ΑΡΦΑΡΑ-ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΑΡΦΑΡΑ-ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2019

Η Εφημερίδα μας Τα  Νέα των Αρφαρών Μεσσηνία (2) .-
Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης .-
~


~** "Εκείνος που αγαπαει το Θεό, ζει αγγελικο βίο πάνω στη γη. Νηστεύει και αγρυπνει, ψαλλει κ προσεύχεται και για κάθε άνθρωπο σκέφτεται πάντοτε το καλό...."*** "Μην καταφρονείς την εντολή της αγάπης, γιατι με αυτη θα γίνεις παιδί του Θεού. Ενώ παραβαίνοντας την θα γίνεις παιδί της γέεννας......."


~*  Δεν είμαστε υπεύθυνοι μόνο γι' αυτό που κάνουμε αλλά και γι' αυτό που δεν κάνουμε. Μολιέρος, 1622-1673, Γάλλος συγγραφέας

~** Το Ευαγγέλιο της Τρίτης 17 Σεπτεμβρίου 2019 – Αγία Σοφία και οι τρεις θυγατέρες της Πίστη, Ελπίδα και Αγάπη
~   – Κατά Λουκάν (3΄ 23-38, 4΄ 1): Αγία Σοφία και οι τρεις θυγατέρες της Πίστη, Ελπίδα και Αγάπη
Καὶ αὐτὸς ἦν ὁ Ἰησοῦς ὡσεὶ ἐτῶν τριάκοντα ἀρχόμενος, ὤν, ὡς ἐνομίζετο, υἱὸς Ἰωσήφ, τοῦ Ἡλί,
~  τοῦ Ματταθίου, τοῦ Ἀμώς, τοῦ Ναούμ, τοῦ Ἐσλίμ, τοῦ Ναγγαί,
τοῦ Ματθάν, τοῦ Λευΐ, τοῦ Μελχί, τοῦ Ἰωαννᾶ, τοῦ Ἰωσήφ,
τοῦ Μαάθ, τοῦ Ματταθίου, τοῦ Σεμεΰ, τοῦ Ἰωσήφ, τοῦ Ἰωδᾶ,
τοῦ Ἰωαννάν, τοῦ Ῥησᾶ, τοῦ Ζοροβάβελ, τοῦ Σαλαθιήλ, τοῦ Νηρί,
τοῦ Μελχί, τοῦ Ἀδδί, τοῦ Κωσάμ, τοῦ Ἐλμωδάμ, τοῦ Ἤρ,
τοῦ Ἰωσῆ, τοῦ Ἐλιέζερ, τοῦ Ἰωρείμ, τοῦ Ματθάτ, τοῦ Λευΐ,
τοῦ Συμεών, τοῦ Ἰούδα, τοῦ Ἰωσήφ, τοῦ Ἰωνᾶ, τοῦ Ἐλιακείμ,
τοῦ Μελεᾶ, τοῦ Μαϊνάν, τοῦ Ματταθᾶ, τοῦ Νάθαν, τοῦ Δαυΐδ,
τοῦ Ἰεσσαί, τοῦ Ὠβήδ, τοῦ Βοόζ, τοῦ Σαλμών, τοῦ Ναασσών,
τοῦ Ἀμιναδάβ, τοῦ Ἀράμ, τοῦ Ἰωράμ, τοῦ Ἐσρώμ, τοῦ Φαρές, τοῦ Ἰούδα,
τοῦ Ἰακώβ, τοῦ Ἰσαάκ, τοῦ Ἀβραάμ, τοῦ Θάρα, τοῦ Ναχώρ,
τοῦ Σερούχ, τοῦ Ῥαγαῦ, τοῦ Φάλεκ, τοῦ Ἔβερ, τοῦ Σαλᾶ,
τοῦ Καϊνάν, τοῦ Ἀρφαξάδ, τοῦ Σήμ, τοῦ Νῶε, τοῦ Λάμεχ,
τοῦ Μαθουσάλα, τοῦ Ἐνώχ, τοῦ Ἰάρεδ, τοῦ Μαλελεήλ, τοῦ Καϊνάν,
τοῦ Ἐνώς, τοῦ Σήθ, τοῦ Ἀδάμ, τοῦ Θεοῦ.
Ἰησοῦς δὲ πλήρης Πνεύματος Ἁγίου ὑπέστρεψεν ἀπὸ τοῦ Ἰορδάνου, καὶ ἤγετο ἐν τῷ Πνεύματι εἰς τὴν ἔρημον  Μετάφραση:  Και αυτός ο Ιησούς, δια τον οποίον ελέχθησαν τα ανωτέρω, ήτο, όταν ήρχισε το δημόσιον έργον του, περίπου τριάκοντα ετών, υιός, όπως ενομίζετο από τους Εβραίους, του Ιωσήφ, ο οποίος ήτο υιός του Ηλί,  ο οποίος ήτο υιός του Ματθάν, υιός του Λευϊ, υιού του Μελχί, υιού του Ιωννά, υιού του Ιωσήφ,  υιού του Ματταθίου, υιού του Αμώς, υιού του Ναούμ, υιού του Εσλίμ, υιού του Ναγγαί,  υιού του Μαάθ, υιού του Ματταθίου, υιού του Σεμεΰ, υιού του Ιωσήφ, υιού του Ιωδά,  υιού του Ιωαννάν, υιού του Ρησά, υιού του Ζοροβάβελ, υιού του Σαλαθιήλ, υιού του Νηρί,  υιού του Μελχί, υιού του Αδδί, υιού του Κωσάμ, υιού του Ελμωδάμ, υιού του Ηρ,  υιού του Ιωσή, υιού του Ελιέζερ, υιού του Ιωρείμ, υιού του Ματθάτ, υιού του Λευϊ,  υιού του Συμεών, υιού του Ιούδα, υιού του Ιωσήφ, υιού του Ιωνά, υιού του Ελιακείμ,  υιού του Μελεά, υιού του Μαϊνάν, υιού του Ματταθά, υιού του Ναθαν, υιού του Δαυΐδ, υιού του Ιεσσαί, υιού του Ωβήδ, υιού του Βοόζ, υιού του Σαλμών, υιού του Ναασσών, υιού του Αμιναδάβ, υιού του Αράμ, υιού του Ιωράμ, υιού του Εσρώμ, υιού του Φαρές, υιού του Ιούδα, υιού του Ιακώβ, υιού του Ισαάκ, υιού του Αβραάμ, υιού του Θαρα, υιού του Ναχώρ, υιού του Σερούχ, υιού του Ραγαύ, υιού του Φαλεκ, υιού του Εβερ, υιού του Σαλά, υιού του Καϊνάν, υιού του Αρφαξάδ, υιού του Σημ, υιού του Νώε, υιού του Λαμεχ, υιού του Μαθουσάλα, υιού του Ενώχ, υιού του Ιάρεδ, υιού του Μαλελεήλ, υιού του Καϊνάν, υιού του Ενώς, υιού του Σηθ, υιού του Αδάμ. τον οποίον ως τέκνον του έπλασε κατ’ ευθείαν ο Θεός. (Ο ίδιος ο Θεός δια της δημιουργικής του δυνάμεως έπλασεν εν τη Παρθένω τον Ιησούν, τον νέον Αδάμ). Ο δε Ιησούς, γεμάτος από Αγιον Πνεύμα, επέστρεψε από τον Ιορδάνην και ωδηγείτο με την παρακίνησιν του Αγίου Πνεύματος εις την έρημον 
~**  Περιστασιακές δοκιμασίες και τα βάσανα στην ζωή μας
~  Τα προηγούμενα είδη μαρτυρίου, που είδαμε, αποτελούν, στις πιο πολλές περιπτώσεις, δείγμα διαχρονικής δοκιμασίας, κατά το πνεύμα της πορείας στη στενή και τεθλιμμένη οδό, όπως την όρισε ο Κύριος!
~  Η οδός αυτή του κυριακού λόγου εννοείται ως διαχρονικός τρόπος σωτηρίας εν Χριστώ Ιησού. Όταν μας είπε: «ἀγωνίζεσθε εἰσελθεῖν διὰ τῆς στενῆς πύλης εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν», εννοούσε την δια βίου παιδεία του σωτήριου μαρτυρίου.

Αλλά στον ανθρώπινο βίο, υπάρχουν και περιπτώσεις, κατά τις οποίες προκύπτουν τρόποι , που βιώνονται ως δοκιμασίες ή . Ένας θάνατος προσφιλούς προσώπου, μια ασθένεια με διαδρομή βασανιστική, για το πρόσωπο που πάσχει, μια οικονομική καταστροφή ή κάτι άλλο σχετικό πάντοτε με μία από τις πολλές κατηγορίες των ανθρώπινων βασάνων, το οποίο όμως δεν ταυτίζεται απόλυτα με ένα ισόβιο μαρτύριο.  Στις τελευταίες αυτές περιπτώσεις φαίνεται να διακυβεύεται η συνολική ύπαρξη του ανθρώπου αλλά κάποια στιγμή η κατάσταση αυτή αλλάζει και το βαρύ νέφος μίας κουραστικής δοκιμασίας διαλύεται. Αυτές οι περιστασιακές δοκιμασίες ονομάζονται από τους πατέρες της Εκκλησίας «επιφορές», επειδή προκύπτουν αιφνίδια και απρόσμενα και βρίσκουν τον πνευματικό αγωνιστή ανέτοιμο να αντιμετωπίσει τέτοιες καταστάσεις. Αυτές οι αιφνίδιες δοκιμασίες έχουν κατά τους Πατέρες το δικό τους παιδαγωγικό νόημα. Ποιο είναι αυτό το νόημα; Ο πατερικός λόγος εκτιμά ότι αυτές οι αιφνίδιες επιφορές, όπως ένας αιφνίδιος θάνατος ή ένα απρόσμενο τροχαίο ατύχημα, υποχρεώνουν το χριστιανό αγωνιστή να μπει σ’ ένα αγώνα για τον οποίο δεν είχε προετοιμασθεί και πρέπει, συχνά σε μία στιγμή μέσα, να συνειδητοποιήσει μια δοκιμασία που απαιτεί μεγάλη ισχύ ψυχικών δυνάμεων, που αυτήν την κρίσιμη ώρα δεν την έχει. Μία τέτοια λοιπόν δοκιμασία έχει μεγαλύτερη παιδαγωγική αξία, κατά τους Πατέρες, από μία, έστω και σκληρή, άσκηση στην οποία επιδίδεται κάποιος πιστός εκούσια για την πνευματική του πρόοδο. Η εκούσια άσκηση είναι στη διάθεση του αγωνιζόμενου να προγραμματισθεί κατά το μέτρο της προαίρεσής του και των πνευματικών του δυνατοτήτων. Το ακούσιο όμως, καθώς αιφνιδιάζει, προκαλεί αφ’ εαυτού, στον πνευματικό αγωνιστή, την διάθεση μίας αρνητικής αντίδρασης και απώθησης της δοκιμασίας που τον αιφνιδίασε. Τότε ακριβώς το βάρος της αιφνίδιας αυτής δοκιμασίας γίνεται αβάσταχτο και άφιλο! Δεν συμφιλιώνεται εύκολα ο πάσχων χριστιανός με τη δοκιμασία αυτή. Στο σημείο αυτό «παρεμβαίνει» ο Μ. Βασίλειος για να δώσει τη δική του σοφία επιγραμματικά: «Εκούσιον ποιήσατε το καταναγκασμένον». Πόσο εύκολο όμως είναι να περάσει ο πληττόμενος πιστός με μία αιφνίδια δοκιμασία από το ακούσιο στο εκούσιο; Πρόκειται εδώ για μία περίπτωση κατά την οποία ο πιστός θα χρειασθεί να κάνει την υπέρβαση του θελήματός του και να παραδώσει το πρόβλημά του στο θέλημα του Θεού. Εφόσον οι επιφορές – οι αιφνίδιες δοκιμασίες και τα απρόσμενα βάσανα- αποτελούν παραχώρηση της αγάπης του Θεού για μία αναβάθμιση της πνευματικής δυναμικής του πιστού, πρέπει η σκέψη του να επιστρέφει στη νύχτα της Γεσθημανής και να ακολουθήσει το παράδειγμα του θεανθρώπου Ιησού, ο οποίος έκανε την υπέρβαση αυτή με την υπακοή του όχι στο δικό του θέλημα αλλά στο θέλημα του Θεού ∙ «πλὴν οὐχ ὡς ἐγὼ θέλω ἀλλ’ ὡς σύ»! Η κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο αγωνιζόμενος πιστός, να περάσει από το ακούσιο στο εκούσιο, είναι μία κρίσιμη στιγμή αναμέτρησης των πνευματικών του δυνάμεων με τον εαυτό του! Σε μία τέτοια κρίσιμη στιγμή πολλοί χριστιανοί προτιμούμε την ταύτισή μας με το εκούσιο, με το δικό μας θέλημα, και διολισθαίνουμε στη θεοδικία και σε άλλα επιχειρήματα για να θεωρήσουμε τον εαυτό μας αδικημένο από τον Θεό! Αλλά ο θεοφιλής πιστός, ο ακόλουθος του Χριστού στο μαρτυρικό μονοπάτι του Γολγοθά, επικεντρώνει την καθημερινό του αγώνα στο να περνάει από το δικό του θέλημα στο θέλημα του Θεού. Γι’ αυτό σε κάθε δύσκολη στιγμή μίας δοκιμασίας σκληρής θα πει το λόγο του Ιώβ: «ὁ Κύριος ἔδωκεν, ὁ Κύριος ἀφείλετο» ή όπως είπε Γέρων: «Δόξα τω Θεώ τω εν φαρμάκοις στρυφνοίς την υγείαν ημίν προσάγοντι».  Πηγή: «ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ  ΚΛΕΙΔΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ»   ««Ἀγωνίζεσθε εἰσελθεῖν διά τῆς στενῆς πύλης»   (Λουκ. 13, 24 )  Ιωάννου Κ. Κορναράκη Εγχειρίδιο μαρτυριακής παιδείας ΕΚΔΟΣΕΙΣ Αρχονταρίκι
~** Με πύρινη φλόγα
Ένας αδελφός, εκστατικός από την ακριβή απάντησιν που του έδωσε στο πρόβλημά του , τον ερωτά:
Μα πώς Γέροντα, λαμβάνεις την πληροφορία με τόσην ακρίβεια;
~   – Αυτό δεν είναι για τον καθένα. Είναι δυσδιάκριτο να καταλάβης αν η απάντησις είναι από τον Θεόν. Όμως με την πύρινη φλόγα της προσευχής μπορεί ο μοναχός να σταθή όπως ο Μωυσής και να διαλεχθή με τον Δημιουργόν του. Γι’ αυτό φροντίστε όσο μπορείτε να αποκτήσετε αυτή την φλόγα.

Άλλο αδελφός του ανέφερε:  – Γέροντα, όταν προσεύχομαι για κάποιο ζήτημα, ζητώ από τον Κύριον και λαμβάνω πληροφορία μέσα μου.  Παρ’ όλον ότι ο αδελφός εκείνος ήταν πράγματι αγωνιστής, εντούτοις ο του έδωσε την εξής απάντησιν:  – Έχεις ακόμα πάθη;  – Ναι, Γέροντα, έχω.    – Λοιπόν, μέχρι που μέσα μας βασιλεύουν τα πάθη, ο σπόρος είναι ανακατεμένος. Εκεί που νομίζεις ότι φύτεψες σιτάρι, ξαφνικά βλαστάνουν ζιζάνια. Εγώ σου συνιστώ να παρακαλάς τον Κύριο, αλλά για πληροφορίες δεν είσαι ακόμα.  Ο Γέροντας κατάλαβε ότι ο αδελφός αυτός κλεβόταν από τα δεξιά, δηλαδή από υπερηφάνεια. Μάλιστα έφυγε από τον Γέροντα, όπως έλεγε, όχι ικανοποιημένος αλλά και αμετάπειστος.  Αρκετές φορές, ξαναζήτησε ο ίδιος πληροφορία στην προσευχή για διάφορες απορίες και είχε απάντησιν, έλεγε , θετική. Μιας φορά, όμως, υποσχέθηκε σε κάποιον να του δώση την απάντησιν που χρειαζόταν σ’ ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Κατόπιν προσευχής πολλής, του απαντά ότι έλαβε πληροφορία από τον ,ότι αυτό είναι το θέλημά του…  Φεύγει ο άλλος χαρούμενος κι ενθουσιασμένος για να επιστρέψη σε λίγες μέρες στενοχωρημένος και αγανακτισμένος ν’ αναγγείλη, ότι βγήκε ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα με τις ανάλογες δυσμενείς συνέπειες.  Εκ του γεγονότος ατού, ταπεινώθηκε ο αδελφός αυτός? το εξομολογήθηκε στον Γέροντα, με την διαβεβαίωση ότι δεν θα ξαναεπιχειρήση να ζητήση πληροφορίες στην προσευχή.  Από το βιβλίο: «Ιωσήφ Μ.Δ.  ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΑΤΗΣ  Ο απλοϊκός ηγούμενος και διδάσκαλος  της νοεράς προσευχής»  Δ΄ΕΚΔΟΣΙΣ
***  Το ΣτΕ αναμένεται να δικαιώσει την Εκκλησία για το θρήσκευμα – Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ έρχεται !Του Γιώργου Θεοχάρη
Μάταια πανηγύρισαν όσοι έκριναν ευχάριστη έκπληξη την απόφαση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που ορίζει ως αντισυνταγματική την αναγραφή του στα απολυτήρια Γυμνασίου και Λυκείου .
~  Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του ΒΗΜΑΤΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ το αναμένεται να δικαιώσει την Εκκλησία αναγνωρίζοντας ως συνταγματική και νόμιμη την αναγραφή του Θρησκεύματος στα απολυτήρια .

«Ηταν μια δυσάρεστη έκπληξη η απόφαση της  αλλά από τις γνώσεις μου και την πληροφόρηση που έχω στο Συμβούλιο της Επικρατείας δεν θα μπορέσει να σταθεί μία τέτοια απόφαση . Οπότε η αναγραφή θα κριθεί συνταγματική και θα εφαρμοστεί», δηλώνει στο ΒΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Μητροπολίτης και έμπειρος γνωστής της Δικονομίας .  Επίσης, και δυο αρμόδιοι καθηγητές που μας μίλησαν επισήμαναν ότι είναι δύσκολο το ΣτΕ να υιοθετήσει μία τέτοια απόφαση .  Πάντως, το δικαίωμα αναγραφής του θρησκεύματος στα απολυτήρια έχει συζητηθεί μεταξύ του τέως Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα και του Αρχιεπισκόπου Αθηνών κ. Ιερώνυμου σε πολλές συνομιλίες τους, κι ο κ. Τσίπρας είχε τονίσει προς τον Μακαριώτατο ότι δέχεται πιέσεις από την Ευρώπη να προχωρήσει σε αυτή την ενέργεια καη ζήτησε την συναίνεση της Εκκλησίας .  Αναλυτικότερα, στην Αρχή είχαν προσφύγει η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕλΕΔΑ) και η Ένωση Αθέων, υποστηρίζοντας ότι είναι αντισυνταγματική και μη νόμιμη η αναγραφή του θρησκεύματος και της ιθαγένειας:  -στα απολυτήρια της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, -στο μηχανογραφικό σύστημα «myschool» και  -στην δήλωση του μαθητή ή του γονέα, ότι δεν είναι Χριστιανός Ορθόδοξος, προκειμένου να απαλλαγεί από το μάθημα των θρησκευτικών.  Κατόπιν αυτών, η Αρχή με την υπ’ αριθμ. 28/2019 απόφασή της έκρινε ότι: «η αναγραφή του θρησκεύµατος και της ιθαγένειας στα στοιχεία που τηρούνται στο σχολείο, στους τίτλους και πιστοποιητικά σπουδών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και στο πληροφοριακό σύστηµα «myschool», καθώς και η ύπαρξη αντίστοιχων πεδίων στα σχετικά έντυπα, ανεξαρτήτως αν είναι προαιρετική η συµπλήρωσή τους και η δήλωση ότι ο µαθητής δεν είναι Χριστιανός Ορθόδοξος και εξ αυτού επικαλείται λόγους θρησκευτικής συνείδησης για την απαλλαγή του από το µάθηµα των θρησκευτικών, δεν είναι νόµιµες.  Παράλληλα, η Αρχή καλεί το υπουργείο Παιδείας, να:  «απόσχει από τις ως άνω µη σύννοµες πράξεις επεξεργασίας των προσωπικών δεδοµένων των µαθητών,  µεριµνήσει για την άµεση τροποποίηση των σχετικών ρυθµίσεων και να λάβει κάθε αναγκαίο µέτρο προκειµένου να µην αναγράφεται πλέον το θρήσκευµα και η ιθαγένεια στα στοιχεία που τηρούνται στο σχολείο και στους τίτλους και πιστοποιητικά σπουδών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, καθώς και στο πληροφοριακό σύστηµα «myschool» και εκδώσει κάθε αναγκαία οδηγία προς τις οικείες εκπαιδευτικές αρχές και τους διευθυντές των σχολείων ώστε, εφεξής, για την απαλλαγή από το µάθηµα των Θρησκευτικών να µην απαιτείται η δήλωση ότι ο µαθητής δεν είναι Χριστιανός Ορθόδοξος, αλλά το δικαίωµα αυτό να ασκείται (από τον ίδιο τον µαθητή αν είναι ενήλικος ή από τους γονείς του αν είναι ανήλικος), κατ’ επίκληση αποκλειστικά και µόνον λόγων συνείδησης». Όλα αυτά όμως είναι στον αέρα, όπως διευκρίνισε στο ΒΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ τέως δικαστής στου ΣτΕ.
***  ΗΠΑ : Το Ιράν πίσω από τις επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία – ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ
~  : Δορυφορικές φωτογραφίες από τις επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων αργού πετρελαίου στη , έδωσε στη δημοσιότητα η αμερικανική κυβέρνηση, ισχυριζόμενη ότι αποδεικνύουν πως πρόκειται για έργο της Τεχεράνης. Την άποψη αυτή υποστηρίζουν και οι αμερικάνικες μυστικές υπηρεσίες, βάσει των σχετικών στοιχείων που έχουν στην κατοχή τους.
~   Ο ισχυρισμός ότι το Ιράν είναι ο αυτουργός των χτυπημάτων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον των εγκαταστάσεων της Aramco εκφράστηκε πρώτα από τον Αμερικανό ΥΠΕΞ, Μάικ Πομπέο, ο οποίος δήλωσε ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να «δείχνει» τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης ως αυτουργούς, παρότι οι τελευταίοι ανέλαβαν άμεσα την ευθύνη για αυτή.

Δορυφορική άποψη μίας εκ των δύο εγκαταστάσεων της Aramco που επλήγησαν από τις επιθέσεις, πριν από τα χτυπήματα.  Παρότι ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών δεν παρουσίασε καθόλου στοιχεία για να στηρίξει τον ισχυρισμό του, αρκετοί Αμερικανοί αξιωματούχοι, μιλώντας σε διεθνή και αμερικανικά μέσα, τόνισαν ότι η κατεύθυνση και το εύρος της επίθεσης καθιστούν εξαιρετικά αμφίβολο το σενάριο να είναι έργο των Χούθι.  Συγκεκριμένα, ένας εκ των αξιωματούχων ανέφερε ότι υπάρχουν 19 σημεία σύγκρουσης στους στόχους, προσθέτοντας ότι οι επιθέσεις προήλθαν από τα βορειοδυτικά των σαουδαραβικών εγκαταστάσεων και όχι από τα νοτιοδυτικά, όπου βρίσκονται οι υπό έλεγχο περιοχές των Χούθι στην Υεμένη. Η γεωγραφική προέλευση των επιθέσεων προκύπτει από τα σημεία που έχουν πληγεί οι εγκαταστάσεις, οι οποίες φέρουν «τραύματα» στο βόρειο/βορειοδυτικό τμήμα τους, κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε να προκύψει από μία επίθεση των Χούθι από τον νότο, διευκρίνισε ο αξιωματούχος. Επίσης, όπως σημείωσε, η βορειοδυτική προέλευση των αεροσκαφών «δείχνει» περιοχές στον βόρειο Κόλπο ως σημεία απογείωσης τους, δηλαδή στο Ιράν ή στο Ιράκ.  Δορυφορική άποψη της ίδιας πετρελαϊκής εγκατάστασης μετά τα χτυπήματα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Με κόκκινο έχουν σημειωθεί τα σημεία που δέχθηκαν τα χτυπήματα.  Στο μεταξύ, η τιμή του πετρελαίου ανήλθε σήμερα σε υψηλό τετραμήνου στον απόηχο των επιθέσεων, οι οποίες διέκοψαν την άντληση 5,7 εκατ. βαρελιών αργού, ποσό που αντιστοιχεί σε πάνω από το 5% του παγκόσμιου εφοδιασμού. Το Ιράν αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση, κατηγορώντας τις ΗΠΑ για «κατάφορα ψεύδη».
This image provided on Sunday, Sept. 15, 2019, by the U.S. government and DigitalGlobe and annotated by the source, shows a pre-strike overview at Saudi Aramco’s Abaqaiq oil processing facility in Buqyaq, Saudi Arabia. The drone attack Saturday on Saudi Arabia’s Abqaiq plant and its Khurais oil field led to the interruption of an estimated 5.7 million barrels of the kingdom’s crude oil production per day, equivalent to more than 5% of the world’s daily supply. (U.S. government/Digital Globe via AP)


This image provided on Sunday, Sept. 15, 2019, by the U.S. government and DigitalGlobe and annotated by the source, shows damage to the infrastructure at Saudi Aramco’s Abaqaiq oil processing facility in Buqyaq, Saudi Arabia. The drone attack Saturday on Saudi Arabia’s Abqaiq plant and its Khurais oil field led to the interruption of an estimated 5.7 million barrels of the kingdom’s crude oil production per day, equivalent to more than 5% of the world’s daily supply. (U.S. government/Digital Globe via AP)
***  Αυτοκτόνησε 61χρονος συνταξιούχος αστυνομικός στο Σιδηρόκαστρο

Τέλος δι’ απαγχονισμού έβαλε στη ζωή του 61χρονος συνταξιούχος αστυνομικός στο Σιδηρόκαστρο Τριφυλίας. Τον άτυχο άνδρα εντόπισε σήμερα το πρωί μέσα στο σπίτι του γυναίκα που τον φρόντιζε. ο αυτόχειρας, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν διαζευγμένος και είχε δύο παιδιά που διαμένουν στην Αθήνα.
Έρευνα για τα ακριβή αίτια που οδήγησαν τον 61χρονο στο απονενοημένο διάβημα διεξάγεται από το Α.Τ. Τριφυλίας

*** Βασίλης Φεύγας: Η προσέλκυση επενδύσεων ο στόχος του νέου αναπτυξιακού νόμου

«Στόχος του αναπτυξιακού νόμου είναι η προσέλκυση επενδύσεων, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και η μείωση  αδήλωτης εργασίας», ανέφερε σε συνέντευξή του στην κρατική τηλεόραση ο Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Φεύγας.
 Ο κ. Φεύγας επισήμανε δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα πως ο νέος αναπτυξιακός νόμος μειώνει τη γραφειοκρατία και διαδικασίες για να προχωρήσουν οι επενδύσεις.
Παράδειγμα 1ο: Όταν κάποια επιχείρηση θέλει να εγκατασταθεί σε ένα επιχειρηματικό πάρκο και το πάρκο έχει αδειοδοτηθεί, δεν χρειάζεται να πάρει νέα άδεια λειτουργίας.
 Παράδειγμα 2ο:  Όταν σε μια μεγάλη επένδυση βρεθούν αρχαία, η Αρχαιολογική Υπηρεσία εντός 60 ημερών θα πρέπει να απαντήσει πώς να προστατευθούν τα αρχαία δίχως να σταματήσει η επένδυση. Κάνεις επενδυτής δεν θα έρθει, όταν ξέρει ότι μπορεί να «πέσει» σε αρχαία, όπου θα υπάρχει ένα αόριστο χρονοδιάγραμμα επίλυσης του προβλήματος.
Στη συνέχεια της συνέντευξής του ο κ. Φεύγας αναφέρθηκε στο Εθνικό Μητρώο Υποδομών που δημιουργείται με τον Αναπτυξιακό Νόμο, ώστε να ξέρουμε με απόλυτη σαφήνεια ποιος φορέας είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση και τον έλεγχο των δημοσίων υποδομών και των δημοσίων κτηρίων. Επίσης τόνισε την αξία του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη, ο οποίος θα μπορεί να αποτυπώνει με το πάτημα ενός κουμπιού όλες τις γεωχωρικές πληροφορίες που συνδέονται με την άσκηση επενδυτικής ή κατασκευαστικής δραστηριότητας.

***  Καταλήψεις με το… «καλημέρα» σε σχολεία της Καλαμάτας

Υπό κατάληψη βρίσκεται από τα ξημερώματα της Δευτέρας 16 Σεπτεμβρίου, το σχολικό κτιριακό συγκρότημα στην οδό Κρήτης που συστεγάζει το 1ο και 2ο ΕΠΑΛ Καλαμάτας. Οι μαθητές προχώρησαν σ’ αυτή την ενέργεια για κτιριακά ζητήματα του συγκροτήματος τα οποία δεν έχουν αντιμετωπιστεί. Σύμφωνα με πληροφορίες και στο 4ο ΕΠΑΛ στην οδό Αθηνών «επιχειρήθηκε» κατάληψη, κάτι που απετράπη την τελευταία στιγμή, χάρις τις προσπάθειες του διευθυντή του σχολείου.

***  «Τρέχουν» δυο καθεστώτα «προγράμματα» του Αναπτυξιακού Νόμου

Πότε και γιατί δίνουν επιδότηση 55%
 Αυξημένες ενισχύσεις (επιδότηση 55%) απολαμβάνουν στον Αναπτυξιακό Νόμο (και από τα δύο καθεστώτα – προγράμματα «που τρέχουν») οι επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα ή των κλάδων Τεχνολογίας – Πληροφορικής - Επικοινωνίας, οι Κοινωνικές και Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) - Συνεταιρισμοί και Ομάδες Παραγωγών, οι εξωστρεφείς ή καινοτόμες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδυτικό έργο σε Βιομηχανικές Περιοχές, οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που αυξάνουν την απασχόληση, οι επιχειρήσεις που το επενδυτικό τους σχέδιο υλοποιείται σε χαρακτηρισμένες Ειδικές Περιοχές του Νομού, οι επιχειρήσεις από συγχώνευση και οι επιχειρήσεις που επιτυγχάνουν αυξημένη προστιθέμενη αξία.
 ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ως Ειδικές χαρακτηρίζονται από το Ν. 4399/2016 (Αναπτυξιακός Νόμος):
-Από το Δήμο Καλαμάτας οι Δημοτικές Ενότητες Καλαμάτας και Θουρίας
-Από το Δήμο Δυτικής Μάνης οι Δημοτικές Ενότητες Λεύκτρου και Αβίας (ολόκληρος ο Δήμος)
-Από το Δήμο Οιχαλίας η Δημοτική Ενότητα Είρας
-Από το Δήμο Τριφυλίας η Δημοτική Ενότητα Τριπύλης
 ΕΙΔΙΚΕΣ… ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ
Ειδικές ενισχύσεις / επιδοτήσεις 55% (άλλως περί το 40%), δίνονται με το Άρθρο 12 (Ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων) και με τα δύο καθεστώτα (προγράμματα), για επενδυτικά σχέδια που πληρούν τουλάχιστον μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α. Είναι εξωστρεφείς πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις: ως τέτοιες ορίζονται οι επιχειρήσεις, οι οποίες αύξησαν την εξωστρέφειά τους, δηλαδή το λόγο αξίας των εξαγωγών τους προς τον κύκλο εργασιών τους, είτε σε ποσοστό τουλάχιστον 10% κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία πριν από το έτος υποβολής της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου, είτε σε ποσοστό τουλάχιστον 5% κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία πριν από το έτος υποβολής της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου, εφόσον οι εξαγωγές τους καταλαμβάνουν περισσότερο από το 70% του κύκλου εργασιών τους το τρίτο έτος πριν από το έτος υποβολής της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου, είτε και χωρίς την προϋπόθεση αύξησης της εξωστρέφειάς τους, εφόσον οι εξαγωγές τους καταλαμβάνουν περισσότερο από το 85% του κύκλου εργασιών το τρίτο έτος πριν από το έτος υποβολής της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου. Για την τεκμηρίωση της αύξησης των εξαγωγών οι εταιρείες θα πρέπει να έχουν κλείσει τρεις διαχειριστικές χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής.
β. Είναι καινοτόμες πολύ Μικρές και Μικρές επιχειρήσεις. Καινοτόμες θεωρούνται οι επιχειρήσεις των οποίων οι δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης έχουν υπερβεί το 10% του συνόλου των λειτουργικών τους δαπανών, για ένα (1) τουλάχιστον έτος από τα τρία (3) τελευταία πριν από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος.
γ. Είναι επιχειρήσεις που προέρχονται από συγχώνευση ανεξαρτήτων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, με απορρόφηση είτε με δημιουργία νέας εταιρείας, αποκλειόμενης ρητά της εξαγοράς. Οι ανεξάρτητες Μικρές και πολύ Μικρές (ΜΠΜ) θα πρέπει να υφίσταντο κατά την 22α-6-2016, χρονολογία έναρξης ισχύος του ν. 4399/2016, ενώ η συγχώνευση θα πρέπει να (έχει) πραγματοποιηθεί μετά την παραπάνω ημερομηνία και σε κάθε περίπτωση, πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου.
δ. Είναι πολύ Μικρές και Μικρές επιχειρήσεις οι οποίες αύξησαν την απασχόλησή τους (με βάση τις Ετήσιες Μονάδες Εργασίας) σε ποσοστό τουλάχιστον 10% την τελευταία τριετία πριν από την αίτηση υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου. Η ενίσχυση αυτή παρέχεται σε επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί τουλάχιστον 36 μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής και το ακέραιο μέρος της ποσοτικής αύξησης των ΕΜΕ σε αυτό το χρονικό διάστημα είναι μεγαλύτερο του μηδενός.
ε. Είναι συνεταιρισμοί, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του ν. 4430/2016 (Ά 2015)), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) του ν. 4384/2016 (Α΄78),
στ. Είναι επιχειρήσεις των οποίων τα επενδυτικά σχέδια υλοποιούνται σε έναν από τους κλάδους Τεχνολογίας, Πληροφορικής, Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και Αγροδιατροφής, ως κύριο κλάδο δραστηριότητάς τους
ζ. Είναι επιχειρήσεις οι οποίες επιτυγχάνουν αυξημένη προστιθέμενη αξία.
η. Είναι επιχειρήσεις των οποίων το υπαγόμενο επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ.). Ειδικότερα, ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια ίδρυσης νέων μονάδων ή τα επενδυτικά σχέδια υφιστάμενων μονάδων για νέα οικονομική δραστηριότητα εντός του χώρου υποδοχής. Ως νέα οικονομική δραστηριότητα νοείται κάθε δραστηριότητα που δεν εμπίπτει στην ίδια τάξη (τετραψήφιος αριθμητικός κωδικός ΚΑΔ στατιστικής ταξινόμησης) με ήδη ασκούμενη από το φορέα δραστηριότητα.
θ. Είναι επιχειρήσεις των οποίων το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται στις ειδικές περιοχές.
ι. Είναι επιχειρήσεις των οποίων το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε περιοχές με ιδιαίτερα αυξημένες προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές (ιδίως: Αγαθονήσι, Κάλυμνος, Καστελόριζο, Κως, Λέρος, Λέσβος, Σάμος, Σύμη, Χίος).
 ΣΤΟΧΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Στόχος του καθεστώτος / υποπρογράμματος του τρέχοντος αναπτυξιακού νόμου «Επιχειρηματικότητα πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων», όπως και του καθεστώτος / υποπρογράμματος «Γενική Επιχειρηματικότητα», είναι η παροχή ενός πλήρους πλαισίου κινήτρων (από επιδότηση / δωρεάν παροχή χρηματικού ποσού σε ευρώ μέχρι φορολογικές απαλλαγές και επιδότηση δημιουργούμενης απασχόλησης), με βασικό στόχο τη δημιουργία επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις, που προτίθενται να πραγματοποιήσουν αρχική επένδυση σε κάποιον από τους κάτωθι επιλέξιμους κλάδους.
• Πρωτογενή Τομέα (ΚΥΑ 108621/17.10.2016 & 129229/24.11.2017)
• Μεταποίηση
• Τεχνολογία Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
• Τουρισμός (μόνο Ξενοδοχεία και Ειδικές Μορφές Τουρισμού, όχι δευτερεύοντα
τουριστικά καταλύματα)
• Logistics
• Τομέας Ενέργειας (με σημαντικές εξαιρέσεις)
 ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Η συμμετοχή του φορέα στο συνολικό επιλέξιμο κόστος του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να γίνει, είτε (συνολικά) μέσω ιδίων κεφαλαίων, είτε (και συνολικά) με εξωτερική χρηματοδότηση (δάνειο), είτε με ποσόστωση ιδίων και ξένων κεφαλαίων, με την προϋπόθεση ότι το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) αυτού δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή (άρθρο 14 παρ. 14 Γ.Α.Κ.), δηλαδή δεν μπορεί να είναι π.χ. δάνειο με επιδότηση επιτοκίου.
Εναλλακτικά, ο φορέας δύναται να υποβάλει ΚΑΙ ΑΠΛΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ του νομίμου εκπροσώπου του για την πρόθεση λήψης δανείου. Βεβαίως, δεδομένης και της τραπεζικής κατάστασης και της ταλαιπωρίας και χρονοτριβής έκδοσης προέγκρισης ή δανείου, έτσι απλοποιούνται οι διαδικασίες για όσους δεν έχουν ίδια κεφάλαια και μπορούν να πάρουν δάνειο (ακόμα και ολόκληρο το ποσό της ίδιας συμμετοχής), αλλά το σίγουρο είναι ότι το δάνειο πρέπει εγκαίρως σε ύστερο αλλά εύθετο χρόνο να εξασφαλιστεί, γιατί αλλιώς επένδυση δεν μπορεί να γίνει…
Με πιο απλά λόγια, σου λέει: Δεν έχεις ίδια κεφάλαια για ίδια συμμετοχή; Πάρε δάνειο. Δεν μπορείς τώρα ή δεν προλαβαίνεις ή είναι… ταλαιπωρία; Βάλε στο επενδυτικό φάκελο μόνο μια απλή επιστολή αίτησης δανείου και στην τεκμηρίωση της βιωσιμότητας (στη μελέτη σου) υπολόγισε με λήψη δανείου υποχρεωτικά διάρκειας 10 ετών και με επιτόκιο 10%. Και εάν τελικά δεν μπορείς να πάρεις το δάνειο (που λες)… χαιρέτα την (εγκεκριμένη) επένδυση σου…
 ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ «ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ»
«Αρχική επένδυση» είναι «η επένδυση σε ενσώματα (κτήρια, εξοπλισμός κ.τ.λ.) και άυλα στοιχεία του ενεργητικού σε σχέση με τη δημιουργία μιας νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης (νέα δραστηριότητα, νέα έδρα), την επέκταση της δυναμικότητας υφισταμένης επιχειρηματικής εγκατάστασης, τη διαφοροποίηση της παραγωγής μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας σε αγαθά / προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτή ή τη θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης».
 ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ – ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
Επιδοτείται και η «απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει και η οποία αγοράζεται από επενδυτή που δεν σχετίζεται με τον πωλητή και αποκλείει την απλή εξαγορά των μετοχών μιας επιχείρησης».  
Επιμέλεια Στήλης: Παναγιώτης Ξεροβάσιλας   Νομικός/Οικονομολόγος

***  Παιδιά θύματα κακοποίησης ή παραμέλησης: 55 υποθέσεις υπό παρακολούθηση στη Μεσσηνία

Νέες μορφές θυματοποίησης και παραβατικότητας ανηλίκων
Το μεγάλο πλήγμα που δέχεται από τη συμπεριφορά και τους ρυθμούς της σημερινής κοινωνίας η ευάλωτη ομάδα των ανήλικων, αποδεικνύει η καθημερινότητα που αποτυπώνεται πλέον σε αστυνομικά δελτία και δικαστικές αίθουσες, με παιδιά που κινδυνεύουν ή έχουν χάσει την αθωότητά τους, άλλοτε ως θύματα και άλλοτε ως θύτες.
Δυστυχώς, το τελευταίο διάστημα, εισαγγελικές αρχές και κοινωνικές υπηρεσίες ασχολούνται πλέον καθημερινά με υποθέσεις ανήλικων. Δεν αναφερόμαστε σε ανήλικους παραβάτες, αλλά σε παιδιά για τα οποία υπήρξε αναφορά κακοποίησης ή παραμέλησης. 
Το νούμερο είναι μεγάλο: Αυτή την περίοδο συνολικά 55 υποθέσεις παιδιών παρακολουθούνται  για κακοποίηση ή παραμέληση στη Μεσσηνία.
Παρακολούθηση
Αυτή τη στιγμή από τις εισαγγελικές και δικαστικές αρχές στη Μεσσηνία, εξακολουθούν να είναι ενεργές και σε παρακολούθηση 29 υποθέσεις οικογενειών ή  ανηλίκων που εισήχθησαν ως υποθέσεις από προηγούμενα έτη. Σημειωτέον ότι μια υπόθεση μπορεί να αφορά περισσότερα από ένα ανήλικα στην ίδια οικογένεια. Επίσης, το α΄ εξάμηνο του 2019 εισήχθησαν για παρακολούθηση 18 νέες περιπτώσεις, ενώ το τελευταίο δίμηνο άλλες 8 νέες περιπτώσεις παιδιών.
Η αρχική αναφορά για το ανήλικο έχει γίνει είτε με ανώνυμες καταγγελίες στο Χαμόγελο του Παιδιού, είτε στις κοινωνικές υπηρεσίες, είτε από το σχολείο του, είτε ακόμα κι από το ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον.
Από τις νέες περιπτώσεις που παρακολουθήθηκαν το 2019, για πέντε ανήλικα εκδόθηκε εισαγγελική εντολή φιλοξενίας σε εξωοικογενειακή δομή, ώστε στο διάστημα αυτό η οικογένεια να υποστηριχθεί για να προβεί σε ρυθμίσεις βελτίωσης, ώστε να επιστρέψουν τα παιδιά στην οικογενειακή εστία.   Στο πλαίσιο αυτό, υπήρξε ιδιαίτερα θετική συνεργασία με τα Παιδικά χωριά SOS, το Χαμόγελο του Παιδιού, την Κιβωτό του Κόσμου και τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας. Επίσης, μέσα στο 2019, δυο ανήλικα με δικαστική απόφαση επέστρεψαν στις οικογένειές τους, μετά από αξιολόγηση βελτίωσης των συνθηκών από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Νέες μορφές θυματοποίησης
Όλες οι υποθέσεις διερευνήθηκαν μέσω της αρμόδιας κατά περίπτωση Κοινωνικής υπηρεσίας, η οποία στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων ήταν η Κοινωνική Υπηρεσία της Διεύθυνσης Πρόνοιας του εκάστοτε Δήμου. Ωστόσο, υπήρξε πολύ σημαντική συνεργασία στο στάδιο της διερεύνησης και με τις κοινωνικές υπηρεσίες του χώρου υγείας.
Σε αρκετές δε περιπτώσεις διενεργήθηκε παιδοψυχιατρικός έλεγχος μέσω της Παιδοψυχιατρικής κλινικής του Νοσοκομείου Τρίπολης ή μέσω της συνεργασίας με την Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων του Δικαστηρίου Καλαμάτας.
Όλες οι περιπτώσεις αξιολογούνται από την Εισαγγελέα Ανηλίκων η οποία καταρτά, κατά περίπτωση, σε συνεργασία με την Επιμελήτρια Ανηλίκων, ατομικό πρωτόκολλο παρέμβασης για κάθε οικογένεια, περιλαμβάνοντας μέτρα περιοδικής παρακολούθησης, κοινωνικής και ψυχολογικής στήριξης, διασύνδεσης με κατάλληλους φορείς, ή προχωρά σε  έκδοση διατάξεων απομάκρυνσης κ.ο.κ.
Τέλος, αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι από τις εισαγγελικές και δικαστικές αρχές αντιμετωπίστηκαν νέες μορφές θυματοποίησης και παραβατικότητας ανηλίκων. Πρόκειται για περιπτώσεις  ανηλίκων, οι οποίοι  εισήχθησαν  προς παρακολούθηση για θυματοποίηση άλλων ανηλίκων ή και αυτών των ιδίων,  με πράξεις όπως η παραβατική διαδικτυακή συμπεριφορά,  διαδικτυακή παρενόχληση,  διακίνηση παιδοπορνογραφικού υλικού,  διαρροή ευαίσθητου προσωπικού ηλεκτρονικού υλικού, αλλά και  διαδικτυακή ανακοίνωση αυτοκτονικών προθέσεων (καταγράφηκαν 2 τέτοιες περιπτώσεις),  οι οποίες παραπέμφθηκαν στην Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων για διενέργεια Κοινωνικής έρευνας, διασύνδεσης με τις αρμόδιες αρχές  και ένταξης στα προγράμματα πρόληψης και αντιμετώπισης της θυματοποίησης και παραβατικότητας.  Της Βίκυς Βετουλάκη

*** Επικίνδυνο για ατύχημα

Στραβωμένο και έτοιμο να φύγει από τη θέση του είναι το ένα από τα τρία καπάκια στα «φρεάτια» στην οδό Φαρών, στο ύψος της διασταύρωσης με την οδό Πλάτωνος.
Εάν κάποιος πεζός πατήσει επάνω του, είναι πολύ πιθανό να υποχωρήσει και να τραυματισθεί από την πτώση.
Ιδιαίτερα τις νυχτερινές ώρες είναι πολύ επικίνδυνο.  Β.Β.

***  «Μπαράζ» σεισμικών δονήσεων ανοιχτά της Μεθώνης

Δυο ασθενείς σεισμικές δονήσεις σημειώθηκαν στις 10:18 και 10:22 αντίστοιχα το πρωί της Δευτέρας ανοιχτά της Μεθώνης στην περιοχή του Ιονίου. Ο πρώτος σεισμός ήταν μεγέθους 3.2 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ και είχε εστιακό βάθος 10χλμ, ενώ η δεύτερη δόνηση ήταν μεγέθους 3.5 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ , με το ίδιο εστιακό βάθος, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών.

***  ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ του Κ. Βελόπουλου! Αυτόν θα ψήφιζε η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ για Πρόεδρο της Δημοκρατίας… (ΒΙΝΤΕΟ)
~  Για όλους και για όλα μίλησε σήμερα στην ΕΡΤ3 ο πρόεδρος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ, Κυριάκος Βελόπουλος.  
Ο κ. Βελόπουλος μιλώντας στην εκπομπή «Συν» αναφέρθηκε στην πολιτική επικαιρότητα αποκαλύπτοντας ποιον θα ψηφίσει το κόμμα του για Πρόεδρο της Δημοκρατίας αλλά σχολίασε και τον εκλογικό νόμο.  Περί ΠτΔ:
Σχόλιο για τον εκλογικό νόμο:
 Στη συνέχεια αναφέρθηκε και στην λαθρομετανάστευση και τους λόγους που η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ τάσσεται κατά του «εποικισμού» της χώρας από νέους πολίτες με τη δικαιολογία του δημογραφικού προβλήματος.  Τέλος, απήντησε και σε ερωτήματα πολιτών και σχολίασε τη Συμφωνία των Πρεσπών και την υποκριτική στάση της Νέας Δημοκρατίας.  Δείτε παρακάτω τα όσα είπε ο Κ. Βελόπουλος: 

***  ΟΡΓΗ! Η Ν.Δ. ΑΡΝΕΙΤΑΙ να λάβει μέτρα για την υπόθεση Κ. Κατσίφα… (ΕΓΓΡΑΦΑ)
~  Η Νέα Δημοκρατία έχει αποφασίσει να… «ποιεί την νήσσαν» σε κάθε εθνικής σημασίας θέμα. Αυτή τη φορά μέσω του Αναπληρωτή Υπουργού κου Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη… 
στην ερώτηση του Προέδρου της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ κ. Κυριάκου Βελόπουλου, για το αν η Κυβέρνηση θα ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση να παγώσουν οι χρηματοδοτήσεις προς την Αλβανία, μέχρι να εκδοθεί το πόρισμα των εισαγγελικών αρχών για την υπόθεση του εθνομάρτυρά μας Κωνσταντίνου Κατσίφα.
Όπως αναφέρει το δελτίο τύπου της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ, ο Αν. Υπουργός απάντησε πως η υπογραφή της χρηματοδοτικής συμφωνίας ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της αρμόδιας Επιτροπής (ΙΡΑ). Παρέλειψε όμως εντέχνως να απαντήσει στο ευθύ και ξεκάθαρο ερώτημα του Κυριάκου Βελόπουλου για το αν η Ελλάδα θα θέσει σχετικό αίτημα. Φαίνεται πως η Ν.Δ. και στο εν λόγω ζήτημα, όπως εξάλλου και στο έτερο μείζον ζήτημα των Σκοπίων, επιλέγει την τακτική του … ‘’θα’’, η οποία οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στο… τίποτα.  Επισυνάπτονται παρακάτω η ερώτηση και η απάντηση για το συγκεκριμένο θέμα:
***  Σύγκρουση των Μεγάλων Δυνάμεων στα Βαλκάνια – Επιβράβευση του Ζάεφ…


~  Επιστροφή και σύγκρουση των μεγάλων δυνάμεων στα Βαλκάνια αναμένεται τους επόμενους μήνες, καθώς οι εκκρεμότητες στις σχέσεις Σερβίας-Κοσόβου και στον ορισμό ημερομηνίας έναρξης των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Αλβανίας και των Σκοπίων με την ΕΕ προστίθενται στον «παραδοσιακό» ανταγωνισμό επιρροής στην περιοχή.  
Οι ΗΠΑ έχουν ενημερώσει την ελληνική κυβέρνηση, κατά τις επαφές του υπουργού Εξωτερικών Ν. Δένδια με τον ομόλογό του Μ. Πομπέο και τον βοηθό υπουργό Φ. Ρίκερ, καθώς και σε υπηρεσιακό επίπεδο, ότι θα αναλάβουν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για τη σταθερότητα στην περιοχή. Κατά την αμερικανική πλευρά, οι πληροφορίες από την ΕΕ δεν επιτρέπουν αισιοδοξία. Θα πρέπει να υπάρξει άμεση μεταβολή των ισορροπιών, ώστε να αποφασιστεί συγκεκριμένη ημερομηνία για τα Τίρανα και τα Σκόπια στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 17-18 Οκτωβρίου.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αλλαγή στάσης του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ότι, εναλλακτικά, ίσως είναι χρήσιμη η αποσύνδεση (decoupling) των υποψηφιοτήτων Σκοπίων και Τιράνων, με επιβράβευση του Ζ. Ζάεφ και αναβολή για τον Ε. Ράμα, αφού μάλλον δεν εξασφαλίζεται ομοφωνία των χωρών-μελών της ΕΕ για απόφαση υπέρ και των δύο βαλκανικών χωρών.  Χαρακτηριστικό του αμερικανικού ενδιαφέροντος –σύμφωνα με έγκυρες διπλωματικές πηγές– είναι το γεγονός πως ο Μ. Πομπέο, μετά τις πρόσφατες επαφές του με τη νέα ηγεσία της Κομισιόν, θα ταξιδεύσει στις αρχές του επόμενου μήνα όχι μόνον στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες χώρες της βαλκανικής χερσονήσου. Ως γνωστόν, μέχρι πριν από λίγα χρόνια, οι υψηλά ιστάμενοι Αμερικανοί αξιωματούχοι συνδύαζαν τις επισκέψεις στην Αθήνα με την Άγκυρα και όχι άλλες βαλκανικές πρωτεύουσες. Προφανέστατα, τα μεγέθη και οι ισορροπίες έχουν μεταβληθεί.  Άρνηση Μακρόν  Επίσης, είναι ενδεικτικό ότι ο αναπληρωτής βοηθός υπουργός Εξωτερικών Μ. Πάλμερ ανέλαβε (από την 31η Αυγούστου) παράλληλα καθήκοντα ειδικού εκπροσώπου για τα Δυτικά Βαλκάνια με κύριο αντικείμενο την ενσωμάτωσή τους στους δυτικούς θεσμούς. Με αυτά τα δεδομένα, ο πρωθυπουργός Κυρ. Μητσοτάκης και ο Ν. Δένδιας έχουν διερευνήσει τις προθέσεις των βασικών εταίρων στην ΕΕ και της Κομισιόν.  
Λόγω και της μεταβατικής περιόδου έγκρισης διορισμού νέων Επιτρόπων, όμως, δεν μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα. Ο απερχόμενος Επίτροπος Διεύρυνσης Γ. Χαν είχε κρίνει πως οι δύο υποψηφιότητες πρέπει να προχωρήσουν άμεσα, λόγω της «εντυπωσιακής μεταρρύθμισης στο δικαστικό σύστημα της Αλβανίας»(!), της υπογραφής της Συμφωνίας των Πρεσπών και της διμερούς συμφωνίας Σκοπίων-Σόφιας.  Αντίθετα, ο Γάλλος πρόεδρος Εμμ. Μακρόν εξέφρασε προς τον Έλληνα πρωθυπουργό, στη συνάντηση της 22ας Αυγούστου, τις συνεχιζόμενες επιφυλάξεις του για αμφότερες τις υποψηφιότητες. Φέρεται, μάλιστα, να απέρριψε την εκδοχή του decoupling ως πηγή μεγαλύτερης σύγχυσης σε ολόκληρα τα Βαλκάνια. Είχε προηγηθεί επίσκεψη του Εμμ. Μακρόν στο Βελιγράδι, στις 15 Ιουλίου, η οποία ήταν η πρώτη Γάλλου προέδρου μετά την αντίστοιχη του Ζ. Σιράκ τον Δεκέμβριο του 2001, δηλαδή δύο μήνες μετά την πτώση του Σλ. Μιλόσεβιτς και με ανοιχτό (και τότε) το ζήτημα των διευθετήσεων Σερβίας-Κοσόβου.  Διλήμματα της Αθήνας στα Βαλκάνια  Παράλληλα, η ελληνική πλευρά δεν έχει καταλήξει σε ασφαλή συμπεράσματα ούτε για τη στάση της Γερμανίας. Κατά τις συνομιλίες του Κυρ. Μητσοτάκη με την Άγκ. Μέρκελ στις 29 Αυγούστου, ακόμα και αν ήθελε η Καγκελάριος να τον ενημερώσει, δεν θα μπορούσε να το πράξει. Ο λόγος είναι ότι η απόφαση για τα Τίρανα και τα Σκόπια θα ληφθεί από την ομοσπονδιακή Βουλή, η οποία ήταν κλειστή για διακοπές τον Ιούλιο και Αύγουστο, ενώ οι επόμενες συνεδριάσεις είναι προγραμματισμένες από 23 ως 29 Σεπτεμβρίου και από 14 ως 18 Οκτωβρίου (παραμονές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου). Σε κάθε περίπτωση, Γερμανοί διπλωμάτες αξιολογούν πως η περίπτωση Ράμα είναι «προβληματική» και πως ο κ. Ζάεφ πρέπει να επιβραβευθεί. Πέραν των δυτικών χωρών, αυξημένο ενδιαφέρον για τα δυτικά Βαλκάνια έχουν η Ρωσία και η Κίνα. Η Μόσχα, ενόψει και της επίσκεψης του υπουργού Εξωτερικών Σ. Λαβρόφ στην Ελλάδα ίσως μέχρι τα τέλη του έτους, δεν έχει συζητήσει το θέμα με την Αθήνα. Το Πεκίνο θα χρησιμοποιήσει προς τον Κυρ. Μητσοτάκη, κυρίως, οικονομικά επιχειρήματα για οφέλη από την πρωτοβουλία One Belt One Road. Πάντως, πέραν της στάσης των τρίτων, κρίσιμες θα είναι οι αποφάσεις της ελληνικής κυβέρνησης με βάση τις ιδιαίτερες ελληνικές προτεραιότητες. Επί της αρχής, κρίνεται ότι η έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων αποτελεί τη μόνη οδό προώθησης μεταρρυθμίσεων στις δύο γειτονικές χώρες. Στην πράξη, όμως, δεν είναι δυνατόν να επιβραβευτούν ούτε οι κατάφωρες παραβιάσεις των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας στην Αλβανία, ούτε οι προκλητικές παραβιάσεις ακόμα και της κάκιστης Συμφωνίας των Πρεσπών.  Αλέξανδρος Τάρκας  slpress
***  ΔΙΑΛΥΣΗ στη Χρυσή Αυγή: Έκλεισαν τα κεντρικά γραφεία στη Μεσογείων…
~  Μετά την ήττα, έρχεται και η διάλυση. Ο λόγος για τη Χρυσή Αυγή που βρίσκεται σε πλήρη αποσύνθεση μετά το αποτέλεσμα των εκλογών… 
που την έθεσαν εκτός Βουλής, με αποτέλεσμα τα γραφεία, που φύτρωναν κάποτε σαν τα μανιτάρια, να κλείνουν, με τελευταίο το κεντρικό, στη Μεσογείων.
Μετά και το κλείσιμο των γραφείων της νεοναζιστικής οργάνωσης στον Πειραιά, «λουκέτο» φαίνεται ότι μπαίνει και στα κεντρικά γραφεία. Το Σάββατο, έξω από το κτίριο, τέσσερα μεγάλα φορτηγά εταιρείας άρχισαν να αδειάζουν τους χώρους που στεγάζονταν η οργάνωση, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες που δημοσίευσε χρήστης του twitter.  
Τέλος η Χρυσή Αυγή από τη Μεσογείων. Από νωρίς φορτηγά αδειάζουν το κτίριο, πριν λίγο άρχισαν να κατεβάζουν και τις ταμπέλες. Αντίο.

Η διάλυση της Χρυσής Αυγής δεν φαίνεται μόνο στο κλείσιμο των γραφείων, αλλά και στην (όχι και τόσο διακριτική) αποστασιοποίηση στελεχών της, με πρώτο τον υπόδικο ευρωβουλευτή, Γιάννη Λαγό, που ανεξαρτητοποιήθηκε.  Μια μέρα αργότερα, ο Παναγιώτης Ηλιόπουλος ανακοίνωσε την παραίτησή του. 
grafeia_xa_mesogeiwn_adeiasma

kathimerini.gr
***  Ο καιρός την Τρίτη! Έρχεται το φθινόπωρο, αλλά όχι παντού…
~  ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 17-09-2019 από ΕΜΥ: 
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Γενικά αίθριος καιρός. Η ορατότητα τις βραδινές ώρες στα δυτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.
Οι άνεμοι στα πελάγη μέχρι 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 και πρόσκαιρα νότιοι μέχρι 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 17 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 και πρόσκαιρα νότιοι μέχρι 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 18 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια νωρίς το πρωί.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα νότια πρόσκαιρα μέχρι 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 και πρόσκαιρα νότιοι μέχρι 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 και πρόσκαιρα νότιοι μέχρι 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
***  «Ισλαμική αστυνομία» τώρα και στα γκέτο της Αθήνας…
~   Τον περασμένο Ιούνιο είχαμε δημοσιεύσει το παρακάτω ρεπορτάζ, το οποίο αρκετοί είχαν χαρακτηρίσει υπερβολικό, αν όχι ξενοφοβικό. Αυτές τις ημέρες, η Ελληνική Αστυνομία συνέλαβε στην περιοχή του Κολιάτσου ομάδα μεταναστών από το Μπαγκλαντές, που ασκούσε ακριβώς το παρακάτω περιγραφόμενο έργο. Το ρεπορτάζ που είχαμε δημοσιεύσει έχει ως εξής:   της Νεφέλης Λυγερού  –   Η διαπερατότητα των χωρών και των συνόρων είναι εμφανής, όταν διασχίζει κανείς το ιστορικό κέντρο της Αθήνας, τον Βοτανικό, την Κυψέλη και άλλες περιοχές της πρωτεύουσας. Εκεί συγκεντρώνεται ο πυκνός μεταναστευτικός πληθυσμός –μόνιμος και παράνομος– από δεκάδες χώρες, συνδιαμορφώνοντας ένα πολύχρωμο όσο και πολύπλοκο μωσαϊκό.
Κάποιοι έχουν ριζώσει, χτίζοντας τα νοικοκυριά και τις μικροεπιχειρήσεις τους. Άλλοι, παγιδευμένοι στο κενό μεταξύ Τουρκίας και Ευρώπης, στριμώχνονται στις πλατείες και στα πάρκα στο κέντρο της Αθήνας, αδυνατώντας να βρουν δουλειά ή στέγαση. Εναντίον όλων αυτών, όμως, στρέφεται ένα περίεργο φαινόμενο που έχει κάνει την εμφάνισή του στο κέντρο της Αθήνας και περιγράφεται με τη λέξη mutaween (μουταβίν).  Στα αραβικά σημαίνει εθελοντής, αλλά στην καθομιλουμένη χρησιμοποιείται για να περιγράψει την άτυπη «ισλαμική αστυνομία», αυτή που σε κάποιες μουσουλμανικές χώρες περιπολεί και επιβάλλει την τήρηση των θρησκευτικών νόμων. Αν και στην Ευρώπη δεν αναγνωρίζεται και ούτε επιτρέπεται καμία θρησκευτική αστυνομία, οποιασδήποτε θρησκείας, κάτι τέτοιο φαίνεται να λειτουργεί υπόγεια και να χάνεται μέσα στα γκέτο της Αθήνας.   Σωκράτους και Ευριπίδου γωνία  Στην περίπτωση της Ελλάδας, η «ισλαμική αστυνομία», που επιδιώκει να επιβάλει το νόμο της Σαρία (ισλαμικό δίκαιο), λειτουργεί βέβαια απολύτως αυθαίρετα. Πρόκειται για ομάδες ανδρών από 30-50 ετών που δρουν στο κέντρο, σε περιοχές όπως είναι η πλατεία Θεάτρου, η οδός Σωκράτους, η Ευριπίδου και άλλα μέρη που έχουν καταντήσει δυσπρόσιτα για τον Αθηναίο.  Σ’ αυτές τις περιοχές, λοιπόν, η «ισλαμική αστυνομία» παρεμβαίνει εναντίον ομοθρήσκων τους, ανδρών και γυναικών, όταν κρίνει ότι αυτοί παραβιάζουν τον ισλαμικό νόμο, ότι έχουν αποπλανηθεί από τον δυτικό τρόπο ζωής. Πριν από κάποια χρόνια είχε λάβει χώρα ένα περιστατικό, μέσω του οποίου είχε αποκαλυφθεί για πρώτη φορά η δράση της.  Τότε, μία ομάδα ουαχαμπιτών (η εξτρεμιστική πτέρυγα του σουνιτικού Ισλάμ) είχε επιτεθεί μέρα μεσημέρι σ’ ένα ζευγάρι από το Μπανγκλαντές. Πιο συγκεκριμένα, τέσσερα άτομα είχαν ζητήσει την παραδειγματική τιμωρία της γυναίκας, επειδή δεν είχε καλυμμένο το πρόσωπό της. Όταν παρενέβη ο σύζυγός της, έξω από ένα μαγαζί οπτικών, δύο μουταβίν τον έπιασαν πισθάγκωνα, ενώ οι άλλοι δύο επιτέθηκαν στη γυναίκα και με ένα πανί προσπάθησαν να της καλύψουν το πρόσωπο.  Αλλεπάλληλα κρούσματα Οι εκεί καταστηματάρχες αντέδρασαν και έσωσαν την κατάσταση. Η αστυνομία έφθασε, όταν είχαν φύγει οι δράστες. Όπως αποδείχθηκε ήταν συμπατριώτες του ζευγαριού που είχαν ενοχληθεί από τον δυτικό τρόπο ζωής του. Παρ’ όλα αυτά, τα θύματα αρνήθηκαν να ασκήσουν δίωξη από φόβο. Τον ίδιο φόβο νιώθουν Έλληνες και ξένοι καταστηματάρχες που καλούνται να ζήσουν και να εργαστούν σε ανασφαλείς συνθήκες. Στα διάφορα σχετικά περιστατικά συγκαταλέγεται και αυτό του προπηλακισμού δύο νεαρών γυναικών, στην περιοχή της Πλατείας Αττικής. «Αμάρτησαν», επειδή ήταν Ραμαζάνι και πέρασαν μπροστά από το πεζοδρόμιο κτιρίου, το υπόγειο του οποίου είχε μετατραπεί σε παράνομο τζαμί από Αφγανούς και Πακιστανούς. Οι δράστες της επίθεσης και αυτόκλητοι τηρητές της τάξης επικαλέστηκαν ασέβεια, καθώς οι γυναίκες δεν σεβάστηκαν την «ιερότητα» του χώρου και τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις. Στο Μεταξουργείο ένας καταστηματάρχης έγινε μάρτυρας ενός παρόμοιου περιστατικού. Στην οδό Κολωνού, πριν την Αχιλλέως, μία ομάδα μουταβίν της περιοχής επιτέθηκε στη σύζυγο Αιγύπτιου καταστηματάρχη, επειδή δεν φόραγε μαντήλα. Ο προσηλυτισμός των «απίστων» Αποστολή των μουταβίν και των υπολοίπων που δρουν είναι και το λεγόμενο Dawa, δηλαδή ο προσηλυτισμός των «απίστων». Παράλληλα αποτελεί και μια προσπάθεια  καλύτερης εκμάθησης και τόνωσης της ισλαμικής πίστης από τους ίδιους τους μουσουλμάνους. 
Πριν καιρό, ο ίδιος ο πρόεδρος της αφγανικής κοινότητας είχε καταγγείλει τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει ο φανατισμός εξαθλιωμένων μεταναστών, η ελλιπής ενημέρωση των μεταναστών για τους νόμους που ισχύουν στη χώρα φιλοξενίας τους και η υπερσυγκέντρωση. Μέσα σε αυτή την υπερσυγκέντρωση θάβονταν και τα εγκλήματα τιμής που βασίζονταν στο εθιμικό δίκαιο και αυτό με τη σειρά του στην ερμηνεία που δίνεται από τις διάφορες ισλαμικές φατρίες στον λόγο του Μωάμεθ. Πολλοί μουσουλμάνοι, όμως, ζητούν να μην εφαρμόζεται η Σαρία στην Ελλάδα, γιατί ακόμη και εγκληματικά στοιχεία καλύπτονται με ισλαμικό μανδύα. Δύο νεαροί είχαν έλθει πριν από δύο χρόνια από το Ιράκ για να βρουν την αδελφή τους, Την βρήκαν και την έπνιξαν στον Κορινθιακό. Είχε κατηγορηθεί για μοιχεία και τα αδέλφια της την έψαχναν για να επιβάλουν την ποινή! Ο Ναΐμ Ελγαντούρ, πρόεδρος της Μουσουλμανικής Ένωσης Ελλάδας, όταν ρωτήθηκε για τη δράση της «ισλαμικής αστυνομίας» δήλωσε άγνοια, υποστηρίζοντας ότι «πρόκειται για ψέματα που έχουν ως στόχο να πλήξουν τους Μουσουλμάνους που ζουν στην Ελλάδα». Λίγα χρόνια νωρίτερα, όμως, ο ίδιος εξηγούσε σε γνωστή εφημερίδα ότι «στη χώρα μας, όπως και σε όλες τις χώρες, έχουν μεταφερθεί ουαχαμπίτες. Άνθρωποι φανατικοί, που δεν εργάζονται και ζουν από τα τζαμιά. Αρκετοί πληρώνονται με μισθούς από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ισλαμιστικών Οργανώσεων. Έχουν ιδρύσει ισλαμιστικό κέντρο στην Αθήνα».  Με βάση τα άτυπα τζαμιά Αυτούς προσπαθούσαν και προσπαθούν ακόμα να απομονώσουν οι υπόλοιποι φιλήσυχοι μουσουλμάνοι μετανάστες. Από αυτούς, άλλωστε νιώθουν απειλή. Στις άτυπες αυτές αυτόκλητες ομάδες επιβολής του ισλαμικού νόμου συμμετέχουν ισλαμιστές πολλών εθνικοτήτων. Βάση τους είναι κατά κανόνα τα δεκάδες ανεξέλεγκτα άτυπα τζαμιά. Οι φανατικοί σουνίτες εμπνέονται από τον λόγιο του Ισλάμ του 18ου αιώνα Μοχάμαντ Ιμπν Ουαχάμπ. Αν και δεν υπάρχουν πολλοί ουαχαμπίτες στην Αθήνα είναι δραστήριοι και έχουν την τάση να επιβάλουν με τη βία τη Σαρία. Πιστεύουν στην κατά γράμμα εφαρμογή του Κορανίου και της Σούνα, της αρχικής παράδοσης. Σημαντική είναι η συμμετοχή Πακιστανών και Μπαγκλαντεσιανών σ’ αυτές τις ομάδες. Επιθετικοί είναι οι υποστηρικτές του πακιστανικού ισλαμικού κόμματος Jamaat e-Islami, το οποίο επιδιώκει την επιβολή της Σαρία και την εγκαθίδρυση ισλαμικού κράτους. Πεζοί και εποχούμενοι στις γειτονιές της Ευρώπης Η «ισλαμική αστυνομία» δεν είναι βέβαια ελληνική πρωτοτυπία. Τείνει να προσλάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις στο εξωτερικό. Δεν περιορίζει, μάλιστα, τη δράση της στις μουσουλμανικές κοινότητες. Έχει στραφεί και εναντίον γηγενών Ευρωπαίων. Ιδιοκτήτες μπαρ στην Κοπεγχάγη δήλωσαν πως κουράστηκαν από την «αστυνομία της Σαρία», από τις απειλές και τις ζημιές που είχαν υποστεί. Έφτασαν να εγείρουν το θέμα στην κυβέρνηση και ειδικότερα στην υπουργό Ενσωμάτωσης. Νεαροί μουσουλμάνοι ακτιβιστές προσπαθούσαν να επιβάλουν τη λεγόμενη «ζώνη Σαρία», απειλώντας, εκβιάζοντας και διαπράττοντας βανδαλισμούς με πέτρες και κροτίδες στα μπαρ. Το ίδιο φαινόμενο παρατηρήθηκε και στο Αμβούργο με νεαρούς άνδρες να περιπολούν στους δρόμους, υποδυόμενοι την «αστυνομία της Σαρία». Φορούν, μάλιστα, και ειδικά γιλέκα. Εκεί αυτόπτης μάρτυρας έχει αναφέρει ότι είδε τρεις ανθρώπους με μαντίλες και μαύρα γάντια να περιπολούν στην περιοχή Wandsbek του Αμβούργου μέσα σε ένα μαύρο VW με κολλημένο κάποιο ισλαμικό λογότυπο, ενώ στο καπό του αυτοκινήτου έγραφε «Αστυνομία Σαρία». Ανάλογα περιστατικά υπήρξαν και στο Ντίσλεντορφ. Μια ομάδα εμφανίστηκε με γιλέκα που έγραφαν πάνω «Αστυνομία Σαρία» και προέτρεπε τους περαστικούς να σταματήσουν να πίνουν αλκοόλ και να απέχουν από τα τυχερά παιχνίδια. Τέλος, τα περισσότερα από τα περιστατικά έχουν να κάνουν με γυναίκες που «παραβιάζουν τους κανόνες», επειδή κυκλοφορούν δημόσια «απρεπώς ενδεδυμένες». Κάποιες από αυτές τις σταματούν στο δρόμο, προειδοποιώντας τες ότι δεν πρέπει να κυκλοφορούν έτσι. Σε πολλές περιπτώσεις, πάντως, οι ομάδες αυτές μπουκάρουν σε μαγαζιά και ξυλοφορτώνουν ομοθρήσκους τους στη μέση του δρόμου προς παραδειγματισμό. Κατά κανόνα τα θύματα αρνούνται να πάνε στην αστυνομία, φοβούμενα ότι θα απομονωθούν στην κοινότητά τους και, επιπλέον, θα υποστούν αντίποινα. slpress
***  Αμερικανικά αεροσκάφη θα πετάξουν πάνω από τη Ρωσία – Απαντά η Μόσχα…
~  Μια ομάδα Αμερικανικών και Καναδικών στρατιωτικών αεροσκαφών θα πραγματοποιήσει πτήση παρατήρησης πάνω από την επικράτεια της Ρωσίας αυτή την εβδομάδα στα πλαίσια της διεθνούς συνθήκης OPEN SKIES. 
Οι Ρώσοι αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας θα «απαντήσουν» διεξάγοντας πτήσεις παρατήρησης των ξένων αεροσκαφών.
Ο επικεφαλής του κέντρου Εθνικών Κινδύνων του Υπουργείου Άμυνας της Ρωσίας, Σεργκέι Ριζκόφ, δήλωσε ότι «η Ρωσία θα πραγματοποιήσει πτήσεις παρατήρησης εχθρικών αεροσκαφών μεταξύ 16 και 20 Σεπτεμβρίου χρησιμοποιώντας αεροσκάφη An-30B και Tu-154M-LK-1″. Η ανακοίνωση του Ριζκόφ έρχεται ως απάντηση της Αμερικανικής και Καναδικής επιχείρησης, «μια κοινή αποστολή των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά μας οδηγεί σε αυτή την άσκηση. Τα ξένα αεροσκάφη θα πραγματοποιήσουν κατασκοπευτικές πτήσεις πάνω από το έδαφος της Ρωσίας μεταξύ 16 και 21 Σεπτεμβρίου χρησιμοποιώντας αεροσκάφη OC-135B, τα οποία θα απογειώνονται από το αεροδρόμιο Kubinka», πρόσθεσε ο Ριζκοφ. 
«Open Skies»  Η Συνθήκη Ανοικτών Ουρανών (Open Skies) υπογράφηκε το 1992 και αφορά 34 κράτη. Τα βασικά καθήκοντα της συνθήκης είναι η ανάπτυξη διαφάνειας, η διεθνής παρακολούθηση και η εκπλήρωση των συμφωνιών ελέγχου εξοπλιστικών συστημάτων για την καλύτερη δυνατότητα πρόληψης κρίσεων στο πλαίσιο του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) και στον κόσμο. Η συνθήκη προβλέπει την πιθανή επέκταση του καθεστώτος «ανοικτού ουρανού» σε άλλους τομείς συνεργασίας, όπως η προστασία του περιβάλλοντος.
***  Η ιστορία του σιδηρόδρομου Πειραιά – Κηφισιάς…
~  Ο Αστικός Σιδηρόδρομος Πειραιά – Κηφισιάς, γνωστός ως «Ηλεκτρικός», μετράει σχεδόν ενάμισι αιώνα ζωής. 
Ατμοκίνητος αρχικά και ηλεκτροκίνητος αργότερα, ο σιδηρόδρομος συνέδεσε το 1869 την Αθήνα με τον Πειραιά, που μέχρι τότε οι άμαξες και τα παμφορεία ήταν το μόνο μέσο συγκοινωνίας μεταξύ τους.
Η πρώτη ιδέα για τη δημιουργία του τέθηκε από τον Φρειδερίκο Φεράλδη το 1835, ένα χρόνο αφότου η Αθήνα έγινε πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους, αλλά απορρίφθηκε από την τότε κυβέρνηση. Οκτώ χρόνια αργότερα, το 1843, ο Αλέξανδρος Ραγκαβής επαναλαμβάνει δημόσια την πρόταση, αλλά και πάλι δεν υπήρξε ανταπόκριση. Το 1855 ο πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών, Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, καταθέτει το πρώτο νομοσχέδιο για την ίδρυση σιδηροδρόμου Αθήνας – Πειραιά. Είναι ο Νόμος ΤΖ «περί συστάσεως σιδηροδρόμου Απ’ Αθηνών εις Πειραιά», ο οποίος δίνει το δικαίωμα εκμετάλλευσης στην εταιρία που θ’ αναλάμβανε το έργο για 55 χρόνια. Το 1857 το δικαίωμα αυτό αυξάνεται σε 75 χρόνια. Έπειτα από ανεπιτυχείς προσπάθειες ανάθεσης του έργου, το 1867 κατακυρώνεται στον άγγλο επιχειρηματία Εδουάρδο Πίκερινγκ, ο οποίος το Νοέμβριο του ίδιου έτους αρχίζει να κατασκευάζει το έργο. Ένα χρόνο μετά, το 1868, ο Πίκερινγκ μεταβιβάζει τις υποχρεώσεις του στην ιδρυθείσα από όμιλο Ανώνυμη Εταιρία του «Απ’ Αθηνών εις Πειραιά Σιδηροδρόμου» – Σ.Α.Π. Α.Ε. Στις 17 Φεβρουαρίου του 1869 η εταιρία έχει τελειώσει το έργο και γίνεται η πρώτη δοκιμή της διαδρομής. Τα επίσημα εγκαίνια γίνονται μέσα σε ατμόσφαιρα γενικής χαράς, στις 27 Φεβρουαρίου 1869, με επιβάτες στο πρώτο δρομολόγιο τη Βασίλισσα Όλγα, τον Πρωθυπουργό Ζαΐμη, υπουργούς, στρατιωτικούς, διπλωμάτες και άλλους επισήμους. Επιτέλους, το όνειρο γίνεται πραγματικότητα. Η ατμομηχανή με 6 βαγόνια καλύπτει τη διαδρομή των 8 χιλιομέτρων από το Θησείο στον Πειραιά περίπου σε 19 λεπτά. Οι δύο πόλεις, Αθήνα και Πειραιάς, έχουν πλέον συνδεθεί με σιδερένιες γραμμές. Τα σχόλια του τύπου της εποχής πολλά και καλά. Στις 3 Μαρτίου του 1869 ο «Αιών» γράφει: «Ο σιδηρόδρομος ήρξατο τακτικώς εργαζόμενος από της τελευταίας Παρασκευής. Η συρροή των επιβατών είναι μεγίστη. Οι πάντες δ’ ομολογούσι τας μεγίστας ωφελείας, ας η κάταρξις του έργου τούτου υπισχνείται. Ευχόμεθα και αύθις, ίνα η μικρά αύτη γραμμή υπάρξει η αρχή του καθ’ όλην την επικράτειαν συμπλέγματος σιδηροδρόμων». Από το πρώτο επίσημο δρομολόγιο, το 1869, έως τις 16 Σεπτεμβρίου του 1904 οπότε πραγματοποιήθηκε η ηλεκτροδότηση του σιδηροδρόμου, μεσολάβησαν η στρώση διπλής γραμμής και η έναρξη κατασκευής σήραγγας το 1889 από το Θησείο μέχρι την Ομόνοια (Λυκούργου και Αθηνάς), όπου δημιουργήθηκε και ο παλιός σταθμός της Ομόνοιας, ο οποίος εγκαινιάστηκε στις 17 Μαΐου του 1895.
Η υπόγεια σήραγγα και η ηλεκτροδότηση προκάλεσε πάλι πολλά και ποικίλα σχόλια του Τύπου της εποχής. Αξίζει να αναφερθούν μερικά που καταδεικνύουν την αντίδραση του κόσμου της εποχής εκείνης σε κάθε καινοτομία. «Τι να σου πω, αδελφέ, λέγει κάποιος εκ των προσκεκλημένων. Νομίζω ότι πρόκειται να μας κλείσουν «κατά βαρβάρων» με τον Υπόγειον. Και κύψας εις το αυτί του πλησίον του ισταμένου ηρώτησε σοβαρώς:
– Έκαμες την διαθήκην σου;
– Όχι.
– Εξωμολογήθης τουλάχιστον;
– Ούτε.
– Εγώ δεν είχα το θάρρος να έλθω απροετοίμαστος. Αυτή η σήραγξ μου φαίνεται σαν καρμανιόλα.» Σε άλλο δημοσίευμα, στις 18 Σεπτεμβρίου του 1904, ο χρονογράφος των «Καιρών» με το ψευδώνυμο «Φαληριώτης», γράφει για τον ηλεκτρικό, πλέον, σιδηρόδρομο: – Ένα δια το Φάληρον πρώτης.  – Μετ’ επιστροφής;  – Απλούν, απλούν. Δεν μπορώ να είμαι βέβαιος αν θα φθάσω ζωντανός…  Το 1926 οι ΣΑΠ (Σιδηρόδρομοι Αττικής) που εκμεταλλεύονται το «Θηρίο» της Κηφισιάς, δηλαδή τη Γραμμή από Πλατεία Αττικής μέχρι Κηφισιά, με διακλάδωση από Ν. Ηράκλειο μέχρι Λαύριο, και οι «Τροχιόδρομοι Αθηνών – Πειραιώς» που εκμεταλλεύονται τα Τραμ, συνεργάζονται με τον αγγλικό όμιλο «Πάουερ». Από τη συνεργασία αυτή προκύπτουν δύο Εταιρίες: Η «Ηλεκτρική Εταιρία Μεταφορών» (ΗΕΜ) που αναλαμβάνει την εκμετάλλευση των Τραμ και της Γραμμής της Κηφισιάς και οι «Ελληνικοί Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι» (ΕΗΣ).  Οι ΕΗΣ αναλαμβάνουν τις υποχρεώσεις της πρώην ΣΑΠ και ταυτόχρονα τη δέσμευση να βελτιώσουν την υπάρχουσα γραμμή και να επεκτείνουν την υπόγεια σήραγγα ως το σταθμό «Αττική» με διπλή γραμμή για να ενωθεί ο Ηλεκτρικός με την Κηφισιά, με υπόγειο σταθμό κάτω από την «Ομόνοια». Τα έργα ξεκίνησαν τον Ιανουάριο του 1928 και στις 21 Ιουλίου του 1930 εγκαινιάζεται από τον Ελευθέριο Βενιζέλο ο υπόγειος σταθμός «Ομόνοια». Αργότερα, το 1948 και το 1949 εγκαινιάζονται αντίστοιχα οι σταθμοί «Βικτώρια» και «Αττική».  Το 1937 η ΗΕΜ αναλαμβάνει την Ηλεκτροκίνηση του σιδηροδρόμου Κηφισιάς και το 1938 καταργεί το Θηρίο για την πραγματοποίηση του έργου. Τα έργα, όμως, λόγω της κρίσιμης περιόδου, δεν ολοκληρώνονται και φτάνουμε έτσι στο 1950, οπότε παραχωρείται από την ΗΕΜ στην ΕΗΣ η ολοκλήρωση του έργου Ηλεκτροκίνησης και η εκμετάλλευση του σιδηροδρόμου Αθηνών – Κηφισιάς. Οι ΕΗΣ συνεχίζουν τα έργα που καταλήγουν σταδιακά το 1957 με τη λειτουργία του σταθμού της Κηφισιάς. Έτσι, η συγκοινωνία από Πειραιά μέχρι Κηφισιά με τον Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο είναι πλέον πραγματικότητα.  Την 1 Ιανουαρίου του 1976 οι ΕΗΣ περιέρχονται στο Ελληνικό Δημόσιο και μετονομάζονται σε ΗΣΑΠ. Α.Ε. (Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών – Πειραιώς).  Σε όλη αυτή τη διαδρομή του, από το 1869 έως σήμερα, ο σιδηρόδρομος έζησε στιγμές μεγαλείου και συμφορές. Μετέφερε βασιλείς, υψηλούς επισκέπτες, έδωσε το παρών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896, μετέφερε στρατιώτες του πολέμου 1912 – 1913. Βομβαρδίστηκε και επέζησε, πραγματοποιώντας εκατομμύρια δρομολόγια, που εξυπηρέτησαν δισεκατομμύρια επιβάτες.  sansimera.gr
***

~

~ ** ΑΘΛΗΤΙΚΑ :

~***  ΚΥΠΕΛΛΟ  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  , Τα  αποτελέσματα  των 32  ομάδων της  ΕΠΣΜεσσηνίας  σε 16  αγώνες Σ/Κ 14 , 15  Σεπτεμβρίου 2019 :
Π.Σ. Χανδριναϊκός - Νέος Άρις 3-4  παράταση  κ.α.  2-2  .- ^
ΑΕΚ  Καλαμάτας - Αστέρας Αρφαρών  1-2  .- ^
Εράνη Φιλιατρών - Ακρίτας Κορώνης  2-1 .- ^
ΠΑΟ Καλού Νερού - Ηρακλής Καλαμάτας  2-0 .- ^
Α.Ο. Διαβολίτσι -Α.Ο.  Σπερχογεία  3-0 .- ^
Απόλλων Καλαμάτας -Α.Ο.  Κυπαρισσία 2-1 .- ^
Α.Ο. Φυτειάς - Ηρακλής Κυπαρισσίας 3-4  παράταση , κ.α. 3-3  .- ^
Πάμισος Μεσσήνης - Τσικλητήρας Πύλου   1-0  παράταση , κ.α. 0-0  .- ^
Α.Ο. Μεθώνης - Α.Ο. Δώριο   3-1 .- ^
Α.Ε. Αβίας - Απόλλων Πεταλίδι  3-4   πεν,  παράτ. κ.α..  0-0  .- ^
Θύελλα Χαροκοπιού - Πανθουριακός  1-2 .- ^
Ολυμπιακός Ανάληψης - Τέλος Άγρας Γαργαλιάνων  1-0 .- ^
Πανιώνιος Καλαμάτας - ΠΣ. Η Καλαμάτα  3-0  α.α. .- ^
Παπαφλέσσας Χώρας - Ολυμπιακός Καλαμάτας  2-0  παράταση , κ.α.  0-0  .- ^
Α.Ο. Ομόνοια - Εθνικός Μελιγαλά  0-4  .- ^
Α.Ο. Ανδρούσα -Α.Ε.  Μάνη  5-4  πεν. , παράταση , κ.α.  1-1 .- ^
*** Τα  ζευγάρια στην 3η Φάση  του Κυπέλλου Μεσσηνίας :
Σ/Κ  21,  22  Σεπτεμβρίου  2019 , σε αγώνες Νόκ - Άουτ .
Νέος Άρις - Αστέρας Αρφαρών
Εράνη Φιλιατρών - ΠΑΟ Καλό Νερό
Α.Ο Διαβολίτσι - Απόλλων Καλαμάτας
Ηρακλής Κυπαρισσίας - Πάμισος Μεσσήνης
Α.Ο. Μεθώνη - Απόλλων Πεταλίδι
Πανθουριακός - Ολυμπιακός Ανάληψης
Πανιώνιος - Παπαφλέσσας Χώρας
Εθνικός Μελιγαλά - Α.Ο.  Ανδρούσα

~***   Μπαμ με Ντόντη οι «Λύκοι» στην Α2 βόλεϊ ανδρών!

Χρειάστηκε να περιμένουν μήνες για την ολοκλήρωσή της τελευταίας τους μετεγγραφής οι «Λύκοι» όμως άξιζε τον κόπο. Η Καλαμάτα ’80 ενίσχυσε το ρόστερ της για το νέο πρωτάθλημα της Α2 βολεϊ ανδρών με την απόκτηση του 24χρονου ακραίου Νίκου Ντόντη από την Ολυμπιάδα, ενώ ο παίκτης έχει αγωνιστεί και στην Α’ Εθνική με τα χρώματα της Παναχαικής.

***  Ψάχνει οδηγό για το λεωφορείο της η ΚαλαμάταΗ  Π.Α.Ε.  Π.Σ. ‘’Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2019’’  ζητά επαγγελματία οδηγό με δίπλωμα κατηγορίας  Δ’ για το  λεωφορείο  της  ομάδας. Θα εκτιμηθεί  η εμπειρία στο επάγγελμα, η ευγένεια, η σοβαρότητα και η προσήλωση στην εργασία, το ωράριο θα είναι πλήρες και ελαστικό. Αποστείλατε βιογραφικό  και φωτογραφία στην ηλεκτρονική διεύθυνση  Secretary@fckalamata.gr
~***  Το 8ο Κύπελλο Εθελοντή Δότη πρόσφερε 3,5 χιλιάδες ευρώ

~  Το βράδυ της Παρασκευής, στο πλαίσιο της τελετής έναρξης του 14ου επιστημονικού συνεδρίου Αιματολογικά Νέα, δόθηκαν τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν από την φετινή διοργάνωση του 8ου Κυπέλλου Εθελοντή Δότη, που περιλαμβάνει αγώνες κολύμβησης και δρόμου.
«Οι υποσχέσεις που τηρούνται! Mε τη συνδρομή τη δική σας και την ενίσχυση των χορηγών, 150 δότες θα εγγραφούν στη παγκόσμια δεξαμενή εθελοντών δοτών», ανέφερε ο διευθυντής της Μονάδας Μεσογειακής Αναιμίας του Νοσοκομείου Καλαμάτας, αιματολόγος Γιάννης Αδαμόπουλος, ο οποίος είναι και ο εμπνευστής του Κυπέλλου Εθελοντή Δότη, μέσω του Ναυτικού Ομίλου Καλαμάτας, όπου επίσης δραστηριοποείται ως αντιπρόεδρος.
Ο κ. Αδαμόπουλος παρέδοσε στον διευθυντή του Κέντρου Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών του Πανεπιστημίου Πατρών και ιατρός της Μονάδας Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών Αλέξανδρο Σπυριδωνίδη επιταγή 3.500 ευρώ.

***~* Σάββατο  14/09/2019  για την  Super League στο 

Ελληνικό ποδόσφαιρο  ΓΙΑ ΤΗΝ 3η αγωνιστική : 


~ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ Α. - ΠΑΟΚ Θεσ/νίκης   2-3  ( 1-2 )  .- ^
Tα  γκολ : 17΄Άκπομ  , 22΄ Μάτος  , 45+2΄ Βέλλιος , 53΄ Βέλλιος , 90+3  ΄ Κρέσπο  .- 
Διαιτητής : Τζοβάρας Γιώργος 
Κάρτες : 21΄ Χαρίσης , 90+4΄ Ρόσα , 90+5  ΄Άκπομ , 90+6΄ Βάϊνα , .-  

~ ΟΦΗ - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ  3-1  (0-0 )   .- ^
Τα  γκολ :  54΄ Τσιλιανίδης , 61΄ Μάνος , 69΄ Μοράρ , 85΄ Τσιλλιανίδης .- 
Διαιτητής : Καραντώνης Δηήτρης ,  
Κάρτες : 29΄ κόκκινη Μπιάϊ , κίτρινες  33΄ Μελλλάντο , 64΄ Νέϊρα , .-  

~ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Π .  ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ.  5-0  , (1-0) .- 
Τα  γκολ :  12 ΄ Γκουϊχέλμε , 72΄ Ελ Άραμπι , 79΄ Άτζελ Γκουέρτο , 84΄Βαλμπουένα ,  90 =4΄ Σαουντανί  , .- 
Διαιτητής : Φωτιάδης Φώτιος , .- 
Κάρτες : 17΄Μυστακίδης , 37΄ Ποντένσε , 41΄ Μουνιζ      52΄ Ελλαντελουϊ , 50΄Ρουμπέν Τσιάο , 81΄Μάξ  , 83΄ κόκκινη Λυρατζής , .- 

Κυριακή  15/09/2019~ ΞΑΝΘΗ - ΑΣΤΕΡΑΣ Τρίπολης   2-1 , (1-0) .- ^
Τα  γκολ 19' Γκολ για την Ξάνθη! Σέντρα του Στούργκεον από τα αριστερά, ο Τζουρίτσκοβιτς πήρε την κεφαλιά από το ύψος του πέναλτι και νίκησε τον Παπαδόπουλο για το 1-0. ,, 55' Γκολ για την Ξάνθη! Στούργεον , Μετά από εκτέλεση κόρνερ, η μπάλα έφτασε στον -αμαρκάριστο στη μικρή περιοχή- Στούργκεον, που "τσίμπησε" την μπάλα και την έστειλε στα δίχτυα του Παπαδόπουλου για το 2-0. , 57' Γκολ για τον Αστέρα Τρίπολης! με τον Μάρκ Φερνάντες , Ο Μαρκ Φερνάντεθ πήρε την πάσα από τον Μπαράλες, μπήκε στην περιοχή και πλάσαρε τον Σάο Μπέντο. Το γκολ αρχικά ακυρώθηκε ως οφσάιντ, ωστόσο στη συνέχεια μέτρησε κανονικά με τη χρήση του VAR. , 
Διαιτητής : Αλέξανδρος Τσαμούρης  ,  .. Τσίρος  ,  και  Τάτσης , 
Κάρτες :66' Κίτρινη κάρτα στον Βαλιέντε. , 83' Κίτρινη κάρτα στον Πασαλίδη. , 
Συνθέσεις Η ενδεκάδα της Ξάνθης: Σάο Μπέντο - Ντίρεσταμ, Λισγάρας, Καρασαλίδης, Σόσα - Τέρκι, Κοβάτσεβιτς - Στούργκεον, Μπαριέντος, Τζουρίτσκοβιτς - Τεσέιρα .- 
Η ενδεκάδα του Αστέρα Τρίπολης: Παπαδόπουλος - Καπίγια, Πασαλίδης, Αντζουλάς, Μαρτίνεθ -Βαλιέντε, Μουνάφο - Μαρκ Φερνάντεθ, Λουίς Φερνάντεθ, Ριέρα - Μπαράλες
Στον πάγκο για την Ξάνθη οι Σταθάκης, Μουλέν, Ντε Αμορίμ, Μαλεζάς, Φόσε, Ντε Λούκας, Καμαρά.
Στον πάγκο για τον Αστέρα Τρίπολης οι Μιχαήλ, Τασουλής, Χαουρέγκι, Ιγκλέσιας, Σουάρεθ, Κώτσιρας, Τζίμας.
~*46΄ αλλαγή μέσα ο Γ. Κότσιρας αντι για Αντζούλα ,  65' Πρώτη αλλαγή στο ματς για την Ξάνθη. Ο Ουίλιαμ αντικαθιστά τον Τζουρίτσκοβιτς. , 73' Δεύτερη αλλαγή για την Ξάνθη. Ο Φοσέ αντικαθιστά τον Μπαριέντος.   73' Δεύτερη αλλαγή και για τον Αστέρα Τρίπολης. Ο Χαουρέγκι πήρε τη θέση του Ριέρα. , 81' Τρίτη αλλαγή για την Ξάνθη. Ο Καμαρά αντικαθιστά τον Στούργκεον. , 85' Τρίτη αλλαγή για τον Αστέρα. Ο Ιγκλέσιας αντικαθιστά τον Μουνάφο. .- 


~ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΑΕΛ ΛΑΡΙΣΑ    1-0  , ( 0-0 ) .- ^
Τα  γκολ : 56΄ ΓΚΟΛ ο Πανιώνιος, 1-0! με τον Μαξίμοβιτς , 
Διαιτητής :Διαιτητής: Παπαδόπουλος (Μακεδονίας), Βοηθοί: Νικολαΐδης (Μακεδονίας), Αϊναλής (Μακεδονίας), 4ος: Αγγελάκης (Μακεδονίας) - VAR: Διαμαντόπουλος (Αρκαδίας)
Κάρτες :29' Κίτρινη στον Ζίβκοκιτς , 39΄ κίτρινη Αραμπούλι , 41΄ κίτρινη Καρανίκας  , 43' Κίτρινη για την ΑΕΛ, την είδε ο Ντάουντα ,45+1΄ Κίτρινη στον Κάτσε , ,78' Αποβολή για την ΑΕΛ! Δεύτερη κίτρινη για τον Ζίβκοβιτς80' Κίτρινη ο Σαραμαντάς , ,82΄ κίτρινη ο Άρτσε  ,  
Συνθέσεις :  Πανιώνιος (Νίκκι Παπαβασιλείου): Κότνικ, Ρέντζας, Σαραμαντάς, Ευαγγέλου, Σταυρόπουλος, Άρτσε, Κόρμπος, Μαξίμοβιτς, Τσιλούλης, Αραμπούλι, Καμαρά
ΑΕΛ (Μιχάλης Γρηγορίου): Κρίστινσον, Μόρας, Ζίβκοβιτς, Μπράλιτς, Μιχαήλ, Κάτσε, Φατιόν, Καρανίκας, Ουάρντα, Μπούστος, Ντάουντα
Στον πάγκο των γηπεδούχων: Μάλερμπ, Μανιάτης, Λυμπεράκης, Παπανικολάου, Οικονομίδης, Σιντί - Αλί, Παπαγεωργίου
Στον πάγκο των φιλοξενούμενων: Ρίστιτς, Μιλοσάβλιεβιτς, Ζίζιτς, Σεσέροβιτς, Μπέρτος, Νούνιτς, Φιλίποβιτς  .- 
69' Νούνιτς αντί Μόρα για την ΑΕΛ και Μιλοσάβλιεβιτς αντί Φατιόν , 75' Φιλίποβιτς αντί Μπούστος για την ΑΕΛ , 82' Οικονομίδης αντί Άρτσε για τον Πανιώνιο , 90+2 ΄ Παπαγεωργίου αντί Μακσίμοβιτς  , 
~ *  Πέντε λεπτά οι καθυστερήσεις  .- ~  ΑΕΚ  Α.  - ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964  2-0  , (1-0) .- ^ 
Τα  γκολ 37' Γκοοοολ για την ΑΕΚ!  με Πλιάτσικα , Ο Λιβάγια έκανε φοβερή ντρίμπλα και άδειασε τον Σάλιακα, στη συνέχεια έκανε το παράλληλο γύρισμα με δύναμη και ο Πλιάτσικας έστειλε άθελά του την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του! 1-0 λοιπόν η ΑΕΚ με την... βοήθεια του Πλιάτσικα. , 45+2' Γκοοοολ για την ΑΕΚ! Ωραία εκτέλεση φάουλ του Ζεράλδες, ο Βράνιες πετάχτηκε και με προβολή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Βελλίδη. , 
Διαιτητής :Διαιτητής είναι ο Μανούχος (Αργολίδας), με βοηθούς τους Τριανταφύλλου (Αρκαδίας), Πάγκαλο (Λασιθίου), ενώ τέταρτος είναι ο Γκάμαρης (Αθηνών). Διαιτητής VAR ο Τζήλος (Λάρισας) και AVAR η Χρυσούλα Κουρομπύλια (Δυτ. Αττικής).
Κάρτες16' Κίτρινη κάρτα στον Βράνιες, σωστή η απόφαση του Μανούχου! , 67' Κίτρινη κάρτα στον Βάντερσον. , 68' Κίτρινη κάρτα στον Λιβάγια. , 
Συνθέσεις : ΑΕΚ (Νίκος Κωστένογλου): Μπάρκας, Μπακάκης, Οικονόμου, Βράνιες, Λόπες, Σιμόες, Κρίστισιτς, Αλμπάνης, Λιβάγια, Ζεράλδες, Γιακουμάκης.
Στον πάγκο για τους γηπεδούχους οι Τσιντώτας, Χουλτ, Παουλίνιο, Ντέλετιτς, Γαλανόπουλος, Βέρντε και Κλωναρίδης..
Λαμία (Σωτήρης Αντωνίου): Βελλίδης, Αντέτζο, Πλιάτσικας, Βύντρα, Βάντερσον, Σάλιακας, Δημούτσος, Μπεχαράνο, Σκόνδρας, Ρόμανιτς, Καραμάνος.
Στον πάγκο για τους φιλοξενούμενους οι Κάτσικας, Τζανετόπουλος, Βασιλόγιαννης, /7/*-/*/-Τουράμ, Σασί, Ανάκογλου και Μπουλούλης.  
~  36' Αναγκαστική αλλαγή για την Λαμία. Βασιλόγιαννης αντί Μπεχαράνο. , 64' Αλλαγή για την ΑΕΚ. Κλωναρίδης αντί Αλμπάνη. , 65' Αλλαγή για την Λαμία. Τουράμ αντί Ρόμανιτς. , 72' Αλλαγή για την ΑΕΚ. Βέρντε αντί Ζεράλδες. , 76' Αλλαγή για την ΑΕΚ. Γαλανόπουλος αντί Κρίστισιτς. , 85' Αλλαγή για την Λαμία. Μπουλούλης αντί Δημούτσου. , 
~*  Τρία λεπτά ο έξτρα χρόνος. ΑΡΙΣ Θεσ/νίκης - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ   4-0  , (2-0) .-  ^ 
Τα  γκολ 20' Γκοοοοοολ! 1-0 ο Άρης, με το λάθος του Ζαχίντ που επιλέγει αναίτια να γυρίσει τη μπάλα παράλληλα προς την εστία του Διούδη και τον Φετφατζίδη να κλέβει, να στοπάρει και με κεφαλιά να νικάει τον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού... , 44' Γκοοοοοοολ! 2-0 ο Άρης, με τον Βέλεθ να φεύγει ταχύτατα στην αντεπίθεση και από την πολύ ωραία κάθετη πάσα του Φετφατζίοδη να νικάει με πλασέ στην απέναντι γωνία τον Διούδη, που βρήκε πάντως τη μπάλα, διπλασιάζοντας τα γκολ της ομάδας του... , 54' Γκοοοοοολ! 3-0 ο Άρης, με τον Ντιγκινί να σκοράρει ανενόχλητος  , 64' Γκοοοοολ! 4-0 ο Άρης, με τον  Ιντέγιε , 84' Γκολ ο Παναθηναϊκός, 4-1! Ο Περέα με ατομική προσπάθεια έφυγε στην πλάτη της άμυνας του Άρη και πλάσαρε τον Κουέστα , Γίνεται έλεγχος στην αίθουσα του VAR, για να δούμε...Υπάρχει ένα πλάνο που δείχνει τον Μακέντα να χτυπάει τον Σάσα
Διαιτητής : Βασίλειος Φωτιάς , Διαιτητής της αναμέτρησης έχει οριστεί ο Βασίλειος Φωτιάς από τον Σύνδεσμο Πέλλας και χρέη διαιτητή VAR θα εκτελέσει ο Αναστάσιος Παπαπέτρου του Συνδέσμου Αθηνών. , 
Κάρτες :67' Κίτρινη κάρτα στον Ινσούα, για φάουλ πάνω στον Σάσα. , 71' Κίτρινη κάρτα στον Χατζηγιοβάνη. , 74' Κίτρινη κάρτα στον Ματίγια, για διαμαρτυρία. ,  Δεν υπάρχει γκολ! Για τον λόγο που σας προαναφέραμε... Κίτρινη στον Μακέντα  , 90+1' Κίτρινη στον Γιόχανσον ,
ΣυνθέσειςΠιο συγκεκριμένα, ο Κουέστα θα είναι στην εστία. Κορχούτ αριστερό μπακ, Σούντγρκεν στο δεξί άκρο και ο Βέλεθ με τον Ρόουζ στο κέντρο της άμυνας. Οι Ματίγια και Σάσα οι δύο κεντρικοί μέσοι, ενώ Στο αριστερό «φτερό» ο Μπρούνο Γκάμα και στο δεξί ο Φετφατζίδης, με τον Ντιγκινί σε επιτελικό ρόλο και στην κορυφή τον Ιντέγε.
Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί με σύστημα 3-4-2-1. Ο Διούδης θα καθίσει στο τέρμα, με τους Κολοβέτσιο, Πούγγουρα και Μαυρομμάτη τριάδα στην άμυνα. Γιόχανσον, Δώνης, Ζαχίντ και Ινσούα θα παίξουν στον άξονα, με τους Μπουζούκη-Χατζηγιοβάνη πίσω από τον μοναδικό προωθημένο Μακέντα.
Στον πάγκο των αναπληρωματικών για τους γηπεδούχους θα καθίσουν οι :  Εμάν , Δεληζήσης, Ντουάρτε, Λάρσον, Μαρτίνες, Κωνσταντινίδης και Μαντσίνι.
Ενώ στον πάγκο των φιλοξενούμενων θα βρίσκονται οι: Κότσαρης, Κολοβός, Χατζηθεοδωρίδης, Μολό, Περέα, Νούνες και Αλεξανδρόπουλος. -
~ *Ο Κολοβός περνάει στο ματς αντί του Μαυρομμάτη για τον ΠΑΟ.  ,  59' Δεύτερη αλλαγή από πλευράς φιλοξενούμενων, ο Χατζηθεοδωρίδης στη θέση του Ζαχίντ. , 63΄ Λάρσον  αντί Γκάμμα , 69' Κλείνει τις αλλαγές του ο Παναθηναικός . Ο Περέα παίρνει τη θέση του Ινσούα. , 74' Ο Φετφατζίδης δίνει τη θέση του στον Μαντσίνι. , 83' Τελευταία αλλαγή και για τον Άρη, με τον Δεληζήση να αντικαθιστά τον Βέλεθ. , 
~* 7΄ λεπτά  ο εκστρα χρόνος ,Επτά λεπτά οι καθυστερήσεις .- 
***  Για  την 3η  αγωνιστική  σήμερα

 ***  Ολυμπιακός  Π. U19 -  Βόλο ς Ν.Π.Σ.  U19   3-1 .-

***   FIFA World Championship σήμερα Παρ . 13/09/2019  
ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ : 
*   ΙΣΠΑΝΙΑ - ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ   95-88 .-^ [ με δύο 2 παρατάσεις71-71  και 80-80 ] .- ^
Τα  δεκάλεπτα : 22-21, 10-16, 19-18 , 20-16 , 24-17  .-^
~*  ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ - ΓΑΛΛΙΑ 80-66 , (39-32) .- ^

ΤΑ  δεκάλεπτα : 21-18 , 18-14 ,  21-16 , 20-18  .- ^

***  ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ : Κυριακή  15-09-2019 : 

 ΓΑΛΛΙΑ - ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ   67-59  , (21-30) .- ^
Τα  δεκάλεπτα :  11-16 , 10-14 , 21-16 , 25-13  .-  ^
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 11-16, 21-30, 42-46, 67-59                                                                  ΓΑΛΛΙΑ (Κολέ): Αλμπισί 9 (3), Μπατούμ 9 (1 τρίποντο, 6 ασίστ), Ντε Κολό 19 (3), Φουρνιέ 16 (2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Γκομπέρ 2 (6 ριμπάουντ), Λαμπεϊρί 2, Εμπαγιέ, Ντιλικίνα 2 (1/7 σουτ), Πουαριέ 8 (7 ριμπάουντ), Τουπάν  
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ (Λεϊμάνις): Μπέινς 5 (1), Μπόγκουτ 5 (6 ριμπάουντ), Κρικ, Ντελαβεντόβα 4, Γκούλντινγκ, Ίνγκλις 17 (1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ), Κέι 9, Μιλς 15 (2)
***  ΤΕΛΙΚΟΣ
: Υπόκλιση στη «βασίλισσα» του κόσμου Ισπανία!
Στην κορυφή του κόσμου ανέβηκε μετά το 2006 η Ισπανία, η οποία «εγκλώβισε» τους Σκόλα και Καμπάτσο και νίκησε 95-75 στον τελικό την Αργεντινή! Τα δεκάλεπτα: 14-23, 31-43, 47-66, 75-95 .-* Από την Ασία ξανά στην κορυφή του κόσμου η Ισπανία! Μία εξαιρετικά «διαβασμένη» και πιο ποιοτική «φούρια ρόχα»… στραγγάλισε (95-75) την Αργεντινή στον τελικό και κατέκτησε το δεύτερο χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο, μετά από αυτό στην Ιαπωνία το 2006!
ΑΓΕΝΤΙΝΗ - ΙΣΠΑΝΙΑ  75-95 ,( 31-43) .-^
Τα  δεκάλεπτα : 14-23  , 17-20 , 16-23 , 28-29 .- 


~

  ~**  ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ  ΜΗΝΟΣ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2019  :             
~1 ,  ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΜΗΝΑ  !   - Η  Εφημερίδα μας Τα  Νέα των Αρφαρών  Μεσσηνίας  .- Κυριακή  01  Σεπτεμβρίου  2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  : https://snsarfara.blogspot.com/2019/08/blog-post_31.html  .-  
2.-  Η Εφημερίδα μας Τα  Νέα των Αρφαρών  Μεσσηνίας 
Δευτέρα  02 Σεπτεμβρίου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης
 https://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2019/09/02-2019.html   .- 
3.-.- Η Εφημερίδα μας  Τα  Νέα των Αρφαρών Μεσσηνίας  .- 
Τρίτη 03 Σεπτεμβρίου 2019 , Στο αγιάζι της ενημέρωσης  : https://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.com/2019/09/blog-post.html  .- 

4.-  Site:   Κ.  Βελόπουλου http://velopoulos.gr/  .- 
5.-  Η Εφημερίδα μας Τα  Νέα των Αρφαρών Ν. Μεσσηνίας   .-
Τετάρτη 04 Σεπτεμβρίου  2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  :

https://arfara-messinias-stamos.blogspot.com/2019/09/blog-post.html  .-
6.- Η Εφημερίδα μας   Τα  Νέα των Αρφαρών Μεσσηνίας (2) .
Τετάρτη 04  Σεπτεμβρίου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  :

 https://arfara-messinia-stamos.blogspot.com/2019/09/2.html  .- 
7.-Η  Εφημερίδα μας Τα Νέα των Αρφαρών Μεσσηνίας  .- Πέμπτη 05 Σεπτεμβρίου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης   : https://dimmetoparfara.blogspot.com/2019/09/blog-post.html  .-
8.-Η Εφημερίδα μας Τα  Νέα των Αρφαρών Μεσσηνίας   .-  Παρασκευή 06 Σεπτεμβρίου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης .-  : https://snsstamoskal.blogspot.com/2019/09/blog-post.html .-  
9.- .-  Η Εφημερίδα μας Τα  Νέα των Αρφαρών Ν. Μεσσηνίας  .- Σάββατο  07 Σεπτεμβρίου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης :
 https://arfara-kalamata-greece.blogspot.com/2019/09/blog-post.html  .- 
10.- Η Εφημερίδα μας  Τα  Νέα των Αρφαρών  Ν. Μεσσηνίας  .-
Κυριακή 08 Σεπτεμβρίου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης .  : https://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2019/09/blog-post.html  .  - 

11.-Η  Εφημερίδα μας Τα Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας  .- Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης :
 https://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2019/09/blog-post.html  .-  
12.- Η  Εφημερίδα  μας  Τα  Νέα των  Αρφαρών  Ν. Μεσσηνίας  .- Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης : https://snsarfara.blogspot.com/2019/09/blog-post.html   .- 
13.- Η  Εφημερίδα μας  Τα  Νέα των Αρφαρών Ν. Μεσσηνίας  .-Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης   :

 https://stamos-dynami.blogspot.com/2019/09/blog-post.html   .- 
14.-Η  Εφημερίδα μας Τα  Νέα των Αρφαρών Ν. Μεσσηνίας (2)  .-  Τετάρτη  11 Σεπτεμβρίου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης (2) :
https://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2019/09/blog-post.html  .-
15.- .- Η Εφημερίδα μας  Τα  Νέα των Αρφαρών Ν. Μεσσηνίας  .-  Πέμπτη  15 Σεπτεμβρίου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης : https://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.com/2019/09/blog-post_11.html .-
16.- Η Εφημερίδα μας  Τα Νέα των Αρφαρών Ν. Μεσσηνίας  .-  Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2019 Στο αγιάζι της  ενημέρωσης : https://arfara-messinias-stamos.blogspot.com/2019/09/blog-post_12.html  .-
17.- Η Εφημερίδα μας Τα  Νέα των Αρφαρών Ν. Μεσσηνίας (2)  .- Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης (2)  .- :
https://arfara-messinia-stamos.blogspot.com/2019/09/blog-post.html  .- 
18.-  Η Εφημερίδα μας  Τα  Νέα των Αρφαρών Μεσσηνίας .- Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης : https://dimmetoparfara.blogspot.com/2019/09/blog-post_13.html  .- 
19.-Η Εφημερίδα μας Τα Νέα των Αρφαρών Ν. Μεσσηνίας .- Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου 2018 Στο αγιάζι της ενημέρωσης :  https://snsstamoskal.blogspot.com/2019/09/blog-post_14.html   .-
 20.- Η Εφημερίδα μας Τα Νέα των Αρφαρών  Μεσσηνίας .- Δευτέρα  16 Σεπτεμβρίου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης :
https://arfara-kalamata-greece.blogspot.com/2019/09/blog-post_15.html .- 
 21.- Η Εφημερίδα μας Τα  Νέα των Αρφαρών Μεσσηνία (2) .- Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  : https://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2019/09/2.html  .-
 22.- 

~***  ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  2019  :  
1.- ARFARA NEWS Τα Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας .-
Πέμπτη 01  Αυγούστου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης .-  ~
ΚΑΛΟ  ΜΗΝΑ !  και  ΚΑΛΗ  ΠΑΝΑΓΙΑ   για όλους μας     :
https://dimmetoparfara.blogspot.com/2019/07/arfara-news.html  .-
 2.-  ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας Νέα από Αρφαρά Καλαμάτας  .-
Παρασκευή  02  Αυγούστου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  :
https://snsstamoskal.blogspot.com/2019/08/arfara-news.html  .- 
 27.-   Η Εφημερίδα μας  Τα  Νέα των Αρφαρών Μεσσηνίας  .
Πέμπτη  29 Αυγούστου 2019 Στο  αγιάζι της ενημέρωσης:
https://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2019/08/blog-post_28.html  .- 

 28.- Η Εφημερίδα μας Τα  Νέα των Αρφαρών Μεσσηνίας  .- 
Παρασκευή 30 Αυγούστου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  : 

https://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2019/08/blog-post_29.html  .-
 29.- Η  Εφημερίδα μας Τα Νέα των Αρφαρών Ν. Μεσσηνίας  .-
Σάββατο 31  Αυγούστου  2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης

 https://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2019/08/blog-post_30.html  .-  
 30.-  Η Εφημερίδα μας  Τα  Νέα των Αρφαρών  Μεσσηνίας  (2)  .-Σάββατο 31/08/2019 , Στο αγιάζι της ενημέρωσης  : https://stamos-dynami.blogspot.com/2019/08/2.html  .-  
~  *** ΒΙΝΤΕΟ-ΣΕΛΙΔΕΣ Σ.Ν.Σ : 
~ 1. - Stamatios Skoulikas =  Stamatios Skoulikas    ,  
http://www.youtube.com/stamos01  ,   6789 videos.  -  1.528.741 προβολές  Σταματης Σκουλικας   Εγγράφηκε στις 17 Δεκ 2009      
 2. -
Stamos Skoulikas =        Stamos Skoulikas        stamos011947      Εγγράφηκε στις 17 Δεκ 2009, με 1.483.718 προβολές .-http://www.youtube.com/stamatios01    ,    3917   video.     σταμος σκούλικας ,
3. -
Vlasis Skoulikas =   Vlasis Skoulikas , +Stamos ,.http://www.youtube.com/vlasiskal   .  =    4132  video. - https://plus.google.com/u/0/+VlasisSkoulikas/posts?csrc=yt&cfem=1   ,.- - βλάσης σκούλικας
 Σύνολον        14.444   βίντεο   .-
*** 
https://blogs.sch.gr/dimarfar/author/dimarfar/   = Δημοτικό Σχολείο Αρφαρών
 
https://www.facebook.com/sylgkdsarf/    = Σύλλογος γονέων κηδεμόνων δημοτικού Αρφαρών
  https://www.facebook.com/groups/1758656167707813/1761788260727937/?notif_t=like& notif_id=1476255372769279    ΛΕΞΙΚΟ ΤΩΝ ΑΡΦΑΡΩΝ    https://www.facebook.com/apostolis.giannakountzos.7?pnref=lhc.friends  = ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Χ.Γ .      http://www.timeoutcyprus.com/article/17506/volta-sto-palaihori-savvatokyriako  .-  
http://www.arfara1964athens.gr/    ARFARA ATHENS ..  www.arfara1964athens.gr 
   https://www.facebook.com/SYLLOGOS.ARFARON.AG.THEODOROI  , «ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ «ΑΡΦΑ ΡΩΝ.-   595 -       https://twitter.com/   ,   Skoulikas  @stamos01    .  ,,   http://messinia1234.com/?page_id=937  ,   ~  https://www.facebook.com/pages/agios-floros/257560450948935   529   . -   ΑΓΙΟΣΦΛΩΡΟΣ      ~ https://www.facebook.com/profile.php?id=100009016280105  .- = Βρωμόβρυσης Σύλλογος ΔΑΓΡΕ 92 / 139. 
*** http://www.twitter.com/stamos01/   , 685/502/28 , 20,5  χιλ./261 / 11 .-   
 ~**   https://www.facebook.com/profile.php?id=100012336616922&pnref=lhc.unseen     ,  ΠΛΑΤΥ   ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
***  http://www.messinia.net.gr/index.php/ekdiloseis/item/1328   , .=  http://www.messinia.net.gr  /. -  .- www.erroso.gr  , .-        
  https://www.facebook.com/pg/paisiosmonahos/posts/?ref=notif  = ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ
  1.-   https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas  - =stamatios.n.skoulikas
  2.- Stamatios Skoulikas: https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas.18?sk=wall .-

1 σχόλιο:

 1. ΕΠΟΧΙΑΚΟΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ!!!


  Πάντως, αντί να πάρω δάνειο, έκανα κάτι νέο
  Πάρτε $ 5.500 δολάρια κάθε μέρα, για έξι μήνες!

  Δες πως δουλεύει

  Ξέρετε ότι μπορείτε να hack σε οποιοδήποτε μηχάνημα ΑΤΜ με μια hacked κάρτα ATM;
  Συμπληρώστε το μυαλό σας πριν υποβάλλετε αίτηση, ευθεία συμφωνία ...

  Παραγγείλετε τώρα μια κενή κάρτα ATM και κερδίστε εκατομμύρια μέσα σε μια εβδομάδα !: επικοινωνήστε μαζί μας
  μέσω ηλεκτρονικής διεύθυνσης :: {Universalcardshackers@gmail.com}
    
  Έχουμε ειδικά προγραμματισμένες κάρτες ATM που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απόκρυψη ATM
  μηχανήματα, οι κάρτες ATM μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αποσύρουν στο ATM ή να σπρώξουν, στο
  καταστήματα και POS. Πουλάμε αυτές τις κάρτες σε όλους τους πελάτες μας και ενδιαφέρουμε
  αγοραστές παγκοσμίως, η κάρτα έχει ημερήσιο όριο ανάληψης 5.500 δολαρίων για το ATM
  και έως και $ 50.000 στο όριο των καταστημάτων ανάλογα με το είδος της κάρτας
  μπορείτε να παραγγείλετε για :: και επίσης αν χρειάζεστε οποιοδήποτε άλλο cyber hack
  υπηρεσίες, είμαστε εδώ για εσάς οποιαδήποτε στιγμή κάθε μέρα.

  Ακολουθούν οι τιμοκατάλογές μας για τα ΑΤΜ CARDS:

  Οι κάρτες που αποσύρουν $ 5.500 ανά ημέρα κοστίζουν $ 200 USD
  Κάρτες που αποσύρουν $ 10.000 ανά ημέρα κοστίζουν $ 850 USD
  Οι κάρτες που αποσύρουν $ 35.000 την ημέρα κοστίζουν $ 2.200 δολάρια
  Οι κάρτες που αποσύρουν $ 50.000 την ημέρα κοστίζουν 5.500 δολάρια ΗΠΑ
  Κάρτες που αποσύρουν $ 100.000 την ημέρα κοστίζουν $ 8.500 δολάρια

  δημιουργήστε το μυαλό σας πριν κάνετε την εφαρμογή, ευθεία συμφωνία!

  Η τιμή περιλαμβάνει έξοδα αποστολής και χρεώσεις, παραγγείλετε τώρα: επικοινωνήστε μαζί μας μέσω
  διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου :::::: {Universalcardshackers@gmail.com}
  Whatsapp ::::: + 31687835881

  Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για περισσότερες πληροφορίες: https://7anonymoushackers.wordpress.com
  ®

  ΑπάντησηΔιαγραφή