράτεια της συριακής επαρχίας του Ιντλίμπ.  Αφορμή για την όξυνση της κατάστασης στην περιοχή, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση, υπήρξαν και οι επιθέσεις των τρομοκρατών εναντίον περιοχών αμάχων, στις οποίες τα συριακά κυβερνητικά στρατεύματα αναγκάστηκαν να απαντήσουν.  Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας αναφέρει επίσης, ότι η οδός, που συνδέει το Χαλέπι με τις νότιες πόλεις της χώρας (Χάμα, Χομς και Δαμασκό) που είναι η κύρια συγκοινωνιακή αρτηρία της Συρίας (Μ-5), απελευθερώθηκε πλήρως από τους τρομοκράτες. Τέλος, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας διαψεύδει τα περί μαζικών ροών προσφύγων που εγκαταλείπουν τη ζώνη αποκλιμάκωσης του Ιντλίμπ, τονίζοντας ότι παρόμοιες ανακοινώσεις «δεν έχουν καμία πραγματική υπόσταση».  Προσθέτει ότι «ένα σημαντικό τμήμα των κατοίκων της επαρχίας Ιντλίμπ εγκαταλείπει με ασφάλεια τις επικίνδυνες περιοχές και μετακινείται προς περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της συριακής κυβέρνησης».  Ρωσικό ΥΠΕΞ: Ανυπόστατοι οι ισχυρισμοί της Τουρκίας περί ρωσικών επιθέσεων σε αμάχους  Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών απορρίπτει τους ισχυρισμούς της Άγκυρας, ότι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επιθέσεις εναντίον αμάχων στο Ιντλίμπ, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.  «Δεν δεχόμαστε αυτές τις κατηγορίες. Εκθέτουμε την δική μας θέση. Δεν αμφισβητούμε το ότι σε μια ολόκληρη σειρά ζητημάτων, ιδιαίτερα στο ζήτημα αυτό, έχουμε διαφορετική ανάγνωση με την Τουρκία» δήλωσε η Ζαχάροβα.  Πάντως, η εκπρόσωπος του Ρωσικού δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να υπάρξουν προσεχώς νέες επαφές με τους Τούρκους εταίρους «για την διαλεύκανση όλων των περίπλοκων και δύσκολων ζητημάτων», που βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη των δύο χωρών.  Τι είχε ισχυριστεί ο Ερντογάν   Λίγη ώρα νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι ο Ερντογάν επικοινώνησε με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, με τους δύο ηγέτες να ζητούν να τηρηθούν τα συμφωνηθέντα για τη Συρία και να συνεχιστούν οι συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών.  Της συνομιλίας των δύο ηγετών είχε προηγηθεί η επίθεση του Τούρκου ηγέτη κατά της Ρωσίας, την οποία κατηγόρησε πως «συμμετέχει στη σφαγή αμάχων στη βορειοδυτική Συρία», καθώς και η οργισμένη αντίδρασή του εναντίον του Άσαντ τον οποίο απείλησε πως «η Τουρκία θα πλήττει τις συριακές κυβερνητικές δυνάμεις όπου τις συναντά στη βόρεια Συρία, αν πληγεί και άλλος Τούρκος στρατιώτης, και μπορεί να κάνει και χρήση αεροπορικής ισχύος».  «Το καθεστώς και οι ρωσικές δυνάμεις (…) που το υποστηρίζουν επιτίθενται αδιάκοπα σε αμάχους, διαπράττουν σφαγές και αιματοχυσίες», είπε χαρακτηριστικά σε ομιλία του στην Άγκυρα.  Ο Ερντογάν δήλωσε πως η Τουρκία είναι αποφασισμένη να απωθήσει τις συριακές κυβερνητικές δυνάμεις μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου πέραν των τουρκικών θέσεων παρατήρησης στη βορειοδυτική επαρχία Ιντλίμπ.  «Θα το πράξουμε χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε απαραίτητα μέσα, στον αέρα ή στο έδαφος», τόνισε ο Τούρκος ηγέτης.
*** Χαμός με τον Κ.Βελόπουλο στον ΑΝΤ1-Να πάνε τους λαθρoμετανάστες στη Μακρόνησο
O Κ.Βελόπουλος, Πρόεδρος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ φιλοξενήθηκε από τους Νίκο Ρογκάκο και  Παναγιώtη  Στάθη στην τηλεόραση του ΑΝΤ1.   Oι δύο δημοσιογράφοι είναι οι «Πρωινοί Τύποι» που μας κρατούν ενημερωμένους για τα φλέγοντα θέματα σε Ελλάδα και εξωτερικό κάθε Σαββατοκύριακο.***  ΕΚΑΝΑΝ ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ   Ν Δ  και  Κυρ.  Μητσοτάκης  11/02/2020 .. σποτ «το είπαμε το κάναμε;;;>» : https://youtu.be/ne6J7uF8mVQ  .-
***  1  Οριοθέτησης ελληνικής Υφαλοκρηπίδας  2020 σχολιασμοί  :
 https://youtu.be/zaBL0jq1JII  .-
 ***2  Υφαλοκρηπίδα  ΑΟΖ  στην Ελλάδα μας  σχολιασμοί  2020 :    
https://youtu.be/d-nMMaL3JEE  .- 
*** 3  Ο Υποθαλάσσιος πλούτος της Ελλάδας σχόλια  2020 :
 https://youtu.be/U4idbItMKnI  .- 
***4  Διαμαρτυρίες κατοίκων Λέσβου  σχόλια  2020  : 
https://youtu.be/KZ1b_gnxJLc  .- 
 ***5 Από συνεδρίαση E.  Βουλής 14 02 2010 :
  https://youtu.be/9Yw21ryhMzw  .- 
*** 6   Σχολιασμοί Αυτούς που ψηφίζουμε  13 02 2020 :
https://youtu.be/RFiYZ1KR__0   .-   
*** 7   Κόντρα και ρήξη με τον Κ  Βελόπουλο  2020 :
https://youtu.be/dWKH1AqtrJQ    .- 
*** 8 Ελαστοπλαστική σπονδυλικής στήλης 2020 :
https://youtu.be/EcW5-2UdtME   .-***  Ξεκίνησε η διεθνής διάσκεψη ασφαλείας για τη Λιβύη χωρίς την Ελλάδα – Υπεύθυνη λήψης αποφάσεων και η Τουρκία για το Βερολίνο….
Ξεκίνησε τις εργασίες της η 56η Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου (MSC), η οποία θα επικεντρωθεί στις προκλήσεις που υπάρχουν για την παγκόσμια τάξη, καθώς και σε συγκεκριμένες λύσεις στις τρέχουσες συγκρούσεις.  
ΟΓερμανός υπουργός Εξωτερικών Μάας θα πραγματοποιήσει συνομιλίες για τη Λιβύη, τη Συρία, το Αφγανιστάν και την Ουκρανία, μεταξύ άλλων. Περισσότεροι από 500 διεθνείς αξιωματούχοι και υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων αναμένονται στο Μόναχο.
Η Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου υπήρξε καθοριστικό σημείο συνάντησης για την παγκόσμια κοινότητα ασφαλείας εδώ και δεκαετίες και χρησιμεύει ως βαρόμετρο για την κατάσταση της διεθνούς τάξης, αναφέρουν τα δυτικά ΜΜΕ . Περισσότεροι από 500 υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων από τον κόσμο της πολιτικής, των επιχειρήσεων, του ακαδημαϊκού κόσμου και την κοινωνία των πολιτών, θα συζητήσουν αυτό το Σαββατοκύριακο σχετικά με τις τρέχουσες κρίσεις και το μέλλον της διεθνούς τάξης, όπως αυτοί την θεωρούν βέβαια .  Το βασικό ερώτημα στη φετινή Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου είναι το φάσμα των προβλημάτων και των λύσεων της δυτικής κοινότητας κρατών, και η νέα διεθνής τάξη, η οποία διαμορφώνεται από αυτές τις τρέχουσες κρίσεις και τις προκλήσεις της πολιτικής ασφάλειας.  Ο Γερμανός ς Πρόεδρος Frank-Walter Steinmeier θα ανοίξει το συνέδριο με μια ομιλία. Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουήλ Μακρόν και ο Καναδός Πρωθυπουργός Γ. Τρουντό αναμένεται επίσης να παραστούν, καθώς και οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ιαπωνίας, της Κίνας και της Ινδίας.   Από τότε που ιδρύθηκε το 1963, η Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου (MSC) έγινε αμέσως μια σημαντική συνάντηση για τους διεθνείς εμπειρογνώμονες στον τομέα της ασφάλειας και τους υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Κάθε χρόνο, οι συμμετέχοντες συγκεντρώνονται στο ξενοδοχείο Bayerischer Hof για να συζητήσουν τις κυριότερες προκλήσεις για την παγκόσμια ασφάλεια. Το επίκεντρο της φετινής συνάντησης της MSC 2020, είναι η «ασυμμετρία» και η φαινομενική απώλεια της συνοχής μαζί με την δημιουργική δύναμη της διεθνούς τάξης με γνώμονα τη Δύση. Παράλληλα με τις συζητήσεις για τις κύριες κατευθύνσεις της διεθνούς πολιτικής, η Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου θα δώσει παραδοσιακά στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να διεξάγουν συζητήσεις και συναντήσεις στο παρασκήνιο, για να συζητήσουν συγκεκριμένες προκλήσεις και να αναζητήσουν λύσεις στις τρέχουσες συγκρούσεις. Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών θα χρησιμοποιήσει την 56η Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου για να συναντήσει τους ομολόγους του από τις ΗΠΑ, τη Ρωσία και την Τουρκία, μαζί με πολλούς άλλους συνομιλητές. Οι συγκρούσεις στη Λιβύη, τη Συρία, το Αφγανιστάν και την Ουκρανία θα αποτελέσουν σημαντική εστίαση σε αυτές τις συνομιλίες. Με λίγα λόγια όλοι οι ισχυροί της νέας τάξης πραγμάτων θα συγκεντρωθούν σε ένα ξενοδοχείο για να αποφασίσουν αυτά που πρέπει αν φέρουν σε πέρας, σε όλα τα τρέχοντα ζητήματα ασφαλείας, όπως το θέμα της Λιβύης, την στιγμή που η γερμανική κυβέρνηση δεν κάλεσαν ξανά την Ελλάδα, για ένα τόσο ζωτικό θέμα. Με τέτοιους συμμάχους τύφλα να έχουν οι εχθροί.  pentapostagma
*** Δήμος Δυτικής Λέσβου προς κυβέρνηση για νέα «δομή φιλοξενίας» σε Καράβα: «No pasaran» – Αποκλείστηκε ο χώρος… (ΒΙΝΤΕΟ)
~  Ο δήμος Δυτικής Λέσβου προχώρησε στην υλοποίηση των όσων έχει δεσμευθεί να κάνει για να αποτρέψει την δημιουργία νέων «δομών φιλοξενίας» αλλοδαπών και έτσι ξεκίνησε σήμερα το πρωί ο αποκλεισμός της Καράβας και από τα τρία σημεία πρόσβασης από οχήματα του δήμου εφαρμόζοντας την απόφαση της λαϊκής συνέλευσης του Μανταμάδου Λέσβου.  
Πρόκειται για την περιοχή όπου η κυβέρνηση έχει επιτάξει 261 στρέμματα προκειμένου να κατασκευαστεί η νέα δομή για τους αλλοδαπούς παράνομους μετανάστες  
Σήμερα και αύριο δε θα επιτρέπεται η πρόσβαση ούτε των απορριμματοφόρων σε μια συμβολική κίνηση του δήμου δυτικής Λέσβου να καταστήσει σαφές ότι δε θα επιτρέψει την πρόσβαση για οποιαδήποτε εργασία κατασκευής του νέου κλειστού κέντρου στην επιταγμένη περιοχή 260 στρεμμάτων στο Καβακλί.  Εν τω μεταξύ σταθερή παραμένει στις αποφάσεις και η κυβέρνηση για τη δημιουργία των νέων κέντρων που τα θεωρεί ως προϋπόθεση για την αποσυμφόρηση.  Μέσα στο Φλεβάρη θα επαναπρογραμματιστεί η συνάντηση του υπουργού Μετανάστευσης Νότη Μηταράκη, με τον περιφερειάρχη και τους δημάρχους των νησιών του Βορείου Αιγαίου, η οποία ήταν να γίνει χθες και ακυρώθηκε μετά τις αποφάσεις αυτοδιοικητικών να μη συμμετέχουν. 
***  San Juen: Το πυραυλικό σύστημα άμυνας ακτών της Ταϊβάν – Μια εξαιρετική λύση για τα ελληνικά νησιά … (βίντεο)
~  Αυτό είναι το San Juen της Ταϊβάν: Ένα μικτό σύστημα άμυνας ακτών που αποτελείται από πυροβόλα και πυραύλους μικρής ακτίνας  δράσης το οποίο έχει ως βασικό του στόχο την προσβολή αποβατικών δυνάμεων (βλ. Κίνα).
* Το σύστημα ανέπτυξε από η εταιρεία NCSIST και που θα μπορούσε να είχε αναπτύξει από μόνη της η Ελλάδα εξοπλίζοντας μεγάλα και μικρότερα νησιά καθώς έχουμε το ίδιο αμυντικό δόγμα με την Ταϊβάν αφού και οι δύο χώρες κινδυνεύουν από αποβατικές ενέργειες.***   “ΧΑΜΟΣ” στα Σκόπια: Εκτός κυβέρνησης η υπουργός που ανάρτησε πινακίδα “Δημοκρατία της Μακεδονίας”…
~   Η Βουλή στα Σκόπια με 62 ψήφους υπέρ έναντι 26 κατά, αποφάσισε την αποπομπή από την υπηρεσιακή κυβέρνηση της χώρας της υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής Ρασέλα Μιζράχι… 
Η εν λόγω υπουργός επανατοποθέτησε στο υπουργείο πινακίδα στην οποία αναγράφεται η προηγούμενη ονομασία της χώρας («Δημοκρατία της Μακεδονίας»).
Υπέρ της πρότασης για την αποπομπή της Μιζράχι ψήφισαν οι βουλευτές του κυβερνώντος Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος του Ζόραν Ζάεφ και οι βουλευτές των κομμάτων της αλβανικής μειονότητας στα Σκόπια, ενώ κατά τάχθηκαν οι βουλευτές του αντιπολιτευόμενου κόμματος VMRO-DPMNE, από το οποίο προέρχεται η Μιζράχι.  Η συνεδρίαση της Βουλής για την αποπομπή της υπουργού Εργασίας ξεκίνησε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα και ολοκληρώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες.  Την αποπομπή της υπουργού Εργασίας είχε ζητήσει ο πρωθυπουργός της υπηρεσιακής κυβέρνησης Όλιβερ Σπάσοφσκι, ο οποίος μιλώντας στη συνεδρίαση της Βουλής, ανέφερε ότι η Ρασέλα Μιζράχι, με την ενέργεια της να επαναφέρει την «επίμαχη» πινακίδα, παραβίασε κατάφωρα το Σύνταγμα και έθεσε σε κίνδυνο τις σχέσεις των Σκοπίων με γειτονικές χώρες, όπως και την ευρωατλαντική πορεία της χώρας.  «Ως πρόεδρος της κυβέρνησης, δεν μπορώ να επιτρέψω οι πολίτες και η χώρα να κρατούνται όμηροι μιας ανεύθυνης συμπεριφοράς, που θέτει σε κίνδυνο τη Συμφωνία των Πρεσπών και όλα τα οφέλη της συμφωνίας αυτής για την ένταξή μας στους ευρωατλαντικούς θεσμούς και για την προώθηση των σχέσεών μας με τους γείτονές μας», υπογράμμισε ο Όλιβερ Σπάσοφσκι.  Η Ρασέλα Μιζράχι, η οποία εκφράστηκε στη συνεδρίαση της Βουλής, υποστήριξε ότι «κληρονόμησε» την πινακίδα αυτή, όταν ανέλαβε καθήκοντα υπουργού, στις αρχές Ιανουαρίου και χαρακτήρισε «αστεία» την κατηγορία ότι παραβίασε το Σύνταγμα, ισχυριζόμενη ότι η όλη υπόθεση για την αποπομπή της υποκινήθηκε για καθαρά πολιτικούς λόγους και για να καλυφθούν, όπως είπε, παρανομίες της προηγούμενης ηγεσίας του υπουργείου Εργασίας. Η Μιζράχι είπε ακόμη ότι στη σύντομη θητεία της ως υπουργού Εργασίας έγινε στόχος αντισημιτικών επιθέσεων λόγω της εβραϊκής καταγωγής της και ολοκλήρωσε την ομιλία της λέγοντας: «Είμαι περήφανη Εβραία από την Δημοκρατία της Μακεδονίας». Αφότου τέθηκε σε ισχύ η Συμφωνία των Πρεσπών (Φεβρουάριος 2019), σε όλα τα υπουργεία τοποθετήθηκαν επιγραφές και πινακίδες με τη νέα ονομασία της χώρας: «Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας». Στο υπουργείο Εργασίας όμως είχε παραμείνει στην αίθουσα Τύπου μία πινακίδα με το προηγούμενο όνομα της χώρας, την οποία η αποπεμφθείσα πλέον υπουργός Εργασίας επέλεγε ως φόντο όταν προέβαινε σε δηλώσεις προς τα μέσα ενημέρωσης. Σε αντίθεση με εκείνη, η προκάτοχός της στο υπουργείο Μίλα Τσάροφσκα, η οποία προερχόταν από το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα του οποίου ηγείται ο πρώην πρωθυπουργός Ζόραν Ζάεφ, είχε καλύψει την πινακίδα αυτή με ένα μεγάλο πανό, στο οποίο αναγραφόταν η νέα ονομασία της χώρας, “Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας” — το οποίο όμως αφαιρέθηκε το τελευταίο διάστημα. Η Ρασέλα Μιζράχι ορίστηκε υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής την 3η Ιανουαρίου, στη βάση της ισχύουσας νομοθεσίας που ορίζει πως 100 ημέρες πριν από τη διεξαγωγή βουλευτικών εκλογών στη χώρα σχηματίζεται υπηρεσιακή κυβέρνηση, στην οποία συμμετέχει και η αντιπολίτευση, με δύο υπουργούς. Το VMRO-DPMNE εκπροσωπείται στην υπηρεσιακή κυβέρνηση με τους υπουργούς Εσωτερικών και Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής. Αύριο Κυριακή αναμένεται να επισημοποιηθεί η διάλυση της Βουλής των Σκοπίων και η προκήρυξη νέων, πρόωρων βουλευτικών εκλογών τη 12η Απριλίου.  onalert.gr
***  Σημαντική συνάντηση Δένδια-Λαβρόφ στο Μόναχο -Τι συζήτησαν….
Σημαντική συνάντηση Έλληνα και Ρώσου ΥΠΕΞ για διμερείς σχέσεις και την περιφερειακή ασφάλεια  
Προς αναθέρμανση φαίνεται πως κινούνται οι ελληνορωσικές σχέσεις με τις διαδοχικές επαφές Ρώσων και Ελλήνων αξιωματούχων υπό τη σκιά της κρίσης που έχει ξεσπάσει ανάμεσα σε Μόσχα και Άγκυρα.
Συνάντηση με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, είχε ο Νίκος Δένδιας στο περιθώριο της 56ης Διάσκεψης Ασφαλείας, στο Μόναχο.  Η συνάντηση Δένδια – Λαβρόφ ήταν προγραμματισμένη για τις 15:30 (τοπική ώρα), την Παρασκευή.  Οι υπουργοί Ελλάδας Ρωσίας συζήτησαν για τις διμερείς σχέσεις και την περιφερειακή ασφάλεια, σύμφωνα με το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών.  Για τη συνάντηση του Νίκου Δένδια και του Σεργκέι Λαβρόφ ανακοίνωση εξέδωσε και το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών. Όπως ανέφερε το ρωσικό ΥΠΕΞ, επί τάπητος τέθηκαν ζητήματα περιφερειακού και διεθνούς ενδιαφέροντος.   Μεταξύ αυτών ήταν η κατάσταση στη Συρία, οι προσπάθειες σταθεροποίησης της Λιβύης και ευρύτερα η κατάσταση που διαμορφώνεται στην ανατολική Μεσόγειο.  
FM @NikosDendias w/ FM S. on sidelines- 🇬🇷🇷🇺relations, regional security & stability in focus /Συνάντηση ΥΠΕΞ Ν. Δένδια με ΥΠΕΞ Ρωσίας S.Lavrov σε περιθώριο Διάσκεψης Μονάχου –διμερείς σχέσεις, περιφ. ασφάλεια & σταθερότητα στο επίκεντρο
Υπενθυμίζεται πως προ ημερών είχε βρεθεί στο ρωσικό ΥΠΕΞ η Ελληνίδα πρέσβης στη Ρωσία, Κατερίνα Νασίκα, όπου συναντήθηκε με τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας και ειδικό απεσταλμένο στη Μέση Ανατολή και την Αφρική, Μιχαήλ Μπογκντάνοφ.  Οι δύο αξιωματούχοι συζήτησαν εκτενώς τις εξελίξεις στη Λιβύη και τη Συρία, όπου ειδικά στη Λιβύη οι δύο πλευρές υποστηρίζουν τον Εθνικό Στρατό (LNA) υπό την ηγεσία του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ.  pentapostagma
***  ΣΥΝΤΟΝΙΖΟΜΑΣΤΕ τη Δευτέρα στο Thema Radio 104.6! Ο Κ. Βελόπουλος θα μιλήσει για ΟΛΟΥΣ και για ΟΛΑ…
~  Ραδιοφωνική συνέντευξη του πρόεδρου της Ελληνικής Λύσης Κ.Βελόπουλου  στο Πρώτο Θέμα 104,6.
Tη Δευτέρα θα δώσει ραδιοφωνική συνέντευξη στον Γ. Πρετεντέρη και το ραδιόφωνο του Πρώτου Θέματος 104,6 στις 9 το πρωί.  

Συντονιστείτε για να ακούσετε όσα έχει να πει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.
***  Ρήμαζαν σπίτια στη Δυτική Αττική – Πάνω από 218.000 ευρώ η λεία τους….
Εξαρθρώθηκε, από το Τμήμα Ασφαλείας Ελευσίνας, εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπρατταν συστηματικά ληστείες και κλοπές σε σπίτια σε περιοχές της Δυτικής Αττικής.  Ύστερα από συντονισμένη επιχείρηση στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου, το πρωί της 12ης Φεβρουαρίου συνελήφθησαν τέσσερις Έλληνες, ηλικίας 26, 23, 21 και 16 ετών, μέλη της σπείρας. Ταυτοποιήθηκε και αναζητείται και πέμπτο μέλος.
Σε βάρος τους σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία, για τα αδικήματα της σύστασης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής, ληστείας, εμπρησμού και παράβαση του Νόμου περί όπλων.  Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι κατηγορούμενοι από τον Νοέμβριο του 2019, είχαν συγκροτήσει εγκληματική ομάδα, με διαρκή δράση, και προκαθορισμένους ρόλους, που διέπραττε κλοπές και ληστείες σε σπίτια.  Πεδίο δράσης ήταν περιοχές της Δυτικής Αττικής και κυρίως Ελευσίνα, Μαγούλα, Μάνδρα, Ασπρόπυργος, Άνω Λιόσια και Αιγάλεω.   Ειδικότερα, τα μέλη της εγκληματικής ομάδας οργάνωναν την δράση τους, εντοπίζοντας αρχικά, μονοκατοικίες και διαμερίσματα. Για τις μετακινήσεις τους χρησιμοποιούσαν είτε κλεμμένα αυτοκίνητα, είτε ιδιοκτησίας τους, που προηγουμένως φρόντιζαν να αποκρύπτουν τις πινακίδες κυκλοφορίας. Ακολούθως κατόπτευαν το χώρο και έμπαιναν στα σπίτια, παραβιάζοντας την κεντρική πόρτα, τα παράθυρα ή τις μπαλκονόπορτες με χρήση διαρρηκτικών εργαλείων και αφαιρούσαν κοσμήματα, χρήματα, ηλεκτρονικές συσκευές και διάφορα άλλα αντικείμενα αξίας. Κατά τη διάρκεια των διαρρήξεων, χρησιμοποιούσαν γάντια και κάλυπταν τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και δεν δίσταζαν σε περίπτωση που γίνονταν αντιληπτοί, να ασκήσουν βία σε βάρος των ενοίκων, προκειμένου να διατηρήσουν τα κλοπιμαία και εξασφαλίσουν τη διαφυγή τους. Χαρακτηριστικό, μάλιστα, της δράσης τους ήταν ότι, σχεδόν πάντα αφαιρούσαν από τα σπίτια μαξιλαροθήκες, τις οποίες χρησιμοποιούσαν για να τοποθετήσουν και μεταφέρουν τα κλοπιμαία. Μετά από έρευνες στα σπίτια των κατηγορουμένων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κοσμήματα, ρολόγια, κινητά τηλέφωνα και πιστόλι ρεπλίκα. Από την μέχρι στιγμής έρευνα, έχουν εξιχνιασθεί 41 περιπτώσεις κλοπών από σπίτια, ληστεία σε οικία και τρεις κλοπές οχημάτων. Όπως εξακριβώθηκε, το συνολικό παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν, υπερβαίνει τα 218.000 ευρώ. Οι συλληφθέντες, οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.  newsit
***  O Kαιρός το Σάββατο! Αλλάζει το σκηνικό με βροχές και καταιγίδες- Δείτε που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία…
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ  ΣΑΒΒΑΤΟ 15-02-2020 από EMY(emy.gr): 
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Σταδιακή βελτίωση του καιρού στα δυτικά από το μεσημέρι. Στις υπόλοιπες περιοχές βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους ισχυρές στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και από το απόγευμα και στα ορεινά της Κρήτης. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ανατολικά και τα νότια και θα εξασθενήσουν.
Σταδιακή επικράτηση βορείων ανέμων και στο Αιγαίο, που θα φθάνουν τοπικά τα 8 μποφόρ.        
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα ανατολικά θαλάσσια -παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν τις πρωινές ώρες στα ορεινά. Τα φαινόμενα αναμένεται να σταματήσουν αρχικά στη δυτική Μακεδονία και από το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 03 έως 11 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.                                                                                                                          ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ                                         Καιρός: Αρχικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, χιόνια στα ορεινά κυρίως της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς. Γρήγορα τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα νότια και μετά το μεσημέρι αναμένεται βελτίωση.                                                                                                    Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ.                                              Θερμοκρασία: Από 05 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο τοπικά 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.  ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ      Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και τις πρωινές ώρες κυρίως στα θαλάσσια -παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Θεσσαλίας και της ανατολικής Στερεάς. Τα φαινόμενα από το απόγευμα θα εξασθενήσουν.  Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και βαθμιαία στα ανατολικά και νότια 7 με 8 μποφόρ.  Θερμοκρασία: Από 05 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια τοπικά 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.     ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ    Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές αρχικά στις Κυκλάδες και μέχρι το μεσημέρι στην Κρήτη. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το απόγευμα και στα ορεινά της Κρήτης. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα νότια και θα εξασθενήσουν. Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 6 που βαθμιαία θα στραφούν σε βόρειους 6 με 7 και στα δυτικά 8 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 11 έως 15 βαθμούς Κελσίου. ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ  Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους ισχυρές. Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα νότια και θα εξασθενήσουν. Ανεμοι: Στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί 7 με 8 μποφόρ. Στα νότια νοτιοανατολικοί 7 με 8 που από το βράδυ θα στραφούν σε βορειοανατολικούς 6 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 10 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. ΑΤΤΙΚΗ Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές που μετά το μεσημέρι θα εξασθενήσουν. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες. Aνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και βαθμιαία στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 07 έως 15 βαθμούς Κελσίου. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες. Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 06 έως 11 βαθμούς Κελσίου.
***  Ελλάδα-Τουρκία: Ανάλυση του θεάτρου επιχειρήσεων σημείο-σημείο…
~  H έκταση της τουρκικής επικράτειας είναι εξαπλάσια από την ελληνική και συνιστά σχεδόν εξ ολοκλήρου (δηλαδή με εξαίρεση το μικρό ευρωπαϊκό τμήμα της Τουρκίας) χώρο συμπαγή και ολότμητο. Αντίθετα, ο ελληνικός χώρος (και μάλιστα η κρίσιμη ως θέατρο πολέμου περιοχή ολόκληρου του Αιγαίου καθώς και η βόρεια Ελλάδα από τον Έβρο μέχρι τη Θεσσαλονίκη) αποτελείται από κατεσπαρμένα και μεμονωμένα εδάφη (νησιά) ή στενές λωρίδες.  
Το στρατηγικό πλεονέκτημα που δίνει η τέτοια κατανομή του χώρου στην τουρκική πλευρά είναι προφανές. Ο κατακερματισμένος ελληνικός χώρος μπορεί να καταληφθεί και να κρατηθεί κατά τμήματα, ακόμα και πολύ μικρά ο εχθρός δεν είναι υποχρεωμένος να εμπλακεί στην πολεμική περιπέτεια κατάληψης ολόκληρης της ελληνικής επικράτειας προκειμένου ν’ αποσπάσει ένα τμήμα της, όποιο θέλει ή εν πάση περιπτώσει όποιο μπορεί αφού καταλάβει ένα τμήμα, έχει τη δυνατότητα, εφ’ όσον υπερέχει στρατιωτικά, να εδραιώσει την καινούργια κατάσταση, δημιουργώντας σε σχετικά σύντομο διάστημα τετελεσμένα γεγονότα.  Αντίθετα, η ελληνική πλευρά δεν έχει τη δυνατότητα (με ελάχιστες παρήγορες εξαιρέσεις, για τις όποιες θα μιλήσουμε παρακάτω) να αποσπάσει από τον μεγάλο και συμπαγή τουρκικό γεωγραφικό όγκο ένα μικρότερο ή μεγαλύτερο κομμάτι χωρίς να περιπλακεί, mutatis mutandis, στο τραγικό δίλημμα του 1922. Εάν π.χ. για λόγους αντιπερισπασμού συγκροτούσε προγεφυρώματα στον παράκτιο μικρασιατικό χώρο, οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις θα μπορούσαν ακόμα και να τ’ αγνοήσουν εντελώς, στρεφόμενες εναντίον τους μόνον αφού θα είχε πια κριθεί η έκβαση στα κύρια θέατρα του πολέμου.  Ελληνική αμυντική προσπάθεια    Πώς μπορεί η Ελλάδα να εξουδετερώσει, σε περίπτωση πολέμου, τα σοβαρά γεωγραφικά της μειονεκτήματα; Ας αρχίσουμε από το ζήτημα των πιθανών εδαφικών απωλειών και κερδών, καθώς φαίνεται προφανές ότι η τουρκική πλευρά θα συνδέσει την αιτιολόγηση και τη διεξαγωγή του πολέμου εκ μέρους της με εδαφικές διεκδικήσεις. Αν αυτό ευσταθεί, τότε η ελληνική πλευρά θα έκανε πολύ άσχημα να περιορισθεί στην υπεράσπιση των προσβαλλόμενων εδαφών της. Αν αυτά ήσαν περισσότερα του ενός και αν δεν ήταν δυνατή η επιτυχής υπεράσπιση όλων τους, τότε oι Τούρκοι θα είχαν στο τέλος ένα καθαρό κέρδος, έστω και αν αυτό ήταν μικρό ή εκ των υστέρων φαινόταν “δυσανάλογο” (η έννοια είναι βέβαια σχετική) προς τις αντίστοιχες θυσίες.  1ο σημείο        Γι’ αυτόν τον λόγο η ελληνική πλευρά πρέπει κατά το δυνατόν να επιδιώξει αυτοτελή εδαφικά κέρδη, είτε ως αντιστάθμισμα για μόνιμες δικές της απώλειες είτε ως πιθανό αντάλλαγμα σε μεταγενέστερες διαπραγματεύσεις. Το πού πρέπει να αναζητηθούν τα κέρδη αυτά, με δεδομένο τον κατά βάση συμπαγή και ολότμητο χαρακτήρα του τουρκικού εθνικού χώρου, μας το δείχνει μια γρήγορη επισκόπηση των τριών πιθανών θεάτρων του πολέμου: της Θράκης, του Αιγαίου και της Κύπρου. Στη Θράκη, ή μάλλον στον Έβρο, η πυκνή συγκέντρωση στρατευμάτων και από τις δύο πλευρές σημαίνει ότι όποιος καταφέρει να διασπάσει πρώτος τις αντίπαλες γραμμές θα έχει τη δυνατότητα να αποκόψει αμέσως, μ’ έναν κυκλωτικό ελιγμό σχεδόν επί τόπου, μεγάλες εχθρικές μονάδες 2ο σημείο  Το δεύτερο σημείο, που πρέπει να υπογραμμιστεί, είναι η ανάγκη συγκέντρωσης των δυνάμεων. Ο γεωγραφικός κατακερματισμός του ελληνικού χώρου γεννά εύκολα τον πειρασμό αντίστοιχου κατακερματισμού των ενόπλων δυνάμεων, έτσι ώστε να επιτευχθεί η κατά το δυνατόν πληρέστερη κάλυψή του. Ο πειρασμός αυτός μπορεί να αποβεί θανάσιμος, άλλωστε και ο σκοπός είναι καθ’ εαυτόν ουτοπικός. Η αριθμητική υπεροχή της τουρκικής πλευράς και το πλήθος των πιθανών στόχων της δίνει εξ αντικειμένου ορισμένα περιθώρια επιλογής και εκτέλεσης παραπλανητικών αποβατικών και άλλων κινήσεων με σκοπό να ενταθεί ο έτσι κι αλλιώς υπαρκτός ελληνικός πειρασμός του κατακερματισμού των δυνάμεων.  3ο σημείο  Κατά τρίτον λόγο, η ελληνική πλευρά δεν θα μπορέσει να αντισταθμίσει τα γεωγραφικά της μειονεκτήματα έναντι της τουρκικής αν δεν καλύπτει με ικανή δύναμη πυρός το σύνολο της τουρκικής επικράτειας και όχι απλώς τα θέατρα του πολέμου και περιορισμένο βάθος του χώρου γύρω τους. Δεν είναι δύσκολο να κατανοήσουμε γιατί. Το μικρό βάθος του ελληνικού χώρου δίνει στην τουρκική πλευρά τη δυνατότητα να πλήξει ολόκληρη την επιφάνειά του με όπλα μικρότερου βεληνεκούς καθώς και με αεροπλάνα που διαθέτουν μικρότερη ωφέλιμη ακτίνα δράσεως από τα ελληνικά.  Αλλά και αντίστροφα: το συγκριτικά μεγάλο βάθος του τουρκικού χώρου επιτρέπει να αποσυρθούν στο εσωτερικό του, δηλαδή πέρα από την εμβέλεια της ελληνικής δύναμης πυρός, όπλα μεγαλυτέρου βεληνεκούς (η Τουρκία έφτασε να συζητεί ακόμα και με την Κίνα την αγορά πυραύλων εδάφους-εδάφους μεγάλου βεληνεκούς) καθώς και αεροπλάνα με μεγαλύτερη ωφέλιμη ακτίνα δράσεως ας σημειωθεί ότι τα τουρκικά αεροπλάνα μπορούν, ξεκινώντας από τα μακρινότερα ως προς εμάς αεροδρόμια της Ανατολίας (Μπάτμαν, Ερζερούμ), να ανεφοδιάζονται στον αέρα όσο ακόμα βρίσκονται μέσα στον τουρκικό εναέριο χώρο και να εκτελούν έτσι αποστολές μέσα στην ελληνική επικράτεια σα να είχαν απογειωθεί από αεροδρόμια των μικρασιατικών παραλίων.  Άρα, σε περίπτωση σύρραξης, η ελληνική πλευρά, ακόμα κι αν θα επιθυμούσε να αιφνιδιάσει τον αντίπαλο με ένα προληπτικό χτύπημα, δεν είναι διόλου βέβαιο ότι θα έβρισκε τον κορμό των αεροπορικών του δυνάμεων στα πλησιέστερα αεροδρόμια. Το κρίσιμο τούτο πρόβλημα λύνεται μόνον με πυραυλικά συστήματα κατάλληλου βεληνεκούς καί με ουσιώδεις δυνατότητες ανεφοδιασμού των ελληνικών αεροπλάνων στον αέρα (π.χ. μεταξύ Κρήτης και Κύπρου). Τα πράγματα θα ήσαν πολύ απλούστερα, εννοείται, αν η Ελλάδα και η Κύπρος δεν ήσαν κράτη με “de facto” μειωμένα κυριαρχικά δικαιώματα, αν δηλαδή οι αποφάσεις τους δεν εξαρτιόνταν ούτε άμεσα ούτε έμμεσα από το τι ανέχονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και το τι θεωρεί ως “casus belli” η Τουρκία. Στην περίπτωση αυτή, η κυρίαρχη κυπριακή κυβέρνηση θα καλούσε την κυρίαρχη ελληνική κυβέρνηση να εγκαταστήσει αεροπορικές δυνάμεις στο έδαφός της, οι οποίες θα μπορούσαν να πλήξουν άμεσα την καρδιά και το υπογάστριο της τουρκικής επικράτειας.  4ο σημείο      Τέταρτο και τελευταίο, μπροστά στη γενικότερη πλεονεκτική θέση της Τουρκίας, η Ελληνική πλευρά δεν θα είχε σοβαρές πιθανότητες στρατιωτικής νίκης αν δεν έβρισκε τη δύναμη και την αποφασιστικότητα να καταφέρει το πρώτο (μαζικό) πλήγμα, αιφνιδιάζοντας τον εχθρό. Το πρώτο πλήγμα το επιβάλλει σήμερα όχι κάποια “πολεμοχαρής” διάθεση, αλλά η λογική των σύγχρονων οπλικών συστημάτων. Με δεδομένη την τουρκική υπεροπλία και τη γενικότερη τουρκική γεωπολιτική υπεροχή ένα (μαζικό) πρώτο πλήγμα εξ ανατολών θα παραλύσει τεχνικά, αλλά και ψυχολογικά την ελληνική πλευρά.  Πηγή: “Θεωρία του πολέμου”, Ιωάννης Κονδύλης
***  Μηταράκης: «Σε 24 ημέρες πλέον οι αποφάσεις για το άσυλο -Τελειώνουν Μόρια και ΒΙΑΛ»…
~  Οι ανοιχτές δομές θα κλείσουν, μόλις λειτουργήσουν τα κλειστά κέντρα στα νησιά, σύμφωνα με τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότη Μηταράκη… 
Συγκεκριμένα ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής τόνισε με έμφαση πως σε ελάχιστο χρόνο από τη λειτουργία των νέων κέντρων θα κλείσουν τα παλιά. «Τελειώνει η Μόρια, τελειώνει η ΒΙΑΛ», «θα υπάρχει ένα και μόνο κέντρο, κλειστό και ασφαλές», τόνισε.
«Τα κλειστά κέντρα είναι πάρα πολύ σημαντικά και για την ασφάλεια των πολιτών και για τη λειτουργία του ασύλου και για να λειτουργήσουν αποτρεπτικά, να στείλουν το μήνυμα στους διακινητές ότι η Ελλάδα δεν είναι πλέον ξέφραγο αμπέλι», σημείωσε στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.   «Σε 24 ημέρες πλέον οι αποφάσεις για το άσυλο»  «Από 1η Ιανουαρίου, τα πρώτα στοιχεία του ασύλου είναι ότι οι αποφάσεις πλέον βγαίνουν στις 24 μέρες για αυτούς που έχουν μπει το 2020 στη χώρα. Αυτό σημαίνει ότι αυτές οι αρνητικές αποφάσεις γύρω στον Μάρτιο – Απρίλιο θα οδηγηθούν σε επιστροφές μετά την διαδικασία της επιτροπής προσφυγών», πρόσθεσε ο κ. Μηταράκης.   «Η αποσυμφόρηση των νησιών μας είναι η υπ’ αριθμόν ένα προτεραιότητά μας»  Πλωτός φράκτης για να ανακοπεί η ροή των “μεταναστών”, κλειστά κέντρα και επαναπροωθήσεις στα σύνορα: επτά μήνες αφότου ανέλαβε την εξουσία, η ελληνική κυβέρνηση ασκεί πιο αυστηρή πολιτική στο θέμα του ασύλου, υπό την πίεση των εξοργισμένων κατοίκων των νησιών του Αιγαίου, τα οποία έχουν φθάσει στο όριο της ασφυξίας, επισημαίνει σε δημοσίευμά του το Γαλλικό Πρακτορείο.  «Η αποσυμφόρηση των νησιών μας είναι η υπ’ αριθμόν ένα προτεραιότητά μας», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Νότης Μηταράκης. «Η διαδικασία των επιστροφών θα επιταχυνθεί» προς την Τουρκία και τις χώρες προέλευσης, συνέχισε ο υπουργός.  Αναγκαία προϋπόθεση: οι ελληνικές υπηρεσίες ασύλου θα πρέπει να εκδίδουν γρηγορότερα αποφάσεις. Η νέα νομοθεσία, που τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο και επικρίθηκε έντονα από μη κυβερνητικές οργανώσεις, τους το επιτρέπει, σημειώνεται στο δημοσίευμα. «Πιστεύω ότι θα ήταν εύλογο να διεκπεραιώνουμε τις υποθέσεις μέσα σε τρεις μήνες», εκτίμησε ο Νότης Μηταράκης. Ο υπουργός προειδοποίησε εξάλλου ότι «κάθε παραβίαση του εσωτερικού κανονισμού (των μελλοντικών κλειστών κέντρων)…θα επηρεάσει αρνητικά την αίτηση ασύλου και θα επιταχύνει τη διαδικασία επιστροφής του παραβάτη».  Πηγή: iefimerida.gr
*** “Ναι” στις μαζικές επαναπροωθήσεις αλλοδαπών από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου…..
Αποδέχεται το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου μαζικές επαναπροωθήσεις λαθρομεταναστών χωρίς την εξατομικευμένη εξέταση των φακέλων τους, όταν αυτοί εισέρχονται παράνομα στην επικράτεια της χώρας που διατάσσει την απομάκρυνση τους.  
Το Δικαστήριο του Στρασβούργου , υπό ευρεία σύνθεση με πρόεδρο τον Έλληνα πρόεδρο του ΕΔΔΑ Λίνο-Αλέξανδρο Σισιλιάνο, με απόφαση που εξέδωσε χθες δικαίωσε την Ισπανία η οποία αποφάσισε ομαδική επιστροφή στο Μαρόκο περίπου 75 πολιτών τρίτων χωρών λαθρομεταναστών οι οποίοι επιχείρησαν να εισέλθουν παράνομα στην επικράτεια της . Η ενέργεια των ισπανικών αρχών κατά την κρίση του Δικαστηρίου, δεν παραβιάζει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), ειδικά το άρθρο 4 του τέταρτου Πρωτοκόλλου που απαγορεύει τις μαζικές απελάσεις.  Στο σκεπτικό της σπάνιας απόφασης που έλαβε ομόφωνα το ΕΔΔΑ, αναφέρεται ότι οι ίδιοι οι λαθρομετανάστες έθεσαν τον εαυτό τους σε “παράνομη κατάσταση” αποφασίζοντας να εισέλθουν στα σύνορα της Ισπανίας όχι από εξουσιοδοτημένο σημείο εισόδου αλλά παράνομα.   Προσφυγή στο δικαστήριο έκαναν δύο νεαροί πολίτες αφρικανικών χωρών οι οποίοι το 2014 μαζί με πολυπληθή ομάδα λαθρομεταναστών, επιχείρησαν να υπερβούν την περίφραξη της αυτόνομης πόλης Μαλίλα στο Μαρόκο, η οποία ανήκει διοικητικά στην επικράτεια της Ισπανίας. Στην πόλη οι ισπανικές αρχές έχουν τοποθετήσει φράγμα 13 χιλιομέτρων με τρεις πρόσθετους παράλληλους φράκτες. Οι δύο νεαροί ήταν μέρος μεγαλύτερης ομάδας που επιχείρησε να μπει με αυτόν τον τρόπο εντός της Μαλίλα. Το δικαστήριο αναγνωρίζει πως οι δύο προσφεύγοντες είχαν φύγει από τις χώρες τους -Μάλι και Ακτή Ελεφαντοστού- λόγω πολέμων και συρράξεων , πλην όμως δικαιολογεί την απόφαση απέλασης τους ως αποτέλεσμα δικών τους ενεργειών.  Κρίνει μάλιστα το ΕΔΔΑ , ότι ακριβώς εξαιτίας της απόφασης τους να μην τηρήσουν τις νόμιμες διαδικασίες για να εισέλθουν σε ισπανικό έδαφος, είτε με βίζα είτε με την έγερση δικαιωμάτων για «πρόσφυγες» κλπ, δεν πρέπει να θεωρηθεί η Ισπανία υπεύθυνη που δεν τους επέτρεψε να έχουν νομική αναφορά. Όσα ακολούθησαν την παράνομη είσοδο τους στο ισπανικό έδαφος, αποφαίνεται το δικαστήριο, είναι αποτέλεσμα αποκλειστικά δικών τους ενεργειών.  Με αυτήν την συλλογιστική το Δικαστήριο δικαιώνει την Ισπανία για την απόφαση της μαζικής απέλασης και αρνείται τους ισχυρισμούς των δύο Αφρικανών ότι είναι θύματα μιας γενικευμένης τακτικής επαναπατρισμού χωρίς, εξατομικευμένη, εξέταση φακέλων και χωρίς παροχή νομικής υποστήριξης. Η υπόθεση εισήχθη στο δικαστήριο το 2015. Κατά την πρώτη εξέταση της, το 2017, το Δικαστήριο είχε λάβει εντελώς αντίθετη απόφαση, αφού διαπίστωσε παραβίαση της ΕΣΔΑ από την Ισπανία, για την μαζική απέλαση και για μη εξατομικευμένη διαδικασία. Η Ισπανία ωστόσο ζήτησε να εξεταστεί η υπόθεση υπό ευρεία σύνθεση. Έτσι η προσφυγή εισήχθη στην ευρεία σύνθεση του δικαστηρίου το οποίο επέτρεψε παρεμβάσεις από την Γαλλία, την Ιταλία, το Βέλγιο, τον Επίτροπο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, του ΟΗΕ και άλλων. πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
*** ΘΑΥΜΑΣΤΗΣ της αρχαιοελληνικής αρχιτεκτονικής ο Ντόναλντ Τράμπ-Αποφάσισε την επαναφορά της στα ομοσπονδιακά κτίρια-Έντονες αντιδράσεις από τους αρχιτέκτονες…

Τέλος στη μινιμαλιστική αρχιτεκτονική βάζει ο Ντόναλντ Τραμπ – Ετοιμάζει προεδρικό διάταγμα «Κάνοντας τα ομοσπονδιακά κτίρια καλαίσθητα ξανά»…  
Οι Ιδρυτές Πατέρες απέδιδαν τεράστια σημασία στην Ομοσπονδιακή Αρχιτεκτονική. Ο πρόεδρος Τζορτζ Ουάσιγκτον και ο Υπουργός Εξωτερικών Τόμας Τζέφερσον είχαν συνειδητά επιλέξει ως πρότυπο για τα σημαντικότερα κτίρια στην πρωτεύουσα Ουάσιγκτον την κλασική αρχιτεκτονική της αρχαίας Αθήνας και της αρχαίας Ρώμης…
Ήθελαν τα δημόσια κτίρια της Αμερικής να συμβολίζουν τα νέα αυτόνομα (βλ. δημοκρατικά) ιδανικά του έθνους».  Με αυτή την εισαγωγή ξεκινά το προσχέδιο του εκτελεστικού διατάγματος που αναμένεται να φέρει το επόμενο διάστημα ο Ντόναλτ Τραμπ, στοχεύοντας να γράψει εκ νέου τις αρχές που θα πρέπει να διέπουν την αρχιτεκτονική των ομοσπονδιακών κτιρίων της χώρας, που από το 1950 κι έπειτα εγκατέλειψαν το αρχαιοελληνικό στυλ.  Το όραμα του Αμερικανού προέδρου βασίζεται στο κλασικό κάλλος και ό, τι φυσικά αυτό συνοδεύει. Λίγο η μεγαλομανία του… (δεν είναι τυχαίο ότι το σχέδιο φέρει τον τίτλο «Κάνοντας τα ομοσπονδιακά κτίρια καλαίσθητα ξανά» κατά το «Κάνοντας την Αμερική μεγάλη ξανά»), λίγο η δηλωμένη απέχθειά του προς τους ρυθμούς του λεγόμενου μπρουταλισμού και μοντερνισμού, ο Τραμπ θέλει να αφήσει και σε αυτό τον τομέα τη σφραγίδα του.  Εφεξής λοιπόν, τα μεγάλα αρχιτεκτονικά γραφεία που θα αναλαμβάνουν τα φιλόδοξα project ανέγερσης ομοσπονδιακών κτιρίων και δικαστηρίων εντός και γύρω από την Ουάσιγκτον με κόστος κατασκευής άνω των 50 εκατομμυρίων δολαρίων, θα πρέπει να ξεχάσουν τις μινιμαλιστικές αρχιτεκτονικές γραμμές όπως τη χρήση γυαλιού ή γυμνού σκυροδέματος στις προσόψεις.  Αντ’ αυτών θα πρέπει να ακολουθούν τα κλασικά πρότυπα που υπαγορεύει το μεγαλείο της αρχαίας ελληνικής αρχιτεκτονικής (και της ρωμαϊκής που προέρχεται άλλωστε από την πρώτη), όπως αποτύπωσαν και καθιέρωσαν με τα ανυπέρβλητα και επιβλητικά τους αρχιτεκτονικά έργα οι αρχαίοι Ικτίνος, Καλλικράτης και άλλοι περίφημοι αρχιτέκτονες της εποχής.  Η είδηση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τους επαγγελματίες αρχιτέκτοντες που υποστηρίζουν ότι η χώρα έχει ήδη διαγράψει μια ιστορία 250 ετών και δεν έχει ανάγκη να «φοράει δανεικά ρούχα» και να οικοδομεί όπως έκαναν οι Ιδρυτές Πατέρες κτίρια στα κλασσικά αρχαιοελληνικά πρότυπα. Το Αμερικανικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτόνων ανέφερε ότι «αντιτίθεται σθεναρά στις εντολές για ομοιόμορφο στυλ στην ομοσπονδιακή αρχιτεκτονική». Οι New York Times αναρωτιούτναι «Τι σπουδαίο έχουν οι ψεύτικοι ρωμαϊκοί ναοί;».  Τα σύγχρονα ομοσπονδιακά κτίρια εξάλλου, «αντικατοπτρίζουν την ποικιλομορφία αυτού του μεγάλου έθνους» όπως εύστοχα σχολιάζει η συντακτική ομάδα της εφημερίδας και πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικά της εποχής τους. Η κριτική εστιάζεται και μεταξύ άλλων στο γεγονός ότι οι υποδομές της χώρας βρίσκονται σε άθλια κατάσταση, υπάρχουν τεράστιες στεγαστικές ανάγκες και η ομοσπονδιακή κυβέρνηση συνεχίζει να σπαταλάει άσκοπα χρήματα για χάριν εντυπωσιασμών.
Hubert H. Humphrey Building   Στο διάταγμα συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά στα κτίρια Χούμπερτ Χάμφρεϊ (Hubert H. Humphrey Building), Φράνσις Πέρκινς (Frances Perkins Building) και Ρόμπερτ Γουίβερ (Robert C. Weaver Federal Building) τα οποία, βρίσκονται στην αμερικανική πρωτεύουσα και στεγάζουν τα τμήματα Εκπαίδευσης, Εργασίας, Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών, Στέγασης και Αστικής Ανάπτυξης. Ανεξαιρέτως (και ίσως όχι άδικα) τα κτίρια χαρακτηρίζονται ως «αισθητικές αποτυχίες», «αδιάφορα» και «απλά άσχημα».
Frances Perkins Building  Ο Τραμπ έχει κατά το παρελθόν εκφράσει τη γνώμη να κατεδαφιστεί στο κτίριο Τζέι Έντγκαρ Χούβερ (J. Edgar Hoover Building) όπου στεγάζεται το FBI στη Λεωφόρο Πενσιλβάνια και στη θέση του να οικοδομηθεί ένα νεοκλασικό κτίσμα. Μια λεπτομέρεια που έχει τη σημασία της είναι ότι το εν λόγω κτίριο, βρίσκεται απέναντι από το Πεντάστερο Ξενοδοχείο Τραμπ και προφανώς του χαλάει την αισθητική.
tovima.gr/Γεραντώνη Μαριλένα
 ***  Ερώτηση του Κυριάκου Βελόπουλου στη Βουλή σχετικά με τον παραλιακό οδικό άξονα Λάρισας – Μαγνησίας…~  Ερώτηση προς τους Υπουργούς Υποδομών, Τουρισμού και Ανάπτυξης κατέθεσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης και βουλευτής Λάρισας, σχετικά με τον παραλιακό οδικό άξονα Λάρισας – Μαγνησίας…   
H ερώτηση:
Κύριοι κύριοι Υπουργοί,   Σύμφωνα με δημοσίευμα του ιστοτόπου ΤheΝewspaper.gr (14/01/2020)   «..Η ευρύτερη περιοχή των παραλίων της Λάρισας αποτελεί πόλο έλξης για χιλιάδες παραθεριστές που την επιλέγουν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές, καθώς διαθέτει μια ακτογραμμή που φτάνει τα 50 χιλιόμετρα.  στην σκιά του Μαυροβουνίου, του Κισσάβου και του Ολύμπου.  Η ανάπτυξη της περιοχής αποτελεί πάγιο αίτημα των κατοίκων και των επαγγελματιών των παραλίων που αναζητούν εδώ και πολλά χρόνια τρόπους για την σταθερή προσέλκυση τουριστών πέρα από τους Λαρισαίους, που κατά κύριο λόγο επιλέγουν για τις διακοπές τους τα παράλια του νομού Λάρισας.  Ποιοι είναι όμως οι παράγοντες που η συγκεκριμένη περιοχή δεν έχει καταφέρει να αξιοποιηθεί στο έπακρο ώστε να έρθει η πολυπόθητη ανάπτυξη; Οι λόγοι προφανώς είναι πολλοί και θα ήταν μάλλον άστοχο κάποιος να πει ότι μια ή δύο παρεμβάσεις θα ήταν αρκετές ώστε να αποκτήσουν τα παράλια της Λάρισας την θέση που τους αξίζει στον τουριστικό χάρτη.  Παρ’ όλα αυτά αποτελεί κοινή πεποίθηση πως ένα από τα σημαντικότερα μειονεκτήματα που εντοπίζει κανείς, είναι ότι η περιοχή των παραλίων του νομού Λάρισας δεν διαθέτει, μέχρι στιγμής, σύγχρονη πρόσβαση προς τις παραθαλάσσιες περιοχές»  Για το θέμα της πρόσβασης προς τις παραθαλάσσιες περιοχές, σύμφωνα με δημοσίευμα του ιστοτόπου larissanet.gr,(19/08/2019), οι δήμαρχοι Αγιάς και Τεμπών έστειλαν επιστολή προς τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών για τον πολύπαθο κόμβο του Πυργετού.  Στην επιστολή τους οι δύο δήμαρχοι μεταξύ άλλων αναφέρουν ότι,  «..Κύριε Υπουργέ μετά την λειτουργία των σηράγγων και την παράκαμψη των Τεμπών, είναι προφανές ότι η φυσιογνωμία της Κοιλάδας παίρνει άλλο χαρακτήρα. Για να μπορέσει όμως να δώσει προστιθέμενη αξία στην ευρύτερη περιοχή των Δήμων Τεμπών και Αγιάς, θα πρέπει να κατασκευαστεί ολοκληρωμένος κόμβος στο ύψος του Πυργετού.»  Δεν φτάνει σίγουρα μόνο το παραπάνω οδικό έργο για την περιοχή. Είναι αναγκαίο να προχωρήσουν περισσότερα έργα υποδομών ώστε να επιτραπεί η απρόσκοπτη μετακίνηση των τουριστών στην ευρύτερη περιοχή.  Εντύπωση βεβαία προκαλεί το γεγονός ότι η κυβέρνηση όσον αφορά έργα απαραίτητα για την συνολική ανάπτυξη της περιφέρειας Θεσσαλίας τα θεώρει πάντα πολύ ακριβά και πολύ δύσκολα να γίνουν. Η αναμενομένη Ανάπλαση του παραλιακού μετώπου (Βελίκα – Σωτηρίτσα – Αγιοκάμπου) και η βελτίωση των αλιευτικών καταφυγίων Αγιοκάμπου, Κουτσουπιάς και Στομίου είναι προς την σωστή κατεύθυνση. Στην αναγκαιότητα βελτίωσης του παραλιακού άξονα αναφέρετε, δημοσίευμα του ιστοτόπου larissapress.gr(14/01/2020),γράφοντας ότι, «..το έργο οδικής σύνδεσης των περιοχών, Λάρισας και Μαγνησίας δηλαδή του Πηλίου και της ευρύτερης περιοχής της παραλιακής Θεσσαλίας αποτελεί πολύ σημαντικό έργο. Οι περιοχές αυτές συγκροτούν την ανατολική παραλιακή ζώνη της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Ν. Μαγνησίας, Ν. Λάρισας), από νότο προς βορρά: Αργαλαστή, Ζαγορά, Αγιά, Πυργετός. »  Για το συγκεκριμένο οδικό έργο: ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός δηλώνει ότι είναι, «..έργο με τεράστια οφέλη και εργαλείο ανάπτυξης της περιοχής που θα αλλάξει ολόκληρη την εικόνα προσδίδοντας προστιθέμενη αξία στα παράλια της Θεσσαλίας»   Χωρίς λιμάνι όμως και αεροδρόμιο το τουριστικό προϊόν της παραλιακής ζώνης του νομού Λάρισας δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι μπαίνει σε τροχιά ανάπτυξης. Οι άνθρωποι που ζουν στην Θεσσαλία το γνωρίζουν. Ειδικότερα όσον αφορά για το θέμα του αλιευτικού καταφυγίου Αγιοκάμπου,  σύμφωνα με δημοσίευμα του ιστοτόπου eleftheria.gr(05/11/2018)  «..για πρώτη φορά στην ιστορία του αλιευτικού καταφυγίου Αγιοκάμπου, αγκυροβόλησε το πρωί οχηματαγωγό πλοίο ανοικτού τύπου, γνωστό ως «παντόφλα» στη ναυτική ορολογία.  Η είσοδος της «παντόφλας» στο χαρακτηρισμένο σήμερα ως αλιευτικό καταφύγιο Αγιοκάμπου, είναι μια απτή απόδειξη ότι υπάρχουν οι δυνατότητες και οι προϋποθέσεις να δεχθεί μεγάλα πλοία και να λειτουργήσει είτε ως μαρίνα, είτε ως λιμάνι υποδοχής μεγάλων επιβατικών πλοίων και φέρι –μποτ, για την ανάπτυξη τόσο της επιχειρηματικής δραστηριότητας όσο και του τουρισμού, στην ευρύτερη περιοχή των παραλίων του νομού Λάρισας αλλά και του ορεινού όγκου του. Για το γεγονός ο Σύλλογος Καταστηματαρχών Παραλίων ν. Λάρισας σχολίασε: «Τι εμποδίζει τις τοπικές αρχές να προσανατολιστούν στην αξιοποίηση του αλιευτικού καταφυγίου Αγιοκάμπου, ώστε να χρησιμοποιείται ευρέως για την ανάπτυξη της εμπορικής, επιχειρηματικής και τουριστικής δραστηριότητας στην περιοχή; Ένα τόσο μεγάλο έργο, ένα λιμάνι που βοηθά την πρόσβαση από τη θάλασσα στην Κεντρική Ελλάδα, γιατί δεν αξιοποιείται επιτέλους προς το συμφέρον του τόπου;».  Στο πνεύμα αυτό, εντύπωση έχει προκαλέσει «..μια μεγάλη συζήτηση για ένα πολυδιάστατο θέμα έχουν ανοίξει χιλιάδες Λαρισαίοι στο Facebook κι αυτό δεν είναι άλλο από τη λειτουργία–δημιουργία πολιτικού αεροδρομίου στην πόλη της Λάρισας.  Επιστήμονες, στρατιωτικοί, άνθρωποι του μόχθου αλλά και των τεχνών, ανεξαρτήτως ηλικίας ανταλλάσσουν απόψεις για το αν πρέπει να γίνει αεροδρόμιο στη Λάρισα. Ζητούν πρώτα να γίνουν οι βασικές υποδομές που σχετίζονται με τον τουρισμό όπως, ο παραλιακός οδικός άξονας, η δημιουργία λιμανιού και μαρίνας στον Αγιόκαμπο και μετά να προχωρήσει η πόλη σε δημιουργία πολιτικού αεροδρομίου. Οι πρόσφατες όμως εξελίξεις, με την στρατιωτική αναβάθμιση του συγκεκριμένου αεροδρομίου, μπορούν να επιταχύνουν και να συμπεριλάβουν τις απαραίτητες υποδομές προς την κατεύθυνση αυτή. Αναφέρουν σαν ένα επιτυχημένο μοντέλο την περιοχή της Μεσσηνίας και την πόλη της Καλαμάτας, που τα κατάφερε μια χαρά, αξιοποιώντας τις καλοκαιρινές πτήσεις τσάρτερ. Τονίζουν βέβαια το γεγονός ότι, ο Κρατικός Αερολιμένας της Λάρισας είναι το αρχαιότερο Ελληνικό αεροδρόμιο. Άρχισε τη λειτουργία του το 1912 ως πολιτικό αεροδρόμιο και το 1997 μετατράπηκε σε στρατιωτικό. Λειτουργεί ως σήμερα αποκλειστικά με στρατιωτικά αεροσκάφη. »  Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,  Κύριοι κύριοι Υπουργοί,  Ερωτώνται οι κ. κ Υπουργοί  1 .Πότε θα προχωρήσει το υπουργείο στην ολοκλήρωση του οδικού κόμβου του Πυργετού;  2. Πότε θα ξεκινήσουν τα έργα της κατασκευής της παραλιακής οδικής σύνδεσης των περιοχών, Λάρισας και Μαγνησίας;  3. Είναι στις προθέσεις του Υπουργείου να προχωρήσει στην αξιοποίηση του αλιευτικού καταφυγίου Αγιοκάμπου, ώστε να χρησιμοποιείται ευρέως για την ανάπτυξη της εμπορικής, επιχειρηματικής και τουριστικής δραστηριότητας στην περιοχή;  4. Θα προχωρήσει το Υπουργείο στην τουριστική προβολή του αλιευτικού καταφυγίου Αγιοκάμπου;  5. Είναι στις προθέσεις του Υπουργείου η δημιουργία πολιτικού αεροδρομίου στην πόλη της Λάρισας;  Ο ερωτών βουλευτής  ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
***  ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ: Αυτοί είναι οι ΠΡΟΔΟΤΕΣ που μας κυβερνούν-Δείτε την κατάρρευση των ΣΑΘΡΩΝ πολιτικών υποσχέσεων της ΝΔ…

~Αυτά είναι τα ντοκουμέντα που δικαιώνουν ξανά την Ελληνική Λύση… 
Δείτε στα βίντεο που ακολουθούν, την “αλήθεια” της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να “καταρρέει”…
Η διαδρομή της ντροπής της Νέας Δημοκρατίας, όπως εξελίσσεται, όπου όλες οι προεκλογικές μεγαλεπήβολες υποσχέσεις και τα σχέδια του Κυριάκου Μητσοτάκη καταρρέουν σαν “ντόμινο”, ένα προς ένα ,7 μήνες μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας.  Από το “ηρωικό” για τις κάμερες «είμαστε όλοι Μακεδόνες» του Κυριάκου Μητσοτάκη στο… «άπαξ και κυρωθεί η συμφωνία η χώρα είναι υποχρεωμένη να την τηρήσει»…Τελικά, επιζήμια και όχι προδοτική η συμφωνία ντροπής, η οποία αφήνει τους Σκοπιανούς να καπηλεύονται το όνομα της Μακεδονίας μας…   Οι περιβόητες δηλώσεις για το «μουσουλμανικό συμβούλιο παρά τω πρωθυπουργώ», το μοτίβο της πολυπολιτισμικότητας που περίτεχνα προσπαθούν να επικοινωνήσουν στον ελληνικό λαό, το ξεπούλημα το λιμανιών και των αεροδρομίων της χώρας ,η… «προσωπική υπόθεση» Μητσοτάκη, το πανηγύρι των ΜΚΟ οι οποίες απομυζούν τη χώρα, καθώς και οι σκηνοθετημένες παραστάσεις λαθρομεταναστών οι οποίοι δασκαλεύονται ακόμα και για το τι θα πουν, πόσο θα φωνάξουν, πόσο θα κλάψουν και πώς θα προσευχηθούν… Η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου, με γνώμονα την αλήθεια και τη συνέπεια των δεσμεύσεων της απέναντι στον ελληνικό λαό, που την τιμά με την εμπιστοσύνη του, θα συνεχίσει το αδιάκοπο έργο της μέχρι να κατάρρευση του φιάσκου της διακυβέρνησής της Νέας Δημοκρατίας, η οποία συνεχίζει να εκμαυλίζει το όνομα της πατρίδας μας τόσο στο εγχώριο όσο και στο Διεθνές πολιτικό σύστημα.
Πρόγραμμα Αναπαραγωγής Βίντεο
00:00
00:43
Πρόγραμμα Αναπαραγωγής Βίντεο
00:00
00:41
Πρόγραμμα Αναπαραγωγής Βίντεο
00:00
00:44
 *** ΣΥΡΙΖΑ: Αναβολή για το όνομα, αλλάζει σε συνεννόηση με τους συμμάχους…

~  Στην κεντρική επιτροπή ανασυγκρότησης του επόμενου ΣΚ παραπέμπει ο Αλέξης Τσίπρας την προσθήκη στο όνομα του ΣΥΡΙΖΑ…

Η πρόταση αυτή είναι πιθανό να προκαλέσει αντιδράσεις από μέλη της κεντρικής επιτροπής που συνεδριάζει αυτή την ώρα καθώς από ορισμένους θεωρείται παράκαμψη των οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ.  
Ο Αλέξης Τσίπρας πρότεινε να αποφασιστεί σε αυτή την κεντρική επιτροπή ότι στο όνομα ΣΥΡΙΖΑ θα υπάρξει προσθήκη, όμως ζήτησε αυτή να εγκριθεί το επόμενο Σαββατοκύριακο όταν θα συνεδριάσει το όργανο της κεντρικής Επιτροπής ανασυγκρότησης του ΣΥΡΙΖΑ προοδευτική συμμαχία. «Πιστεύω ότι σήμερα πρέπει να πάρουμε μια ξεκάθαρη απόφαση από τη ΚΕ. Ότι θα υπάρξει προσθήκη δίπλα στο όνομα ΣΥΡΙΖΑ που θα αποφασισθεί σε συνεννόηση και με τους συντρόφους μας που στη πορεία προς το συνέδριο θα ενσωματωθούν οργανικά και ισότιμα στο κόμμα μας. Και στην επόμενη ΚΕΑ, θέλω να πιστεύω με πολύ μεγάλη πλειοψηφία, να αποφασίσουμε την πρόταση για τη προσθήκη στην ονομασία που θα επικυρωθεί στο Συνέδριο», ήταν η αναφορά του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ.  Παράλληλα, η αναφορά του Αλέξη Τσίπρα στον τρόπο εγγραφής των νέων μελών συνιστά για την μειοψηφία casus belli, καθώς ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ πρότεινε να θεωρούνται ισότιμα μέλη όσοι απλά εγγράφονται στην πλατφόρμα isyriza. «Έχω λοιπόν κάθετη διαφωνία και θέλω με ευθύτητα να την εκφράσω στην ΚΕ, με την άποψη ότι όσοι εγγράφονται στην πλατφόρμα και θέλουν να συμμετάσχουν στη κομματική μας ζωή -προφανώς και δια ζώσης, στις συγκεντρώσεις και στη δράση μας σε τοπικό ή κλαδικό επίπεδο- αλλά δεν έχουν το χρόνο ή τη διάθεση να παρακολουθούν τις συνεδριάσεις των οργανώσεων μας, δεν πρέπει να είναι ισότιμα μέλη, αλλά απλοί υποστηρικτές ή ακόμη χειρότερα να τους θεωρούμε υποτιμητικά  followers», είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Οι δύο αυτές κινήσεις του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται να προκαλέσουν έντονη συζήτηση κατά τη διάρκεια του διημέρου και πλέον όλοι περιμένουν να δουν την αντίδραση των τάσεων αλλά και στελεχών των οποίων ο λόγος του έχει ιδιαίτερη βαρύτητα Πηγή: iefimerida.gr
** *   

~** Αθλητική ενημέρωση :

~ ***   Super League: Έξοδος στη Λάρισα για τον ΠΑΟΚ -Υποδέχεται Πανιώνιο ο Ολυμπιακός…
Με δυο αγώνες των πρωτοπόρων ανοίγει η αυλαία της 24ης αγωνιστικής της Super League… 
Η αρχή γίνεται νωρίς το απόγευμα (17:15) στη Λάρισα, εκεί όπου η ΑΕΛ του Μιχάλη Γρηγορίου υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Το… αξιοπερίεργο της αναμέτρησης είναι ότι οι Θεσσαλοί θα έχουν μόλις 16 παίκτες στην δύναμή τους γιατί οι Αμρ Ουάρντα, Έρκυς Κάτσε δεν μπορούν να αγωνιστούν λόγω συμφωνίας των δυο ομάδων, οι Μιχαήλ, Μπέρτος, Καρανίκας, Μιλοσάβλεβιτς και Μπούστος είναι τιμωρημένοι, ο Μασούρας είναι τραυματίας και οι Νούνιτς, Ζίζιτς αρρώστησαν χθες.
Από την πλευρά τους οι Θεσσαλονικείς δεν έχουν ιδιαίτερα προβλήματα και θέλουν να κυνηγήσουν ακόμα ένα τρίποντο που θα τους κρατήσει κοντά στην κορυφή.  Λίγες ώρες αργότερα (19:30) ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Πανιώνιο στο «Γ. Καραϊσκάκης». Οι Νεοσμυρνιώτες που την επόμενη εβδομάδα παίζουν για την… κατηγορία κόντρα στον Παναιτωλικό θα παραταχθούν χωρίς 10 παίκτες τους που είτε θα εκτίσουν είτε θα προφυλαχθούν.  Από τον άλλη ο Πέδρο Μαρτίνς αναμένεται να κάνει κάποιες δοκιμές στην ενδεκάδα και να πάρει ένα «σβηστό» τρίποντο καθώς έρχονται σημαντικές αναμετρήσεις για την ομάδα του με Άρσεναλ και  ΠΑΟΚ σε λίγες μέρες.                       

Η 24η αγωνιστική της Super League  Σήμερα (15/02)
Σάββατο:
 Λάρισα-ΠΑΟΚ (NS1)  1-2  .-^ {14΄ Λημνιός , 45+3΄ Αουγκούστο , 67΄ Θ. Ηλιάδης  } .-^
  Ολυμπιακός-Πανιώνιος (NS2) 4-0 .-^ { 4΄ Χασάν , 6΄, 22΄Ελ  Αραμπί , 9΄Φορτούνης ,} .-

Αύριο (16/02)  
15:00 Παναθηναϊκός-Παναιτωλικός (NS1)
17:15 Ξάνθη-Λαμία (ΕΡΤ)
17:15 Βόλος-Αστέρας Τρίπολης (NS2)
19:30 Αρης-ΑΕΚ (NS1)
Δευτέρα (17/02) 
19:30 ΟΦΗ-Ατρόμητος (NS1)
Η βαθμολογία της Super League  
                
1.Ολυμπιακός 57
2.ΠΑΟΚ 55
3.ΑΕΚ 44
4.Παναθηναϊκός 37
5.Aρης 33
6.ΟΦΗ 28
7.Ξάνθη 28
8.Ατρόμητος 26
9.Αστέρας Τρίπολης 26
10.Λάρισα 26
11.Λαμία 25
12.Βόλος 25
13.Παναιτωλικός 13
14.Πανιώνιος 10

  ~ Ο Πανιώνιος ξεκίνησε με αφαίρεση 6 βαθμών
Η επόμενη αγωνιστική της Super League
 Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 
19:30 Αστέρας Τρίπολης – Παναθηναϊκός
20:00 Λαμία – Άρης
Κυριακή 23 Φεβρουαρίου
15:00 Παναιτωλικός-Πανιώνιος
17:15 Ατρόμητος-Ξάνθη
17:15 Βόλος-Λάρισα
19:30 ΑΕΚ-ΟΦΗ
19:30 ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός  Πηγή: iefimerida.gr 
~*  Για την  U19  στη  Super League σήμερα Σάββατο 15-02-2020 24η αγωνιστική : 
~ Ξάνθη - Λαμία  2-0 .- ^
~ ΟΦΗ - Ατρόμητος Αθηνών 1-1 .- ^
~ Άρις Θεσ/νίκης - ΑΕΚ Αθηνών  3-1 .- ^
~ Βόλος Ν.Π.Σ - Αστέρας Τρίπολης  1-1 .- ^
 Κυριακή  16/02/2020
Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός 
Α.Ε. Λάρισα - ΠΑΟΚ Θεσ/νίκης 
Ολυμπιακός Π. - Πανιώνιος 
*** Για την  Super League 2  στο ποδόσφαιρο 17η αγωνιστική  :
14/-02/2020 : Εργοτέλης -Απόλλων Λάρισας  1-0 .- ^{ 36΄Τζό Έφορντ } .- ^
Σάββατο 15/02/2020 :  --- 
Κυριακή 16/02/2020
Χανιά/Κισσαμικός - Α.Ε. Καραϊσκάκης Άρτας 
Δόξα Δράμας - Πλατανιάς 
ΠΑΣ Γιάννινα - Απόλλων Σμύρνης 
Δευτέρα 17/02/2020 :  
Λεβαδειακός - Παναχαϊκή 
ΑΟΚ Κερκύρας - Απόλλων Πόντου 

*** Για την Football League   για την 20 η αγωνιστική
Σάββατο 15/02/2020 :  


Καλαμάτα - Π.Ο. Τρίγλια  1-0 .- ^[ 28΄ Οσμάνατζιτς  ] .-^ 
~** Βίντεο ,..Το  γκολ της ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΚΟΛ με τον Οσμάνατζιτς για την Καλαμάτα: https://www.facebook.com/SportStoNoto/videos/1071343903213431/ .-
~**Βίντεο με το γκολ από Σωτήρη Γεωργούτζος  :  https://youtu.be/_-M8zja2mfs  .- 
~** Βίντεο από την συνέντευξη στο τέλος του αγώνα  από Σωτήρη Κ. Γεωργούτζος : https://www.facebook.com/SportStoNoto/videos/185256476116621/  .- https://www.facebook.com/SportStoNoto/videos/593829198134461/  .- 
      
~* 11αδες: ΚΑΛΑΜΑΤΑ (Αναστόπουλος): Mατζάρης, Τόλι, Κωνσταντινόπουλος, Γκιοατά, Τριποτσέρης, Χριστοφιλέας, Οσμάνατζιτς, Ζαχαρόπουλος, Ηλιόπουλος, Ιντρίσι, Μουσμπίμπα.

~* ΤΡΙΓΛΙΑ (Πολαετίδης): Παλαβράκης, Κουρέλλας, Μιλκούδης, Σγουρής, Ζώτος, Παπαστεριανός, Σαρβανίδης, Ευθυμιάδης, Μπρίτο, Ντούνγκα, Ναζλίδης.
~^ Στον πάγκο για την Καλαμάται οι Κασωτάκης, Καντουτσής, Νασέρ, Αλεξόπουλος, Τριανταφυλλάκης, Πανάγου, Πετσίτης.
~* Στον πάγκο για την Τρίγλια οι Γιαγκιόζης, Παντεκίδης, Λεμονής, Καλαϊτζίδης, Βουτσάς, Παπαδημητρίου, Ματζίρης. 
Βέροια - Α.Ο. Τρίκαλα   1-1.- ^ { 12΄ Σταματης , 90+5΄ πεν. Πασσάς } .- ^  
~** Βίντεο , ...  Βέροια-Τρίκαλα 1-1 τα γκολ  Σάββατο 15-02-2020  για την  Football League στο Ελληνικό  . ποδόσφαιρο :   https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10217481053631725/     .-                ~** Βέροια-Τρίκαλα 1-1 τα γκολ 15-02-2020 Football League : https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10217481053631725/  .-    

~^*** ΓΑΣ Ιάλυσος Ρόδου  - Ολυμπιακός Βόλου { Αναβολή στον αγώνα για την 20η αγωνιστική της Football League Ιάλυσος – Ολυμπιακός Βόλου, καθώς οι επόπτες δεν έχουν φτάσει στη Ρόδο, λόγο της κακοκαιρίας…Τον αγώνα θα “σφύριζαν” οι Μαυρίδης (Πέλλας), Χρηστάκος και Κορώνας (Πειραιά), που, όπως είπαμε, δεν έχουν φτάσει ακόμη στη Ρόδο.}.-^ (Τελικά στο γήπεδο βρέθηκε και έκανε αυτοψία μόνο ο διαιτητής κ. Μαυρίδης ο οποίος έκρινε πως ο αγωνιστικός χώρος είναι ακατάλληλος. Παράλληλα δεν προσήλθαν έγκαιρα και οι βοηθοί. Ο αγώνας αναβλήθηκε για αύριο 16/2/2020 στις 2.00 μ.μ.).-^

  Κυριακή 16/02/2020  :
Ιάλυσος Ρόδου  - Ολυμπιακός Βόλου 
Α.Ο. Καβάλας - ΟΦ. Ιεράπετρας 

Ενωση Πανασπροπυργιακού - Α.Σ. Θεσπρωτός Ηγουμενίτσας 

Ιονικός Νίκαιας - Α.Ο. Αιγάλεω  

*** Για το Ελληνικό μπάσκετ
Για την Α1΄ ανδρών , Σάββατο 15-02-2020  : 
ΑΡΙΣ Θεσ/νίκης - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ  81-88 ,(42-47).-^   
Τα δεκάλεπτα : 23-29 , 19-18 , 20-27 , 19-14  .-^  
Για την Α1  ΣΤΟ ΓΥΝΑΙΚΕΊΟ ΜΠΆΣΚΕΤ
Σάββατο 15-02-2020
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Π. -ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ  114 - 54 .- ^
Τα  δεκάλεπτα : 32-18, 27-8 , 28-14 , 27-14 .- ^ 
Για την Α2 στο Ελληνικό μπάσκετ
ΑΣ. Φίλιππος Βέροιας - Ολυμπιακός Π .   70-85 .- ^
Τα  δεκάλεπτα : 22-21 , 12-27, 23-21 , 13-16  .-^

*** Για το Ελληνικό Βόλεϊ :
Σήμερα Σάββατο 15-02-2020 :
Για την Α1 ΄  Ανδρών :
ΟΦΗ - ΠΑΟΚ Θεσ/νίκης   0-3  σετ .- ^ { 23-25, 24-26 ,23-25 } .- ^ 
Α.Ο. Κιφησιάς -Ελπίδες Αμπελοκήπων 3-0 σετ .-^  { 25-16 , 25-17 , 25-15 } .- ^
Φοίνικας Σύρου - Παμβοχαϊκός  3-0 σετ ,- ^{25-21 , 25-19 , 25-23 } .- ^
Για την Α1΄ Γυναικών
Ολυμπιακός Π. - Α.Ο. Ηλισιακός  3-0 σετ ,- ^ { 25-17, 25-16, 25-17 } .- ^
Α.Ο. Μαρκόπουλο - ΑΟΦ Πορφύρας  0-3 σετ .-^ { 23-25 ,23-25 , 19-25 } .- ^ 
Άρις Θεσ/νίκης - ΑΟΝ Παναξιακός  3-1 σετ .-^ { 25-19 , 29-31 , 25-20 , 25-21  }.- ^
Γ.Σ. Ηλιούπολης - ΑΣΠ Θέτις  0-3 σετ .-^ { 11-25, 20-25 , 14-25 } .-^ 
Αίας Ευόσμου - ΠΑΟΚ Θεσ/νίκης  0-3 σετ .- ^ { 16-25 , 14-25 , 21-25 } .- ^
Α.Ο. Θέτις - Παναθηναϊκός  3-2 σετ .-^ { 25-20 ,18-25 , 25-22 , 21-25 , 15-6  }.- ^

***  Για το ΧΑΝΤΜΠΟΛ   : 
Για την Α1΄ Ανδρών 
Σάββατο 15-02-2020
ΑΣΕ Δούκας - Φαίακας Κερκύρας  25-22 .- ^ 
Φίλιππος Βέροιας - Αεσχ Πυλαίας  22-28 .- ^
Γ.Σ. Δράμας - ΑΣ. ΠΑΟΚ  Θεσ/νίκης 33-28 .- ^
 Ιονικό ΝΦ.. - Άρις Νίκαιας  25-21 .- ^

***  Για το ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟ Ποδόσφαιρο  ΕΠΣΜεσσηνίας :                 Αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα:

Α’ Μεσσηνίας, 19η αγωνιστική (15:30)
Εράνη Φιλιατρών-ΑΟ Μεθώνης 2-1 .-^ 
ΑΕ Αβίας-Πανθουριακός  1-3 .- ^
Ακρίτας Κορώνης-Τσικλητήρας Πύλου  2-1 .-^ 
ΑΟ Σπερχογείας-Εθνικός Μελιγαλά   0-5 .- ^ 

Α1 Μεσσηνίας, 18η αγωνιστική (15:30)
Παπαφλέσσας Χώρας-Ηρακλής Καλαμάτας  2-0 .-^
Απόλλων Πεταλιδίου-Ολυμπιακός Καλαμάτας 2-1 .- ^
Δώριο-ΑΕΚ Καλαμάτας  1-2 .- ^
Νέος Άρις-Πανιώνιος Καλαμάτας  1-2 .- ^ 

Β’ Μεσσηνίας, 15η αγωνιστική (15:30)
Μεσσηνιακός-Πατίστα  3-0 .-  ^
ΑΠΣ Άρις-Νέδουσα Αλαγονίας  1-1 .- ^ 
Κεραυνός Καλαμάτας-Φαραί (18:30)
Ατρόμητος Πλατύ-Διαγόρας Κοπανακίου 1-4 .- ^
Πανευαϊκός-Νίκη Πλάτης  3-2 .-^ 
Θύελλα Παραλίας-Ακαδημία Παμίσου  4-2 .- ^ 
Παπαφλέσσας Βλαχόπουλου-ΠΑΟ Καλλιθέας  0-1 .- ^
Α.Ο. Μιλτιάδης - Εθνικός Καλαμάτας 3-0 α.α.  .- ^
~**( Πρωτάθλημα ΕΠΣΜεσσηνίας  Κ14  σήμερα Σάββατο 15/02/2020
Αστέρας Αρφαρών - Ακρίτας Κορώνης 7-1 .- ^

***  Αναλυτικά το πρόγραμμα στον Α’ Όμιλο της Α2 Ανδρών έχει ως εξής:
Παραλίας 14.00: Α.Ο. Καλαμάτα 80 – Γ.Ε. Ηρακλείου, Διαιτητές: Καραγιαννόπουλος, Κουγιάς.
Μίλωνα 17.30: Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων – Α.Ε.Π. Ολυμπιάς, Διαιτητές: Τριανταφυλλόπουλος, Μούζουλας.
Στ. Καλαϊτζής 18.30: Α.Σ. Πανερυθραϊκός – Α.Ο. Νέοι Βύρωνος, Διαιτητές: Νικάκης, Τόλιος.
Α. Παπαμιχαήλ 19.00: Γ.Σ. Πανιώνιος – Δ.Α.Σ. Δραπετσώνας, Διαιτητές: Βλάχος, Γεωργιάδης Στ..
Αιγίου 19.00: Α.Ο. Αιγιαλέων – Α.Ε. Αρμενίων, Διαιτητές: Σπυρόπουλος, Σιακαβέλλας.

Ρεπό ο Α.Σ. Κέρκης.

Αναλυτικά το πρόγραμμα στον Α’ Όμιλο της Α2 Γυναικών έχει ως εξής:

Σάββατο 15 Φεβρουαρίου

Μοιρών 15.30: Γ.Α.Σ. Μεσσαράς – Γ.Σ. Μεσσηνιακός, Διαιτητές: Γιαννόπουλος, Τραχαλάκη.
Βύρωνα 16.00: Ένωση Βύρωνα – Γ.Ε. Ηρακλείου, Διαιτητές: Χαμπιλού, Παπαθανασίου.
Δ.Α.Π.Κ. Ηρακλείου 16.00: Α.Θ.Λ.Ε.Σ Ηρακλείου – Γ.Σ. Πετρούπολης, Διαιτητές: Καραπουλάκης, Κληματσίδα.
Παραλίας 18.00: Απόλλων Καλαμάτας – Α.Ε. Αμπελοκήπων, Διαιτητές: Κανελλίδης, Χανδρινός.
Α.Κ. Νότου 19.00: Α.Ε. Αγ. Παρασκευής – Α.Ο.Ν. Αργυρούπολης, Διαιτητές: Οικονομοπούλου, Κουρπανίδης.

Κυριακή 16 Φεβρουαρίου

Ζηρίνειο 17.00: Γ.Σ.Κ. Ηρακλής – Ο.Φ.Α. Απολλώνιος, Διαιτητές: Τουμπανάκης, Παυλάκης.
*** 


~* ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ   ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2020  : 
33.- Αρφαρά  Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της ενημέρωσης  Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020 :  https://dimmetoparfara.blogspot.com/2020/01/27-2020.html   .-
34 .- Αρφαρά Η Εφημερίδα μας  Στο αγιάζι της ενημέρωσης  Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2020 : https://snsstamoskal.blogspot.com/2020/01/28-2020.html   .-
35.-.- Αρφαρά  Η Εφημερίδα μας  Στο αγιάζι της ενημέρωσης  Τετάρτη 29 Ιανουαρίου  2020  :  https://arfara-kalamata-greece.blogspot.com/2020/01/29-2020.html   .-
36.- ΑΓΙΟΣ   ΚΟΣΜΑΣ   Ο  ΑΙΤΩΛΟΣ  ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ  : Αρφαρά  Ενημερώσεις  ..  Γνώσεις - Αναγνώσεις   29-01-2020 .  :  https://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2020/01/blog-post.html   .- 
37.-Αρφαρά  Η Εφημερίδα μας  Στο αγιάζι της ενημέρωσης   Πέμπτη 30 Ιανουαρίου  2020 :  https://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2020/01/30-2020.html   .- 
38.-  .-  Αρφαρά  Η  Εφημερίδα μας  Στο  αγιάζι της ενημέρωσης  παρασκευή  31 -Ιανουαρίου  2020  : https://snsarfara.blogspot.com/2020/01/31-2020.html  .-  
39.-   ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ    Παρασκευή 31 Ιανουαρίου  2020   ΥΓΕΙΑ  για ΟΛΟΥΣ μας  Το  Α-..και το Ω ..! :  https://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2020/01/31-2020.html  .- 
~

*** ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2020  :
1.- Αρφαρά  Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της ενημέρωσης  Σάββατο  01 Φεβρουαρίου  2020  .-~   ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΜΗΝΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ ! :  https://stamos-dynami.blogspot.com/2020/01/01-2020.html  .-   
2.- Αρφαρά  Η Εφημερίδα μας  Στο αγιάζι της ενημέρωσης  Κυριακή 02  Φεβρουαρίου 2020    : https://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2020/02/02-2020.html   .- 
3.- Αρφαρά  -2-  Η Εφημερίδα μας . Στο αγιάζι της ενημέρωσης . Κυριακή  02 Φεβρουαρίου 2020  :  https://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.com/2020/02/2.html  4.- Αρφαρά  Η Εφημερίδα μας .  Στο αγιάζι της ενημέρωσης  .  Δευτέρα 03 Φεβρουαρίου  2020   :  https://arfara-messinias-stamos.blogspot.com/2020/02/blog-post.html  .- 
 5.-Αρφαρά  Η Εφημερίδα μας  Στο αγιάζι της ενημέρωσης  Τρίτη 04 Φεβρουαρίου 2020 :  https://arfara-messinia-stamos.blogspot.com/2020/02/04-2020.html  .- 
6.- ARFARA NEWS  -2-  Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της ενημέρωσης  (2)  Τρίτη 04 Φεβρουαρίου 2020  . :  https://dimmetoparfara.blogspot.com/2020/02/arfara-news-2-2-04-2020.html   .- 
7.-  Αρφαρά Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της ενημέρωσης Τετάρτη 05 Φεβρουαρίου 2020   : https://arfara-kalamata-greece.blogspot.com/2020/02/05-2020.html   .- 
8.-.- Αρφαρά  Η Εφημερίδα μας  Στο αγιάζι της ενημέρωσης  Πέμπτη 06 Φεβρουαρίου 2020 : https://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2020/02/06-2020.html    .- 
9.- Αρφαρά  Η Εφημερίδα μας  Στο αγιάζι της ενημέρωσης  Παρασκευή 07 Φεβρουαρίου 2020 :   https://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2020/02/07-2020.html   .-
10.-.-  Αρφαρά  Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της ενημέρωσης . Σάββατο 08 Φεβρουαρίου 2020 : https://snsarfara.blogspot.com/2020/02/blog-post.html  .- 
11.-.- Αρφαρά  Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της ενημέρωσης  Κυριακή 09 Φεβρουαρίου 2020 .- ~ Στο Άγιο Όρος   : 
https://stamos-dynami.blogspot.com/2020/02/09-2020.html  .-
12.-  Αρφαρά  Η Εφημερίδα μας  Στο αγιάζι της ενημέρωσης  Δευτέρα 10- Φεβρουαρίου  2020  :    https://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2020/02/10-2020.html   .- 
13.-  Αρφαρά  Η Εφημερίδα μας  (2)  Στο αγιάζι της ενημέρωσης -2-  Δευτέρα  10 Φεβρουαρίου 2020  :  https://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.com/2020/02/2-2-10-2020.html   .- 
14.- .- Αρφαρά  Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της ενημέρωσης  Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2020 :  https://arfara-messinias-stamos.blogspot.com/2020/02/11-2020-08022020-1-09022020-httpswww.html  .-
15.-.- Αρφαρά Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της ενημέρωσης  Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020  : https://arfara-messinia-stamos.blogspot.com/2020/02/12-2020.html   .-
16.- Αρφαρά  Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της ενημέρωσης  Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020    :  https://dimmetoparfara.blogspot.com/2020/02/13-2020.html   .- 
17.- Αρφαρά  Η Εφημερίδα μας  Στο αγιάζι της ενημέρωσης   Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 202  :  https://arfara-kalamata-greece.blogspot.com/2020/02/14-2020.html   .-
18.- .- Αρφαρά  Η Εφημερίδα μας  Στο αγιάζι της ενημέρωσης   Σάββατο 15  Φεβρουαρίου 2020  :  https://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2020/02/15-2020-15-15.html  .-                                    19.- 

~***  KALAMATA - TRIGLIA  1-0  .-
 {Σάββατο 15/02/2020  Αθλητικό Φώτο-ρεπορτάζ }Σ.Κ.Γ.
Διαιτητές αγώνα
Καλαμάτα -Τρίγλια 1-0 , μετά το γκολ
Ο  Σωτήρης Κ. Γεωργούτζος
Φάση του γκολ

Στο Ημίχρονο

Ν.ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ -προπονητής
η εξέδρα στο γήπεδο παραλίας
Πρίν αρχίσει α ποδοσφαιρικός αγώνας
~

 
 
 
 
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου